[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Менеджмент авіаційного підприємства

Фон


Менеджмент авіаційного підприємства


Діловий темп ХХІ століття змушує будь-якого підприємця ефективно планувати власний час. На допомогу тут може прийти авіація, яка забезпечує свободу вибору, комфорт, мобільність в будь-яких умовах, максимально високий рівень сервісу, безпеку та конфіденційність. Авіаційні підприємства надаютть послуги, які дозволяють максимально економити свій час та швидко досягати будь- якої точки України або світу.

В авіації, мабуть, найкраще відчувається глобалізація бізнесу: літаки літають у всі країни і на всі материки, тому існує необхідність уніфікації стандартів роботи і управління та взаємна залежність всіх гравців на ринку. Має місце також найгостріша конкурентна боротьба в сфері маркетингу, постійне впровадження передових технологій і розробок, посилення законодавчих рамок для всього бізнесу.

Основні тенденції та перспективи розвитку повітряного транспорту, проблемні моменти інтеграції української авіатранспортної системи до європейської, концепції діяльності а також основні чинники, які впливають на розвиток авіаційного бізнесу, форми і методи конкурентної боротьби між вітчизняними і закордонними авіаперевізниками на українському ринку повітряного транспорту цікаво висвітлені на нашій виставці.


Донченко, Олена Олегівна.
Організація міжнародних перевезень : навч. посіб. / Олена Донченко ; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. - К. : КНТЕУ, 2008. - 306 с. с. 624-630.

У навчальному посібнику висвітлено специфіку транспортних операцій, що виконуються під час зовнішньоторговельних перевезень на окремих магістральних видах транспорту — морському, залізничому, автомобільному, повітряному, річковому, трубопровідному. Розглянуто економічні та правові аспекти транспортних операцій — організації перевезень, їх правове регулювання, документальне оформлення перевезень, митні операції, принципи формування тарифів, страхування.Шершун, Анатолій Анатолійович.
Митне оформлення товарів та транспортних засобів : навчально-методичний посібник / Анатолій Анатолійович Шершун. - К. : Кондор, 2007. - 329,[1] с.

Навчальний посібник має рекомендаційний характер. В ньому наводяться основні відомості з питань митної справи, ролі митних органів в суспільному житті України з врахуванням вимог Митного кодексу України, інших законодавчих та нормативно-правових актів України. Розглянуті питання основ здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічних операцій, порядку проведення митного контролю та митного оформлення, особливості переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів, валютних коштів, що належать громадянам, порядку нарахування та стягнення встановлених податків і зборів,а також заходи, що вживаються митними органами з метою припинення незаконного переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України.Сокур, Іван Миколайович.
Транспортна логістика : навчальний посібник для студентів вузів / Іван Сокур, Лідія Сокур, Вікторія Герасимчук ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький держ. політехнічний ун-т імені Михайла Остроградського. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 220,[1] с.

У навчальному посібнику висвітлено загальну характеристику транспорту, організацію транспортних перевезень вантажу, наведено характеристику окремих елементів транспортної логістики. Розглянуто транспортне забезпечення зовнішньоекономічних угод, проблеми та перспективи розвитку транспорту.Організація та проектування логістичних систем : підручник / М. П. Денисенко [та ін.]; за ред. М. П. Денисенка; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну, Нац. транспорт. ун-т, Сумський Нац. аграрний ун-т [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 333 с. : табл., іл.

Висвітлено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо управління матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками підприємств на основі застосування сучасних методів проектування логістичних систем. Викладання матеріалу супроводжується графіками, таблицями, малюнками, контрольними запитаннями, котрі дають змогу повною мірою врахувати доцільність використання підприємствами логістичних механізмів в процесі забезпечення оптимального вирішення завдань заготівельної, виробничої та розподільчої логістики.


Андросова, Олена Федорівна. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності : Монографія / Олена Андросова, Алла Череп. - К. : Кондор, 2007. - 354 с.

Зовнішньоекономічний менеджмент : навч. посібник / Іван Дахно [та ін.]; за ред. І. І. Дахна. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 567 с.

Антощишина, Н. І. Проблеми і перспективи розвитку малобюджетних авіакомпаній в Україні /Н. І. Антощишина //Актуальні проблеми економіки.-2009.-№ 6.-С.66-72

Антощишина, Н. І. Особливості функціонування малобюджетних авіакомпаній в Україні / Н. І. Антощишина // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 53-57.


Антощишина, Н. І. Інформаційне забезпечення процесу формування цінності авіатранспортних послуг / Н. І. Антощишина // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 10. - С. 129-135 : рис. - Бібліогр.: 18 назв


Антощишина, Н. І. Система збалансованих показників у визначенні інтегрованої цінності авіакомпанії // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 10. - С. 32-41


Антощишина, Н. І. Теоретичні аспекти систем дистрибуції авіатранспортного продукту / Н. І. Антощишина // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 76-81


Антощишина, Н. І. Формування ланцюга цінності авіатранспортних послуг малобюджетними авіакомпаніями / Н. І. Антощишина // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 72-78


Бакалинская, А.
Низверхли // Бизнес. - 2011. - 17 октября. - С. 62-63.

Бакалинская, А.Крыльца в пушку // Бизнес. - 2011. - 4 апреля. - С. 59-60.


Бакалинская, А. Распри деления // Бизнес. - 2011. - 1 августа. - С. 59-60.


Бакалинская, А. Slow-костеры // Бизнес. - 2011. - 20 cентября. - С. 55


Габріелова, Т. Ю.
Методологія і практика формування вантажних одиниць при перевезенні вантажів авіаційним транспортом / Т. Ю. Габріелова, С. Л. Литвиненко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. -№ 6. - С. 60-66

Герасимчук, Ю. С. Інноваційні знання менеджерів як стратегічний ресурс та основа забезпечення економічної безпеки авіакомпанії / Ю. С. Герасимчук // Актуальні проблеми економіки. - 2010. -№5. - С. 60-68


Косарєв, О. Й. Шляхи і проблеми розвитку та інтеграції української авіатранспортної системи до європейської / О. Й. Косарєв, Ю. С. Герасимчук // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №8. - С. 5-11.


Литвиненко, С. Л.
Стратегія реалізації RFID-технологій у вітчизняних вантажних авіакомпаніях / С. Л. Литвиненко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - ? 8. - С. 117-122 : рис. - Бібліогр.: 15 назв

Литвиненко, С. Л.
Комплекс бізнес-планування вантажних авіакомпаній / С. Л. Литвиненко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 2. - С. 89-95

Литвиненко, С.Л.
Економіко-організаційний інструментарій реінжинірингу бізнес-процесів вантажних авіаперевізників / С.Л. Литвиненко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 83-88

Литвиненко, С. Л.
Економіко-організаційні засади використання інформаційних систем "SolidWorks" у роботі чартерних вантажних авіаперевізників в Україні / С. Л. Литвиненко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 10. - С. 269-276

Литвиненко, С. Л.
Прогнозування економічного ефекту від використання інформаційних систем "SolidWorks" вантажними авіаперевізниками України / С. Л. Литвиненко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - №1. - С. 170-175Фон


Фон

[ HOME ]

Менеджмент авіаційного підприємства
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua