[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Питна вола в Україні: проблеми та перспективи

Фон

Питна вола в Україні: проблеми та перспективи

О, водо!
У тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху!
Тебе неможливо описати словом.
Тобою втішаються, не складаючи собі звіту,
чим ти насправді є.
Ти – найбільше багатство світу.
Ти не просто необхідна для життя:
ти і є життя!

Антуан де Сент-Єкзюпері

Вода – найпоширеніша речовина на планеті. Океани, моря, річки, озера; дощ, сніг, туман, хмари, льодовики, – то все є вода. Нарешті, вода – це ми з вами, бо більше третини людського тіла – теж вода. Вода і життя – поняття нероздільні. Життя існує лише там, де є вода.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) більше 1млрд людей у світі не мають можливості користуватися чистою водою для пиття. І це є причиною смерті 2,2 млрд людей щорічно.

Серед багатьох екологічних проблем, з якими стикнулася Україна на початку XXI століття, якість питної води для потреб населення – одна з найважливіших. Питна вода – головний фактор життєзабезпечення і здоров’я населення країни.

Як же вирішує Україна ці питання? Яку воду ми п’ємо? Чи достатньо її? Як перевірити якість питної води ? Які закони захищають наше право на користування якісною водою? Чи відповідає питна вода в Україні стандартам ЄС?

Видання, представлені на виставці, допоможуть знайти відповіді на всі запитання.Кінько, Тарас Андрійович
Земля – планета спраги [] : Україна в контексті глобальної водної кризи. Книга 1 / Тарас Кінько, Мирослава Кінько,. - К. : Літопис-ХХ, 2004. - 285,[2] с. : іл.

Видання складається з публіцистичних нарисів про надмірне споживання, забруднення й зменшення планетарних запасів прісної води, про походження і значення води, про міжнародні екологічні, економічні, політичні, демографічні проблеми, породжені глобальною водною кризою, про засади сталого розвитку і водної етики як новітньої концепції розвитку світового співтовариства загалом і кожної країни в умовах глобальної водної кризи зокрема, про ейванронментальність як нове мислення людства в умовах глобальної водної кризи, про загальний стан водоспоживання, водокористування й водного забезпечення в Україні, про захист ресурсу питної води та протидію глобальній водній кризі як про головне завдання людства у третьому тисячолітті, про стратегію виживання людства.
Книга буде корисна школярам, молоді, викладачам, керівникам та політикам різних рівнів, котрі хочуть, мусять або зобов’язані зазирати у майбутнє.Капранов, С. В.
Вода и здоровье [Текст] / С. В. Капранов, О. Н. Титамир. - Луганск : Янтарь, 2006. - 184 с. : ил, табл. - Библиогр.: с. 172-181.

У монографії відображено сучасний стан проблеми забезпечення населення доброякісною питною водою.
За результатами досліджень, проведених в Україні, Сполучених Штатах Америки та інших країнах, показано вплив природного хімічного складу води і техногенного її забруднення хімічними речовинами на здоров’я населення, а також епідеміологічне значення питної води. Виконано порівняльний аналіз стандартів якості води у США та Україні. Описано основні засоби обробки води. Наведено відомості про моніторинг питної води в Україні та США. Розроблено пропозиції щодо забезпечення населення України доброякісною питною водою.
Видання розраховане на працівників, що займаються питанням питного водопостачання, фахівців санітарно-епідеміологічної служби, викладачів і студентів.Мальований, Мирослав Степанович.
Очищення стічних вод природними дисперсними сорбентами : монографія / Мирослав Мальований, Ігор Петрушка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 177,[4] с. : граф., діагр., табл. - Бібліогр. с. 160-174.

У монографії розкрито основні проблеми забруднення водного середовища органічними речовинами та рідкими радіоактивними відходами з вмістом іонів стронцію та цезію. Викладено основні методи очищення забруднених стічних вод та перспективність використання природних дисперсних сорбентів для очищення водних середовищ від органічних барвників, розчинників та радіоактивних елементів.
Матеріали монографії призначені для наукових працівників та інженерів, які працюють в області захисту навколишнього середовища, аспірантів та студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».Погребенник, Володимир Дмитрович.
Комп’ютерні вимірювально-інформаційні системи для оперативного екологічного моніторингу водного середовища : монографія / Володимир Погребенник, Анатолій Романюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 159,[1] с. : граф., схеми, діагр. - Бібліогр. с. 148-157.

У монографії розв’язано важливу науково-прикладну задачу – створення теоретичних засад побудови комп’ютерної вимірювально-інформаційної системи з підвищеною точністю визначення параметрів водного середовища для оперативного екологічного моніторингу. Розроблено новий інваріантний ультразвуковий метод оперативного вимірювання загальної концентрації домішок у воді, який підвищує точність вимірювання. Запропоновано завадостійкий метод вимірювання часових параметрів ультразвукових імпульсних сигналів, який дає змогу підвищити швидкодію та точність вимірювань. Книга буде корисною для наукових працівників, аспірантів, інженерів та студентів, які спеціалізуються в галузі екологічного контролю, екологічної безпеки та аналітичного приладобудування.Процевський, Віктор Олександрович.
Водне право України : навчальний посібник / Віктор Процевський, Олексій Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 174,[1] с. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. - Бібліогр. с. 163-174. - Термінол. покажч. с. 175.

У посібнику вода розглядається як об’єкт правового регулювання. Надано інформацію про проблеми правової охорони вод в Україні, розглянуте водне законодавство України, висвітлені питання управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, право власності на води і право користування водними об’єктами на умовах оренди.Радовенчик, Ярослав Вячеславович.
Фізико-хімічні методи доочищення води : підручник / Ярослав Радовенчик, Микола Гомеля. - К. : Кондор, 2018. - 263,[1] с. : табл., мал., фото. - Бібліогр. с. 253-263.

Споживання неякісної води – один із факторів негативного впливу на здоров’я людини. В умовах інтенсивного забруднення поверхневих та підземних вод з кожним роком отримувати питну воду необхідної якості стає все складніше та дорожче. Одним із шляхів виходу з даної ситуації є доочищення в побутових умовах невеликих об’ємів води, що безпосередньо споживається людиною.
У підручнику розглянуто основні фактори впливу на якість питної води: стан води поверхневих водойм та підземних горизонтів, основні технології водопідготовки, стан водопровідних мереж. Достатньо уваги приділено сучасному обладнанню, що призначене для очищення питної води в побутових умовах.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», буде цікавим фахівцям комунальної сфери, працівникам адміністрацій різних рівнів, небайдужим до свого здоров’я громадянам.
Белый, Леонид Михайлович. Вода... Прошлое, настоящее и будущее / Леонид Белый. - Одесса : Маяк, 1974. - 116 с. : ил


Водні ресурси Кіровоградщини / Держ. агентство водних ресурсів України, Кіровогр. обл. управління водних ресурсів. - Кропивницький : [б. в.], [2016]. - 4 л. : фото. Кол.


Дніпро напуває Кривбас : документи, спогади, фото-літопис / ред.-укл. Валентин Бабенко. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 117 с. : табл., портр., 26 л. фото.


Запольський, Анатолій Кирилович Водопостачання, водовідведення та якість води [Текст] : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Анатолій Запольський. - К. : Вища шк., 2005. - 670,[1] с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.


Інтегроване управління водними ресурсами в контексті Водної директиви ЄС. . – С. 85-122 / Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України [] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2010 р.) / Міжнар. еколог. форум "Довкілля 2010". - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2010. - 305 с. : схеми, мал. - Бібліогр. в кінці ст.


Кульский, Леонид Адольфович.Проблема чистой воды / Леонид Кульский, Воля Даль. - К. : Наук. думка, 1974. - 230 с. : ил. - (Сер. "Научно-популярная литература")


Левківський, Степан Степанович. Раціональне використання і охорона водних ресурсів [] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Степан Левківський, Микола Падун. - К. : Либідь, 2006. - 278,[1] с. : карти, іл., табл. - Бібліогр.: с. 269-270.


Лико, С. М. Гідроекологія : навчальний посібник / С. М. Лико, І. Л. Суходольська. - К. : Кондор, 2017. - 211,[1] с. : табл., мал., фото. - Бібліогр. с. 208-211.


Матвійчук, В. К. Забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання [] : монографія / В. К. Матвійчук, В. М. Присяжний. - К. : КНТ, 2007. - 268,[2] с. - Бібліогр. с. 246-268.


Мірнова, Світлана. Ріки, моря й океани. Уся вода на Землі / Світлана Мірнова ; ред. С. К. Гульов. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 63,[1] с. : кол.іл., фото.кол. - (Сер. "Популярна енциклопедія сучасних знань").


Мокін, Віталій Борисович Математичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод [] / Віталій Мокін ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум, 2005. - 171,[1] с. : граф. - Бібліогр.: с. 156-171.


Розвиток водогосподарського комплексу Кіровоградщини / Державне агентство водних ресурсів України, Кіровоградське обласне управління водних ресурсів. - Кіровоград : Імекс, [2013?]. - 64 с. : фото, портр.


Ткач, Анатолій Анатолійович. Використання водних ресурсів і очистка стічних вод : навч. посібник з курсового проектування / Анатолій Ткач, Людмила Тищенко ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : [б. и.], 2007. - 227 с. : граф., табл., кресл. - (Сер. "Екологія").


Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды [Текст] / Нац. Академия Наук Украины, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского ; Ред. В. В. Гончарук. - К. : Наукова думка, 2005. - 399,[2] с. : табл. - Библиогр.: с. 350-391.


Якість води та управління водними ресурсами : короткий опис Директив ЄС та графіку їх реалізації / ЄС, Компанія "ЕПТІСА". - К. : [б. в.], 2014. - 14 с. : фото.кол.
Проект ЄС "Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки"

ПеріодикаАристархова, Е. О. Особливості визначення токсичності питної води [Текст] / Е. О. Аристархова // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 3. - С. 50-55 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Аристархова, Е. О. Біотестування токсичності питної води [Текст] / Е. О. Аристархова // Агроекологічний журнал. - 2017. - № 2. - С. 96-101 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Верголяс, М. Р. Оцінка цитотоксичної активності води із різних джерел водопостачання [Текст] / М. Р. Верголяс, І. М. Трахтенберг, Н. М. Дмитруха // Довкілля та здоров’я. - 2016. - № 4. - С. 19-22 : мал. - Бібліогр. в кінці ст.


Галушка, Алиса. Вода - залог здоровья: Вода для тела - денежный поток. Разберемся с водными проблемами в организме [Текст] / Алиса Галушка // Счастливая. Приложение к газете "Налоги и бухгалтерский учет". - 2012. - № 8. - С. 16-1


Гігієнічне обгрунтування необхідності та шляхів модернізації комунальних систем централізованого водопостачання України [Текст] / К. Ю. Загороднюк [та ін.] // Довкілля та здоров’я. - 2016. - № 1. - С. 48-54 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Данилова, І. В. Вплив фітопланктону водозаборів на утворення хлороформу у питній воді [Текст] / І. В. Данилова // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 12. - С. 67-69. - Бібліогр. в кінці ст.


Деревінська, К. О. Якість питної води в Кіровоградській області [Текст] / К. О. Деревінська // Екологічний вісник. - 2015. - № 3. - С. 23


Заходи Всеукраїнської екологічної ліги щодо збереження водних об'єктів і прибережних смуг, поліпшення якості води // Екологічний вісник. - 2012. - № 5. - С. 20-22 : фото.кол.


Зоріна, О. В. Наукове обгрунтування порядку інформування споживачів щодо якості питної води з урахуванням вимог європейського законодавства [Текст] / О. В. Зоріна // Довкілля та здоров’я. - 2018. - № 3. - С. 22-26 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Капранов, С. В. Оцінка якості води джерел нецентралізованого питного водопостачання промислового міста / С. В. Капранов // Екологічний вісник. - 2013. - № 3. - С. 29-30. - Бібліогр. с. 30 (3 назви)


Карнаух, Леся. Вода, вода - навколо вода [Текст] / Леся Карнаух // Надзвичайна ситуація +. - 2018. - № 10. - С. 30-32


Кірпічніков, Василь. Питна вода в Україні [Текст] / Василь Кірпічніков // Безпека життєдіяльності. - 2016. - № 8. - С. 20-21


Коцюба, А. С. Визначення гострої токсичності питної води за допомогою біотестів [Текст] / А. С. Коцюба // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 2. - С. 67-69. - Бібліогр. в кінці ст.


Крисінська, Д. О. Динаміка якості питної води в Миколаєві [Текст] / Д. О. Крисінська // Екологічний вісник. - 2015. - № 3. - С. 19-20 : граф. - Бібліогр. с. 20 (4 назви)


Крупка, Н. О. Стан якості питної води Львівщини протягом 2009-2015 [Текст] / Н. О. Крупка, У. Б. Лотоцька-Дудик // Довкілля та здоров’я. - 2016. - № 4. - С. 23-29 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Лотоцька, Олена. Гігієнічні проблеми водопостачання в Тернопільській області [Текст] / О. Лотоцька, В. Кондратюк, В. Паничев // Екологічний вісник. - 2018. - № 3. - С. 24-26 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Мокієнко, Андрій Вікторович. Ціанобактерії і ціанотоксини: міф чи реальність? [Текст] / Андрій Вікторович Мокієнко // Вісник Національної академії наук України. - 2016. - № 4. - С. 65-75 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.


Нестереня, Є. О. Проблеми питної води України [Текст] / Є.О. Нестереня // Безпека життєдіяльності. - 2014. - № 10. - С. 28-30 : фото


Нетребенко, А. Якість питної води - актуальна проблема / А. Нетребенко // Безпека життєдіяльності. - 2012. - № 7. - С. 3


Палапа, Н. Соціально-екологічні проблеми розвитку сільських селітебних територій [Текст] / Н. Палапа, Б. Тамір // Техніка і технології АПК. - 2015. - № 2. - С. 38-41. - Бібліогр. в кінці ст.


Прилад інверсійної хронопотенціометрії для визначення концентрації важких металів та токсичних елементів у воді / І. В. Суровцев [та ін.] // Безпека життєдіяльності. - 2013. - № 12. - С. 37-40 : табл. - Бібліогр.: в кінці ст.


Прокопов, В. О. Вплив мінерального складу питної води на хвороби системи кровообігу [Текст] / В. О. Прокопов, О. Б. Липовецька, М. Ю. Антомонов // Довкілля та здоров’я. - 2016. - № 1. - С. 54-58 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Пропозиції Всеукраїнської екологічної ліги щодо поліпшення якості води в Україні [Текст] // Екологічний вісник. - 2012. - № 4. - С. 27


Саприкіна, Марія. Водопровідна вода - нова загроза здоров'ю людей [Текст] / Марія Саприкіна // Вісник Національної Академії наук України. - 2014. - № 7. - С. 70-75


Скок, М. А. Оцінювання якості питної води м. Херсона методом біотестування [Текст] / М. А. Скок // Агроекологічний журнал. - 2015. - № 2. - С. 26-30. - Библиогр. в конце ст.


Тымкив, Каролина. Дело - труба [Текст] / Каролина Тымкив // Корреспондент. - 2013. - № 17-18 (3 мая). - С. 20-22 : іл.


Токсичні хлорорганічні сполуки у хлорованій питній воді міст Дніпровського басейну [Текст] / В. О. Прокопов [та ін.] // Довкілля та здоров’я. - 2016. - № 2. - С. 39-42 : граф. - Бібліогр. в кінці ст.


Христич, Ю. О. Гідрологічний стан і сезонна мінералізація вод р. Мертвовід [Текст] / Ю. О. Христич // Агроекологічний журнал. - 2015. - № 3. - С. 45-52. - Библиогр. в конце ст.


Шумигай, И. В. Влияние нитратов подземных вод на состояние здоровья населения [Текст] / И. В. Шумигай // Агроекологічний журнал. - 2015. - № 4. - С. 53-58. - Бібліогр. в кінці ст.


Якість води поверхневих водойм як фактор ризику для здоров'я населення: математична модель [Текст] / Андрій Вікторович Мокієнко, Ліна Йосипівна Ковальчук, Анатолій Данилович Крісілов // Вісник Національної академії наук України. - 2017. - № 10. - С. 42-52 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Якість питної води та її вплив на здоров'я населення / Д. О. Ластков [та ін.] // Екологічний вісник. - 2012. - № 6. - С. 20-21. - Бібліогр. с. 21 (9 назв)Фон


Фон

[ HOME ]

Питна вола в Україні: проблеми та перспективи
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2019 Webmaster: webmaster@library.kr.ua