[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон


Підприємництво в національному господарстві

Сьогодні саме з підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ.Підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, воно є фундаментальною основою у формуванні середнього класу. Підприємництво виступає важливим джерелом фінансового та організаційного забазпечення соціального захисту, вносить визначальний внесок у зменшення соціальної напруги і демократизації ринкових відносин. Воно виступає інвестором вітчизняної економіки, а також сприяє розширенню експортних можливостей держави.

Мета виставки “Підприємництво в національному господарстві” — підкреслити важливу роль цього сектору економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства.

На виставці представлена література з питань державної політики розвитку підприємництва в Україні, економіки та організації бізнесу, економічної та майнової безпеки підприємництва, а також з психології бізнесу, бізнес-етики та бізнес-культури.


I. Підприємництво як сучасна форма господарювання


Гой, Ірина Володимирівна. Підприємництво : навч. посіб. / Ірина Гой, Тетяна Смелянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький нац. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 367 с.

У посібнику розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складові підприємницького середовища, види підприємств та проблеми функціонування суб'єкта підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання, психологічні та етичні аспекти підприємницької діяльності, форми взаємодії та співробітництва суб'єктів підприємницької діяльності. Значну увагу приділено технології заснування власної справи.Виноградська, Алла Миколаївна. Основи підприємництва : навчальний посібник / Алла Виноградська. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2005, 2008. - 540,[2] с. : табл
У навчальному посібнику викладено основи підприємництва на професійному рівні з метою набуття теоретичних знань та практичних навичок у прийнятті рішень щодо вибору підприємницької діяльності, форм організації бізнесу, процесу створення підприємства, вибору власної кар'єри у бізнесі.


Мальська, Марта Пилипівна. Корпоративне управління: теорія та практика : підручник / Марта Мальська, Назарій Мандюк, Юрій Занько. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 359 с. : табл.
У підручнику викладено теорію і практику упрваління корпоративними підприємствами в умовах ринкової економіки. Розкрито проблеми управління корпоративними правами власників, раціонального управління акціонерними товариствами та товариствами з обмеженою відповідальністю, специфіку роботи фондового ринку. Значну увагу приділено встановленню балансу інтересів інвесторів, менеджерів і держави в межах норм чинного законодавства.


Мальська, Марта Пилипівна. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) : підручник / Марта Мальська, Назарій Мандюк, Юрій Занько ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 288 с.

У підручнику висвітлено проблеми управління корпоративними правами власників, раціонального управління акціонерними товариствами, та товариствами з обмеженою відповідальністю, специфіка роботи фондового ринку та шляхи встановлення балансу інтересів інвесторів, менеджерів і держави в межах норм чинного законодавства.


Ковалюк, Олексій Миколайович. Сімейні господарства України: принципи, механізми, перспективи : Навчальний посібник / Олексій Ковалюк, Галина Лех, Сергій Реверчук; За ред. С.Реверчука,. - К. : Атіка, 2002. - 172,[1] с.
У навчальному посібнику розглядається теорія і практика сімейного господарювання на перехідний період економчних відносин. Аналізуються принципи, особливості і механізми розвитку сімейно-господарської справи в Україні. На основі вітчизняного і зарубіжного досвіду висвітлюються перспективні шляхи вдосконалення функціонування родинної економіки.Варналій, Захарій Степанович Основи підприємництва : Навчальний посібник / Захарій Варналій,. - 3-тє вид., виправл. і доп. - К. : Знання-Прес, 2006. - 350,[2] с. : іл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття").

Донець, Любов Іванівна Основи підприємництва : Навч. посіб. / Любов Донець, Надія Романенко ; М-во освіти і науки України, ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 315 с. - Бібліогр.: с. 308-311.

Основи бізнесу : навчальний посібник / Ярослава Ларіна [та ін.]. - К. : Академія, 2009. - 382,[2] с. - (Сер. "Альма-матер").

Основи бізнесу. Практичний курс: збірник вправ, задач, тестів та ситуаційних завдань : навчальний посібник / В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач [та ін.] ; ред. В. Р. Кучеренко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 175 с.

Полянко, Валентина Василівна. Основи підприємництва : Навчальний посібник / Валентина Полянко, Андрій Круглянко. - К. : Дакор : КНТ, 2008. - 174,[2] с. : табл.

Світовий бізнес : Навчальний посібник / за ред. : Ф. Ф. Бутинця. - Житомир : Рута, 2008. - 497,[3] с. : табл. - (Сер. "Навчальні посібники з бухгалтерського обліку")

Сірий, Євген Володимирович. Соціологія : загальна теорія та методологія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посіб. / Євген Сірий ; М-во освіти і науки України. - Вид. 3-тє, виправл. та допов. - К. : Атіка, 2009. - 491,[1] с. : іл.

Цигилик, І. І. Основи підприємництва : Навч. посіб. / І. І. Цигилик, Т. М. Паневник, З. М. Криховецька ; Мін-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 239,[2] с.

Шваб, Людмила Іллівна. Основи підприємництва : Навч. посібник / Людмила Шваб,. - К. : Каравела, 2006. - 343 с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні").


II. Державне регулювання підприємництва


Державна політика розвитку підприємництва в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З. С. Варналій [та ін.]; ред. К. О. Ващенко ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. - К. : Персонал, 2010. - 305 с. : табл.
Проаналізовано динаміку розвитку вітчизняного підприємництва та його особливості в умовах глобалізації. В логістичній послвдовності розкрито питання взаємим держави та підприємництва, зокрема: державно-правова політика, її конституційний вимір та законодавче забеспечення розвитку підприємництва в Україні. Висвітлено сутність дозвільної системи та ліцензування підприємницької діяльності. Розглянуто програми та елементи розвитку вітчизняного підприємництва, податкова політика сприяння розвитку підприємництва в Україні.


Школа, Ігор Миколайович. Розвиток підприємництва в контексті євроінтеграційних процесів : Навчальний посібник / Ігор Школа, Ольга Бабінська. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. - 271,[1] с.
У посібнику розглядаються питання розвитку підприємництва в прикордонному регіоні в умовах євроінтеграційних процесів. Особлива увага приділяється перспективам прикордонного регіонального розвитку шляхом побудови економічних моделей на базі функціонування єврорегіонів, створення спеціальних економічних утворень, побудови міжкордонних транспортних коридорів.


Ляшенко, Вячеслав Иванович. Регулирование развития малого предпринимательства в Украине: проблемы и пути решения : монография / Под ред. : Н. Г. Чумаченко ; НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. - Донецк : [б. и.], 2007. - 451,[1] с.
В монографии предложена концепция регуляторного режима как своеобразного баланса стимулов и ограничений развития системы. Расмотрены особенности применения разных локальных стимулирующих режимов для развития малого предпринимательства Украины.Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні: отримання документів дозвільного характеру на операції з землею та будівництво : Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень 2008-2009 рр. для Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС). - К. : [б. и.], 2009. - 52 с. : граф.

Лациба, Максим Валерійович. Як політичні партії розвивають підприємництво / Максим Лациба, Дмитро Ляпін, Костянтин Матвієнко ; Укр. незалежний центр політ. досліджень, Корпорация стратегічного консалтингу "Гардарика", Ін-т власності і свободи. - К. : [Агентство "Україна"], 2009. - 115,[1] с.

Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України : аналітична доповідь / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Д. С. Покришка [та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. - К. : НІСД, 2010. - 70 с. : табл.

Молодіжне безробіття та проблеми розвитку молодіжного підприємництва / ред. і укл.: Л. Кудіна, Л. Яцюк. - К. : Молодіжна альтернатива, 2010. - 110 с. : іл. - (Сер. "Молоді автори")

Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації : Монографія / Національний інститут стратегічних досліджень (Київ) ; Ред. З. С. Варналія. - К. : НІСД, 2006. - 574,[1] с. : табл.

Управління розвитком міста : Навчальний посібник / Нац. академія держ. управління при Президентові України ; ред. : В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий. - К. : Вид-во НАДУ, 2006. - 389,[1] с.


III. Облік, оподаткування та аудит підприємницької діяльності


Настольная книга бухгалтера, руководителя и частного предпринимателя / А. Клименко, О. Михайленко, О. Андрусь. - 8-е изд., перераб. и доп. - Х. : Фактор, 2008. - 640 с.
Книга является уникальным изданием, представляет собой своеобразную краткую энциклопедию для бухгалтера и частного предпринимателя. Только в этой книге вы сможете найти собраны вместе практически все аспекты хозяйственной деятельности: от регистрации предприятия до его ликвидации. Удобная форма изложения материала позволит читателю легко найти ответы на вопросы, связанные с налогообложением, учетом и отчетностью. Осуществлению отдельных хозяйственных операций (торговые, внешнеэкономические, с основными средствами, с землей и т. д.) посвящены одноименные разделы книги.


Дробязко, Світлана Ігорівна. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навчальний посібник / С.Дробязко, Т. Козир, С.Холод ; за заг. ред. П. Й. Атамаса. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 413 с. : табл.
У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методичні та практичні питання обліку та оподаткування суб'єктів малого бізнесу. Наведно загальну нормативно-організаційну характеристику суб'єктів малого бізнесу. Докладно розкрито методику бухгалтерського обліку господарських операцій та складання фінансової звітності малих підприємств. Розкрито особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва згідно діючого законодавства України.


Петрик, Олена Анатоліївна. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності : навчальний посібник / Олена Петрик, Володимир Савченко, Дмитро Свідерський ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2008. - 469,[1] с.
У навчальному посібнику висвітлюються питання організації аудиту і аудиторської діяльності в цілому, організації і функціонування аудиторських фірм, порядок організації праці аудиторів та інформаційного забезпечення аудиту, здійснення аудиту за за його окремими етапами. Належну увагу приділено питанням методики і організації аудиту основних видів активів, зобов'язань, капіталу, доходів і витрат підприємств. Висвітлено проблеми узагальнення результатів аудиторської перевірки , особливостей здійснення аудиту акціонеоних товариств та малих підприємств, надання аудиторських послуг.Бондаренко, Н. О. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності : Навчальний посібник для студ. вузів / Н. О. Бондаренко, В. Д. Понікаров, С. М. Попова ; М-во освіти і науки України, Харківський ін-т управління . - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 298,[2] с.

Іванов, Юрій Борисович. Малий бізнес: управління податками : монографія / Юрій Іванов, Карине Петросянц ; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку, НАН України. - Харків : Інжек, 2009. - 350 с. : табл.

Левицька, Світлана Олексіївна. Звітність підприємств : підручник / С.Левицька, Я.Лебедзевич, О.Осадча. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 233 с. : табл.

Мельник, В. М. Оподаткування підприємницької діяльності : навчальний посібник / В. М. Мельник, І. А. Грицаєнко, О. С. Іванишина. - К. : Кондор, 2009. - 142,[18] с. : табл. - Бібліогр.: с. 159

Сук, Леонід Кіндратович. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / Л.Сук, П.Сук, О. Данілочкіна ; за ред. П. Л. Сука ; Кабінет Міністрів України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Каравела, 2012. - 351 с. : табл.

IV.Економіка та організація підприємництва


Тирпак, Іван Васильович. Основи економіки та організації підприємництва : навч. посібник / І. Тирпак, В.Тирпак, С. Жуков ; М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т, Мукачівський держ. ун-т. - К. : Кондор, 2011. - 283 с. : табл., іл.
У навчальному посібнику розкриті економічні, організаційні, правові та соціальні створення і діяльності підприємницьких структур в умовах ринкової економіки, заснованих на різних формах власності. В ньому надаються практичні рекомендації з найрізноманітніших питань економіки та організації підприємницької діяльності, узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід.


Скібіцький, О. М. Організація бізнесу: менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2011. - 911 с. : табл., схем.
Навчальний посібник розроблений відповідно до вимог вищої школи та навчальних прорам з дисциплін менеджерського циклу. Він розкриває зміст тем, передбачених стандартом освіти, а також містить контрольні питання до кожної теми курсу.


Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування : монографія / М-во освіти і науки України, НАНУ, Сумський держ. ун-т, Науково-дослідний ін-т економіки розвитку ; за заг. ред. Ольги Прокопенко. - Суми : Університетська книга, 2013. - 511 с. : іл., табл.
Досліджуються методологічні та теоретико-методологічні проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, визначені передумови інноваційного екологічно спрямованого розвитку вітчизняної економіки, окреслені перспективи розвитку екологічно спрямованого підприємництва. Розроблені теоретико-методологічні основи удосконалення механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування. Висвітлені прикладні аспекти управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування.


Луць, Володимир Васильович. Контракти в підприємницькій діяльності : навчальний посібник / В. Луць ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 572,[2] с. - (Сер. "Навчальний посібник").
У навчальному посібнику на основі аналізу положень Цивільного і Господарського кодексів та інших актів цивільного законодавства України, з урахуванням сучасної господарської та судової практики з'ясовуються ознаки підприємницького договору, розкриваються поняття свободи підприємництва і договору, дається характеристика найважливіших видів цивільно-правових договорів, що їх застосовують у підприємницькій діяльності.


Льюис, Гарольд. Конкурсы, тендеры и предложения : Выигрывайте, используя лучший опыт / Гарольд Льюис ; пер. : И. И. Негреев ; ред. : А. В. Григораш. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 278,[1] с.
Данная книга предлагает советы эксперта о том, как выиграть проекты по оказанию услуг или консультированию, грант на проведение исследования либо получить финансирование из государственного бюджета путем участия в конкурсе. Написана в живом, легком стиле, с использованием конкретных примеров, книга рассказывает как создать предложения, уникальные как по техническим качествам, так и по содержанию оптимальной стоимости за вложенные средства. Если ваш бизнес — профессиональные услуги, консалтинг или проведение исследований, умение составлять тендерные предложения будет для вас очень полезным навыком.


Палеха, Юрій Іванович. Документування в підприємницькій сфері (зі зразками сучасних документів) : навч. посібник / Юрій Палеха ; М-во освіти і науки України. - К. : Ліра-К, 2010. - 509 с. : табл., портр. - (Сер. "Культура діловодства").
У посібнику наведені зразки оформлення докумнентів щодо створення суб'єктів господарювання, документування договорних відносин, проведення обліково-фінансових та банковських операцій. Детально описані питання створення і порядок роботи з торговельною та зовнішньоекономиічною документацією, призначення і види податкової документації, вимоги до створення окремих видів службових документів.Виноградська, Алла Миколаївна Технологія комерційного підприємництва : Навчальний посібник / Алла Виноградська, ; М-во освіти і науки України, Київ. економ. ін-т менеджм. (екомен). - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 778 с.

Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств [] : Навчальний посібник / Л. М. Чепурда, С. С. Бєляєва, М. В. Плахотнікова; За заг. ред. Л. М. Чепурди ; М-во освіти і науки України, Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту . - К. : Професіонал, 2005. - 269,[2] с. : граф.

Жарова, Любов Валеріївна. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : монографія / Любов Жарова, Євгеній Какутич, Євген Хлобистов ; за ред. Б. М. Данилишина ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України, Наук.-досл. ін-т сталого розвитку та природокористування. - Суми : Університетська книга, 2012. - 239 с.

Зянько, Віталій Володимирович Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку [] : Монографія / Віталій Зянько ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум-Вінниця, 2005. - 262,[1] с. : табл.

Коваль, Зоряна Остапівна. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. / Зоряна Коваль, Олена Тивончук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 170 с. : табл. - Бібліогр. в кінці тем;

Кравчук, Оксана Миколаївна. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : навч. посіб. / Оксана Кравчук, Віктор Лещук. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 502 с. - Бібліогр. в кінці тем; Бібліогр.: с. 484-494; Предм. покажч.:495-501; Іменний покажч.: с. 502.

Маркетинг соціальних послуг : навч. посібник / В. Г. Воронкова [та ін.]; ред. В. Г. Воронкова ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2008. - 575 с. :

Чубукова, Ольга Юріївна.Спільне підприємництво: економіко-інформаційна парадигма : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ольга Чубукова ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2005. - 230,[2] с.

Шлійко, Антоніна Володимирівна. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг : Навчальний посібник / Антоніна Шлійко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 374,[2] с.

Ярошевич, Наталя Богуслалівна. Підприємництво і менеджмент : навчальний посібник / Наталя Ярошевич, Роман Берлінг, Анатолій Гавриляк ; М-во освіти і науки України. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 407 с.

V.Ризики підприємницької діяльності


Останкова, Лариса Анатоліївна. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками : навчальний посібник / Лариса Останкова, Наталя Шевченко. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 252 с. : табл., іл.
Посібник містить теоретичне обгрунтування основних методів прийняття рішень в умовах конкуренції і невизначеності та особливостей управління ризиками в економічній сфері. Наводяться приклади вирішення прикладних економічних задач.


Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посібник / Л. І. Донець [та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Донець. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 471 с. : табл., іл.
У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні підходи до визначення господарських рішень, організаційні механізми та процесорні технології їх прийняття з урахуванням невизначеності; висвітлено особливості прогнозування та обгрунтування оптимального вибору альтернативних рішень на засадах використання економіко-математичного інструментарію; визначено засоби управління ризиками, методи їх оцінювання та шляхи мінімізації при обгрунтуванні господарських рішень.Шегда, Анатолій Васильович. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : Навчальний посібник / Анатолій Шегда, Микола Голованенко ; за ред. : А. В. Шегди. - К. : Знання, 2008. - 271,[1] с. : табл.

Кондрашихін, Андрій Борисович. Теорія та практика підприємницького ризику : навчальний посібник / Андрій Кондрашихін, Тарас Пепа. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 221 с. - Бібліогр.: с. 216-218.

VI.Економічна безпека бізнесу


Берлач, Анатолій Іванович. Безпека бізнесу : Навчальний посібник / Анатолій Берлач. - К. : Університет "Україна", 2007. - 279,[1] с. : портр.
У навчальному посібнику з урахуванням сучасного стану ринкових відносин в Україні, посилення конкурентної юоротьби, розвитку комерційного шпигунства, загроз власникам корпоративних прав, розглянуто сутність і складові елементи безпеки бізнесу. Розкрито джерела небезпеки та основні загрози, показано стратегічні напрямки забезпечення безпеки вітчизняного бізнесу. Особливу увагу надано розробленню методів й організаційних форм притидії рейдерству, забезпеченню фінансової та інформаційної безпеки фірми.


Бондарчук, Юрій Вікторович. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи : науково-практичний посібник / Юрій Бондарчук, Анатолій Марущак. - К. : Скіф : КНТ, 2008. - 369,[1] с. : портр.
У науково-практичному посібнику розкриваються теоретичні основи та практичні засади забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні . Аналізуються правові основи регулювання підприємницької діяльності в Україні , підстави для розбудови систем безпеки на підприємствах України, недоліки правового регулювання охоронної та детективної діяльності. Акцентовано увагу на проблемах організаційно-правового забезпечення захисту комерційної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом на підприємстві. Розкриваються правові основи взаємодії підприємств з правоохоронними та контролюючими державними органами, а також процедури розслідування фактів порушень на підприємстві, підстави та види юридичної відповідальності за неправомірні діяння у сфері підприємницької діяльності.


Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство / Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя, Кафедра менеджменту підприємницької діяльності, Акад. соц. упр., Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; авт.-укл. Б. М. Андрушків [та ін.]. - Тернопіль : [б. в.], 2008. - 423 с.
Узагальнено досвід організації антирейдерських заходів в умовах підприємств і підприємницької діяльності як України, так і країн СНД. У монографії, яка має ознаки навчально-методичного посібника, в доступній формі з використанням схем та іншого ілюстративного матеріалу розкрито першопричини і природу виникнення такого негативного явища, як рейдерство, за приведеною класифікацією висвітлюються методи та технологія захоплення майна, які мали місце у практиці, запропоновано економіко-правові засоби захисту від рейдерського захоплення підприємства і його майна.


Корнеев, Игорь Константинович. Защита информации в офисе : Учебник / И.Корнеев, Е.Степанов ; Государственный университет управления. - М. : Проспект, 2008. - 333,[1] с.
В учебнике рассмотрены вопросы обеспечения информационной безрпастности и защиты информации офисной деятельности в предпринимательских структурах различного типа. Изложены влпросы защиты информации при проведении переговоров и совещаний, приеме посетителей, защиты персональных данных в кадровой службе. Учебник содержит терминологический справочник основных понятий в изучаемой области. В приложении даны главные операционные технологические схемы обработки и хранения конфиденциальных документов.Зубок, Микола Іванович. Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства : навч.-метод. посіб. / Микола Зубок ; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. - К. : КНТЕУ, 2009. - 131 с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 130-131

Концепции безопасности .- К. : Издательство "А-ДЕПТ", 2005

Книга 1 /Сост. В.С. Бурышев, И.В. Лутаев, С.Л. Прохоров.- 2005.-365 с.

Концепции безопасности . - К. : Издательство "А-ДЕПТ", 2005 - Книга 2 / Сост. В.С. Бурышев, Г.Г. Агафонов, С.Л. Прохоров.-2005. - 271с.

Бльок, О. В.Захист інформації від промислового шпигунства у сучасному інформаційному просторі / О. В. Бльок, О. О. Живко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 10. - С. 25- 34 : схема.

Коломійцева, О. В. Українські особливості розвитку грінмейлу / О. В. Коломійцева // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 107-112.

VII. Шляхи досягнення успіху в бізнесі


Романовський, Олександр Олексійович Мистецтво і секрети підприємницької діяльності: практичні поради підприємцям-початківцям : Навчальний посібник / О.Романовський, Ю. Романовська ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Українсько-американський гуманіт. ін-т "Вісконсінський міжнародний ун-т (США) в Україні. - К. : Деміур, 2002. - 219,[2] с. : іл.
У посібнику узагальнено неоціненний досвід підприємців США. Автори представили у вигляді весселих порад та жартівливих рекомендацій дійсно цінні й необхідні кожному підприємцю практичні настанови, правила, інструкції, проілюструвавши їх дотепними малюнками. Як аналізувати творчі задатки, вроджені якості, риси характеру, нахили та особливості психіки індивіда для виявлення в ньому потенційного підприємця; що необхідно знати бізнесмену при підборі команди; як вести себе етично; що таке діловий етикет — про все це йдеться в пропонованому посібнику.


Колот, Володимир Михайлович. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура : навч. посіб. / В. Колот, І. Рєпіна, О.Щербина ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Вид. 3-тє, без змін. - К. : КНЕУ, 2010. - 444 с. : табл., іл.
У навчальному посібнику викладено основи теорії і практики підприємництва та формування бізнес-культури за умов соціально-орієнтованої риночної економіки. Докладно вісвітлено загальні характеристики та типологію підприємництва, умови здійснення малого підприємництва в ринковій економіці, порядок створення підприємства, сутність підприємницького успіху та методичні засади аналітичного оцінювання ефектимності підприємництва. Окремий розділ присвячено бізнес-культурі підприємництва, який розкриває її сутність, етичні норми ведення бізнесу, технології усунення конфліктів, поняття та значення для підвищення бізнес-культури підприємства бізнес-дизайну.


Швальбе, Барбара. Личность, карьера, успех : Психология бизнеса : [Пер. с нем.] / Барбара Швальбе, Хайнц Швальбе. - М. : Прогресс, 1993. - 239,[1] с. ; 20 см. - (Сер. "Школа делового человека").
Познать свои силы и способности, с наибольшей отдачей реализовать свою инициативу, приумножить собственные знания и умения — вот те основные задачи, которые ставит перед собой каждый деловой человек. Их успешному решению в немалой степени может способствовать данная книга.


Харилло, Карлос Х. Стратегическая логика : Логическая основа решения стратегических проблем бизнеса / Карлос Х. Харилло; Пер. с англ. В. О. Шагоян, Под науч. ред. О. Б. Максимовой. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 283 с.
Мир бизнеса имеет четкую и выразительную систему логики, которая, при умелом применении, помогает предупреждать просчеты и избегать их. В этой книге подается исчерпывающий теоретический и практический обзор правил, которые влияют на прибыль компании и успех бизнеса. Читатели узнают об основной точке отсчета для понимания стратегии бизнеса и критериев оценки решений, которые в итоге оказывают влияние на эффективность и продуктивность работы кампании.


Райхельд, Фредерик Ф. Эффект лояльности: движущие силы экономического роста, прибыли и непреходящей ценности / Фредерик Ф. Райхельд, Томас Тил ; пер. с англ.: Э. В. Кондуковой. - К. ; М. ; СПб. : Вильямс, 2005. - 383,[1] с.
В этой книге рассматривается новое направление экономических исследований — бизнес основанный на лояльности. Автор многие годы проработал в консалтинговой компании и его теория лояльности в бизнесе основана на собственном богатом опыте. В Эффекте лояльности автор предпринял попытку рассмотреть экономические последствия лояльности и порекомендовать способы ее формирования и сохранения, основываясь на опыте компаний — лидеров лояльности, поделившихся своими секретами успеха. Читатель найдет в книге множество примеров их практики деятельности компаний в отраслях страхования, быстрого питания, рекламы и маркетинга, консалтинга, автосервиса.Кови, Стивен Р.Семь навыков высокоэффективных людей : мощные инструменты развития личности / Стивен Р. Кови ; пер. : О. Кириченко. - 3-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. - 374 с. : ил. - (Библиотека МТІ).

Пачковський, Юрій Франкович Психологія підприємництва : Навчальний посібник / Юрій Пачковський. - К. : Каравела, 2006. - 407 с. - (Сер. "Вища освіта в Україні").

Сазерленд, Джонатан. Ведение бизнеса. Ключевые понятия : Пер. с англ. / Джонатан Сазерленд, Дайан Кэнуэлл ; под ред. : С. А. Засухиной. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 418,[1] с.

Томсон, Кевин М. Рецепты корпоративной культуры : Как изменить привычное поведение / Кевин М. Томсон; Пер. с англ. А. С. Карпенко. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 243 с. : ил. - (Сер. "Рецепты для сильных и энергичных компаний").ФонФон

[ HOME ]

Підприємництво в національному господарстві
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2013 Webmaster: webmaster@library.kr.ua