[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон «Страховий ринок України: тенденції та перспективи розвитку»

Фон


«Страховий ринок України: тенденції та перспективи розвитку»Поступове реформування економіки на ринковий лад об’єктивно зумовлює зростання потреби у страховому захисті суб’єктів ринку. Страхування - це універсальний засіб захисту усіх форм власності, прибутків і інших інтересів підприємств, організацій, фермерів, орендарів, громадян.

Відомий науковець Олександр Заруба вважає, що банківська та страхова системи виконують таку ж роль в економіці держави, як судинна і капілярна системи в організмі людини. Світовий досвід показує, що страхові компанії можуть акумулювати фінансові ресурси у декілька разів більше, ніж середні комерційні банки. Проблемам формування та розвитку страхування та страхового ринку в Україні присвячена наша виставка.

Аналіз страхових ринків

У розділі представлена література, в якій досліджуються основні напрямки розвитку страхових ринків в Україні та світі .Базилевич, Віктор Дмитрович.
Страхова справа : монографія / В.Базилевич, К. Базилевич. - 6-те вид., стереотипне. - К. : Знання, 2008. - 351,[1] с. : фото.кол.

Аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки. Увага зосереджується насамперед на нових для нашої країни видах страхування: страхування відповідальності, кредитів, депозитів, пенсійному, медичному страхуванні, перестрахуванні. По новому розглядаються проблеми страхування інвестицій. Висвітлюється система показників діяльності страхових компаній, принципи та механізми оподаткування страховиків, зміст та засади екологічного страхування, стан та перспективи добровільного медичного страхування.Базилевич, Віктор Дмитрович
Страховий ринок України / В.Базилевич. - К. : Знання, 1998. - 371,[1] с. - Бібліогр.: с.347-372

В монографії професора В.Д. Базилевича досліджуються теоретичні та практичні проблеми формування та функціонування страхового ринку України в умовах перехідної економіки. Розкриваються економічна природа потреби у страхуванні, механізми реалізації економічних інтересів страхувальника і страховика, система економічних категорій, що характеризують сукупність страхового простору ринкової економіки. Грунтовно досліджуються суб'єкти та об'єкти страхового ринку, дається його сегментація, вказуються етапи становлення та особливості функціонування.Долгошея, Наталія Олександрівна.
Страхування в запитаннях та відповідях : навч. посіб. / Н.Долгошея. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 316 с. - Бібліогр.: с. 307-312.

У навчальному посібнику, який представлений у формі відповідей на запитання, що виносяться на іспитові заліки, компактно викладено матеріал з курсу страхування для економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.
Використовуючи цей посібник, особливо під час підготовки до заліків чи іспитів, студенти зможуть в оптимально стислі строки систематизувати і конкретизувати пройдений матеріал, зосередивши свою увагу на основних поняттях.


Гусев, Юрий. Учесть имеем: Несмотря на присущие рынку серьезные репутационные риски, страховщики продолжают делать ставку на массовые виды страхования / Юрий Гусев // Бизнес. - 2012. - 16 января. - С. 40-41

Гусев, Юрий. Жертвы регресса: Страховщикам все сложнее возмещать свои расходы на страховые выплаты за счет регрессных исков. В дело активно вступают коллекторские компании / Юрий Гусев // Бизнес. - 2011. - 14 февраля. - С. 36-37

Гусев, Юрий. Аферическое представление: Мошенники выкачивают из страховых компаний около 1 млрд. грн. в год. Страховщики придумали как этому воспрепятствовать / Юрий Гусев // Бизнес. - 2011. - 7 февраля. - С. 32-33

Кравчук, Г. В. Наслідки фінансової кризи для страхових ринків країн світу / Г. В. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - !№ 8. - С. 287-299 : табл.; граф. - Бібліогр. в кінці ст


Шірінян, Л. Конкурентоспроможність страхового ринку України в сучасних умовах / Л. Шірінян, А. Шірінян // Економіка України. - 2011. - № 7. - С. 37-48 : табл.


Напрями страхування життя

У розділі представлена література, в якій досліджується сучасний стан розвитку ринку страхування життя в УкраїніОснови довгострокового страхування
страхування / А.Головко [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Алерта, 2007. - 443 с. : табл., граф. - Бібліогр.: с. 439.

Навчальний посібник висвітлює математичні і статистичні закономірності, що визначають фінансові взаємовідносини страхових компаній і страхувальників. Викладена теорія і практика побудови страхових тарифів, формування страхових резервів із довгострокових видів страхування.Охріменко, Оксана Онуфріївна
Страхування у сфері туризму та готельного господарства : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Оксана Охріменко,; Ред. Т.Ю. Ходирева ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Вища школа, 2003. - 257,[1] с. - Бібліогр. с.254-255

Розглянуто основні теоретичні положення страхування, а також специфіку здійснення страхових операцій у сфері туризму та готельного господарства згідно з чинним законодавством України.
Висвітлено проблеми, пов'язані з функціонуванням страхового ринку країни, формуванням страхових послуг для задоволення потреб індустрії туризму, оцінюванням фінансової надійності страховика та якості запропонованих страхових програм.


Гусев, Юрий. Отложенная жизнь: Страховщики жизни стремятся вернуть докризисные показатели за счет корпоративных клиентов. Последние ожидают развязки спора вокруг льгот для страхователей / Юрий Гусев // Бизнес. - 2011. - 4 июля. - С.42-43

Гусев, Юрий.Весенний разлет: Страховщики готовы застраховать туристов почти от всех мыслимых рисков. Последним остается серьезно прицениваться и осмотрительно выбирать страховую компанию / Юрий Гусев // Бизнес. - 2011. - 10 апреля. - С.44-45

Гусев, Юрий. Сколько той жизни: На рынке страхования жизни возобновился рост, тем не менее пережившие кризис страховщики не спешат возвращаться к его агрессивному переделу / Ю.Гусев // Бизнес. - 2011. - 7 марта. - с.27-30

Гусев, Юрий. Ставим банки: Страховщики заявляют о восстановлении рынка страхования жизни. Корпоративные клиенты к «воскресшему» рынку только присматриваются / Ю.Гусев // Бизнес. - 2012. - 3 октября. - С. 33-34


Гусев, Юрий. Новая жизнь: На рынке страхования жизни возобновился рост, тем не менее пережившие кризис страховщики не спешат возвращаться к его агрессивному переделу / Юрий Гусев // Бизнес. - 2011. - 7 марта. - С.27-30


Приказюк, Н. В. Тенденції й перспективи розвитку страхування подорожуючих за кордон / Н. В. Приказюк, Г. Ю. Тлуста // Фінанси України. - 2011. - ? 10. - С. 93-103. - Бібліогр. в кінці ст.


Напрями медичного страхування

У розділі висвітлені питання обов’язкового страхування, шляхи розвитку страхової медицини, напрями та програми добровільного медичного страхування, які зараз впроваджуються на ринку страхових послуг України.Алєксєєв, Ігор Валентинович
Страхові послуги : Навчальний посібник для студ. 4 курсу спец. 7.050104 "Фіанси" базового напряму 6.0501 "Економіка і підприємництво" / Ігор Алєксєєв, Ірина Кондрат, Наталя Ярошевич ; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Національного ун-у "Львівська політехніка", 2006. - 203,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 166-174.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни “Страхові послуги”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності “Фінанси”.
Викладено сутність страхових послуг та особливості їхньої реалізації. Описано порядок укладання і ведення страхової угоди: страхування життя і пенсій, страхування від нещасних випадків, медичне страхування, страхування підприємницьких ризиків, сільськогосподарське страхування, страхування технічних ризиків, страхування кредитних і фінансових ризиків, автотранспортне страхування, морське страхування, авіаційне страхування, страхування майна та відповідальності громадян.Внукова, Наталія Миколаївна.
Страхування: теорія та практика : навч. посіб. / Наталія Внукова, Людмила Временко, Віталій Успаленко; за ред. Н. М. Внукової. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 655 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці розд.; Предм. покажч.: с. 635-648.

