[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон

Віртуальна книжкова виставка "Ринок праці в Україні"

Ринок праці -- це передусім система суспільних відносин, пов'язаних із купівлею і продажем товару “робоча сила”.Ринку праці належить важлива роль у забезпеченні успіху ринкових реформ. Розвиток ринку праці кваліфікованої робочої сили є нагальною потребою для забезпечення сталого суспільного розвитку. Сучасний стан ринку праці та особливості його розвитку в умовах ринкової трансформації вітчизняної економіки, пріоритетні напрями щодо покращення функціонування вітчизняного ринку праці, шляхи його впровадження та багато інших питань цікаво висвітлені в літературі, представленій на виставці.

 

 

 

Ринок праці в економічній системі


65.9(4УКР)24 Г 85 Грішнова, Олена Антонівна. Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку : монографія / Олена Грішнова, Станіслава Пасєка, Анна Пасєка ; за наук. ред. Олени Грішнової. - Черкаси : МАКЛАУТ, 2011. - 358 с. : табл., іл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
В монографії розглянуто теоретико-методичні засади дослідження трудового потенціалу, запропоновано нові методологічні підходи до його оцінювання на різних рівнях, зроблено інтегральну оцінку кількісних та якісних характеристик трудового потенціалу, виявлено вплив інституційних чинників на її динаміку, обгрунтовано шляхи удосконалення організаційного механізму її підвищення. Дсліджено якість тудового життя як результат ефективного використання трудового потенціалу.65.9(4УКР)24 О-58 Онікієнко, Володимир Васильович. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи / Володимир Онікієнко, Лідія Ткаченко, Лариса Ємельяненко ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. - К. : [б. и.], 2007. - 285,[1] с. - Бібліогр. с. 266-285.
Монографія присвячена дослідженню розвитку ринку праці України, динаміка якого розглядається як складова людського розвитку та чинник інноваційних процесів. Обгрунтовано критерії сегментації ринку праці, особливості руху робочої сили. Визначено фактори розвитку ринку праці, напрям та силу їх впливу на використання трудового потенціалу. Проаналізовано тенденції та рівномірність сегментарного розвитку ринку праці, виявлено найбільш проблемні сегменти, де існує великий дефіцит гідної праці. Визначено пріоритетні напрями розвитку ринку праці України, розроблено пропозиції щодо створення нових робочих місць.


65.9(4УКР)24 Ч-49 Чернявська, Олена Валеріївна. Ринок праці : навчальний посібник / Олена Чернявська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 521 с. : табл., іл.
У навчальному посібнику викладено сутність та механізм саморегулювання ринку праці та його інфраструктуру, досліджено особливості та етапи формування ринку праці України, розглянуто сукупне пропонування на ринку праці та попит на робочу силу. Крім того, викладено теоретичні засади прогнозування стану ринку праці, форми і причини безробіття а також основні проблеми забезпечення зайнятості населення.


65.9(4УКР)24 В67 Волкова, Олена Валеріївна. Ринок праці : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Олена Волкова. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 623,[1] с. : іл, табл. - Бібліогр. с. 446-451.
У навчальному посібнику викладено широке коло економічних питань функціонування ринку праці як складової ринкової системи економіки. Матеріал викладено з урахуванням специфіки вітчизняного ринку праці. Розглянуто нормативно-правове середовище що регулює ринок праці в Україні, теоретичні аспекти забезпечення зайнятості населення, проблеми та пріоритети соціального захисту на випадок безробіття, методичні особливості прогнозування ринку праці. Поряд із викладенням теоретичних основ, навчальний посібник містить практичні завдання, тести та контрольні питання.65.9(4УКР)24 А 39 Акіліна, Олена Володимирівна. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / Олена Акіліна, Людмила Ільїч ; М-во освіти і науки України. - К. : Алерта, 2010. - 733 с. - Бібліогр.: с. 716-727. -65.5 З-13 Завіновська, Галина Терентіївна Економіка праці : Навчальний посібник / Галина Завіновська, ; М-во освіти України. КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2003. - 298,[1] с. : іл. - Бібліогр.: с.298-299.65.9(4УКР)24 І-49 Іляш, Ольга Ігорівна. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / Ольга Іляш, Світлана Гринкевич. - К. : Знання, 2010. - 476 с. : іл., табл. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Бібліогр. в кінці тем.65.9(4УКР)24 Л55 Лібанова, Елла Марленівна. Ринок праці : навчальний посібник / Елла Лібанова ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 223 с. : іл, табл.65.9(4УКР)24 М 36 Матюха, Микола Миколайович. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник для дистанційного навчання / Микола Матюха ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2007. - 305,[1] с.65.9(4УКР)24 С 40 Системні вади ринку праці України та пріоритети його реформування : аналітична доповідь/ О. М. Пищуліна, О. П. Коваль, О. О. Кочемировська ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2010. - 69 с. -5.9(4УКР) Т 42 Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання []6 : аналітична доповідь / Тетяна Тищук (кер. авт. кол.) [та ін.] ; ред. Ярослав Жаліло ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2011. - 90 с. : іл., табл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.65.5 Ч-45 Червінська, Любов Петрівна. Економіка праці : навч. посіб. / Любов Червінська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 287,[1] с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 280-283.Юрчик, Г. Механізми державного регулювання національного ринку праці в сучасних умовах / Г. Юрчик // Україна: аспекти праці. - 2014. - № 3. - 11-20. . - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
Працевлаштування та зайнятість65.9(4УКР)24 В 19 Василенко, Петро Миколайович. Зайнятість та соціальний захист населення від безробіття у питаннях та відповідях / П.Василенко, В.Федоренко ; М-во соціальної політики України, Державний центр зайнятості - виконавча дирекція фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості. - К. : Алерта, 2011. - 303 с.
Видання узагальнює понад 700 запитань та відповідей щодо надання особам, підприємствам соціальних та матеріальних послуг, передбачених законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» Посібник розрахований для використання в практичій діяльності працівниками державної служби зайнятості, підприємцями, профспілковими організаціями, органами державної виконавчої влади щодо соціального захисту населения від безробіття.


Васильченко, Віталій Сергійович Державне регулювання зайнятості : Навчальний посібник / Віталій Васильченко ; М-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2005. - 252 с. :
Розглядаються сутність, принципи, теоретичні основи державної політики зайнятості, а також механізми її впровадження, тобто державного регулювання. Поруч з відомими теоретичними концепціями розкривається сучасна державна практика регулювання зайнятості з урахуванням як позитивних, так і негативних тенденцій глобалізації, яка здійснює зростаючий вплив на національні економіки та соціальну політику


65.9(4УКР)24 Л 63 Лисенко, Любов Іванівна Ринок праці. Техніка пошуку роботи : Навчальний посібник / Любов Лисенко, Борис Максимов,; Під ред. В. К. Маригодова ; М-во освіти і науки України. - Київ : ВД "Професіонал, 2004. - 311 с.
Розглядаються питання пошуку роботи на ринку праці в сучасних умовах становлення ринкової економіки: як організувати пошук роботи, знаходити і викорисовувати джерела інформації, взаємодіяти з державною службою зайнятості і комерційними кадровими агенствами, оцінити небезпеки при пошуці й отриманні роботи, підготувати резюме і супровідні листи, написати інформаційні листи про себе, прийняти участь у співбесіді з роботодавцем.


65.9(4УКР)27 Л 51 Лесько, Олександр Йосипович Соціально-економічні проблеми зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями : Монографія / Олександр Лесько, Ред. Т. А. Ягельська ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум, 2004. - 197 с. : табл. - Бібліогр.: с. 159-171.
Дана монографія присвячена важливій проблемі підвищення соціальної захищенності уразливих верств населення, зокрема, інвалідів. Практичне значення мають обгрунтовані автором пропозиції і рекомендації щодо збереження існуючих, створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого підприємництва та самостійної зайнятості і забезпечення активної життєдіяльності інвалідів.


65.5 Д 42 Джонсон, Тори. Работа на дому : Масса гениальных идей, как совмещать приятное с полезным : Устали от слова "кризис"? Забудьте его! / Тори Джонсон, Робин Спизман ; пер. с англ. Ю. Е. Андреева. - Минск : Попурри, 2010. - 271 с.
Авторы в деталях рассказываают о том, как воспользоваться сложившейся ситуацией и, не снижая уровня доходов, начать жить по своему графику, продолжив трудовую деятельность на дому.67.9(4УКР)305 В 87 Втратив роботу, що далі? : методичний посібник /Організація з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародна організація з міграції, Європейський Союз. - К. : КЛГЗ, 2005. - 39,[1] с.65.5 Д 21 Дахно, Іван Іванович. Ділова кар’єра : навч. посібник / Івн Дахно. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 526 с. : табл.65.5 З-18 Закінчив навчання - мрієш про роботу / Європейський Союз, Міжнародна організація з міграції, Організація з безпеки та співробітництва в Європі. - К. : КЛГЗ, 2005. - 39, [1] с.65.9(4УКР)24 К 61 Колот, Анатолій Михайлович Мотивація персоналу : Підручник / Анатолій Колот ; М-во освіти і науки України, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - Вид. 2-ге, без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 336,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 328-330; Бібліогр. в підрядк. приміт.65.5 М 53 Мессмер, Макс Поиск работы для "чайников"= Job hunting for Dummies / Макс Мессмер; Пер. с англ.: В.А. Ижакевича, О.Л. Пелявского, К.С. Степанкевича. - К. ; М. : Диалектика, 1998. - 313, [1] с. - (Сер. "... для чайников")65.9(4УКР)27 П 69 Практичні питання працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю : посібник / М-во закордонних справ Великої Британії [та ін.] ; авт.-укл.: Андрій Шевцов, Олександр Волошинський [та ін.]. - Львів : [б. в.], 2009. - 139 с. : табл. -65.9(4УКР)27 П 70 Працевлаштування та зайнятість людей з інвалідністю : довідник для роботодавців : проект. - б.м. : б.в., 2010. - 142 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.65.5 С 32 Серавина, А. А. Как найти хорошую работу в это непростое время : Советы в помощь незнайкам / А. А. Серавина. - М. : Дело и Сервис, 2010. - 175 с.65.5 У-67 Управление занятостью и организация трудоустройства :Обзорная информация / Межрегион. Акад. управл. персоналом ; Сост. В.И.Яровой; Под. ред. Г.В.Щекина. - К. : МАУП, 1995. - 174 с. - (Б-ка управляющего персоналом: мировой опыт).88.41 Х 69 Ходжсон, Сьюзен Как получить хорошую работу : Отборочные тесты и подготовка к ним: Пер. с англ. / Сьюзен Ходжсон,. - Днепропетровск : Баланс-клуб, 2004. - 192 с.Заблодська, І. В. Концептуальні засади формування механізму забезпечення конкурентоспроможності трудового потенціалу регіонів / І. В. Заблодська, С. Ф. Большенко // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 2. - С. 247-253Колєшня, Л. Створення робочих місць в умовах реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів в регіонах України / Л. Колєшня, Н. Анішина // Україна: аспекти праці. - 2014. - № 2. - С. 11-16. Торжевський, М. В.Проблеми безробіття молоді та напрями їх вирішення / М. В. Торжевський // Економіка України. - 2014. - № 1. - С. 87-96.

Міграція робочої сили


65.5 П 88 Пуригіна, Ольга Георгіївна. Міжнародна міграція : навчальний посібник / Ольга Пуригіна, Сергій Сардак. - К. : Академія, 2007. - 311 с. - (Сер. "Альма-матер").
У навчальному посібнику розкрито сутність та ознаки міжнародної міграції населення як складової сучасних міжнародних відносин, науково-методичні засади її дослідження, а також особливості і тенденції розвитку її поширення, економічні, соціально-політичні наслідки міграційних явищ і процесів. Значну увагу приділено теоретичним, практичним і законодавчим аспектам регулювання міграції у світі та на Україні з огляду на глобалізаційні тенденції.


65.9(4УКР)240 Т 78 Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування : аналітична доповідь / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; авт.-укл.: О. А. Малиновська. - К. : НІСД, 2011. - 37,[1] с. : табл., іл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
У доповіді оцінено масштаби, проаналізовано склад міжнародної трудової міграції українців, висвітлено вплив заробітчанства на демографічну ситуацію та ринок праці, розвиток економіки та соціальної сфери в Україні, розглянуто формування державної політики щодо трудової міграції та запропоновано напрямки її вдосконалення.


65.9(4УКР)24 М30 Маршавін, Д. Ю. Діяльність державної служби зайнятості з попередження неврегульованої зовнішньої трудової міграції, протидії торговлі людьми та ліквідації праці [] : навчальний посібник / Д. Ю. Маршавін, С. Я. Бєляєва, Е. М. Мручковська ; Міжнародна Організація Праці, Міжнародна організація з міграції, М-во праці та соціальної політики України, Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. - К. : [б. и.], 2007. - 311,[1] с. : табл.
Навчальний посібник містить аналітичні матеріали стосовно міграційних процесів в Україні та заходи державної служби зайнятості щодо попередження наслідків неврегульованої міграції. У посібнику викладено основні характеристики явища і причини трудової міграції, торгівлі людьми та дитячої праці, організаційні засади діяльності з попередження торгівлі людьми, дитячої праці та надання допомоги потерпілим. Окремим розділом у навчальному посібнику надаються методичні рекомендації для спеціалістів центрів зайнятості щодо удосконалення змісту і форм роботи з окремими категоріями клієнтів, які належать до категорії потенційних мігрантів та потерпілих від торгівлі людьми.


65.9(4УКР)240 Т 78 Трудова міграція громадян України : Біла книга: Монографія / О. У. Хомра, М. А. Ожеван, Т. П. Петрова та ін.; Ред. В. Я. Шибко. - [Б. м.] : ВПЦ "Київський університет", 2006. - 201,[1] с. - Бібліогр. в кінці глав.
У книзі висвітлюється широке коло питань, пов'язаних із процесами виникнення та розвитку трудових міграцій громадян України. На основі об'єктивного наукового аналізу розглядається історичний, правовий, соціально-економічний та суспільно-політичний аспекти міграційних процесів.


65.9(4УКР)240 С 69 Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України [] : збірник матеріалів науково-практичної конференції (27 вересня 2011 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; укл. О. А. Малиновська. - К. : НІСД, 2011. - 342,[1] с. : табл., іл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
Представлено матеріали науково-практичної конференції, присвяченої наслідкам міжнародної міграції для розвитку економіки та різних сфер життєдіяльності українського суспільства. Розглянуто вплив міграції на економіку та соціальну сферу, соціокультурні трансформації у суспільстві під впливом міграції, наслідки міграції для міжетнічних стосунків. Окрему увагу приділено розвиткові міграційних досліджень.65.9(4УКР)240 М 57 Міграція і толерантність в Україні/ Європейський Союз, Представництво Європейської Комісії в Україні та Білорусі [та ін.] ; ред. Ярослав Пилинський. - К. : Стилос, 2007. - 190 с. : табл. - Текст: укр., англ. -60.73(4УКР)6 М 57 Міграція в Україні: факти і цифри /Міжнародна організація з міграції. Міграція для загального блага, Представництво в Україні.-К. : [б. в.],2011.-[8] с.60.73(4УКР) М 57 Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку : аналітична доповідь / О. А. Малиновська ; Національний інститут стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2010. - 31,[1] с.65.9(4УКР)24 Т58 Топчій, Антон Олександрович. Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми. Висвітлення проблеми у ЗМІ [] : посібник для журналістів / Антон Топчій. - К. : К.І.С., 2008. - 99,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 96-99.65.5 Т 78 Трудовая миграция из Украины, Беларуси и Молдовы в Российскую Федерацию: тенденции и связь с торговлей людьми / Е. Левченко, И. Шваб, Е. Тюрюканова и др. ; Международный женский правозащитный центр "Ла Страда-Украина", Международный женский правозащитный центр "Ла Страда-Молдова", Белорусская ассоциация молодых христианских женщин, Кировоградский юридический институт Харьковского национального университета внутренних дел. - К. : Агентство "Україна", 2008. - 303 с. : граф. -60.73(4УКР) У-69 Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції: виклики та шляхи реагування : аналітична доповідь /Нац. ін-т стратегічних досліджень ; авт.-укл.: О. А. Малиновська. - К. : НІСД, 2012. - 51,[1] с. : табл.Кравченко, Володимир. Особливості адміністративно-правового статусу іноземних працівників у контексті тенденцій трудової міграції в Україні / Володимир Кравченко // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 8. - С. 36-39Маслюк, Марина. Пам'ятник аборигену, або Чим вигідний трудовий мігрант / Марина Маслюк // Незалежний аудитор. - 2013. - № 10. - С. 129-131Пальян, З. О.Статистичний аналіз міграційних процесів у контексті відтворення населення України / З. О. Пальян // Статистика України. - 2012. - № 3. - С. 53-58.Федоренко, Микола. Міграція робочої сили : розслідування нещасних випадків / Микола Федоренко // Охорона праці. - 2014. - № 9. - С. 50-53


ФонФон

[ HOME ]

Віртуальна книжкова виставка "Ринок праці в Україні"
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2014 Webmaster: webmaster@library.kr.ua