[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Екологічні проблеми використання земельних і лісових ресурсів

Екологобезпечне землекористування

Геоекологічна і господарська роль лісівЕкологічні проблеми використання земельних і лісових ресурсів

Стрімкий економічний розвиток у другій половині ХХ ст. в багатьох країнах призвів до руйнування природних комплексів та загострення взаємовідносин суспільства з природою, і, як наслідок, сучасна цивілізація потребує захисту від екологічної катастрофи та впровадження нових принципів своєї поведінки в природі й експлуатації природних ресурсів нашої планети.

Тому надзвичайно актуальним і важливим на сьогоднішній день є вирішення еколого-економічних проблем регулювання природокористування, що грунтується, насамперед, на правових аспектах охорони і раціонального використання природних ресурсів.

Економіка природокористування

В цьому розділі представлена література, що розкриває правові основи та економічні механізми раціонального природокористування, охорони навколишнього середовища та відновлення природних ресурсів


Галушкіна, Тетяна Павлівна.
Економіка природокористування : навч. посіб. / Тетяна Галушкіна. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 479 с.

Мета навчального посібника — дати сучасне поглиблене розуміння системних теоретико-методологічних уявлень щодо забезпечення екологозбалансованого природокористування в умовах ринкових відносин.

Посібник спрямований на підвищення рівня професійної освіти та обізнаності щодо моделей раціонального природокористування в умовах реалізації національної стратегії розвитку України. С
Гринів, Лідія Святославівна.
Екологічна економіка : навч. посіб. / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів :” Магнолія 2006,” 2010. - 358 с.

У посібнику викладено теоретико-методологічні засади та прикладні сучасні наукові концепції, парадигми та теорії сучасної екологічної економіки. Досліджено розвиток еколого-економічних вчень у світовій науці. Висвітлено функції, моделі та індикатори екологічної макроекономіки.
Данилишин, Б.
М.Економіка природокористування : підручник для аспірантів науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів / Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян ; М-во освіти і науки України, Нац. Академія Наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України. - К. : Кондор, 2010. - 464,[1] с.

У підручнику розглядаються теоретико-методологічні засади економіки природокористування як науки, проведена загальна характеристика основних видів природних ресурсів. Проаналізовано методичні підходи їх економічної оцінки. Розкрито інструментальну базу екологічного менеджменту та методичні засади оцінки економічного збитку від забруднення довкілля, запропонована система показників оцінки економічної ефективності природокористування. З нових позицій розглянуто екологічні проблеми людства та міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища.
Екологічне право України [Текст]
підручник / М-во освіти і науки України, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; ред.: А. П. Гетьман, М. В. Шульга. - Х. : Право, 2009. - 327 с.

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі новітнього екологічного законодавства.
Хвесик, Михайло Артемович.
Економіко-правове регулювання природокористування [] / Михайло Хвесик, Людмила Горбач, Юрій Кулаковський. - К. : Кондор, 2009. - 522,[2] с.

У монографії зроблено аналіз природноресурсного потенціалу та екологічного законодавства України, визначено проблеми й перспективи державного регулювання в галузі охорони довкілля, окреслено пріоритети державної політики у сфері охорони і раціонального використання природних ресурсів.Бобильов, Юрій Петрович
Концепція сучасного природокористування [Текст] : Навчальний посібник для студ. вузів / Юрій Бобильов, ; Дніпропетровський ун-т економіки і права. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 247с.

Ілляшенко, Сергій Миколайович
Формування ринку екологічних інновацій : економчні основи управління [Текст] / Сергій Ілляшенко, Ольга Прокопенко,. - Суми : Університетська книга, 2002. - 250 с.

Міжнародні ринки ресурсів
Навчальний посібник / А. Б. Яценко, К. С. Мітюшкіна, Т. В. Марена; Ред. Ю. В. Макогон ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т, Маріупальський держ. гуманітарний ун-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 193 с.

Новицький, Валерій Євгенович.
Економічні ресурси цивілізаційного розвитку [] : Навчальний посібник / Валерій Новицький ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2004. - 266 с.

Прокопенко, Ольга Володимирівна.
Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід [] : Монографія / Ольга Прокопенко. - Суми : Університетська книга, 2008. - 391,[1] с.

Сафранов, Тамерлан (Тимур) Абісалович
Екологічні основи природокористування [Текст] : Навчальний посібник для студ. вузів / Тамерлан Сафранов,. - Львів : Новий Світ, 2003. - 247,[1] с.

Сухарев, Сергій Миколайович
Основи екології та охорони довкілля : Навчальний посібник / Сергій Сухарев, Степан Чундак, Оксана Сухарева, ; Мін-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 391,[1] с.

Хвесик, Михайло Артемович.
Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів [] : Монографія / Михайло Хвесик, Василь Голян ; Нац. Академія Наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України. - К. : Кондор, 2007. - 479,[1] с.

Шевчук, Василь Якович
Макроекономічні проблеми сталого розвитку : учбовий посібник / Василь Шевчук, ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, Центр досліджень сталого розвитку. - К. : "Геопринт", 2006. - 198 с.


Турбота про збереження і примноження природних багатств зумовлює потребу в заходах з охорони і науково обгрунтованого, раціонального використання землі та її надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу для збереження у чистоті повітря і води, забезпечення відтворення природних багатств і поліпшення навколишнього середовища. Вирішення цих питань вимагає всебічного вивчення надр, земельних, водних і лісових ресурсів. Серед природних багатств особливе значення має земля.

В цьому розділі зібрана література, яка розкриває питання ефективного та екологічно чистого землекористування.


Бегей, Семен Васильович.
Екологічне землеробство : підручник для студ. і викл. агрономічних спец. вищ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації / Семен Бегей. - Львів : Новий Світ, 2009. - 428 с.

Висвітлено етапи становлення українського землеробства, теоретичні основи екологічного землеробства: вчення про фактори життя рослин і закони землеробства, способи збереження та розширеного відтворення родючості грунту.
Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості
навчальний посібник / Віктор Купчик, Вадим Іваніна [та ін.] ; ред. В. І. Купчик.- К. : Кондор, 2010. - 412 с.

Розкрито загальні поняття про грунти, їх хімічний склад, властивості, закономірності генезису та порушення грунтів на території України. Узагальнені агрозаходи рекультивації порушених і забруднених грунтів та основні агрохімічні матеріали, які використовують в агрономічній практиці, а також питання менеджменту планування та використання грунтових ресурсів.
Екологічні проблеми землеробства
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Іван Примак [та ін.]; за ред. І. Д. Примака. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 455 с.

Висвітлено проблеми організації ефективного землекористування. Викладений і всебічно обгрунтований комплекс взаємопов’язаних агротехнічних, меліоративних, запобіжних і організаційних заходів щодо усунення чи зменшення негативного впливу грунтових деградацій на продуктивність і сталість розвитку аграрного сектору економіки України.
Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання
[Текст] / Дмитро Семенович Добряк [та ін.]. - 2-е вид., доп. - К. : Урожай, 2009. - 461,[2] с.

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади напрямів використання орних земель України на основі класифікації їх за придатністю для вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням конкретних особливостей природно-екологічних умов середовища.

Висвітлено також досвід зарубіжних систем класифікації сільськогосподарських земель.
Писаренко, В. М.
Агроекологія / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, В. В. Писаренко. - Полтава : [б. в.], 2008. - 256 с.

Розкрито головні напрями розвитку аграрної екології, її завдання, методи функціонування, вплив забруднення повітря і води на людей, тварин та сільськогосподарські культури. Розглянуто заходи щодо збереження грунтового покриву, екологічно обгрунтованого підходу до хімізації сільськогосподарського виробництва, утилізації відходів тваринництва, зменшення шкідливої дії іонізуючого випромінювання.Будзяк, Василь Миронович.
Сільськогосподарське землекористування (економіко-екологічні та управлінські аспекти) [] : монографія / Василь Будзяк ; Рада по вивченню продуктивних сил України. - К. : Оріяни, 2006. - 385,[1] с

Горлачук, В. В.
Земельний менеджмент [] : Навчальний посібник / В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, В. А. Скороходов ; Мін-тво освіти і науки України, Південнослов’янський ін-т Київського славістичного ун-ту. - К. : Професіонал, 2006. - 191,[1] с.

Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування [Текст]
: Навчальний посібник / І. П. Соловій, О. Т. Іванишин, В. В. Лавний та ін. - Львів : Афіша, 2005. - 399 с/

Охорона грунтів
Підручник / Микола Шикула, Олександр Гнатенко, Леонід Петренко та ін. ; Нац. аграрний ун-т України. - 2-е вид., випр. - К. : Знання, 2004. - 398 с.

Панас, Ростислав Миколайович.
Грунтознавство [] : Навчальний посібник / Ростислав Панас. - Львів : Новий Світ,2006 - 371 с.

Панас, Ростислав Миколайович.
Основи моніторингу та прогнозування використання земель [Текст] : навч. посіб. / Ростислав Панас ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Новий Світ, 2007. - 222 с.

Панас, Ростислав Миколайович.
Раціональне використання та охорона земель [] : Навчальний посібник / Ростислав Панас ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 349,[1] с.

Світличний, Олександр Олексійович.
Основи ерозієзнавства [] : Підручник / Олександр Світличний, Сергій Чорний. - Суми : Університетська книга, 2007. - 265,[1] с.

Теоретичні основи державного земельного кадастру [Текст]
Навчальний посібник / Михайло Ступень, Роман Гулько, Олег Микула,; За заг. ред. Михайла Ступеня,. - 2-ге вид., стереотип. - Львів : Новий Світ-2000, 2006. - 331с.

Топольний, Федір Пилипович.
Грунтознавство та географія грунтів [] : навчальний посібник / Федір Топольний, Ольга Гелевера, Ольга Медведєва, ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. тех. ун-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - 2-ге вид., випр. і доп. - Кіровоград : КНТУ, 2007. - 207 с.

Хвесик, Михайло Артемович.
Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів [] : Монографія / Михайло Хвесик, Василь Голян ; Нац. Академія Наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України. - К. : Кондор, 2007. - 479,[1] с.

Балюк, С. А.
Управлінню грунтово-земельними ресурсами - державну підтримку [Текст] / С. А. Балюк, В. В. Медведєв // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 4. - С. 10-12

Державна земельна політика в Україні: стан і стратегія розвитку [Текст] // Національна безпека і оборона. - 2009. - № 3. - С. 2-31

Дієсперов, В. С.
Земля як головний природний ресурс сільських територій і країни [Текст] / В. С. Дієсперов // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - С. 102-109

Котикова, О. І.
Обгрунтування та реалізація принципів управління земельними ресурсами як засобу забезпечення стійкого розвитку землекористування / О. І. Котикова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 75-79

Россоха, В. В.
Методичні підходи до оцінки потенціалу земельних ресурсів [Текст] / В. В. Россоха // Економіка АПК. - 2009. - № 10. - С. 29-35.

Спринчук, Н. А.
Методичні підходи щодо визначення ефективності інвестицій установ системи охорони родючості грунтів [Текст] / Н. А. Спринчук // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 50-56.


Ліс- найважливіша складова частина біосфери нашої планети і роль його визначається не тільки величезним економічним значенням, але й зростаючим соціальним значенням. Ліси зменшують вплив на людину негативних природних явищ, захищають грунти від ерозії, регулюють стік води, попереджують забруднення навколишнього природного середовища і очищають його, сприяючи цим самим оздоровленню населення, його естетичному та екологічному вихованню. Ліс — це зелена скарбниця, з якої черпають сировину для себе багато галузей промисловості.

Про роль і значення лісів у нашому повсякденному житті мова йде в літературі цього розділу.


Гірс, Олександр Анатолійович
Лісовпорядкування [Текст] : Підручник / Олександр Гірс, Богдан Новак, Сергій Кашпор, ; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т . - Київ : Арістей, 2004. - 380 с.

На сучасному рівні висвітлені теоретичні і практичні питання безперервного лісовпорядкування та застосування географічних інформаційних систем (ГІС) у лісовому господарстві, організації лісогосподарської діяльності в зонах радіаційного забруднення, впорядкування садово - паркових та мисливських господарств.
Ковальчук, Микола Михайлович
Степ і ліс [Текст] : Минуле і сучасне лісівників Кіровоградщини / Микола Ковальчук, Владислав Журавський; Післямова Миколи Ковальчук,. - Кiровоград : ВАТ "Кiровоградське видавництво", 2004. - с. 264-269.

Кіровоградщину прийнято називати степовою областю. Але славиться вона і своїми лісами, бо лежить на пограниччі Степу і Лісостепу. Про історію розвитку лісового господарства на Кіровоградщині протягом ХIХ-ХХ століть розповідається в цій книзі. Автори використали унікальні архівні матеріали.
Кривов, Володимир Миколайович.
Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. Проблема охорони грунтів [] / Володимир Кривов ; ред. : Н. М. Некрут ; худ. ред. : А. П. Відоняк. - 2-е вид., доп. - К. : Урожай, 2008. - 301,[3] с.

Висвітлено аспекти охорони грунтів як основи екологічно безпечного землекористування в Лісостепу України
Свириденко, Володимир Єфремович
Лісівництво : Підручник / Володимир Свириденко, Олександр Бабіч, Леонід Киричок; За ред. В. Є. Свириденка ; Кабінет Міністрів України, Нац. аграрний ун-т. - Київ : Арістей, 2004. - 543 с.

У підручнику розкривається суть лісу як складного угрупування, найважливішого компонента біосфери Землі.У першій частині розглянута морфологія лісу, його взаємодія з екологічними факторами, поновлення, ріст та формування лісових насаджень. У другій частині висвітлені принципи головного користування лісом.
Термена, Борис Костянтинович.
Лісознавство з основами лісництва [Текст] : Навчальний посібник / Борис Термена. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 159 с.

У посібнику висвітлено поняття лісового фітоцинозу як природної екосистеми. Показана залежність деревних рослин від екологічних факторів, роль біотичних факторів і антропогенний вплив на ліс.
Топольний, Федір Пилипович.
Ліс та його ресурси : Навчальний посібник / Федір Топольний, ; Кіровоградський державний технічний ун-т, Державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській обл. - Кіровоград : КОД, 2006. - 132 с.

У навчальному посібнику наведено основні положення лісівництва і принципи використання лісів з метою рекреації. Детально охарактеризовані ресурси лісу, які можуть споживатися рекреантами.Бондаренко, Володимир Данилович
Ліс і рекреація в лісі [Текст] : Hавч. посібник / Володимир Бондаренко, Орест Фурдичко. - Львів : Світ, 1994. - 229,[3] с.

Бондаренко, Володимир Данилович
Узлісся [Текст] : Екологія, функції та формування / Володимир Бондаренко, Орест Фурдичко. - Львів : [б. и.], 1993. - 58,[3] с.

Генсірук, Степан Антонович
Історія лісівництва в Україні : Навч. посібник для студ. вузів / С.А.Генсірук, О.І.Фурдичко, В.С.Бондар ; За ред. С.А.Генсірука. - Львів : Світ, 1995. - 421,[1] с.

Листопад, Олег Григорович
Начерки до портрету Українського Лісу [Текст] / Олег Григорович Листопад. - К. : [б. и.], 2001. - 100 с.

Лісове господарство та деревообробна промисловість України
[Текст] / авт-упоряд. Вадим Болгов, ред.: В. В. Болгов [та ін.]. - К. : Болгов Медіа Центр, 2005 - Вип. 1. - 2005. - 143 с. : портр., іл., фото, табл.

Методология оценки рекреационных территорий
[Текст] : Монография / Валентин Данильчук, Галина Алейникова, Анна Бовсуновская и др.; Ред. Э. Я. Бранопольская ; ДИТБ. - Донецк : [б. и.], 2003. - 196 с.

Рябчук, Василь Петрович
Недеревна продукція лісу : Підручник для студ. вузів / Василь Рябчук,. - Львів : Світ, 1996. - 310,[1] с.

Селберг, Ингрид
Деревья и листья [Текст] / Ингрид Селберг, Маргарет Стефенс ; Пер. с англ. и науч. ред. Е.Солодовой; Худож. Дж.Барбер, А.Барлоу, И.Боуринг и др. - М. : АСТ-ПРЕСС, 1997. - 31,[1] с.

Демидюк, Сергій.
Проблеми питання еколого-економічного регулювання регіональних ринків лісопродукції [Текст] / С. Демидюк // Економіст. - 2011. - № 2. - С. 40-42.

Огінська, А. Г.
Статистика лісового господарства у контексті міжнародних процесів сталого управління лісами [Текст] / А. Г. Огінська // Статистика України. - 2009. - № 4. - С. 81-84.Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Екологічні проблеми використання земельних і лісових ресурсів
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua