[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон

«Україна від А до Я»

У нашій державі існує багато інформаційних джерел, які прагнуть задовольнити всезростаючі духовні потреби української громади. Прагне цього і наш інформаційно-бібліографічний відділ, підготувавши виставку „Україна від А до Я (довідкові видання)”.

Кожен з вас, шановні користувачі, зможе одержати найнеобхідніші енциклопедичні відповіді на свої запитання.

Пропонуємо вам:

 

 

 

 

 


Енциклопедія Сучасної України : в 25 т. / НАH України; Наук. тов-во ім. Т. Г. Шевченка; Координац. бюро Енциклопед. Сучасної України НАН України ; редкол. : І. М. Дзюба [та ін.]. - К. , 2001 - Т. 1 : А. - 823 с. : іл.


Енциклопедія сучасної України (ЕСУ) — багатотомне енциклопедичне видання (алфавітна енциклопедія) про Україну у всіх вимірах від початку XX століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. Специфіка ЕСУ полягає в тому, що в ній переважає сучасний матеріал, особлива увага приділяється явищам, процесам, поняттям, що характеризують добу державної незалежності України.

 Ми - українці [Текст] : енциклопедія українознавства: У 2 кн. / Упоряд. В.П.Супруненко; Мал. Н.Музиченко. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1999 - Кн.1. - 1999. - 403, [8] с. : іл.


Енциклопедія українознавства є спробою представити для широкого загалу національну своєрідність українців, їх духовну спадщину, світогляд, традиційно-побутову культуру.
Видання розраховане на вчених, педагогів, лекторів, працівників культурно-освітніх закладів, студентів та школярів.


Герби міст України (XIV-I пол. XX ст.) : Науково-популярне видання / Андрій Гречило, Юрій Савчук, Іван Сварник,; Ред. Ярослава Паньків ; Пер. англ. тексту Андрія Фролкіна. - К. : Брама, 2001. - 399 с. : кол.іл. - Текст укр., англ. мовами. - Бібліогр.: с. 390-398


„Герби міст України (ХІV – І Пол. ХХ ст.)” – науково-популярне видання, що містить близько 450 зображень гербів міст, містечок та сіл України, частина з який публікується вперше.
Книга ілюстрована значною кількістю архівних матеріалів і на сьогодні найповніше висвітлює тему розвитку територіальної, міської, приватної, корпоративної геральдики на теренах України.


Нагороди України [Текст] : історія, факти, документи: У 3 т. / НАН України. Ін-т історії України та ін.; Авт. кол.: Д.Табачник (кер.) та ін. - К. : Українознавство, 1996


Унікальне тритомне монографічне видання про виникнення, історію та сучасність нагород в Україні. Над збором документів і підготовкою цього видання авторський колектив працював декілька років, намагаючись якомога докладніше розповісти про складний, суперечливий, а часом і трагічний шлях становлення й розвитку нагородної справи нашої Батьківщини.


Енциклопедія історії України: у 10 т. / Ред. рада: В.М. Литвин, В.А. Смолій, І.М. Дзюба та ін. - К. : Наук. думка, 2005. - Т. 1 : А-В. - 2003. - 671с. : портр, іл. - Бібліогр. с. 672-684.


В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов'язаних з Україною (при цьому цей зв'язок висвітлено у статтях) та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки. ЕІУ є працею великого колективу науковців України, в якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії.


Безсмертя. Книга Пам'яті України. 1941-1945.– К.: Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам'яті України», 2000. – 944 с: іл.


У «Книзі Пам'яті України» вперше опубліковано аналітико-документальний матеріал про вагомий внесок Українського народу в перемогу над фашизмом. Це видання – скромна данина незгасної пам'яті про тих, хто загинув на полях битв за честь, свободу і незалежність Батьківщини, хто, незважаючи на розбіжність у політичних поглядах, залишився патріотом України до останнього подиху.
На підставі поіменного обліку загиблих у боях узагальнено дані про військові втрати України у роки Другої світової війни. Оприлюднено понад 300 документальних фото і кадрів кінохроніки воєнних літ, багато з яких читач побачить уперше.


Довідник з історії України [Текст] : А-Я / За ред. І.З.Підкови, Р.М.Шуста ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Ін-т істор. дослідж. - 2-е вид., допрац. і доп. - К. : Генеза, 2001. - 1135 с.


Фундаментальне довідкове видання з історії України. Автори пояснюють основні історичні терміни і поняття, подають короткі довідки про найважливіші події української історії, біографії українських і зарубіжних державних, політичних, громадських, культурних і військових діячів, літераторів, учених і митців, життя та діяльність яких були пов'язані з Україною. Розрахований на учнів, студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться історією України.


Хорошевський, Андрій Юрійович. Проект "Україна". Галерея національних героїв / Андрій Хорошевський. - Харків : Бібколектор, 2012. - 409,[1] с. : портр., 4 л. іл.


У цій книзі представлені нариси про найяскравіших особистостей минулого та сучасності, які народилися в Україні і своєю працею та талантом прославляли цю країну і вплинули на хід її історії. Разом з життєписами знаменитих діячів культури, науки, військової справи, спорту (Т. Шевченка, Г. Сковороди, М. Башкирцевої, Є. та Б. Патонів, братів Кличків та багатьох інших) подані нариси про людей, чиї імена досі незаслужено перебувають в тіні, – І. Паскевича, І. Гудовича, Г. Гамова, І. Буяльського. А між тим вони неабияк сприяли розвитку науки, культури, були великими фахівцями військової справи, отже своє місце в «Галереї національних героїв» займають по праву.


Усі гетьмани України : Легенди. Міфи. Біографії / Олександр Реєнт, Ігор Коляда; Худож.-оформлювач А. С. Ленчик. - Харків : Фоліо, 2007. – 414 с. - (Сер. "Історичне досьє"). - Бібліогр.: с. 413


Українська Гетьманська держава за роки свого існування мала 17 гетьманів. Усі вони були носіями ідеї незалежної самостійної Української держави. Втіленню цієї ідеї в життя вони присвятили все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від панування чужинців. Діяти цим гетьманам довелося в найскладніших, найтяжчих, іноді найтрагічніших для України історичних умовах.
Дмитро Вишневецький прагнув звільнити південні українські степи від панування ханських орд, знищити турецькі фортеці в пониззях Дніпра, а згодом і оволодіти Чорноморським узбережжям. Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа належали до тих постатей, чиїми іменами називають епохи. Окремі нариси в книжці присвячені Івану Виговському, Петру Дорошенку, Пилипу Орлику — видатним державним й політичним діячам, талановитим дипломатам.
У книжці надається правдивий і об’єктивний життєпис цих, а також інших найвищих військових керівників українського козацтва.


Журавльов Д. В. Визначні битви та полководці української історії / Д. В. Журавльов. — Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. — 416 с .: іл.


Книгу присвячено військовим подіям IX —XX ст., які потрапили на скрижалі історії України, і полководцям, що творили цю історію як своїми перемогами, так і поразками. Багато уваги приділено розподілу сил сторін, їхньому озброєнню, тактиці ведення бою, його наслідкам. Для тих, хто цікавиться військовою історією, особливий інтерес становитимуть карти баталій і чисельні викладки з біографій воєначальників і командирів.


Видатні постаті в історії України IX-XIX ст. : Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. -Київ : Вища школа, 2002.- 360 с.


Наведено біографічні відомості, стисло висвітлено суспільно-політичні погляди та роль і місце кожної особи в історичному розвитку України. Вміщено короткі історичні портрети громадських, політичних і культурних діячів України, починаючи від виникнення Київської Русі й до кінця ХІХ ст.


Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси : довід. вид. / В. І. Гусєв (кер. кол. авт.), О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька та ін. - К. : Вища школа, 2011. - 391 с. : іл.


Автори збірника намагалися охопити різні сфери людської діяльності, обираючи героями своїх нарисів видатних діячів національно-визвольного руху, представників творчої інтелігенції, духовенства, військових, освітян, учених, лікарів, котрі різнилися своїми культурними, ідейними, релігійними уподобаннями, по-різному ставилися до тогочасної влади. Принциповим для фахівців було одне - кожна постать видатна, неординарна, патріот України.
Кожен автор змальовував свого героя таким, яким він його уявляв, намагався дати неупереджену оцінку його внеску в становлення і розвиток української держави, зацікавити маловідомими фактами біографії, наголосити на мудрості та героїзмі, відданості й жертовності, на здобутках і відкриттях, спонукати читача до поглибленого вивчення вітчизняної історії, науки і культури.


Українки в історії / За заг. ред. В.Борисенко. - К.: Либідь, 2004 – 328с.


У книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Вміщено розповіді про славетних українок - жінок-патріоток із знатних родів, меценаток, вчених, літераторок, мисткинь, громадських та політичних діячів, учасниць боротьби за незалежність України та збереження національної ідентичності. Багато імен високих достойниць висвітлюються вперше.


Кіровоградщина. Історія. Традиції. Сучасність/ За заг. редакцією Р.В. Чуднова. - Кіровоград, Імекс-ЛТД. - 2008.- 640с.,іл.


Книга «Кіровоградщина. Історія. Традиції. Сучасність» створена авторським колективом, що не тільки фахово вивчав, описував різні аспекти життя Центральної України як окремого регіону держави Україна, а й відтворив власний досвід участі в економіко-політичних і культурних подіях минулого століття.
Пам’ятаючи заповіт Тацита — пиши про минуле без ненависті та любові, дослідники об'єктивно й емоційно виважено розповідають про світлі і трагічні часи, про долі різних людей, про їхню творчу працю на нашій святій Землі. Сторінки ці —для всіх, хто прагне кращого майбутнього для себе і дітей своїх, бо чесна пам’ять про минуле є запорукою такого буття.

 

Украина: 245 городов и поселков [Текст] : путеводитель / авт.-сост.: Варвара Алехина, Максим Жубр. - Харьков : Библекс, 2010. - 618,[5] с. : фото, карт. - Библиогр.: с. 595-597; Указ. населенных пунктов и достопримечательностей: с. 598-618

Зелений Клин (Український Далекий Схід) : енциклопедичний довідник / Наук. т-во україністів ім. Т. Г. Шевченка, Центр укр. культури Анатолія Криля "Горлиця" ; уклав В. Чорномаз. - Владивосток : Видавництво Далекосхідного федерального університету, 2011. - 286 с. : портр., фото, табл., 12 л. фото. кол. - Бібліогр. с. 286

Країни світу. Європа : енциклопедія : для дітей середнього шкільного віку / авт.-укл.: Валентина Мирошнікова, Марія Панкова, Валентина Скляренко ; худ.-оформ. О. С. Юхтман. - Сімферополь : Таврида, 2012. - 317,[1] с. : іл., фото

Географія України : Довідник школяра і студента / Віктор Губарев ; пер. : Богдана Губарева. - Донецьк : БАО, 2007. - 414,[1] с. : іл.

Політико-адміністративний атлас України/ Ред. Ірина Руденко,. - К. : ДНВП "Картографія", 2006. - 120 с. : карти, герби. - Покажч. географ. назв: с. 101-120

Загальногеографічний атлас України/ Ред. Лариса Марченко,. - К. : ДНВП "Картографія, 2004. - 112 с. : карти. - Покажч. географ. назв с.92-112

Статистичний щорічник України за 2014 рік / Держ. служба статистики України ; ред. Ірина Жук. - К. : [б. в.], 2015. - 585,[3] с. : табл. - Алф.-предм. покажч. с. 579-585

Гречило, Андрій Богданович. Герби та прапори міст і сіл України [Текст]. Ч. I / Андрій Гречило ; Укр. геральдичне т-во, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. Львівське відділення. - Львів : Друкарські куншти, 2004. - 119 с. : 44 кол.іл.

Відзнаки президента України = AWARDS OF THE PRESIDENT OF UKRAINE : Ордени, медалі, нагородна зброя / Авт.-упоряд. М.П.Білоблоцький та ін. - К. : Мистецтво, 1999. - 167 с. : іл.

Етнонаціональна структура українського суспільства [Текст] : Довідник / Володимир Євтух, Володимир Трощинський, Кирило Галушко та ін.: Ред. Н. С. Колосок, А. Я. Бельдій ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. Фак. соціол. та психології. - К. : Наукова думка, 2004. - 342,[1] с. - Бібліогр.: с. 336-342

Воропай, Олекса. Звичаї нашого народу: народньо-календарні звичаї, український народній одяг : етнографічний нарис / Олекса Воропай ; худ. Інна Бородаєва. - К. : Пульсари, 2012. - 630,[1] с. - Бібліогр. с. 607-614

Українські традиції і звичаї [Текст] : Українська етнографія. Народні вірування. Традиції. Звичаї. Обрядовий календар. Свята. Обереги: Для дітей середнього шкільного віку / Авт.-упор. В. М. Скляренко, А. С. Шуклінова, В. В. Сядро. - Харків : Фоліо, 2006. - 317,[2] с. : іл. - (Сер. "Дитяча енциклопедія").

Словник історичних термінів і понять: А - Я / Укл. Ірина Мартинова. - Харків : Прапор, 2011. - 285,[1] с. - Бібліогр. с. 285-286

Малий словник історії України / Ред. кол.: В.А.Смолій, С.В.Кульчицький, О.М.Майборода та ін. ; Передм. В.А.Смолій. - К. : Либідь, 1997. - 464 с.

Історія України: Універсальний ілюстрований довідник. - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2007, 576с.

Савченко, Виктор Анатольевич. Двенадцать войн за Украину / Виктор Савченко; Худ.-оформитель А. А. Ленчик. - Харьков : "Фолио", 2006. - 414,[2] с.

Українці Австралії [Текст] : Енциклопедичний Довідник / Авт.передм. Василь Сокіл; Редкол.: Лев Богацький, Євген Гаран та ін. - Сідней : Вільна Думка : Товариство Збереження Української Спадщини в Австралії, 2001. - 672 с. : портр.

Босько, Володимир. Визначні постаті Степової Елади : до 250-річчя заснування фортеці Святої Єлисавети, міста Єлисаветграда та 65-річчя утворення Кіровоградської області / Володимир Босько; кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. - Кіровоград : Інформаційна мережа, 2004 - Ч. 1. - 2004. - 376 с. : іл. - Алф. покажч. с. 368-376

Босько, Володимир Миколайович. Історичний календар Кіровоградщини на 2016 рік. Люди. Події. Факти [] : довідник / Володимир Босько ; Департамент освіти і науки Кіровогр. обл. держ. адміністрації, КЗ "КОІППО ім. Василя Сухомлинського". - Історико-краєзнавче вид. - Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2016. - 259,[1] с. : фото. - Іменний покажч. с. 253-257

Кіровоградська область: поступ розвитку [] : бібліографічний покажчик : до 75-річчя утворення Кіровоградської області / Тетяна Макарова, Оксана Маламен, Наталя Андрійченко ; укл. Тетяна Макарова ; ред. Тетяна Федорова ; відп. за вип. Олена Гаращенко ; Департамент культури та культурної спадщини Кіровогр. облдержадміністрації, Комунальний заклад "Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського". - Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2014. - 293,[1] с. - Іменний покажч. с. 269-286

Українська мова [Текст] : Енциклопедія / НАHУ; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Ін-т української мови ; Редкол.: В.М. Русанівський (співгол.) та ін. - 2-е вид., виправлене і доп. - К. : Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 2004. - 820,[3] с. : портр. - Бібліогр.: с.815-821

Великий тлумачний словник української мови [Текст] : 40 000 слів / Укл. Тетяна Ковальова. - Харків : Фоліо, 2005. - 766,[1] с. - (Б-ка державної мови)

Бибик, С. П. Словник іншомовних слів : Тлумачення, словоутворення та слововживання. Близько 35000 слів і словосполучень / С. П. Бибик, Г. М. Сюта; Ред. С. Я. Єрмоленко. - Харків : Фоліо, 2006. - 622,[1] с. - (Б-ка державної мови)

Український орфографічний словник [Текст] : Близько 155 000 слів / НАНУ, Укр. мовно-інформ. фонд, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; Відп. ред. В. М. Русанівський, Укл.: В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Г. М. Ярун та ін. - 4-е вид., переробл. і доп. - К. : Довіра, 2005. - 1069 с.

Ужченко, Віктор Дмитрович. Фразеологія сучасної української мови [] : Навчальний посібник / Віктор Ужченко, Дмитро Ужченко,. - К. : Знання , 2007. - 494,[2] с.

Універсальний словник-довідник: 30 000 слів і виразів сучасної української мови. - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 320с.

Новий довідник: Українська мова. Українська література [] : довідникове видання / Укл. М. Радишевська, В. Михайлова. - К. : Казка, 2005. - 863 с. - Бібліогр. с. 845-848; Імен. покаж. с. 849-850; Покажч. аналізованих творів с. 851-856; Покажч. літературозавчих термінів с. 857-858

Скрипник, Лариса Григорівна. Власні імена людей [Текст] : Словник-довідник / Лариса Скрипник, Ніна Дзятківська; За ред. В. М. Русанівського. - 3-є вид., випр. - К. : Наук. думка, 2005. - 334 с.

Гончаренко, Семен Устимович Український педагогічний словник / Семен Гончаренко,. - К. : Либідь, 1997. - 373,[1] с.

Дослідники історії Південної України [] : біобібліографічний довідник / НАНУ [та ін.] ; укл. Ігор Лиман. - К. : [б. в.], 2013 - Т. 1. - 2013. - 381 с. : 6 л. портр.

Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи / авт.-укл.: Петро Киричок [та ін.] ; за заг. ред. Петра Киричка. - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 895 с. - Бібліогр. с. 5-6

50 знаменитых украинских книг / Валентина Андрусенко, Лариса Загребельная, Елена Козырь, Лилия Петрова,; Худ.-оформитель Л. Д. Киркач-Осипова. - Харьков : "Фолио", 2004. - 510,[1] с. - (Сер. "100 знаменитых"). - Алф. указ. книг: с. 509

 

Ласкаво просимо до інформаційно-бібліографічного відділу! Ми завжди до ваших послуг!


ФонФон

[ HOME ]

«Україна від А до Я»
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2016 Webmaster: webmaster@library.kr.ua