У посібнику розкривається зміст, характер та основи страхування в Україні та за кордоном. Подано класифікацію страхування, страхові ризики і методи їх оцінювання, характеристику страхового ринку, основи державного регулювання страхової діяльності, місце та роль страхових компаній на ринку фінансових послуг, фінансовий механізм страхування та основні страхові послуги з особистого, майнового страхування та страхування відповідальності.Мальований, Михайло Іванович.
Соціальне страхування : навчальний посібник / М.Мальований, П. Бечко, В.Бечко. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 491 с. : іл., табл., схеми. - Бібліогр.: с. 484-491.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни “Соціальне страхування”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності “Фінанси і кредит”.
У посібнику розглянуто широке коло питань соціального страхування. Висвітлено теоретичні основи функціонування системи соціального страхування, проаналізовано зарубіжний досвід його організації, дано характеристику усіх видів соціального страхування в Україні, визначено перспективи подальшого розвитку системи соціального страхування в Україні.
Гусев, Юрий. Очевидная болезность: Страховые компании лишились половины договоров добровольного медицинского страхования. Страховщики делают все возможное, чтобы сохранить клиентуру, приносящую более 1 млрд. грн. в год / Юрий Гусев // Бизнес. - 2011. - 9 мая. - С.42-44

Гусев, Юрий. Хай болит: Страховщики активно продвигают программы добровольного медицинского страхования в массы. Стоит задуматься над тем, кому можно доверить затраты на собственное лечение / Юрий Гусев // Бизнес. - 2011. - 17 января. - С.36-38


Страхування інвестиційної діяльності

У розділі висвітлені шляхи розвитку системи страхового захисту від фінансових ризиків, гарантійно-страхових відносин і страхування фінансових втрат інвестиційної діяльностіСтійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення /
О. І. Барановський [та ін.] ; ред. О. І. Барановський ; НАНУ, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б. в.], 2010. - 491 с. : іл., табл.

Визначено теоретико-методологічні засади стійкості комерційного банку і банківської системи, кредитних спілок, страхових компаній і страхової системи, державної пенсійної системи і недержавних пенсійних фондів, фондового ринку. Проаналізовано напрями забезпечення фінансової стабільності страхових компаній і страхової системи, шляхи підвищення пенсійного забезпечення в Україні, заходи відновлення стійкості фондового ринку.
Волосович, Світлана. Особливості і тенденції формування системи іпотечного страхування в Україні / С. Волосович // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 7. - С. 19-24. - Бібліогр. с. 24 (19 назв)

Волосович, С. В. Економічна сутність кредитного страхування / С. В. Волосович // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 250-255. - Бібліогр.: 25 назв


Носенко, М. С. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні / М. С. Носенко, С. І. Півторак // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 1. - С. 222-227 : табл., рис. - Бібліогр.: 15 назв

Удалов, О. Класифікація видів страхування у сфері інвестиційної діяльності / О. Удалов // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 4. - С. 44-47. - Бібліогр.: 11 назв.


Страхування дорожньо-транспортних пригод

У розділі висвітлені питання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, визначення розміру страхових платежів, діяльності аварійних комісарів, визначення причин настання страхових випадків та розміру збитків.Обов’язкове страхування
/ О.Бондар, О.Залєтов, П. Фурсевич. - К. : Міжнародна агенція "BeeZone", 2005. - 484,[1] с. - (Бібліотека страхування). - Бібліогр. с. 481-484.

У посібнику розглядаються теоретичні і практичні засади проведення обов'язкового страхування, які супроводжуються статистичними матеріалами, типовими договорами та інформацією щодо міжнародних систем обов'язкового страхування та регулювання його в країнах ЄС і СНД.
Гусев, Юрий. Прямиком на гражданку: Депутаты задумали перекроить рынок “автогражданки». Изменение принципов выплаты страховых возмещений перенесут не все страховщики / Юрий Гусев // Бизнес. - 2011. - 28 ноября. - С.34-35

Волосович, С. В. Економічна сутність кредитного страхування / С. В. Волосович // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 250-255. - Бібліогр.: 25 назв


Гусев, Юрий. Пламенный мотор: Страховой рынок ожидает резкого роста выплат по автострахованию. «Горячие» будни обеспечат страховщикам как авто-КАСКО, так и «автогражданка» / Юрий Гусев // Бизнес. - 2011. - 4 июля. - С.44-45

Лесик, Л. М. Тенденції та проблеми розвитку ринку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в умовах економічної кризи / Л. М. Лесик // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 214-219 : рис. - Бібліогр.: 12 назвФонФон

[ HOME ]

«Страховий ринок України: тенденції та перспективи розвитку»
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua