[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон «Стратегія інноваційного розвитку України: від проблеми до перспективи»

Фон

«Стратегія інноваційного розвитку України: від проблеми до перспективи»

Стратегія успішного розвитку національних економічних систем країн-лідерів останніми роками тісно пов'язана з лідерством у дослідженнях і розробках, появою нових знань, розвитком високотехнологічного виробництва і створенням масових інноваційних продуктів. Розвиток інноваційного потенціалу – це не тільки шлях динамічного розвитку та успіху, а й засіб забезпечення безпеки та суверенітету України, її конкурентоспроможності у сучасному світі.

Для сталого розвитку України необхідно забезпечити сприятливі умови для створення та функціонування інноваційно активних підприємств, розвитку екосистеми інновацій, залучення вітчизняних та іноземних інвесторів.

Представлена література розповість читачеві про конкурентні стратегії забезпечення економічної безпеки України, стратегічні напрями інноваційної активності та допоможе зазирнути у майбутнє, адже нам належить жити і працювати у новому, повному змін світі.
Безтелесна, Л. І.
Конкурентоспроможні людські ресурси: механізм забезпечення в національній економіці: монографія / Л. І. Безтелесна, О. С. Пляшко; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. - К.: Кондор, 2017. - 183 с.: схеми, табл. - Бібліогр. с. 147-169.

У монографії узагальнено та розвинуто теоретико-методичні засади забезпечення конкурентоспроможності людських ресурсів у системі державного регулювання національної економіки. Досліджено понятійно-категорійний апарат, здійснено класифікаційну диференціацію людських ресурсів та факторів забезпечення їх конкурентоспроможності, проведено міжнародне порівняння конкурентоспроможності економіки та людського розвитку і встановлено їх національні особливості.Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: монографія
/ Нац. ін-т стратег. досліджень; ред. Олександр Власюк. - К.: НІСД, 2017. - 383 с.: схеми, табл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. - Бібліогр. с. 365-380.

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні механізми забезпечення економічної безпеки України та посилення конкурентоспроможності країни в умовах глобальної економіки. Окреслено напрями позитивного розвитку глобальної економіки та міжнародні регулятивні механізми її впливу на національну конкурентоспроможність та безпеку. Обґрунтовано конкурентні стратегії забезпечення економічної безпеки України у сфері зовнішньоторговельних відносин, стратегічні напрями інноваційної активності та ресурсної підтримки інвестиційно-інноваційної компоненти економічної безпеки реального сектору економіки в умовах глобальної конкуренції.Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання
/ Укр. центр економ. і політ. досл. ім. О. Разумкова ; ред. В. Юрчишин. - К. : Заповіт, 2017. - 156 с. : діагр., табл., схеми. - (Бібліотека Центру Разумкова). - Бібліогр. в кінці ст.

Дана публікація присвячена дослідженню ризиків та викликів, у т.ч. глобального рівня, пов’язаних із зовнішньоекономічним балансом України, а з тим і впровадженням раціональних напрямів економічної політики, спрямованих на обмеження негативних впливів. Ситуація в Україні ускладнюється тим, що упродовж останніх років відбулося кілька економічних і фінансових шоків, які завдали значних втрат економіці країни і добробуту населення. І сьогодні країна, ще не оговтавшись від втрат попередніх років, змушена активно вишукувати раціональні рішення протидії новим ризикам і викликам.Вийти з пітьми. Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні : біографічний та політично-психологічний нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громадським діячем Анатолієм Пешком виходу з політичного туману, економічного тупика
/ Акад. економ. наук України, Акад. соціального управління ; ред.: П. З. Гуцал, Н. М. Моховик. - Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2017. - 228 с. : схеми, фото. - Бібліогр. с. 219-225.

У книзі представлено біографічний та політично-психологічний нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громадським діячем А. Пешком виходу України з багатоаспектної кризи. Зроблено спробу в художньо-публіцистичній формі здійснити своєрідний аналіз і дано критичну самооцінку реалізації власних життєвих можливостей. Зроблено це в контексті оцінки суспільних процесів і явищ, висвітлено категорії смислу і сенс життя. Очима автора розкрито проблеми становлення державності та економіки, моралі й духовності в їх взаємозв’язку та під різними кутами зору.Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна
/ Укр. центр економ. досліджень ім. Олександра Разумкова; ред. В. Юрчишин. - К.: Заповіт, 2018. - 201 с.: діагр., мал., табл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Пропоноване видання є збіркою аналітичних матеріалів (доповіді та статей), яка, по суті, є логічним продовженням попередньої (навесні 2017р.) публікації Центру Разумкова «Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання». У вказаній публікації головна увага зосереджувалася на проблемних сферах світової і національної економіки, ризиках і викликах, пов’язаних із задекларованими лідерами провідних країн напрямами трансформаційних зрушень.Геращенко, Олексій Леонідович.
Економіка ХХІ: країни, підприємства, людини / Олексій Геращенко; пер. з рос. М. В. Скоробогатової. - 2-е вид., перероб. і доп. - Харків : Фоліо, 2017. - 302 с.: схеми, мал., табл.

У цій книжці ви дізнаєтеся про еволюцію економічних поглядів і найсучасніші підходи XXI століття, розглянете питання економічної успішності на різних рівнях — країни, підприємства та людини. Книжка написана так, щоб бути цікавою економісту і зрозумілою неекономісту. Вона ставить питання і змушує замислитися, спроектувати ті чи інші описані явища на життя людини й дає можливість краще зрозуміти економічний світ.Економічна безпека України в умовах гібридної агресії : аналітична доповідь
/ Я. Б. Базилюк [та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2017. - 82,[1] с. : граф., діагр. - (Сер. "Економіка" ; вип. 25). - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Досліджуються макроекономічні та зовнішньоекономічні тенденції, що сформувалися під впливом гібридної агресії Росії проти України, оцінюються її наслідки для національної економіки. Аналізуються загрози економічній безпеці держави та обгрунтовуються пріоритети протидії гібридній агресії в контексті забезпечення національних економічних інтересів. Пропонуються шляхи удосконалення економічної політики України, що сприятимуть зменшенню вразливості національної економіки від зовнішніх впливів та перекриттю каналів її можливої дестабілізації в умовах гібридної агресії.Клименко, Микола Олександрович.
Сталий розвиток місцевих громад / Микола Клименко, Олександр Клименко, Людмила Клименко. - К.: Кондор, 2018. - 295 с.: табл., фото.кол. - Бібліогр. с. 289-295.

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання розробки стратегій сталого розвитку місцевих громад. Значна увага приділена особливостям, етапам розробки стратегій сталого розвитку, системі показників, методам прогнозування розвитку соціо-економікоекологічних систем та обґрунтуванню пріоритетів розвитку громад.Кривов’язюк, Ігор Володимирович.
Інноваційна економіка: навчальний посібник / Ігор Кривов’язюк; М-во освіти і науки України, Луцький нац. техн. ун-т. - К.: Кондор, 2016. - 383 с.: схеми, табл., діагр. - Бібліогр. с. 374-376.

Навчальний посібник розкриває сутність та проблеми розвитку інноваційної економіки. Визначено структурні елементи національної інноваційної системи та їх взаємодію. Виокремлено технологічні та інноваційні пріоритети розвитку інноваційної економіки. Розкрито місце інтелектуальної власності в системі інноваційної економіки. Встановлено особливості розвитку нової економіки. Окреслено сучасний механізм трансферу технологій. Узагальнено особливості управління інноваційним розвитком економіки.Мельник, Леонід Григорович.
"Зелена" економіка (Досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і IV промислових революцій): підручник / Л. Г. Мельник. - Суми: Університетська книга, 2019. - 461 с.: фото. - Предм. покажч. с. 411-412 - Бібліогр. с. 413--458.

Характеризується змістовна основа понять «сестейновий розвиток» і «сестейнова економіка». Розкривається роль Третьої та Четвертої промислових революцій у формуванні передумов сестейнового розвитку. Вивчаються напрямки та базовий інструментарій формування сестейнової економіки в ключових секторах господарства (енергетика, транспорт, будівництво, агровиробництво). Порівнюються особливості «бурої» (традиційної) та «зеленої» (сестейнової) економік. Аналізується досвід ЄС і передумови розвитку сестейнової економіки в Україні.
Гайдуцький, Павло Іванович. НеЗабуті реформи в Україні. 1991-2017 / Павло Гайдуцький. - К.: ТОВ "ДКС-центр", 2017. - 851 с.: діагр.


Палеха, Юрій Іванович. Інформаційний бізнес: підручник / Ю. І. Палеха, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2019. - 490 с.: схеми, табл. - Бібліогр. с. 471-487.


Радзієвська, Світлана Олександрівна.
Регіоналізація і глобалізація: взаємозв’язки та перспективи безконфронтаційного розвитку : монографія / С. О. Радзієвська ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. - К. : Наш Формат, 2018. - 375 с. : табл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. - Бібліогр. с. 347-375.


Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : монографія / А. В. Роговий ; М-во освіти і науки України, Чернігівський нац. технол. ун-т. - К. : Кондор, 2017. - 374 с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр. с. 314-354.Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних
/ Ольга Пищуліна [та ін.].; авт. передм. Анатолій Рачок; Центр Разумкова. - К.: Заповіт, 2018. - 368 с.: табл., граф. - (Бібліотека Центру Разумкова).

Видання присвячено дослідженню розвитку людського капіталу в Україні. Розглянуто підходи до визначення людського капіталу, його зв’язок з іншими видами капіталу, зокрема соціальним капіталом. Досліджується вплив державної політики України на основні фактори формування людського капіталу: сферу охорони здоров’я, освіти, науки, соціальної політики, міграції.
Стратегія сталого розвитку: навчальний посібник / І. М. Петрушка [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Львівська політехніка, 2018. - 155 с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 152-153.Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності: монографія
/ М-во освіти і науки України, Черкаський держ. технол. ун-т; ред. Наталя Прямухіна. - К.: Кондор, 2017. - 289 с.: діагр., мал., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Монографія присвячена дослідженню питань трансформаційних перетворень економічних систем, пошуку проблемних питань та шляхів ефективного використання наявних можливостей за наявності викликів сучасності.
Детальньно розглянуто теоретико методологічні підходи до визначення сутності та наукових підходів до оцінки трансформацій економічних систем, проаналізовано адаптаційні механізми соціально-економічних перетворень, досліджено генезис теоретико-методологічних засад традиційної економічної транзитології, визначено основні чинники, механізми, ветокри соціально-економічіних трансформацій, вказано шляхи формування та організації механізми регіонального економічного розвитку, окреслено імператив розвитку фінансової системи в умовах глобальної трансформації невизначеності, обгрунтовано інституційні трансформації банківської системи України, на основі практичного досвіду обгрунтовано проблеми розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах інтеграційних перетворень.Шпак, Нестор Омелянович.
Економічна стабільність суб’єктів господарювання в умовах хаотичного розвитку національної економіки України: монографія / Нестор Шпак, Ольга Пирог, Марія Романишин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 287 с.: діагр, табл. - Бібліогр. с. 201-216.

Розкрито сутність економічної стабільності підприємства, розвинуто її типологію та принципи забезпечення, удосконалено типологію чинників, що впливають на формування, а також охарактеризовано основні моделі самоорганізації в забезпеченні економічної стабільності підприємства. Охарактеризовано розроблений інтегральний метод оцінювання стабільності розвитку національної економіки в мінливих умовах. Висвітлено стратегічне та тактичне забезпечення економічної стабільності підприємств.Юрчишин, Василь.
Сценарій-прогноз розвитку економіки України: обмежений песимізм / Василь Юрчишин; Центр Разумкова. - К.: Заповіт, 2018. - 58 с.: табл., граф. - (Бібліотека Центру Разумкова) (Сер. "Дискусії про економічний розвиток").

Наприкінці 2018р. Україна знаходиться у ситуації прискореного зростання широкого кола ризиків, значна частина яких може активізуватись і проявитись саме у 2019–2020рр. Ці ризики мають як зовнішні, так і внутрішні чинники (складові) і, як засвідчує досвід, мають властивість нагромаджуватись і «вивільнятись» «сніговою лавиною». Сьогодні слід зосередити увагу на убезпеченні країни від повторення «старих» і появи і дії «нових» негативних економічних чинників і складових, які можуть перекреслити все ж наявні позитивні (хоча часто і суперечливі) здобутки.
Сучасний стан, проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів : аналітична доповідь / Олег Дудкін [та ін.]. ; ред.: Геннадій Рябцев, Олександр Суходоля ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2018. - 160 с. : іл., табл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.


Амоша, О. І. Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи / Олександр Іванович Амоша, Лілія Миколаївна Саломатіна // Економіка України. - 2017. - № 3. - С. 20-34: табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Безгін, К. С. Імплементація нелінійної парадигми інноваційного менеджменту / К. С. Безгін // Економіка України. - 2017. - № 9. - С. 59-71: табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Безтелесна, Л. І. Міграція населення як індикатор інноваційного розвитку регіонів України / Л. І. Безтелесна // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 2. - С. 169-175: табл. - Бібліогр.: 12 назв


Бутнік-Сіверський, Олександр. "Нематеріальні активи будівельної галузі та її вплив на інноваційний розвиток України" (в контексті податково-правового регулювання) ) / Олександр Бутнік-Сіверський // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2019. - № 1. - С. 101-104


Гайдуцький, Павло. Зростання ВВП на 40%: як неможливе зробити можливим? / Павло Гайдуцький // Дзеркало тижня. - 2019. - № 35 (21-27 вересня). - С. 9


Демидюк, Ольга. Інституційні чинники підвищення ефективності функціонування і розвитку сучасних економічних систем / Ольга Демидюк // Банківська справа. - 2017. - № 1. - С. 74-85: граф. - Бібліогр. в кінці ст.


Диба, Михайло. Формування діджитал-парадигми соціально-економічного розвитку / М. І. Диба, Ю. О. Гернего // Фінанси України. - 2018. - № 8. - С. 32-44. - Бібліогр. в кінці ст.


Залізко, В. Д. Інноваційна модель аграрного устрою українського села / В. Д. Залізко, В. І. Мартиненков, І. О. Луценко // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 4. - С. 113-124: форм., рис., табл. - Бібліогр.: 20 назв


Залознова, Ю. С. Українська промисловість: сучасні виклики та проблеми розвитку / Ю. С. Залознова // Економіка України. - 2018. - № 3. - С. 49-68. - Бібліогр. в кінці ст.


Климко, Л. В. Концептуальні підходи до створення інноваційного освітнього середовища / Л. В. Климко // Завучу. Усе для роботи. - 2017. - № 23-24: Вкладка. - С. 1-3. - Бібліогр. в кінці ст.


Коваленко, О. В. Розвиток ядерних технологій в Інституті ядерних досліджень НАН України / Олександр Васильович Коваленко, Володимир Володимирович Давидовський, Іван Миколайович Вишневський // Вісник Національної академії наук України. - 2017. - № 9. - С. 74-81: рис. - Бібліогр. в кінці ст.


Мусієнко, В. Д. Формування стратегії економічного зростання вертикально-інтегрованої компанії / В. Д. Мусієнко, Д. І. Полохало // Формування ринкових відносин в Україні. - 2019. - № 2. - С. 69-73. - Бібліогр. с. 73 (8 назв)


Наумовець, А. Г. Внесок Національної академії наук України в інноваційний розвиток України / Антон Григорович Наумовець // Вісник Національної академії наук України. - 2017. - № 1. - С. 19-24


Омелянчук, Інна. Доктор економіки Віталій Скоцик: "За п’ять років Україна стане іншою" / Інна Омелянчук // Урядовий кур'єр. - 2017. - 8 липня. - С. 8


Патон, Борис. Академік Борис Патон: Риси нової ери в долі України / Борис Патон // Економіст. - 2019. - № 5. - С. 10-11


Примусова модернізація: що заважає водній галузі України досягти стандартів ЄС? // Екологія підприємства. - 2019. - № 9. - С. 12-15


Прокопенко, В. А. Підтримка нових наукових напрямів - запорука інновацій / Віталій Анатолійович Прокопенко // Вісник Національної академії наук України. - 2018. - № 5. - С. 73-75


Саліхова, О. Б. Новий механізм державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості / О. Б. Саліхова, О. В. Крехівський // Статистика України. - 2018. - № 2. - С. 30-35: табл.; рис. - Бібліогр. в кінці ст.


Слава, С. С. Розвиток інноваційних концепцій в Україні / С. С. Слава // Економіка України. - 2018. - № 8. - С. 50-61. - Бібліогр. в кінці ст.


Слободянюк, Н. О. Стратегічне інвестиційне забезпечення розвитку технологічних укладів в Україні / Н. О. Слободянюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 1. - С. 41-44. - Бібліогр. наприкінці ст.


Худолій, Ю. С. Актуальні напрями інноваційного розвитку банківської діяльності: міжнародна практика та перспективи для України / Ю. С. Худолій, В. О. Ільченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 3. - С. 32-36. - Бібліогр. наприкінці ст.


Чи вторує Україна шлях до Клубу заможних держав. Не можна ставити хрест на вітчизняному машинобудуванні. Як показує досвід багатьох країн, його треба розвивати, орієнтуючись на кращі технології сучасності // Урядовий кур'єр. - 2017. - 4 жовтня. - С. 6-7


Штань, Марина. Перспективи формування інвестиційної моделі економічного зростання в Україні / Марина Штань // Банківська справа. - 2017. - № 1. - С. 63-73: мал. - Бібліогр. в кінці ст.


Юхновський, І. Р. Наука має врятувати Україну / Ігор Рафаїлович Юхновський // Вісник Національної академії наук України. - 2017. - № 5. - С. 33-35
Фон


Фон

[ HOME ]

«Стратегія інноваційного розвитку України: від проблеми до перспективи»
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2019 Webmaster: webmaster@library.kr.ua