[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон «Стратегія інноваційного розвитку України: від проблеми до перспективи»

Фон

Сільське господарство — пріоритетна галузь економіки

Сільськогосподарська галузь для України завжди була однією з пріоритетних сфер як зовнішньоекономічного, так і внутрішньоекономічного розвитку країни, адже питання організації виробництва й підтримки продовольчого забезпечення для окремої держави актуальні в усі часи. Від цього залежить не тільки життєздатність і самодостатність країни й суспільства, а й безліч найрізноманітніших напрямів людської діяльності.
Куцмус, Наталія Миколаївна.
Гендерні імперативи розвитку сільської економіки в умовах глобалізації : монографія / Н. М. Куцмус ; Житомирський нац. агроекол. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 291c.

Досліджено теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку сільської економіки в умовах глобалізації з урахуванням особливостей гендерних відносин; аргументовано багатофункціональність сільської економіки як умову сталого розвитку.
Проаналізовано глобалізаційний профіль гендерних проблем сільської економіки. Розроблено методику оцінки та проаналізовано гендерні індикатори розвитку сільської економіки, доведена її асиметричність та виявлено витоки регіональних диспропорцій в гендерних індикаторах сільського розвитку. Обґрунтовані перспективи розвитку сільської економіки на засадах гендерного мейнстрімінгу, інклюзії сільського населення до соціально-економічних процесів, диверсифікації бізнесу та трансферу інновацій. Монографія буде корисною для фахівців-економістів, службовців органів державної влади, науковців, аспірантів та студентів, а також тих хто цікавиться гендерними особливостями процесу сільського розвитку.Вдовенко, Наталія Михайлівна.
Сталий сільський розвиток та конкурентоспроможність аграрного сектора в умовах трансформації бюджетної підтримки : монографія / Н. М. Вдовенко, А. В. Невесенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного господарства України, Бюджетна установа "Метод.-технол. центр з аквакультури". - К. : Кондор, 2018. - 234 с.

У монографії викладені теоретичні та прикладні результати дослідження засад сталого розвитку та конкурентоспроможності аграрного сектора і рибного господарства в умовах трансформації бюджетної підтримки.У роботі висвітлено критерії та показники оцінки сталості розвитку конкурентоспроможного аграрного сектору економіки в контексті інтеграційних процесів. Приділено увагу стану та тенденціям виробництва основних видів продукції, рівня забеспеченості харчовим продуктами в Україні та регіонах. Вперше висвітлено сучасні підходи до трансформації заходів розширення наповнюваності бюджету сільської території ураховуючи європейський досвід.
Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів, керівників рибницьких господарств, фахівців, зайнятих у аграрному секторі економіки.Організаційно-економічний механізм фунуціонування сільськогосподарських підприємств:
теорія, методика, практика : монографія / Катерина Васьківська, Надія Ціцька, Андрій Бурак, Галина Брик. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 185 с.

В монографії розглядаються теоретико-методологічні основи організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств. Досліджено стан розвитку сільського господарства регіону та з’ясовано вплив ключових чинників на функціонування аграрних підприємств.Березівський, Петро Степанович.
Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк. - 3-тє вид., стереотипне. - Львів : Магнолія 2019.- 437 c.

У розділах і темах посібника висвітлено питання наукових основ організації виробництва та планування агропромислового комплексу, передумови і фактори виникнення та становлення АПК, зокрема його структура, роль, протиріччя, рівні, стадії і напрямки інтеграції агропромислового виробництва та його складові, агропромислові структури і формування, економічна суть і значення трьох сфер АПК, поняття, особливості та класифікація виробничої та соціальної інфраструктури, характеристика продуктових вертикалей (підкомплексів) та планування їх діяльності. Значну увагу приділено питанням прогнозування та планування діяльності АПК, створенню прогнозів, програм і планів соціально-економічного розвитку АПК України.Агроекономічні і екологічні основи прогнозування та програмування рівня врожайності сільськогосподарських культур:навчальний посібник
/ Олег Харченко [та ін.] ; ред. О. В. Харченко. - Суми : Університетська книга, 2017. - 239с.

Розглянуто та проаналізовано різні методичні підходи економічного та екологічного обґрунтування рівня врожайності сільськогосподарських культур з точки зору забезпеченості їх природними ресурсами, а також ресурсну урожайність та можливий рівень удобрення з позиції економічної доцільності, екологічної безпеки та бездефіцитного балансу основних елементів живлення і гумусу.Мельник, Андрій Васильович.
Агробіологічні особливості вирощування соняшнику та ріпаку ярого в умовах Північно-східного Лісостепу України. Аналітичний огляд та результати досліджень : монографія / Андрій Мельник ; М-во аграрної політики України, Сумський нац. аграрний ун-т. - Суми : Університетська книга, 2017. - 229 с.

Монографія містить інформацію про походження, народногосподарське значення, стан та напрямки науково-дослідної роботи із соняшником та ріпаком ярим. Детально розглянуті ботанічні та біологічні особливості. Висвітлюються елементи передових технологій вирощування та переробки соняшнику та ріпаку. Наведені основні шкідники, хвороби олійних культур та шляхи боротьби з ними. Адресована фахівцям сільського господарства.Мащенко, Юрій Васильович.
Удосконалена технологія вирощування гречки в умовах Північного Степу України : монографія / Юрій Мащенко, Ігор Семеняка ; Нац. акад. аграрних наук України, Кіровогр. держ. с.-г. дослідна станція. - К. : Аграрна наука, 2018. - 182 с.

В умовах Північного Степу України авторами удосконалено основні елементи технології вирощування гречки: оптимізовано способи свівби, уточнено весняні та літні строки сівби залежно від рівня мінерального живлення, а також встановлено ефективність застосування розрахункових норм добрив, регулятора росту рослин і мікробного препарату для збільшення продуктивності культури. Доведено доцільність зміщення строків сівби до більш ранніх на основі аналізу даних температурного режиму та реакції рослин на зміну умов навколишнього середовища. Економічно обгрунтовано доцільність застосування досліджуваних елементів технології вирощування гречки.Науменко, С. І.
Практикум із фітофармакології : навчальний посібник / С. І. Науменко. - К. : Кондор, 2018. - 314 с.

Викладено загальні відомості про шкідливі організми, їх екологію, принципи й методи боротьби із шкідниками, збудниками хвороб рослин і бур’янами. Посібник знайомить із кількісним і якісним аналізом пестицидів різних хімічних груп, фізико-хімічними основами застосування препаратів, викладено методи аналізу залишків діючих речовин пестицидів у продуктах харчування, воді й ґрунті.Розглянуто основні правила й техніка безпеки при роботі з пестицидами.Скляр, О. Г.
Основи проектування тваринницьких підприємств : підручник для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти / О. Г. Скляр, Н. І. Болтянська ; М-во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнол. ун-т. - К. : Кондор, 2018. - 379 с.

В підручнику висвітлено технології утримання тварин, основи технології кормоприготування, будову, робочі процеси і регулювання наявних машин та обладнання, варіанти технічних рішень, що можуть бути застосовані для виконання механізованих операцій, методи обґрунтування і розрахунку параметрів технологій та визначення конструктивних параметрів і режимів роботи машин, критерії оцінювання ефективності роботи фермської техніки, правила експлуатації та обслуговування ма- шин, принципи ресурсозбереження, головні напрямки і тенденції розвитку механізації тваринництва.
Економіка сільського господарства : навчальний посібник / Василь Збарський [та ін.] ; ред.: Василь Збарський, Віктор Мацибора ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Каравела, 2016. - 311 с.


Прядка, Тетяна Миколаївна. Формування та розвиток структурних елементів ринку землі : монографія / Тетяна Прядка ; Націонал. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 275 с.


Клименко, Микола Олександрович. Збалансоване використання земельних ресурсів : навчальний посібник / Микола Клименко, Борис Борисюк, Тетяна Колесник. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2014. - 551 с.


Березівський, Петро Степанович. Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях [] : монографія / Петро Березівський, Галина Брик. - Львів : Ліга-Прес, 2017. - 233 с.


Чумаченко, Олександр Миколайович. Еколого-економічні проблеми деградації сільськогосподарських земель в Україні : монографія / Олександр Чумаченко, Андрій Мартин ; Націонал. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 282 с.


Мартин, Андрій Геннадійович.Природно-сільськогосподарське районування України : монографія / Андрій Мартин, Сергій Осипчук, Олександр Чумаченко ; Націонал. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 254 с. Виробництво органічної продукції у підвищенні ефективності господарської діяльності аграрних підприємств: еколого-економічний аспект : монографія / О. В. Гривківська, П. С. Зоря. - К. : Кондор, 2018. - 180 с. : діагр, табл., схеми. - Бібліогр. с. 146-171.


Панас, Ростислав Миколайович. Бонітування грунтів [] : навчальний посібник / Ростислав Панас. - Львів : Новий Світ- 2017. - 351 с.


Мартин, Андрій Геннадійович. Історичні аспекти формування земельних відносин і землеустрою в Україні : монографія / Андрій Мартин, Тетяна Прядка ; Націонал. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 193,[1] с. : карти. - Бібліогр. с. 187-191.


Рослинництво з основами кормовиробництва : навчальний посібник / Олександр Царенко [та ін.] ; ред. О. Г. Жатов. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми : Університетська книга, 2017. - 383,[1] с. : іл. - Бібліогр. с. 377 - Покажч. латинських слів с. 378 - Предм. покажч. с. 379-380


Рослинництво з основами технології переробки. Практикум [] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. В. Мельник [та ін.] ; за ред. : А. В. Мельника, В. І. Троценка. - Суми : Університетська книга, 2017. - 383,[1] с. : іл. - Бібліогр. с. 375-377.


Оцінка методичних підходів щодо екологічного обгрунтування застосування добрив під сільськогосподарські культури / Олег Харченко [та ін.]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 48 с. : табл. - Бібліогр. с. 48.


Насіння. Золотий фонд урожаю 2017 : спецвипуск. - К. : Аграр Медієн Україна, 2017. - 183,[1] с. : фото.кол.


Здоров’я рослин: Кукурудза / кер. проекту Юрій Білаш. - К. : ТОВ "Прес-медіа", 2017. - 144 с. : фото.кол. - (Сер. "Агрономія сьогодні")


Здоров’я рослин: Озимі зернові - пшениця, ячмінь, жито / кер. проекту Юрій Білаш. - К. : ТОВ "Прес-медіа", 2016. - 154 с. : фото.кол.


Здоров’я рослин: Соняшник / кер. проекту Юрій Білаш. - К. : ТОВ "Прес-медіа", 2016. - 152 с. : фото.кол. - (Сер. "Агрономія сьогодні")


Молочне скотарство в фермерських та особистих селянських господарствах / Олексій Гончар [та ін.] ; Нац. акад. аграрних наук України, Черкаська дослідна станція біоресурсів. - Чорнобай : ЧКПП, 2017. - 228 с.


Стандартизація у тваринництві : навчальний посібник / І. І. Ібатуллін [та ін.]. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядипломної освіти. - 2-ге вид. - К. : Ліра-К, 2017. - 547 с.


Сукач, Михайло Кузьмич. Технічний сервіс машин : навчальний посібник / Михайло Сукач. - К. : Ліра-К, 2018. - 289 с.


Шарий, Григорій. Житиме село - житиме Україна [Текст] / Григорій Шарий // Землевпорядний вісник. - 2019. - № 9. - С. 2-5


Кулинич, Павло. Особливо цінні землі в законі і на полі: як забезпечити гармонію [Текст] / Павло Кулинич // Землевпорядний вісник. - 2019. - № 8. - С. 14-18 : фотоФон


Фон

[ HOME ]

Сільське господарство — пріоритетна галузь економіки
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2019 Webmaster: webmaster@library.kr.ua