[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Інформаційний простір бібліотеки

Фон


Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості

Вимоги часу, швидкий розвиток та впровадження практично в усі сфери людського життя новітніх інформаційних технологій спонукають бібліотеки якісно змінювати свою діяльність, перетворюватись із простого “місця видачі книги” на інформаційні центри. Сьогодні найважливішим завданням бібліотек є надання інформації різним верствам населення, тому бібліотеки намагаються йти в ногу з науково-технічним прогресом, вводять в бібліотечні процеси інноваційні форми роботи.

Відбувається еволюція соціальної ролі бібліотек: до традиційних завдань просвітницького характеру, збереження і примноження культурного надбання, додалися функції інформаційних центрів, що забезпечують доступ до національних і світових інформаційних мереж та баз даних.

Активне впровадження сучасних технологій сприяло створенню нової інформаційної інфраструктури, в якій бібліотеці відведено роль посередника між інформаційними ресурсами та користувачем.

На виставці представлені як книжкові, так і періодичні видання, які розкривають нові можливості діяльності бібліотечних закладів та становлять інтерес як для фахівців бібліотечної справи, так і для користувачів бібліотек, а також для всіх, кого цікавлять нові послуги в бібліотеках, пов’язані з використанням сучасних інформаційних технологій.


Почепцов, Г. Г.
Інформаційна політика : Навчальний посібник / Георгій Почепцов, Світлана Чокут,. - К. : Знання , 2006. - 663 с.

Цей навчальний посібник - практично перша в Україні спроба комплексно дослідити і висвітлити сутність та основні складові сучасної інформаційної політики. Особлива увага приділяється питанням побудови інформаційного суспільства, проблемам правового регулювання інформаційної сфери.



Орлов, П. І.
Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі. : Науково-практичний посібник.-Харків : Тов."Прометей-Прес", 2003. - 291 с.

В посібнику розглядаються актуальні та проблемні питання запровадження сучасних інформаційних технологій та систем, узагальнюється світовий та вітчизняний досвід, подається нове оригінальне бачення ефективних шляхів просування інформатизації. Висловлювання теоретичного характеру супроводжуються суттєвими практичними напрацюваннями.



Брежнева, В.В.
Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий : Учебно-практическое пособие перераб. - СПб. : Профессия, 2006. - 303 с.

Информационное обслуживание в издании рассматривается с позиции сервисной деятельности. Авторами подробно охарактеризованы свойства информационных потребностей, пути их выявления,описаны причины неопределенности читательских запросов и представлена методика их уточнения.
Специальный раздел книги посвящен рассмотрению современных информационных продуктов и услуг, методике составления проблемно-тематических указателей литературы, дайджестов, формированию БД, информационному сопровождению патентных и маркетинговых исследований. Рассмотрены методика и организация обслуживания.



Пасмор Н. П.
Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія / Надія Пасмор. - К. : Кондор, 2007. - 112с.

Висвітлено актуальні проблеми бібліотечно-інформаційного забезпечення роботи студентів вищих навчальних закладів. Розкрито вплив основних чинників на трансформацію функцій бібліотеки ВНЗ в умовах інформатизації суспільства. Проаналізовано сучасний рівень задоволення інформаційних потреб студентів навчальних закладів бібліотечними засобами. Визначено зміст і структуру документного та інформаційного складників діяльності бібліотек вищих навчальних закладів, яка базується на ефективному використанні комп’ютерних технологій, бібліотечних Web-сайтів та електронних баз даних.


Бердышев, С. Н. Искусство оформления сайта : практическое пособие / Сергей Бердышев. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К° ", 2010. - 145с.

Бібліотека та інтернет / Мін-во культури і туризму України, Національна парламентська б-ка України ; укл. : І. Цуріна, Ю. Новальська. - К. , 2007. - 43 с. - (Сер. "Публічні бібліотеки")

Вершинин, М. И. Электронный каталог : Проблемы и решения. - СПб. : Профессия, 2007. - 230 с.

Горовий В. А. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс.- НАНУ, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2010. - 355 с.


Гусев В. С.Google: эффективный поиск - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2006. -232с.


Дайсон, Естер. Життя за доби інтернету . - К. : Альтернативи, 2002. - 342 с.


Електронні ресурси бібліотек : За підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів державних та обласних універсальних наукових бібліотек: 14-17 жовтня 2003 р. / М-во культури і мистецтв України, Кіровоградське обл. упр. культури облдержадміністрації, Кіровоградська ОУНБ ім. Д. І. Чижевського ; Ред.: Олена Гаращенко, Валентина Животовська, Валентина Козлова, Олег Волохін,. - Кіровоград : 2003. - 143 с.


Замятин Ю. Ю. Создаем, программируем, шлифуем и раскручиваем Web-сайт: быстро и легко.- М. : Лучшие книги, 2010. - 264 с.


МакМенеми, Дэвид.
Предоставление электронных услуг : Руководство для публичных библиотек и центров обучения; пер. с англ.: Е. М. Зайцевой. под ред. : Я. Л. Шрайберга. - М. : Омега-Л, 2006. - 246 с.

Пасічник О. Г. Основи веб-дизайну - К. : Видавнича група ВНV, 2010. - 332 с.


Публічна бібліотека : Веб-сайт: Десять кроків до успіху / М-во культури і мистецтв України, НПБУ ; Матеріал підготували: І Цуріна, Н. Цуріна; Пер. з англ. А. Абдуллаєвої. - Київ : , 2004. - 31 с.


Публічна бібліотека : Веб-сайт: Десять кроків до успіху / М-во культури і мистецтв України, НПБУ ; Матеріал підготували: І Цуріна, Н. Цуріна; Пер. з англ. А. Абдуллаєвої. - Київ : , 2004. - 31 с.


Берестова, Татьяна.Информационное пространство библиотеки: понятие и структура // Библиотековедение. - 2007. - № 5. - С. 46- 49.


Богун Н. Сучасна публічна бібліотека: нові пріоритети : за матеріалами зарубіжної фахової періодики // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 25-28.


Іваницька Тамара.
Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості // Вища школа. - 2011. - № 4. - С. 113-122.


Костова, Р. Информационное пространство библиотеки: эволюция понятия //Библиотековедение. - 2008. - № 2. - С. 42- 46.


Лаврушкина, Вера. В кущах информационного рая : Выставочная деятельность универсальной научной библиотеки: зачем и кому она нужна? // Библиотечное дело. - 2008. - № 10. - С. 32-34.


Посвистак Е.Информационный простор библиотеки: новые технологии- новые возможности // Персонал. - 2005. - № 4. - С. 42 - 45.


Соцков, Олег.
Новый взгляд на новую библиотеку // Бібліотечний форум України. - 2011. -№ 2. - С. 21-23.

Ткачук Л.
Віртуальна виставка: нова послуга бібліотеки // Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 11. - С. 36 - 38.



Фон


Фон

[ HOME ]

Інформаційний простір бібліотеки
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua