[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Туристичний потенціал: особливості сучасного розвитку

Фон


Туристичний потенціал: особливості сучасного розвитку


Історично склалося так, що сучасний туризм став результатом появи та еволюції подорожей. На стадіях зародження туризму мандрівники організовували подорожі самостійно. Метою подорожей було вивчення звичаїв і побуту, рівнів та особливостей народів і країн. Поняття “тур” було введено до вжитку в 1750 році, а термін “турист” використовувалось як найменування учасника розважальних або освітніх подорожей ( турів).

З метою популярізації туризму, висвітлення його внеску в економіку світової спільноти, розвитку зв'язків між народами різних країн, відділ документів з питань економіки, виробництва та природничих наук запрошує на виставку «Туристичний потенціал: особливості сучасного розвитку».

На виставці представлені видання, які познайомлять користувачів з індустрією туризму. Тут ви знайдете багато цікавого: літературу про основи туризму як соціально-економічного явища; історію його розвитку; принципи організації туристичної діяльності; концептуальні підходи до туристичного бізнесу, маркетингу та менеджменту. А ще дізнаєтесь про сучасні подорожі по Кіровоградщині.I. Організація туристичної індустрії


Федорченко, Володимир Кирилович
Історія туризму в Україні : Навчальний посібник / В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова,; Авт.передм. В.А. Смолій. - К. : Вища шк., 2002. - 194с.

У книзі висвітлено основні етапи й періоди розвитку світового туризму загалом і національного зокрема. Вперше в Україні узагальнено, систематизовано матеріал з історії туризму відповідно до періодизації історичного розвитку суспільства.Балашова, Раїса Іванівна. Організація діяльності туристичного підприємства. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 182 с.
У посібнику узагальнено та систематизовано значний теоретичний і практичний досвід створення і функціонування туристичного підприємства в сучасних умовах, технологія розробки бізнес-плану. Головну увагу приділено основним поняттям, принципам створення, а також економічним питанням діяльності туристичного підприємства, теоретичному обгрунтованню і практичним розрахункам бізнес-плану для його використання на туристичних підприємствах.


Мальська, Марта Пилипівна. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник / Марта Мальська, Володимир Худо ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - 2-ге вид., перероб та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 364 с.
Розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту та маркетингу. Описані основи туризму як соціально-економічного явища, висвітлена класифікація його структури за видами й формами. Розглядаються основні принципи організації туристичної діяльності, основи туроперейтінгу та екскурсознавства.


Мальська, Марта Пилипівна. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 246 с.
Посібник розкриває зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах.Також практичні завдання допоможуть оволодіти теоретичними знаннями на практиці.

Сокол, Тетяна Георгіївна. Основи туристичної діяльності : підручник / Тетяна Сокол ; за ред. В. Ф. Орлова. - К. : Грамота, 2006. - 262 с.

Кусков, Алексей Сергеевич. Основы туризма : учебник / Алексей Кусков, Юлия Джаладян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. - 387с.

Косолапов, Александр Борисович. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности : Учебное пособие / Александр Косолапов. - М. : КНОРУС, 2008. - 276 с.

Розвиток туристичного бізнесу регіону : Монографія / М-во освіти і науки України, Чернівецький торговельно-економічний інститут ; ред. : І. М. Школа. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. - 291 с.


Дядечко, Лідія Павлівна. Економіка туристичного бізнесу : Навчальний посібник / Лідія Дядечко ; Мін-во освіти і науки України, Донецький державнний ун-т економіки і торгівлі ім. М.І.Туган-Барановського. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 223 с.


География туризма : учебник / ред. А. Ю. Александрова. - 3-е изд., испр. - М. : КНОРУС, 2010. - 592 с.


Рутинський, Михайло Йосипович. Географія туризму України.- М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-е вид., перероб. і доп. . - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 159 с.


Кузик, Степан Петрович. Географія туризму .-М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Географічний фак. - К. : Знання, 2011. - 271 с.


Фоменко, Наталія Володимирівна Рекреаційні ресурси та курортологія : Навч. посібник / Наталія Фоменко ; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 311 с.


Масляк, Петро Олексійович. Рекреаційна географія : навчальний посібник / Петро Масляк. - К. : Знання, 2008. - 343с.


Кусков, Алексей Сергеевич. Туристический бизнес [словарь-справочник] / Алексей Кусков, Юлия Джаладян. - М. : ФОРУМ, 2011. - 383 с


Смаль, Ігор Вікторович. Географія туризму та рекреація : словник-довідник / Ігор Смаль. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. - 201 с.


II. Упрвління туристичним бізнесом


Бабарицька, Вікторія Костянтинівна Менеджмент туризму. Туроперейтинг: Понятійно-термінологічні основи. Сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник / Вікторія Бабарицька, Оксана Малиновська,. - К. : Альтерпрес, 2004 с.
Розглядаються ключові елементи технологій обслуговування в туризмі, функції та схеми діяльності організаторів обслуговування і продавців турпродукту, зміст передреалізаційних процесів в туризмі. Представлено принципи і методи проектування, просування та стимулювання продажу, управління якістю турпродукту, основи документального оформлення турів.


Мунін, Георгій Благоєвич. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти.- Мукачівський державний університет, Київський славістичний університет, Ін-т економіки і управління. - К. : Кондор, 2011. - 429 с.
У підручнику розглянуті теоретичні та методичні питання і принципи формування маркетингової діяльності в сфері туризму на основі маркетингової теорії і практики сучасного ведення бізнесу. Проаналізована поведінка споживача, та механізми розробки і прийняття рішень у туристичній сфері, доведена необхідність використання сучасних методів маркетингової стратегії.


Кудла, Назар Євгенович. Маркетинг туристичних послуг : навч. посіб. / Назар Кудла ; М-во освіти і науки України, Львівський ін-т економіки і туризму. - К. : Знання, 2011. : іл., табл. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - 343с.
У посібнику систематизовано теоретичні та практичні аспекти маркетингу туристичних послуг з використанням закордонного і передового вітчизняного досвіду, що дасть змогу читачеві опанувати теоретичні знання та застосовувати їх у практичній роботі у галузі туристичного бізнесу.Жукова, Марина Александровна. Менеджмент в туристском бизнесе. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. - 191с.


Маркетинг соціальних послуг : навч. посібник / В. Г. Воронкова [та ін.]; ред. В. Г. Воронкова ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2008. - 575 с.

Бриггс, Сьюзен Маркетинг в туризме / Сьюзен Бриггс; Пер. с англ. М. Ю. Зарицкой. - 2-е англ. изд. - К. : Знання-Прес, 2005. - 358 с.


Сарафанова, Елена Витальевна. Маркетинг в туризме.- М.: 2009. - 239 с.


III. Форми та види туризму


Кляп, Михайло Петрович. Сучасні різновиди туризму : навчальний посібник / Михайло Кляп, Федір Шандор. - К. : Знання, 2011. - 334 с.

Автори досліджують соціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності і поведінки, туристичних груп і організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму.Міжнародний туризм : навч. посіб. / Т. В. Божидарнік [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 307 с.

Розкриваються соціально-економічні чинники формування міжнародного туристичного ринку, основні аспекти маркетингу в міжнародному туризмі, проблеми та перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні.Драчева, Елена Леоновна. Специальные виды туризма. Лечебный туризм : учебное пособие / Елена Драчева. - М. : КНОРУС, 2010. - 150 с.

В навчальному посібнику розглядається один із важливіших видів туризму- лікувальний туризм. Структура посібника надає можливість глибоко розкрито тему: розглянута історія лікувального туризму, його місце в системі світового туризму.Лужанська, Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьгодення та перспективи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна. - К. : Кондор, 2008. - 384с.

В навчальному посібнику розкрито основні аспекти становлення та формування сільського туризму; проаналізовано організацію та планування даного виду туризму; розкрито питання розвитку сільського туризму в Карпатському регіоні й на регіональному рівні ( на прикладі Закарпатської області).
Мальська, Марта Пилипівна. Міжнародний туризм і сфера послуг . - К. : Знання, 2008. - 661 с.


Александрова, Анна Юрьевна. Международный туризм . - 2-е изд., перераб. и допол. - М. : КНОРУС, 2010. - 459 с.


Рубаник, Александр Никифорович.Технологии въездного туризма. - 2-е изд., исправл. - Ростов-на Дону : "МарТ" : Феникс, 2010. - 377 с.


Ветитнев, Александр Михайлович. Лечебный туризм : учебное пособие / Александр Ветитнев, Алексей Кусков. - М. : ФОРУМ, 2010. - 590 с.


Село - мов писанка : Путівник із зеленого туризму / Мал. Л.Ковриги ; Упоряд. В.Васильєв. - Київ , 2001. - 64 с. : цв.іл


Хорошевский, Андрей Юрьевич. 20 лучших экскурсий по Украине / Андрей Хорошевский ; худож.-оформитель : И. В. Осипов. - Харьков : "Фолио", 2008. - 315с.


Гук, Ольга Михайловна. 20 лучших экскурсий по Киеву / Ольга Гук ; худож.-оформитель : И. В. Осипов. - Харьков : "Фолио", 2008. - 315с.


IV. Туризм і сфера послуг


Організація готельного господарства . - К. : Кондор, 2011. - 408 с.

У посібнику викладено основи організації робіт і надання послуг в готельному господарстві. Розкрито такі змістові модулі, як історія розвитку світового готельного господарства України; будівництво, архітектура, інтер’єр, типи і класифікація підприємств готельного господарства; культура обслуговування готельного господарства; функціональна організація приміщень, організація і технологія обслуговування, надання основних та додаткових послуг; організація послуг харчування і напоїв, організація безпеки.Мальська, Марта Пилипівна. Готельний бізнес: теорія та практика . - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 470 с.

У підручнику послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації та управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості споруд готельних підприємств.Архіпов, Віктор Віталійович. Організація ресторанного господарства : навчальний посібник / Віктор Архіпов, В. А. Русавська. - 2-е вид. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 279 с.

Даний посібник охоплює широке коло питань, пов’язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Тут висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства; детально описується організація роботи цехів, роздаткових ліній, у доступній формі висвітлене питання організації праці.Архіпов, Віктор Віталійович. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства : навчальний посібник / Віктор Архіпов, Валентина Русавська. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 340 с.

Розкрито сутність організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів і класів та надана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної її передумови. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання. Охарактеризовані методи і форми обслуговування споживачів, які використовуються в закладах ресторанного господарства як повсякденно, так і при проведенні бенкетів та прийомів, здійснення кейтерінгового обслуговування, створенні умов для розваг і відпочинку.
Малахова, Наталья Николаевна. Инновации в туризме и сервисе . - изд. 2-е доп. и перераб. - Ростов н/Д : "МарТ", 2010. - 244 с.


Агафонова, Людмила Григорівна Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне - К. : Знання України, 2002. - 351,[5] с. : табл. - Бібліогр.: с. 298-308.


Бухтерева, Ольга Станиславовна. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме . - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К° ".,2010 - 207 с.


Управління сучасним готельним комплексом. - К. : Ліра-К, 2005. - 514 с.


Федцов, Владимир Георгиевич. Культура гостинично-туристского сервиса - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 503 с.


Волков, Юрий Федорович. Гостиничный и туристический бизнес . - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 636с.


Основы индустрии гостеприимства : учебное пособие / Д. И. Елканова, Д. А. Осипов, В. В. Романов, Е. В. Сорокина. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К° ".2010- 247с.


Федцов, Владимир Георгиевич. Культура ресторанного сервиса - 2-е изд. - М. : Дашков и К?, 2010. - 247 с.


Круль, Галина Ярославівна. Основи готельної справи науки України.- К. : Центр учбової літератури, 2011. - 367 с.


Байлик, Станислав Иванович. Гостиничное хозяйство : учебник для студ. высш. учеб. заведен. / Станислав Байлик ; М-во образования и науки Украины. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Дакор, 2009. - 365 с.


Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : підручник / Анатолій Мазаракі ; М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 579 с.


V. Туристичні маршрути КіровоградщиниНа сонячній долоні степу Кіровоградщини : брошура / Кіровоградська облдержадміністрація, Управління культури і туризму ; Кіровоградська обласна державна адміністрація, Управління культури і туризму. - Кіровоград : ТЕМА-Плюс, 2006.


Кіровоградщина екскурсійна Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму Кіровоградської облержадм. - Кіровоград, 2004. - 14 с. : кол.іл, фото.


Кіровоградщина туристична : брошура / Кіровоградська обласна державна адміністрація, Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму. - Кіровоград ,2004.


Сільський зелений туризм на Кіровоградщині / Упр. культури і туризму Кіровоградської обл. держ. адм. - Кіровоград 2011. - 16 с. : фото.кол.


7 чудес України. Кіровоградська область: "Чорний ліс" / ред. Андрій Домаранський ; упор.: Олександр Гулай, Валентина Мирза-Сіденко, Юрій Онойко. - Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2008. -18 с.


7 чудес України. Кіровоградська область: "Козацький степ" / ред. Андрій Домаранський ; упор.: Олександр Гулай, Валентина Мирза-Сіденко, Юрій Онойко. - Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2008. - 18 с.


7 чудес України. Кіровоградська область: "Каскади"/ ред. Андрій Домаранський ; упор.: Олександр Гулай, Валентина Мирза-Сіденко, Юрій Онойко. - Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2008. - 18 с.ФонФон

[ HOME ]

Туристичний потенціал: особливості сучасного розвитку
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2012 Webmaster: webmaster@library.kr.ua