[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон

Природні ресурси: економія, вторинне використання, утилізація відходів

Упродовж усієї історії людське суспільство розвивається в довколишньому природному середовищі та взаємодіє з природним базисом.

Природні ресурси як компонент навколишнього середовища, місце перебування людини й умови її життя беруть участь у суспільному виробництві, виступають засобом виробництва і джерелом задоволення потреб людини.

Вплив людської цивілізації на природу зумовлений розвитком матеріального виробництва, науки і техніки, громадських потреб, а також характером суспільних відносин.

Довгий час люди дивилися на природу як на невичерпне джерело необхідних для них матеріальних благ, однак, стикаючись із негативними наслідками свого впливу, вони поступово почали переконуватись в необхідності її раціонального використання, охорони і відновлення природних ресурсів.

В умовах сучасного науково-технічного прогресу, швидкого розвитку продуктивних сил, які ведуть до значного споживання природних ресурсів, глобального характеру набувають проблеми забезпечення їх захисту. Тривалий час проблема обмеження природних ресурсів не розглядалася, однак з розвитком науки і техніки вона постала як проблема економічна, технологічна і світоглядна. При цьому треба врахувати, що вона пов’язана не з браком природних ресурсів, а з їх нераціональним використанням та забрудненням. Тому невипадково останнім часом так багато уваги приділяють оцінці природних ресурсів, їх раціональному використанню, відтворенню, а також питанням переробки і утилізації відходів.
Представлені на книжковій виставці матеріали висвітлюють питання природно-ресурсного потенціалу України та його оцінки, розглядають еколого-економічні аспекти використання природних ресурсів, знайомлять з пріоритетами національної стратегії сталого розвитку, проблемами екологізації галузевих виробництв та технологіями утилізації відходів. Література представлена в рубриках:

    1. Природно-ресурсний потенціал України та його оцінка

    2. Еколого-економічні аспекти використання природних ресурсів

    3. Пріоритети національної стратегії збалансованого (сталого) розвитку

    4. Екологізація галузевих питань природокористування

    5. Поводження з відходами в Україні

Виставкові матеріали будуть корисними не тільки фахівцям-виробничникам, екологам, а й всім, хто цікавиться проблемами збереження природно-ресурсного потенціалу країни.

 

I. Природно-ресурсний потенціал України та його оцінка

 

 


Панас, Ростилав Миколайович. Кадастр природних ресурсів : навчальний посібник / Ростилав Панас, Марія Маланчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 435,[1] с. : діагр., карти, табл. - Бібліогр. с. 396-420.


Запровадження ефективного державного механізму раціонального природокористування неможливе без чіткої, сучасної системи обліку природних ресурсів, інформаційим носієм та регулятором якої повинна стати кадастрова діяльність. Основною метою посібника є ознайомлення фахівців проектних організацій, науково-дослідних установ та спеціалістів, студентів, магістрів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, які займаються питаннями кадастру та землеустрою, із значенням природних ресурсів у житті людини, структурою природно-ресурсного потенціалу України та його територіальними особливостями розподілу у межах адміністративних угруповань. Подаються визначення класифікаційних одиниць природних ресурсів та правовий аспект їх використання й охорони, розглянуто основні етапи становлення кадастру природних ресурсів, його змісту та призначення, видів і принципів, вивчаються складові частини Державного кадастру природних ресурсів і тих завдань, які вони виконують. Охарактеризовано сучасний стан функціонування кадастру природних ресурсів та його роль у регулюванні ефективного і раціонального використання природно-ресурсного потенціалу України.

 Мельник, Леонід Григорович. Економіка природних ресурсів : навчальний посібник / Леонід Мельник, Ірина Сотник, Олена Чигрин ; М-во освіти і науки України. - Суми : Університетська книга, 2014. - 346,[2] с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр. в кінці розд.


У посібнику розглянуто зміст і функції природних факторів, підходи до формування економічної оцінки природних ресурсів, системи кадастрів та платного природокористування, питання власності на ресурси, шляхи підвищення ефективності природокористування. Висвітлені актуальні питання управління природними ресурсами на сучасному етапі розвитку України, теоретико-методичні засади ресурсозбереження. Призначений для підготовки магістрів спеціальності “Економіка довкілля та природних ресурсів”, а також може бути корисним для студентів екологічних та економічних спеціальностей, викладачів та інших фахівців з питань економіки природних ресурсів й охорони довкілля, ресурсозбереження.


Грома, Володимир Дмитрович. Природні ресурси та загальна характеристика господарства України / Володимир Грома, Тетяна Назаренко. - Харків : Основа, 2015. - 80 с. : діагр., табл., схеми. - (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 11(143)). - Бібліогр. с. 79-80
Пропонований посібник містить поглиблену інформацію з питань природоресурсного потенціалу України та дає загальний огляд особливостей розвитку господарства країни на сучасному етапі. Детально розглянуті питання охорони та раціонального використання земельних та водних ресурсів, рослинного й тваринного світу. Стане в пригоді учням загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтам, студентам, учителям, методистам, викладачам, а також усім, хто цікавиться географією природокористування. .


Євсюков, Т. О. Класифікація та екобезпечне використання особливо цінних земель : монографія / Т. О. Євсюков ; Націонал. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 295,[1] с. : табл.
Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних та практичних засад екобезпечного використання особливо цінних земель. Висвітлено питання екологічної та соціально-економічної цінності земельних ресурсів, зокрема їх найціннішої частини — особливо цінних земель. Проаналізовано сучасний стан і динаміку використання особливо цінних земель в Україні. Досліджено головні еколого-економічні ризики при використанні особливо цінних земель. Висвітлено питання удосконалення обліку та моніторингу особливо цінних земель. Удосконалено підходи до охорони та екобезпечного використання особливо цінних земель в Україні.


Стратегічна екологічна оцінка [] : методичний посібник / авт. Геннадій Марушевський ; ред.: Ірина Вернослова, Світлана Лутчин, Анна Музика. - К. : Проект РЕОП, 2015. - 95 с. : табл.
У посібнику подано загальні відомості про СЕО — стратегічну екологічну оцінку, розглянуто нормативно-правову базу та досвід проведення СЕО у світі та в Україні, подана методологія проведення регіональної СЕО. Посібник розрахований в першу чергу на осіб, які приймають рішення у сфері державного управління та місцевого самоврядування, і спеціалістів з екологічної оцінки. Він також стане в нагоді всім, хто має інтерес до регіональнного планування та екологічної оцінки, зокрема для науковців, представників громадських екологічних організацій, викладачів і студентів відповідних програм підготовки.

 

 

Гавриленко, Олена Петрівна. Екогеографія України [] : навчальний посібник / Олена Гавриленко. - К. : Знання, 2008. - 646,[1] с. : карти. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр. в кінці розд.

Данилишин, Б. М. Економіка природокористування : підручник для аспірантів науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів / Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян ; М-во освіти і науки України, Нац. Академія Наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України. - К. : Кондор, 2010. - 464,[1] с. : граф. - Бібліогр. с. 453-464.

Збереження біорозмаїття: традиції та сучасність / М-во екології та природних ресурсів України, Упр. охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття, Благодійна організація "ІнтерЕкоЦентр", Т-во "Зелена Україна" ; ред. Т. Гардашук. - К. : Хімджест, 2003. - 119,[1] с. - Бібліогр. с. 110-113.

Оцінка природно-ресурсного потенціалу рибогосподарських водойм аридних територій : монографія / Ірина Кірєєва [та ін.] ; ред. С. В. Пономарьов ; Націонал. ун-т біоресурсів і природокористування України, Астраханський держ. техн. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 300,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 267-300.

 

 

II. Еколого-економічні аспекти використання природних ресурсів

 


Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект) : навчальний посібник / Ірина Гродзинська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одеський націонал. економ. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 263,[1] с. : схеми, мал. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр. с. 252-258.
Навчальний посібник спрямований на формування теоретичних знань та практичних навичок з основ рекреаційного природокористування в контексті парадигми “зеленої економіки”. Розглядаються проблеми формування та функціонування рекреаційних систем, методи оцінки рекреаційних ресурсів, визначається соціально-економічна ефективність їх використання в сучасних умовах. Посібник розрахований на студентів, викладачів, фахівців сфери рекреаційно-туристичних послуг.


Экологические конфликты в современной системе природопользования : монография / ред.: Сергей Бобылев, Виктор Сабадаш. - Сумы : Университетская книга, 2015. - 350,[2] с. : граф., схемы, табл. - Библиогр. в конце ст
В монографии исследуются проблемы эколого-экономических конфликтов в современной системе природопользования и хозяйственной деятельности. Рассматриваются методологические вопросы экологической конфликтологии, описаны научно-практические методы разрешения экологических конфликтов. Представлены работы ученых и специалистов ведущих научных школ экономики природопользования. Для преподавателей и студентов экономических и экологических специальностей. Специалистов, принимающих экологически ориентированные решения в производственной сфере, рабтников органов государственого, регионального и местного самоуправления.

Гринів, Лідія Святославівна. Екологічна економіка : навч. посіб. / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 358 с. : іл., табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Текст: укр., англ. - Бібліогр.: с. 349-358.


У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні засади та прикладні наукові концепції, парадигми та теорії сучасної екологічної економіки. Досліджено розвиток еколого-економічних вчень у світовій науці. Проаналізовано концепції Української школи фізичної економіки. Розкрито суть просторово-економічного аналізу та ноосферної моделі екологічної макроекономіки.

Галушкіна, Тетяна Павлівна. Економіка природокористування : навч. посіб. / Тетяна Галушкіна. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 479 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 475-479.

Дубас, Ростислав Григорович. Економіка природокористування : Навчальний посібник / Ростислав Дубас ; Мін-во освіти і науки України, Державна академія житлово-комунального гос-ва. - К. : МП "Леся", 2007. - 447,[1] с. - Бібліогр. с. 445-447.

Вальтер, Дитрих. Зеленый бизнес - миллиардная сделка! [] : На смену доткомам приходят дотгрины / Дитрих Вальтер ; пер. с нем.: В. Хартмана ; Нац. Академия Наук Украины, Ин-т экономики и прогнозирования. - К. : [б. и.], 2009. - 295,[1] с. - Предм. указ. с. 290-293.

Екологічна варта : збірка інформаційних матеріалів / Всеукр. дитяча спілка "Екологічна варта" ; укл.: Тетяна Тимочко, Олена Пащенко, Олена Швець. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. - 31,[1] с. : кол.іл., фото.кол.

"Екологічні проблеми сучасності". І Всеукраїнська науково-практична конференція (2-4 жовтня 2007 р., м. Кіровоград) [] : Збірка тез доповідей / Мін-во освіти і науки України, Кіровоградський нац. технічний ун-т, Кіровоградська обл. держ. адміністрація, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській обл. ; укл. : О. В. Медведєва. - Кіровоград : [б. в.], 2007. - 204

Камінська, Н. В. Екологічне право : навч. посібник / Н. В. Камінська, А. І. Камінський, І. С. Куненко ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К. : Дакор : Бурун і К, 2013. - 247 с. - Бібліогр. с. 244-247.

Комарова, Нина Георгиевна. Геоэкология и природопользование [Текст] : учебное пособие / Нина Комарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - M. : Академия, 2010. - 253,[2] с. - (Сер. "Высшее профессиональное образование"). - Библиогр.: с. 250-252.

Мартин, Андрій Геннадійович.
Удосконалення системи контролю за використанням та охороною земель несільськогосподарського призначення: екологічні та економічні засади : монографія / Андрій Мартин, С. А. Диптан ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 157,[1] с. : табл.

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням : Підручник для студ. економ. спеціальностей вищих навчальних закладів / за заг. ред. : Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. - Суми : Університетська книга, 2008. - 758,[1] с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.

Тунік, Тетяна Михайлівна. Природоохоронне інспектування [] : Навчальний посібник / Тетяна Тунік, Тетяна Плисенко ; Кіровоградський нац. техн. ун-т. - Кіровоград : [б. и.], 2007. - 279,[1] с. - (Сер. "Екологія"). - Бібліогр. с. 266-267

Формування та реалізація національної екологічної політики України [] : монографія / Оксана Веклич, Сергій Волошин, Любов Жарова ; ред. С. О. Лизун. - Суми : Університетська книга, 2012. - 335,[1] с. : граф., діагр., табл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. - Бібліогр. с. 318-335.

Чумаченко, Олександр Миколайович.
Еколого-економічні проблеми деградації сільськогосподарських земель в Україні : монографія / Олександр Чумаченко, Андрій Мартин ; Націонал. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 282,[1] с. - Бібліогр. с. 268-282.

Бондар, О. І. Екологічні проблеми використання природних ресурсів в Україні [Текст] / О. І. Бондар // Екологічний вісник. - 2011. - № 2. - С. 6-7

Вишневська, Ольга. Еколого-орієнтований підхід у використанні та збереженні природно-ресурсного потенціалу регіону / О. Вишневська, О. Літвак // Економіст. - 2012. - № 6. - С. 42-43. - Бібліогр. в кінці ст.

Фурдичко, О. І. Проблема оптимізації використання природно-ресурсного потенциалу певного регіону [Текст] / О. І. Фурдичко, В. С. Паштецький // Агроекологічний журнал. - 2013. - № 1. - С. 17-21. - Бібліогр. в кінці ст.


 

ІІІ. Екологізація галузевих питань природокористування

 

Жарова, Любов Валеріївна. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : монографія / Любов Жарова, Євгеній Какутич, Євген Хлобистов ; за ред. Б. М. Данилишина ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України, Наук.-досл. ін-т сталого розвитку та природокористування. - Суми : Університетська книга, 2012. - 239 с. : табл., схеми, іл. - Бібліогр.: с. 224-239


У монографії висвітлюються питання екологізації підприємництва та екологічного підприємництва, особлива увага приділяється механізмам стимулювання екологічного підприємництва, інноваційно-інвестиційним факторам екологізації підприємництва, концептуальним засадам розвитку екологічного підприємництва та еколлогізації підприємницької діяльності в Україні. Монографія орієнтована на широке коло фахівців з економіки природокористування та охорони навколишнього середовища, може стати в пригоді викладачам і студентам вищих навчальних закладів.

Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень. Загальний курс : навчальний посібник / Віра Сабадаш [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 295, [1] с. : схеми, мал., табл. - Бібліогр. с. 257-268.


В книзі розглянуто головні аспекти взаємодії ланок енергетичної галузі з довкіллям. Дано характеристику перспективних, екологічно чистих та енергоощадних технологій і напрямів розвитку сучасної енергетики. Наведено організаційно-технічні заходи підвищення енергоефективності процесів виробництва енергії. Для студентів, аспірантів, викладачів, наукових та інженерно-теїхнічних працівників.

Сотник, І. М. Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні : монографія / І. М. Сотник, Ю. О. Мазін. - Суми : Університетська книга, 2013. - 251 с. : табл. - Бібліогр. с. 213-223


У книзі розглянуто еколого-економічні передумови реалізації інноваційного ресурсозбереження в машинобудуванні України. Сформовано інформаційну базу і методи оцінки еколого-економічної ефективності інноваційних ресурсозберігаючих заходів. Запропоновано організаційно-економічний інструментарій управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудівному комплексі з урахуванням екологічних факторів. Для науковців, фахівців науково-дослідних і проектних установ, працівників промислових підприємств. Книга також буде цікавою для викладачів, аспірантів і студентів навчальних закладів.

 

Шувар, Іван Антонович. Екологічні основи збалансованого природокористування : навчальний посібник / Іван Шувар, Володимир Снітинський, Володимир Бальковський. - Львів ; Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 759 с. : карти, табл., іл. - Бібліогр. в кінці розд.


У посібнику розкрито наукові основи екологічно збалансованого використання природних ресурсів на локальному і регіональному рівнях в Україні порівняно з країнами Європи та світу. Широко висвітлено природні умови кліматичних зон України, проблемні аспекти охорони і поліпшення родючесті грунтів, процесів біологізації землеробства, розвиток рекреації та проблеми охорони рекреаційних ресурсів, охорони і примноження біологічного різноманіття як основи функціонування біосфери у розв”язанні продовольчої проблеми та раціонального землекористування на законодавчих засадах природокористування. Подано причини природного та техногеного впливу на атмосферу, гідросферу, радіаційний стан навколишнього природного середовища, вказано шляхи зменшення депресивного впливу на біосферу та методи контролю її стану і стимулювання за нових умов господарювання. Для наукових працівників, аспірантів, магістрів, студентів землевпорядних, агрономічних, біологічних факультетів вищих навчальних закладів освіти, а також стане корисним для екологів, працівників і спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Волосецький, Богдан Іванович. Геодезія у природокористуванні : навч. посібник / Богдан Волосецький ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 2-ге вид., випр. і доп. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 289 с. : іл., табл. - Бібліогр. с. 281-283

Голик, Владимир Иванович.
Горное дело и окружающая среда : учебное пособие для вузов / Владимир Голик, Виталий Комащенко, Игорь Леонов. - М. : Культура ; М. : Академический проект, 2011. - 209,[1] с. : ил., табл. - (Сер. "Gaudeamus").

Екологічна безпека уранового виробництва [Текст] / Василь Ляшенко [та ін.]; за ред. Ф. П. Топольного ; М-во палива і енергетики України [та ін.]. - Кіровоград : КОД, 2011. - 237 с. : іл., табл., карти, фото. кол. - (Сер. "Екологія"). - Бібліогр.: с. 217-23

Запольський, Анатолій Кирилович
Екологізація харчових виробництв : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Анатолій Запольський, Анатолій Українець, . - К. : Вища школа, 2005. - 428,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 419;

Краснянский, Михаил Ефимович.
Основы экологической безопасности территорий и акваторий : учебное пособие / Михаил Краснянский. - 2-е изд., испр. и доп. - Харьков : БУРУН и К, 2013. - 267,[1] с. : рис., табл.

Промислова екологія [] : навч. посіб. / Ярослав Бедрій [та ін.]. - Вид. 4-е, перероб. - К. : Кондор, 2010. - 372 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 370-372.

Самохвалов, Віктор Сергійович.
Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження [Текст] : навч. посіб. / Віктор Самохвалов ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Херсонська філія. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 223 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 175.

 

IV. Пріоритети національної стратегії збалансованого (сталого) розвитку

 

Клименко, Микола Олександрович. Збалансоване використання земельних ресурсів [] : навчальний посібник / Микола Клименко, Борис Борисюк, Тетяна Колесник. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2014. - 551,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 537-541


У посібнику йдеться про те, що на часі гостро постала проблема збалансованого використання природних ресурсів. Нині вчені всього світу прийшли до висновку, що найбільш доцільним і раціональним є напрям збалансованого природокористування, яке є такою системою використання природних ресурсів, за якою реалізуються принципи повного відтворення використаного природного ресурсу або заміна його рівноцінним. Принциповим є оптимальне співвідношення між економічним зростанням та стабілізацією якісного стану природного середовища. Саме в умовах збалансованого природокористування і, передусім, збалансованого використання природних ресурсів, забезпечується реалізація прийнятої сьогодні у світі концепції сталого розвитку. Посібник містить інформацію щодо принципів, методів та засобів збалансованого використання земельних ресурсів різних цільових категорій залежно від якісного стану.

 

 

Збалансований (сталий) розвиток України - пріоритет національної політики [] : матеріали Всеукраїнської наукової екологічної конференції (26 жовтня 2010 р.) / Міжнародний екологічний форум "Довкілля 2010". - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2010. - 480,[1] с. : карти, схеми, табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Корчмит, Ю. В.
Охрана природной среды. Механизмы государственного регулирования : монография / Ю. В. Корчмит, А. Ю. Корчмит ; М-во образования и науки Украины, Севастопольский национал. техн. ун-т. - К. : Центр учебной литературы, 2014. - 406,[10] с. : диагр., граф., табл. - Библиогр. с. 399-406.

 Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку України : матеріали Українського екологічного конгресу 27-28 жовтня 2008 р. / Всеукраїнська Екологічна Ліга; ред. К. М. Ситник [та ін.]. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2008 - Ч. 1. - 2008. - 456 с. - Бібліогр. в кінці розд.

 Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку України : матеріали Українського екологічного конгресу 27-28 жовтня 2008 р. / Всеукраїнська Екологічна Ліга; ред. К. М. Ситник [та ін.]. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2008 -
Ч. 2. - 2008. - 521 с. - Бібліогр. в кінці розд.

Предложения по переходу к устойчивому развитию стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии [] ; Пріоритети національної стратегії збалансованого (сталого) розвитку України: погляд НУО ; . - К. : ДІА, 2003. - 139,[1] с. : схеми. - Библиогр. в подстроч. Прим.  

Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування : монографія / М-во освіти і науки України, НАНУ, Сумський держ. ун-т, Науково-дослідний ін-т економіки розвитку ; за заг. ред. Ольги Прокопенко. - Суми : Університетська книга, 2013, 2015. - 511 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці частин.

Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем [] : Навчальний посібник / Н. В. Караєва, Р. В. Корпан, Т. А. Коцко та ін.; за заг. ред. : І. В. Недіна. - Суми : Університетська книга, 2008. - 383,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 373-383.

Сталий розвиток суспільства: 25 запитань і відповідей [] : Тлумачний посібник / Програма Розвитку ООH, Агентство США з міжнародного розвитку ; авт.-упор. : Валентина Підліснюк. - К. : Поліграф-експрес, 2001. - 26,[6] с. : іл.

Бардась, Вадим.
Економіка природокористування і сталий розвиток: реалії та перспективи [Текст] / Михайло Хвесик ; підгот. Вадим Бардась // Економіст. - 2015. - № 4. - С. 4-5 : портр.

 

 

V. Поводження з відходами в Україні

 

Вирішення проблеми електронних відходів: європейські підходи до української проблеми [] / Олексій Шуміло [та ін.] ; Громадське лобіювання впровадження в Україні європейських підходів до вирішення проблеми електронних відходів. - К. : ФОП "Клименко", 2013. - 87 с. - Бiблiогр. в пiдрядк. Прим.


В книзі наведено результати огляду стану сучасної політики поводження з електронними відходами в Україні та ЄС, проаналізовано основні недоліки існуючої системи поводження з електронними відходами в Україні. Запропоновано рекомендації щодо шляхів конвергенції національного та європейського законодавства стосовно електронних відходів відповідно до директив ЄС. Призначено для представників центральних, регіональних та місцевих органів влади; фахівців та експертів, які працюють у сфері поводження з відходами; тематичних НУО; представників бізнесу та навчальних закладів.

 

Коптюх, Леонід Андрійович. Пакувальна індустрія і навколишнє середовище : навчальний посібник / Леонід Коптюх ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2014. - 212,[1] с. : схеми, мал., табл. - Бібліогр. с. 209-212.


У виданні викладено результати дослідження, науково-технічні положення, аналіз та обгрунтування позитивного досвіду країн Європейського Союзу щодо вирішення проблеми поводження з відходами, в тому числі з відходами пакувальної індустрії, впровадження екологічно безпечних матеріалів і паковань. Для студентів середніх і вищих навчальних закладів, інженерно-технічних працівників целюлозно-паперового, пакувально-поліграфічного, інших виробництв, хто вирішує проблеми щодо розроблення і впровадження паковання, використання відходів як вторинної сировини, охорони довкілля та безпечного існування без порушення екологічної рівноваги.

 

Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології (м. Київ, 4-5 листопада 2014 року) : національний форум : збірка матеріалів / Всеукр. Екологічна Ліга, Еколог. рециклінгова асоціація України, Центр муніципальних технологій. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2014. - 187,[1] с. : діагр., мал., фото. - Загол. обл. : Національний форум "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології (4-5 листопада 2014 року). - Бібліогр. в кінці ст.


 

Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології (м. Луганськ, 24-25 жовтня 2013 року) : матеріали Національного форуму / М-во екології та природних ресурсів України, Всеукр. Екологічна Ліга, Центр муніципальних технологій. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. - 186,[2] с. : схеми, мал., табл. - Бібліогр. в кінці ст.


У збірках вміщено матеріали Національних форумів “Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології”, організатором яких є Всеукраїнська екологічна ліга. Доповіді учасників висвітлюють весь спектр проблем, пов”язаних з поводженням з побутовими відходами в Україні: адаптація українського законодавства до європейських вимог та стандартів у цій сфері; проблеми та перспективи роздільного збирання побутових відходів в Україні; міжмуніципальне співробітництво у сфері поводження з побутовими відходами; нова інфраструктура та передові технології поводження з відходами. Значна частина матеріалів присвячена розгляду сучасного стану справ у сфері поводження з небезпечними відходами в Україні, описано нові технології переробки та утилізації промислових і токсичних відходів. Матеріали збірок будуть корисними для науковців, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнесу, громадськості, студентів вищих навчальних закладів.

 

 

Зангітко В. М., Гулій В. М.
 Екологічні аспекти видобування та переробки каустобіолітів // Горючі корисні копалини України [Текст] : підручник / Володимир Михайлов, Михайло Курило [та ін.] ; ред. В. А. Михайлов ; Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. - К. : КНТ, 2010. - С. 316-334        
           
Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області [] : Монографія / М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т ; під. ред. : В. Г. Петрука. - Вінниця : Універсум, 2007. - 159,[1] с. : іл. - Бібліогр. с. 126-129.
 
Краснянский, Михаил Юхимович.
Утилизация и рекуперация отходов : учебное пособие / Михаил Краснянский ; М-во образования и науки Украины, Дон. нац. техн. ун-т. - изд. 2-е, испр. и доп. - Харьков : Бурун и К ; К. : КНТ, 2007. - 287 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 278-279.

  Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Галина Астапова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 118 с. : табл., іл., схеми. - Бібліогр.: с. 117-118.

Мороз, Олег Васильович
Економічні аспекти вирішення екологічних проблем утилізації твердих побутових відходів / Олег Мороз, Андрій Свентух, Олег Свентух; Ред. Т. А. Ягельська ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум-Вінниця, 2003. - 109 с. : мал., табл. - Бібліогр. с. 97-109.

Товарознавство вторинної сировини [Текст] : навч. посібник / А. А. Дубініна [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2009. - 332,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 331-333.

Радовенчик, В. М.
Тверді відходи: збір, переробка, складування : навчальний посібник / В. М. Радовенчик, М. Д. Гомеля. - К. : Кондор, 2010. - 549 с. : граф. - Бібліогр.: с. 537-549.

Ростовський, Володимир Сергійович.
Прогресивні ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості : навч. посібник / Володимир Ростовський, Н. В. Олейник ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К. : Кондор, 2009. - 134 с. : табл. - Бібліогр. в ст.

Утилізація відходів [] : Каталог виставки / Мін-во культури і мистецтв України, ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; укл. : Вікторія Кривошей. - Харків : ХДНБ, 2007. - 45 с. - Іменний покажч. с. 37-43   

Андрєєва, Н. М.
Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму впровадження в Україні проектів використання вторинних ресурсів / Н. М. Андрєєва // Екологічний вісник. - 2013. - № 3. - С. 14-15. - Бібліогр. с. 15 (3 назви

Будак, О. О.
Законодавчі норми та економічна підтримка - шлях до роздільного збирання побутових відходів [Текст] / О. О. Будак // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. - 2015. - № 6. - С. 28-31. - Бібліогр. в кінці ст.

Гончар, С. М.
Використання рослинних відходів - шлях до збереженя природних лісових ресурсів України / С. М. Гончар, А. В. Громико, Г. С. Столяренко // Екологічний вісник. - 2008. - № 5. - С. 20-21

Законодавство Європейського Союзу в галузі поводження з відходами [Текст] // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. - 2015. - № 6. - С. 2- 4

Казаков, В. В.
Технология утилизации некондиционных окислителей на основе концентрированной азотной кислоты. Выделение фторсодержащих ингибиторов [Текст] / В. В. Казаков // Хімічна промисловість України. - 2015. - № 4. - С. 3-5 : рис., табл. - Библиогр.: с. 5

Клименко, М. О.
Екологічне обгрунтування необхідності рециклінгу відпрацьованих побутових батарейок [Текст] / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, О. О. Бєдункова // Екологічний вісник. - 2014. - № 5. - С. 23-24 : табл. ; Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. - 2015. - № 6. - С. 20-23. - Бібліогр. в кінці ст.

Купінець, Л. Є.
Імплементація зарубіжного досвіду поводження з відходами в Україні [Текст] / Л. Є. Купінець, С. І. Рассадникова // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. - 2015. - № 6. - С. 24-28 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Переработка растворов хвостохранилищ калийных производств Прикарпатья в кондиционные продукты / В. Т. Яворский [та ін.] // Энерготехнологии и Ресурсосбережение. - 2012. - № 5. - С. 71-75 : табл. - Библиогр. в конце ст.

Руденко, Л. Г.
Регіональні відмінності в накопиченні відходів життєдіяльності населення України [Текст] / Л. Г. Руденко, С. О. Западнюк, К. А. Поливач // Екологічний вісник. - 2014. - № 5. - С. 15-17 : граф. ; Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. - 2015. - № 6. - С. 8-14. - Бібліогр. в кінці ст.

Тимочко, Т. В.
Основні засади збалансованого поводження з відходами в Україні [Текст] / Т. В. Тимочко // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. - 2015. - № 6. - С. 4-7

Язев , А. С.
Конвертирование отходов органических веществ в товарные продукты / А. С. Язев // Екологічний вісник. - 2008. - № 5. - С. 21-23


ФонФон

[ HOME ]

Природні ресурси: економія, вторинне використання, утилізація відходів
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2016 Webmaster: webmaster@library.kr.ua