[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Радіаційна безпека: актуальні питання.Радіаційна безпека: актуальні питання.

В умовах широкого застосування ядерної енергії перед фахівцями всіх категорій і рангів стоїть завдання серйозної підготовки в галузі радіаційної безпеки, вивчення критеріїв оцінки радіоактивного випромінювання як шкідливого фактору впливу на людей і об’єти навколишнього середовища.

Радіаційний захист.

Будь-якій небезпеці легше запобігти, ніж усунути наслідки її шкідливого впливу на організм людини. Це загальне правило цілком стосується і дії іонізуючого випромінювання.


Кіцно, Валентин Омелянович.
Основи радіобіології та радіоекології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Валентин Кіцно, Сергій Поліщук, Ігор Гудков ; Кабінет Міністрів України, Нац. аграрний ун-т України. - 2-е видання. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 316 с.

Книга містить відомості з дозиметрії та радіометрії продукції сільского та лісового господарства та інших об’єктів навколишнього середовища. Дається методика вирішшення завдань з прогнозування накопичення радіонуклідів в рослинах, в організмах тварин, в продукції рослинництва, тваринництва та лісокористування.
Константінов, Микола Петрович
Радіаційна безпека : Навчальний посібник / М.П. Константінов, О.А. Журбенко,. - Суми : Університетська книга, 2003. - 150 с.

У посібнику подані основні відомості про вплив іонізуючого випромінювання на живі організми, продовольчу сировину, продукти харчування і воду. Розглянуті можливі шляхи радіоактивного забруднення навколишнього середовища, способи і засоби дезактивації продовольчої сировини та продуктів рослинного і тваринного походження. Проаналізовані способи захисту від іонізуючого випромінювавння.
Стан та проблеми ядерної і радіаційної безпеки в Україні
Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; ред. : В. П. Горбулін. - К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. - 212 с.

Наведено результати наукових досліджень, здійснених з метою визначення концептуальних засад оптимізації систем ядерної та радіаційної безпеки в Україні на основі аналізу кращого світового досвіду, зокрема країн-членів ЄС та НАТО, а також поточного стану справ у цій сфері в Україні. Значну увагу приділено питанням удосконалення систем ядерної та радіаційної безпеки в аспекті перспектив розвитку ядерних технологій, а також зобов’язань України перед міжнародним співтовариством. Надано обгрунтовані рекомендації щодо шляхів удосконалення систем ядерної та радіаційної безпеки в Україні.Актуальні питання захисту ядерних об’єктів Україні
Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; ред. : В. П. Горбулін. - К. : ІПНБ, 2005. - 245с.

Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2006 році
научно-популярная литература / Державний комітет ядерного регулювання України ; укл. : О. А. Миколайчук. - К. : 2007. - 64 с.

Кутлахмедов, Юрій Олексійович
Основи радіоекології : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Юрій Кутлахмедов, Володимир Корогодін, Віталій Кольтовер,; Ред. Володимир Зотов,. - К. : Вища школа, 2003. - 318 с.

Удосконалення державної політики України у сфері запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру та акти ядерного тероризму в контексті європейської і євроатлантичної інтеграції
збірник наукових праць / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ" ; ред. : В. П. Горбулін. - К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2008. - 186 с.

Україна: радіаційна небезпека
Карта: Масштаб 1 : 3 000 000 / В. А. Барановський [та ін.] ; карт. : Н. М. Маркова ; Всеукраїнська Екологічна Ліга, Нац. молодіжний центр "Екологічні ініціативи". - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2004. - 35 с.Радіаційне забруднення навколишнього середовища

В цьому розділі досліджені основні джерела радіонуклідів природного і техногенного походження, що формують радіоекологічну обстановку на території України.


Безак-Мазур, Ельжбета.
Транскордонні проблеми токсикології довкілля / Ельжбета Безак-Мазур, Тетяна Шендрік ; пер. з польс. : Н. О. Ярошенко. - Донецьк : ГП ИАЦ "Донбассинформ", 2008. - 299 с.

У книзі розглянуто основні антропогенні токсиканти, джерела надходження отрут у навколишнє середовище, їхні трансформації в різних компонентах біосфери, накопичення в деяких живих істотах, токсична дія на різні біоценози тощо.
Висвітлено проблеми нормування екотоксикантів, методи оцінки екологічної токсичності окремих антропогенних забруднень.
Коваленко, Григорий Дмитриевич.
Радиоэкология Украины / Григорий Коваленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Харьков : Инжэк, 2008. - 261 с.

Досліджено основні джерела радіонуклідів природного і техногенного походження, що формують радіоекологічну обстановку на території України. Приведено аналіз радіоекологічного стану атмосферного повітря, водяних об’єктів і грунтів. Розглянуто радіаційні аварії, що відбулися на території України, і оцінені їх наслідки. Проведено порівняння впливу на навколишнє природне середовище видобутку і переробки уранової руди, теплових і атомних станцій. Виконано аналіз радіаційного опромінення населення від природних і техногенних джерел, оцінені індивідуальний ризик і можливі його наслідки.Система управління екологічними ризиками: наука і практика
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Всеукраїнська Екологічна Ліга ; укл. : Т. В. Тимочко, О. Б. Гуленко ; ред. : М. С. Козловська. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. - 167 с.

Гірій, Валерій.
Радіаційна ситуація в Україні у 2005-2009 роках / Валерій Гірій, Ірина Дубровіна, Олександр Косовець // Надзвичайна ситуація. - 2010. - № 4. - С. 24-27

Ляшенко, В.
Радіаційна безпека життєдіяльності людини в Україні. Проблеми і шляхи їхнього вирішення / В. Ляшенко // Безпека життєдіяльності. - 2003. - № 6. - С. 30-34Атомна енергетика.


Біль і тривоги Чорнобиля
Суспільно-політична інформація / упор. : Ю. В. Сафонов. - К. : Київська правда, 2006. - 286 с.

В книзі колективна розповідь про найбільшу техногенну катастрофу в історії людства. Автори, що були безпосередніми свідками і учасниками ліквідації аварії на Чорнобильскій АЕС, діляться своїми спогадами про тривожні для України й усього світу дні весни і літа 1986-го, розмірковують над долями чорнобильців, болючими проблемами відчуженої тридцятикілометрової зони і самої станції, розглядають і прогнозують розвиток ситуації навколо ЧАЕС.Долін, Віктор Володимирович
Самоочищення природного середовища після Чорнобильської катастрофи / Віктор Долін, Герман Бондаренко, Олександр Орлов; За ред. Е. В. Соботовича ; НАНУ, Ін-т геохімії навколишнього середовища. - К. : Наукова думка, 2004. - 221 с.

У монографії обгрунтовано геохімічний підхід до проблем екологічної безпеки радіаційно забруднених територій, що полягає в синхронізації процесів абіогенної трансформації та біогеохімічної міграції радіонуклідів у наземних екосистемах. Проаналізовано процеси самоочищення агроекосистем у природно-антропогенних умовах та на відчужених територіях. Розроблено принципи систематизації природно-техногенних екосистем та оцінки їх екологічної безпеки.Культура безпеки на ядерних об’єктах України
Науково-методологічний посібник / Ю. М. Скалецький, С. І. Кондратов, О. І. Насвіт та ін.; за заг. ред. : В. П. Горбулін. - К. : ДП "НІЦ "Євроатлантикінформ", 2007. - 109 с.

У посібнику на основі документів Міжнародного агенства з атомної енергії, досвіду інших країн з підвищення безпеки ядерних об’єктів продемонстровано не лише великі можливості поліпшення безпеки АЕС шляхом запровадження концепції культури безпеки у практику на всіх рівнях від політичного до об’єктового, але й серьозні труднощі, що виникають при цьому.


Загреба, Михайло
Пропусти Чорнобиль крізь серце : Фотокнига / Михайло Загреба,. - К. : Спалах, 2002. - 119 с.

Скалецький, Юрій Миколайович.
Реконструкція і верифікація доз опромінення військових ліквідаторів / Юрій Скалецький ; Рада національної безпеки і оборони України, Інститут проблем національної безпеки. - К. : Логос, 2007. - 222 с.

Україна в глобалізованому світі
Збірник наукових праць / НАН України, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. и.], 2007. - 175 с.

Чернобыль : Трагедия. Подвиг. Предупреждение: Чернобыльский репортаж:
[Фотоальбом] / В.Яворивский; Текст и коммен. к фот. А.Иллеша ; Худож.-сост. Н.Д.Еремченко, Ю.Г.Новиков. - М. : Планета, 1989. - 151 с.

Чернобыльская катастрофа
НАН Украины, М-во здравоохранения Украины [и др.] ; ред. В. Г. Барьяхтар. - К. : Наук. думка, 1995. - 558 с.

Чорнобиль : Наслідки для довкілля, здоров'я та прав людини
Відень, Австрія 12-15 квітня 1996 року / Постійний народний трибунал; Міжнародна медична комісія з питань Чорнобиля. - К. : IBЦ "Енергія майбутнього століття": IЕЕ НТУУ "КПI", 1999. - 231 с.

Михайлов, Юрій.
Енергетика майбутнього / Ю. Михайлов // Пропозиція. - 2008. - № 4. - С. 20-24

Сипко, В.
У зоні потенційної небезпеки / В. Сипко, С. Кучин // Надзвичайна ситуація. - 2010. - № 11. - С. 44-47

Федоров, О. Г.
Забезпечення населення індивідуальними засобами радіаційного і хімічного захисту - міфи та реалії / О.Г. Федоров // Безпека життєдіяльності. - 2010. - № 5. - С. 14-21ФонФон

[ HOME ]
Фон Радіаційна безпека: актуальні питання.
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua