[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Торгівля в умовах ринкових відносин

Фон


Торгівля в умовах ринкових відносин


Виставку присвячено Дню працівників торгівлі. Це професійне свято відзначають щорічно в останню неділю липня.

В нинішніх складних політичних та економічних умовах в Україні торгівля залишається однією з найбільш рентабельних, перспективних та інвестиційно привабливих галузей бізнесу. Топ-менеджмент українського рітейлу швидше за інші країни світу засвоює та впроваджує передові технології, вітчизняний та зарубіжний досвід ведення торговельної діяльності. Завдяки цьому збільшується економічний потенціал держави та стає комфортнішим життя пересічних громадян. Як і чим живе торговельна галузь сьогодні, які проблеми вирішує, демонструють виставкові матеріали. Виставка буде корисною студентам і викладачам вищих навчальних закладів економічного та торговельного спрямування, працівникам торговельних підприємств та підприємств, що їх обслуговують, приватним підприємцям та всім, хто цікавиться питаннями організації, правового забезпечення, плануванням діяльності та впровадженням новітніх стратегій розвитку організацій сфери торгівлі.

Представляємо виставкові рубрики:
1. Організаційні й правові основи здійснення торговельної діяльності.
2. Ринок товарів, послуг, технологій: сутність, склад, проблеми розвитку.
3. Торгівля як сфера комерційної діяльності.
4. Глобальна торгова система: правила, інструменти.
5. Реклама — рушій торгівлі.
6. Маркетингові стратегії в торгівлі.Організаційні й правові основи здійснення торговельної діяльності

В рубриці представлені матеріали, в яких висвітлені питання організаційної, економічно-господарчої та правової бази ведення діяльності підприємствами торгівлі.Гринів, Богдан Володимирович.
Економічний аналіз торговельної діяльності : навчальний посібник / Богдан Гринів. - К. : Центр учбової літератури, 2011.

У посібнику викладено теоретико-методичні й прикладні основи економічного аналізу діяльності торговельного підприємства. Особливу увагу приділено комплексному аналізу товарообороту в системі сучасного торгового менеджменту. Грунтовно висвітлено методику вивчення витрат обігу, проведення аналізу валового торговельного доходу, аналізу фінансового стану торговельного підприємства. Методика аналітичних розрахунків показана на фактичних матеріалах споживчого товариства.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, спеціалістів торговельного профілю, менеджерів підприємств сфери торгівлі.Звєрєва, Олена Володимирівна. Правова регламентація торговельної діяльності : навчальний посібник / Олена Звєрєва ; М-во освіти і науки України, Донецький ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної літератури, 2006.
Навчальний посібник спрямований на глибоке вивчення правової регламентації торговельної діяльності. У ньому розглядаються такі питання, як правові основи утворення нових видів роздрібних торгових підприємств; форми власності, що визначають їх організаційно-правові форми; правовий режим майна підприємств роздрібної торгівлі; порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення; функції, права і обов'язки роздрібного торгового підприємства; правові питання відповідальності його перед споживачами; особливості регулювання оптової торгівлі; правова регламентація господарсько-торговельної діяльності; порядок створення та державного регулювання оптовою торгівлею; спеціальна правоздатність різноманітних суб'єктів оптової торговельної діяльності.
Навчальний посібник, у зв'язку з актуальністю теми, являє великий інтерес для практикуючих юристів, працівників торгівлі, контролюючих органів, підприємців.


Марцин, Володимир Степанович. Економіка торгівлі : Підручник / Володимир Марцин. - К. : Знання , 2006.
У логічній послідовності розкрито засадничі питання дисципліни: торгівлю в період розбудови ринкової економіки України, організаційно-економічні основи функціонування торгових підприємств.


Мальський, Олег Маркіянович. Міжнародне торговельне право : Навчальний посібник / Олег Мальський, Антонина Ягольник, ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. - К. : Знання , 2005.
У навчальному посібнику висвітлено основи міжнародного торговельного права. Описано сферу діяльності, функції, структуру і правову базу регулювання формуючого джерела міжнародного торговельного права — Світової Організації Торгівлі (СОТ). Розкрито поняття квоти, тарифів, антидемпінгових заходів, субсидій та компенсаційних заходів. Окремий розділ присвячено проблемі членства України в СОТ, здійснено аналіз переваг членства та стану переговорного процесу щодо вступу. У додатках представлено офіційні документи СОТ та угоди, які регламентують діяльність та правове регулювання у галузі міжнародної торгівлі.


Організація торгівлі : підручник / Віктор Апопій, Ігор Міщук, Віктор Ребицький та ін.; ред. Віктор Апопій ; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - 3-є вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009.
У підручнику висвітлені нові теоретичні положення і наукові підходи, які базуються на теоріях систем та організацій, розглядаються сучасні концепції і тенденції, наукові обгрунтування організаційних структур і моделей, розкриті закони і принципи організації, умови їх реалізації, єдність структури і організаційних процесів, суть і зміст синергетики в організації торгівлі.
Підручник призначений насамперед для студентів, котрі навчаються за спеціальностями торговельно-економічного профілю, також для менеджерів, маркетологів, магістрів, аспірантів, спеціалістів і керівників у сфері товарного обігу.


Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності : навч. посіб. / Валерій Понікаров [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2012.
Розглянуто загальні принципи господарювання в Україні, правові основи трудових, кредитно-розрахункових та зовнішньоекономічних відносин підприємств, проблеми організації контролю фінансово-господарської діяльності підприємницьких структур. Особливе місце в роботі відведено організації судового захисту законних прав та інтересів суб'єктів господарської діяльності.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Дідківський, Микола Іванович. Міжнародний трансфер технологій : навч. посібник / Микола Дідківський. - К. : Знання, 2011. У навчальному посібнику викладено теоретичні основи аналізу міжнародного трансферу технологій, розглядаються механізм міжнародної передачі технологій, сучасний стан і перспективи розвитку світового ринку технологій, система правової охорони об'єктів інтелектуальної власності. Значну увагу приділено ліцензійній торгівлі в міжнародній економіці, особливостям ціноутворення на світовому ринку технологій, новітнім формам міжнародного трансферу технологій.


Інфраструктура товарного ринку [] : теоретичні засади: підручник / Олександр Шубін, Олена Азарян, Ірина Ангеліна [та ін.]; за ред. О. О. Шубіна ; М-во освіти і науки України, ДНУ. - К. : Знання, 2009.
У підручнику на системній основі розглядаються найважливіші елементи інфраструктури ринку товарів і послуг як передумови забезпечення ефективного функціонування національної економіки. Узагальнено великий практичний досвід з вивчення розвиненої інфраструктури західних країн, висвітлено способи його адаптації до умов транзитивної економіки України. Особливе місце відведено практичній діяльності комерційних посередників, їхній ролі в інфраструктурі товарного ринку, логістичним аспектам загальної системи розподілу, зберігання та продажу товарів.

Глушков, Валерій Олександрович. Шахрайство на фінансових ринках у біржовій торгівлі : Правовий та кримінологічний аналіз / Валерій Глушков, Павло Коваленко. - К. : Ін Юре, 2008.

Економіка торговельного підприємства : опорний конспект лекцій / Ніна Ушакова [та ін.] ; ред. С. Г. Голосова ; М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т, Кафедра економіки підприємства. - К. : ВЦ КНТЕУ, 2010 - Ч. 1. - 2010.

Економіка торговельного підприємства : опорний конспект лекцій / Ніна Ушакова [та ін.] ; ред. С. Г. Голосова ; М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т, Кафедра економіки підприємства. - К. : ВЦ КНТЕУ, 2010 - Ч. 2. - 2010.

Зубок, Микола Іванович. Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства [] : навч.-метод. посіб. / Микола Зубок ; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. - К. : КНТЕУ, 2009.


Кононенко, І. В. Основи біржового права [] : Навчальний посібник / І. В. Кононенко. - К. : Кондор, 2007.


Ребицький, В. М. Організація та технологія інспектування : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Ребицький, І. С. Полікарпов ; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна ак-я. - К. : ЦНЛ, 2005.


Селезнёв, Владимир Владимирович Основы рыночной экономики Украины / Владимир Селезнёв,. - 2-е изд., доп. и перероб. - К. : А.С.К., 2003.


Трансформаційні процеси в торгівлі України в умовах інтернаціоналізації [] : монографія / Л . О. Лігоненко [та ін.] ; ред. Лариса Лігоненко ; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. - К. : КНТЕУ, 2009.


Черевко, О. І. Обладнання підприємств сфери торгівлі [] : навчальний посібник / О. І. Черевко, О. В. Новікова, В. О. Потапов. - вид. 2-ге. - К. : Ліра-К, 2011.У навчальному посібнику відображено сучасний ринок торгово-технічного обладнання. Розкрита роль науково-технічного прогресу та його вплив на розвиток торговельного обладнання. Розглянуто систему та обладнання для автоматичної ідентифікації товару, для реєстрації товарно-грошового обігу, системи безпеки торговельного підприємства. Приділено увагу сучасному обладнанню для доставки, зберігання, упаковки, обробки та демонстрації товару. Наведені його склад, структура та призначення.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів І — ІV рівнів акредитації, котрі навчаються за спеціальностями “Товарознавство і торговельне підприємництво”, аспірантів, в також широкого кола читачів, які цікавляться даним питанням.


Яковлєв, Юрій Прокопович. Економіка торгівлі [] : навчальний посібник / Юрій Яковлєв. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2009. .


Ринденко, Н. А. Організаційно-правові форми оптових ринків сільськогосподарської продукції / Н. А. Ринденко // Економіка АПК. - 2011. - № 10. - С. 56-60.


Ринок товарів, послуг, технологій: сутність, склад, проблеми розвитку. В матеріалах рубрики розглядаються питання інфраструктури ринку товарів, послуг, технологій та аналізуються механізми їх ефективного функціонування в сучасних економічних умовах.


Глущенко, Світлана Василівна. Кредитний ринок: інститути та інструменти : навч. посіб. / Світлана Глущенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010.


Голошубова, Ніна Олександрівна. Організація і технологія торгівлі спожитковими товарами [] : навч. посіб. / Ніна Голошубова ; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. - К. : КНТЕУ, 2009.


Горбач, Людмила Миколаївна. Ринок фінансових послуг [] : Навчальний посібник / Людмила Горбач, Олександр Каун. - К. : Кондор, 2006, 2009.


Дайновський, Юрій Анатолійович. Товарна інноваційна політика : навч. посіб. / Юрій Дайновський. - Львів : Новий Світ-2000, 2010.


Інфраструктура товарного ринку [] : непродовольчі товари: підручник / О. О. Шубін [та ін.]; ред. Олександр Шубін ; М-во освіти і науки України, ДНУ. - К. : Знання, 2009.


Інфраструктура товарного ринку [] : навчальний посібник / О. В. Прокопенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної літератури, 2007.


Полікарпов, І. С. Товарна інформація : Підручник / І. С. Полікарпов, О. В. Шумський ; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - К. : Центр навчальної літератури, 2006.


Полікарпов, І. С. Ідентифікація товарів : Підручник / І. С. Полікарпов, А. П. Закулісов ; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - К. : Центр навчальної літератури, 2005.


Румянцев, А. П. Світовий ринок послуг [] : Навчальний посібник / А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Київський економ. ін-т менеджменту. - К. : Центр навчальної літератури, 2006.


Чухрай, Наталія.Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві : підручник / Наталія Чухрай, Роман Патора ; Нац. ун-т "Львівська політехніка", Вища школа підприємництва та управління. - К. : Кондор, 2006, 2009.


Шершун, Анатолій Анатолійович. Митне оформлення товарів та транспортних засобів : навчально-методичний посібник / Анатолій Анатолійович Шершун. - К. : Кондор, 2007.


Мазаракі, А. Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції / А. Мазаракі, В. Лагутін // Економіка України. - 2011. - № 9. - С. 17-26.


Поташній, Юрій. Як у Жашкові на базарі... : Унікальний досвід організації торгівлі худобою та ефективного землекористування / Юрій Поташній // Віче. - 2011. - № 3. - С. 47-49.


Торгівля як сфера комерційної діяльності

Матеріали рубрики представляють торгівлю як сферу комерційної діяльності, дають характеристику досвіду її організації в сфері обігу товарів, аналізують операційні процеси комерції в роздрібній, оптовій торгівлі, торговельному посередництві.Комерційна діяльність : підручник / В. В. Апопій [та ін.]; ред. Віктор Апопій. - Вид. 2-ге, перероб., допов. - К. : Знання, 2008.
У підручнику вперше систематизовані сучасні теоретичні знання про комерційну діяльність і узагальнений досвід її організації в сфері товарного обігу. Глибоко розкрито особливості й функції комерційної діяльності з урахуванням специфіки комерційних процесів і операцій в оптовій, роздрібній торгівлі та в секторі торговельного посередництва. Подано новітню інформацію стосовно електронної комерції, комерційної логістики, міжнародних тендерних торгів, біржової торгівлі.


Шалева, Олександра Іванівна. Електронна комерція : навчальний посібник / Олександра Шалева. - К. : Центр учбової літератури, 2011.
У посібнику розкрито суть, зміст та роль електронної комерції в сучасному секторі світової та вітчизняної економіки, розглянуто інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі Інтернет, сфери та основні принципи ведення електронної комерції. Значну увагу приділено характеристиці основних форм та проектів електронної комерції, зокрема, електронним магазинам, електронним аукціонам, електронним торговельним майданчикам. Висвітлено питання аналізу ефективності електронної комерції та її нормативно-правового забезпечення.Ананьєв, Олександр Миколайович Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : Підручник / Олександр Ананьєв, Василь Білик, Яків Гончарук,; Ред. Я. А. Гончарук. - Львів : Новий Світ-2000, 2006.


Грищенко, Іван Михайлович. Комерційна діяльність посередницьких підприємств [] : підручник для вищих навчальних закладів / Іван Грищенко. - К. : Грамота, 2009.

Виноградська, Алла Миколаївна Технологія комерційного підприємництва [] : Навчальний посібник / Алла Виноградська, ; М-во освіти і науки України, Київ. економ. ін-т менеджм. (екомен). - К. : Центр навчальної літератури, 2006.


Комерційна діяльність : Навчальний посібник / Н. О. Криковцева [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2007.


Лучко, Михайло Романович Облік комерційної діяльності : Підручник для студентів вузів / Михайло Лучко, Оксана Адамик ; М-во освіти і науки України, Тернопільська акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005.


Половцева, Фаина Петровна. Коммерческая деятельность : учебник / Фаина Половцева. - М. : ИНФРА-М, 2009.


Шкварчук, Людмила Олександрівна Навчальний посібник / Н. О. Криковцева [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2007.


Кондратюк , Віталій Мобільна комерція в Україні / Віталій Кондратюк // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 7-8. - С. 43-44.


Глобальна торгова система: правила, інструменти

В рубриці розглянуто функціонування глобальної торгової системи в контексті уніфікованих правил міжнародної торгівлі товарами, послугами та інтелектуальною власністю, а також інституційного базису та процесуальних механізмів, проаналізовано актуальні проблеми розвитку міжнародної торгівлі, розглянуто теоретичні і практичні аспекти основ організації міжнародних та міждержавних розрахунків, умови та особливості міжнародних розрахунків та фактори, що впливають на їх стан.Павленко, Ірина Ігорівна. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посібник / Ірина Павленко, Олена Варяниченко, Наталія Навроцька. - К. : Центр учбової літератури, 2012.

У посібнику розглянуто міжнародну торгівлю та міжнародні інвестиції як форму взаємозв'язків між країнами, висвітлено сутність зовнішньоекономічних операцій, у тому числі міжнародної торгівлі об'єктами інтелектуальної власності, проаналізовано місце України на міжнародному ринку товарів, послуг та інвестицій.
Бочан, Ігор ОмеляновичГлобальна економіка [] : Підручник / Ігор Бочан, Іван Михасюк,. - К. : Знання , 2007.


Віднійчук-Вірван, Любов Антонівна. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти / Любов Віднійчук-Вірван. - Львів : Магнолія 2006, 2010.


Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ [] : Монографія / Т. М. Циганкова, А. О. Олефір, О. В. Фурсова та ін. ; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана . - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006.


Міжнародна мікроекономіка : навч. посібник / Ю. Г. Козак [та ін.]; ред.: Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАНУ. - Вид. 3-тє, перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2012.


Міжнародна торгівля : навч. посіб. / Ю. Г. Козак [та ін.]; ред.: Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, О. В. Мірошниченко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2009.


Крилова, Наталія Василівна. Міжнародна торгівля : навч. посіб. / Наталія Крилова. - К. : Знання, 2008.


Передрій, Олександр Самійлович. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Олександр Передрій. - 4-те вид., перероб. і допов. - К. : Знання, 2008.


Софіщенко, І. Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства [] : Навчальний посібник / І. Я. Софіщенко ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної літератури, 2006.


Шпак, Віктор Іванович. Міжнародна торгівля : практикум / Віктор Шпак, Артуро Кондорі Ромеро ; Міжрегіональна ак-я управління персоналом. - К. : УВПК "ЕксОб", 2004.


Московська, Н. Кожна країна захищає свій ринок / Н. Московська // Віче. - 2009. - № 23. - С. 50-51


Реклама — рушій торгівлі

В рубриці зібрано матеріали, які допоможуть працівникам торговельних підприємств правильно вести рекламну кампанію за допомогою новітніх розробок у галузі торгової реклами.
Теорія та практика торговельного обслуговування : Навчальний посібник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, С. І. Рудницький та ін.; За ред. В. В. Апопія ; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - К. : Центр навчальної літератури, 2005.


Деревицкий, Александр. Охота на покупателя : авторизованный конспект семинаров и тренингов для продавцов, агентов коммивояжеров, менеджеров по сбыту, профессиональных переговорщиков, организаторов продаж и фирменных бизнес-тренеров / Александр Деревицкий. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2009.


Колик, Алексей Валентинович. "Морская звезда" завоёвывает жизненное пространство : новый взгляд на работу специалиста по продажам / Алексей Колик. - Минск : И. П. Логвинов, 2008. - 172,[4] с. - ISBN 978-985-6800-85-9


Хопкинс, Клод. Моя жизнь в рекламе / Клод Хопкинс ; пер. с англ. Александра Репьева. - М. : ЭКСМО, 2008.


Белоцерковская, Валентина. Здравствуйте, я ваш магазин! : Прямые продажи / Валентина Белоцерковская // Деньги ua. - 2007. - № 40. - С. 24-28


Бондаренко, Н. Торгівля і світовий ринок у коміксах, кометарях та запитаннях / Н. Бондаренко // Економіка в школах України. - 2009. - № 4. - С. 34-39


Дубовик, О. В. Концептуальні засади інтернет-реклами торговельного підприємства / О. В. Дубовик // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 11. - С. 71-76


Кашпур, Андрей.Виртуальное торговое предложение - спососб сделать сахар слаще / Андрей Кашпур // Маркетинг и реклама. - 2008. - № 5. - С. 62-66


Маркетингові стратегії в торгівлі

Матеріали рубрики знайомлять читачів з новітніми технологіями в галузі торгового маркетингу, розглядають шляхи та засоби просування товарів і послуг торговельних корпорацій, фірм та компаній.Трайндл, Арндт. Нейромаркетинг: визуализация эмоций / Арндт Трайндл ; пер. с нем. А. Гордеева ; науч. ред. Р. Яворский ; Компания "Мегаплан". - 3-е изд. - М. : Альпина Паблишерз, 2011.

Прочитавши цю книгу, ви дізнаєтеся про закони нейромаркетингу — науки, що вивчає вплив підсвідомого на емоційне рішення споживача про покупку; зрозумієте, що в оформленні упаковки, дизайні продукту, рекламі упор потрібно робити насамперед на емоції, а не на розум; зможете суттєво збільшити продаж, покращати візуальне сприйняття товару за допомогою фотографій, кольорових рішень, оформлення цінників та оптимізації викладки.
Багаев, Андрей Николаевич. Школа продаж. Как завоевать клиента / Андрей Багаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006.


Балабанова, Людмила Веніамінівна. Маркетинг підприємства : навчальний посібник / Людмила Балабанова, Вікторія Холод, Ірина Балабанова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДНУ, Ін-т економіки і управління, Каф. маркетингового менеджменту. - К. : Центр учбової літератури, 2012.


Бхаргава, Рохит.Рождение і-брендов: как выжить компаниям в эпоху социальных сетей : индивидуальность = уникальность + аутентичность + красноречивость / Рохит Бхаргава ; пер. с англ. А. Чех; предисл. Гая Кавасаки. - М. : ЭКСМО, 2010.


Біловодська, Олена Анатоліївна. Маркетингова політика розподілу [] : навчальний посібник / Олена Біловодська. - К. : Знання, 2011.


Луцій, Олександр Павлович Маркетингові дослідження ринку продуктів харчування: організаційно-методичний аспект діяльності суб’єктів господарювання : Монографія / Олександр Луцій, Наталія Васюткіна ; Європейський університет. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2006.


Слиньков, Владимир Николаевич. Первоклассный сервис : стратегия, тактика, оценка: практические рекомендации / Владимир Слиньков. - К. : КНТ, 2008.


Таборова, А. Г.
Умный мерчандайзинг [] : практическое пособие / А. Г. Таборова. - М. : [б. и.], 2009.

Ткаченко, Лариса Вікторівна Маркетинг послуг [] : Підручник / Лариса Ткаченко, ; Дніпропетровський ун-т економіки і права. - К. : Центр навчальної літератури, 2003.


Чучка, І. М. Інтерактивний маркетинг : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. М. Чучка, І. П. Студеняк ; М-во освіти та науки України, Мукачівський технолог. ін-т. - К. : Кондор, 2009.


Гришин, В. В. Антикризисная коррекция маркетинговой политики несетевого торгового предприятия [Текст] / В. В. Гришин // Маркетинг и реклама. - 2010. - № 7-8. - С. 82-90.


Дубовик, Т. В. Маркетингова комунікаційна діяльність торговельного підприємства в соціальних мережах [Текст] / Т. В. Дубовик // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 5. - С. 161-168.


Зозулев, Александр. Особенности формирования имиджа торгового предприятия на потребительском рынке / Александр Зозулев // Маркетинг и реклама. - 2010. - № 4. - С. 66-70.


Прядко, Инна. Большая охота / Инна Прядко // Корреспондент. - 2012. - № 2. - С. 28-30.


Радчук, Тамара. Ведущие эксперты Украины и России поделились лучшими практиками В2В-продаж и маркетинга [Текст] / Тамара Радчук // Маркетинг и реклама. - 2011. - № 7-8. - С. 32-38.Фон


Фон

[ HOME ]

Торгівля в умовах ринкових відносин
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua