[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон

Управління фінансово-економічною безпекою

Однією з найбільш серйозних проблем економіки України, починаючи з 1990-х років, є зростання загроз економічної і фінансової безпеки держави. Питання забезпечення фінансово-економічної безпеки на різних рівнях управління є досить актуальним в сучасних умовах господарювання, так як останнім часом все частішими стають випадки недобросовісної конкуренції, фіктивного підприємництва, рейдерських атак, які є загрозою нормальному функціонуванню і розвитку економіки. Для протидії і боротьби з різного роду загрозами необхідним є створення та ефективне управління системою фінансово-економічної безпеки.

Постійні зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, поява нових чинників, які формують основи фінансово-економічної безпеки, застосування нових методів управління фінансово-економічною безпекою, потребують подальшого дослідження та привертають увагу як науковців так і практиків, тому література, представлена на виставці, є досить актуальною та корисною для економістів, викладачів і студентів.

 

 

I
Засади національної економічної безпеки

 


Економічна безпека держави / ред.: Олександр Власюк, Анатолій Мокій. - Львів : Апріорі, 2013. - 835,[1] с. : діагр., табл., схеми. - (Сер. "Альтернативи").


У книзі досліджені процеси інституціонально-структурних трансформацій у перехідних економіках країн Центрально-Східної Європи та України. Окреслено тенденції структурних зрушень у перехідних економічних системах, проаналізовано ефективність функціонування окремих регіонів України з огляду на структурні та інституціональні зміни, визначено деструктивні наслідки здійснення структурних та інституціональних реформ. Проаналізовано динаміку основних макроекономічних показників країн Центрально-Східної Європи та України у взаємозв'язку зі структурними реформами та економічною безпекою держави

 Жаліло, Ярослав Анатолійович. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави : монографія / Ярослав Жаліло ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2009. - 334,[1] с. : табл., іл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.


У моногафії досліджено теоретичні та практичні аспекти формування та реалізації економічної стратегії держави з точки зору забезпечення її максимальної ефективності. Автор досліджує особливості співвідношення економічної стратегії держави з дією об'єктивних макроекономічних законів і мотивацією суб'єктів економічної сфери та окреслює головні критерії її ефективності. Запропоновано принципи та шляхи формування ефективної економічної стратегії, адекватної можливостям і потребам сучасного стану розвитку національної економіки.


Власюк, Олександр Степанович. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія / Олександр Власюк ; Націонал. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2014. - 428,[1] с. : схеми, табл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.


Розглянуто сутність фінансової безпеки та її місце в системі економічної безпеки держави. Проаналізовано теоретичне підгрунтя змісту фінансової безпеки, та ідентифіковані внутрішні і зовнішні загрози національній безпеці України у фінансовій сфері. Запропонована авторська методологія оцінки стану фінансової безпеки держави та державних фінансів України. Досліджено питання фінансової безпеки трансформаційних процесів у національній економіці, виклики й загрози стабільності фінансової системи, а також безпекові аспекти бюджетної політики. Висвітлено фінансові механізми захисту внутрішнього ринку та фінансові аспекти детінізації економіки. Надані рекомендації щодо підвищення загального рівня фінансової безпеки держави. Запропоновано заходи щодо заохочення діяльності міжнародних фінансових організацій на кредитному ринку України.


Гриценко, Лариса Леонідівна. Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики : монографія / Лариса Гриценко ; Держ. вищий навчальний заклад "Укр. академія банківської справи Націонал. банку України". - Суми : Університетська книга, 2014. - 326,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 294-310.
У монографії викладено науково-методичні засади реалізації державної інвестиційної політики, висвітлено концептуальні засади взаємодії держави і приватного бізнесу в інвестиційній сфері, обгрунтовано напрями розвитку механізму взаємодії держави і бізнесу, зокрема запропоновано науково-методичний інструментарій оцінки ефективності державних інвестицій в умовах державно-приватного партнерства.


Подольчак, Назар Юрійович. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки : навчальний посібник / Назар Подольчак, Вероніка Карковська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 267,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 259-263. -
У навчальному посібнику розкрито суть і значення організації та управління системою фінансово-економічної безпеки, проаналізовано найважливіші складові її забезпечення. Розглянуто процес організації служби фінансово-економічної безпеки. Окрему увагу приділено ролі ризику, стратегічному управлінню та фінансовому менеджменту у системі фінансово-економічної безпеки підприємства.

Атаманюк, Юрій Анатолійович.
Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України в умовах виходу з системної кризи / Юрій Атаманюк. - К. : Новий друк, 2010. - 207,[1] с. : схеми, граф., табл., діагр. - Бібліогр. с. 187-206.

Головако, Людмила Степанівна.
Антимонопольна діяльність : опорний конспект лекцій / Людмила Степанівна Головако, Любов Іванівна Дідківська; Київський національний торговельно-економічний університет . - К. : КНТЕУ, 2004 - Ч. 1. - 2004. - 161 с. - Бібліогр.: с. 152-161

Головако, Людмила Степанівна.
Антимонопольна діяльність : опорний конспект лекцій / Людмила Степанівна Головако, Любов Іванівна Дідківська; Київський національний торговельно-економічний університет . - К. : КНТЕУ, 2004 - Ч. 2. - 2004. - 210 с. : табл. - Бібліогр. с. 196-202

Економічна безпека : навч. посібник / О. Є. Користін, О. І. Барановський, Л. В. Герасименко [та ін.]; ; за ред. О. М. Джужі ; М-во освіти і науки України. - К. : Правова єдність, 2010. - 367 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 338-367.

Економічна безпека : навч. посібник / Захарій Варналій [та ін.]; ред. Захарій Варналій. - К. : Знання, 2009. - 647 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці тем. -

Пирог, Ольга Володимирівна.
Економічний розвиток національного господарства України: особливості та моделі в умовах постіндустріального суспільства : монографія / Ольга Пирог ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 335,[1] с. : табл., граф., діаграми. - Бібліогр. с. 285-306.

Боронос, Вікторія Георгіївна.
Моніторинг бюджетної безпеки / В. Г. Боронос // Економіка. Фінанси. Право. - 2016. - № 2: Серія: Економіка. - С. 4-7. - Бібліогр. наприкінці ст.

Сатир, Лариса.
Інноваційний погляд на проблематику забезпечення економічної безпеки в Україні:галузево-секторальний та регіональний рівні / Л.Сатир // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 1. - С. 83-93. - Бібліогр. в кінці ст.

 

 

II
Економічно-фінансова безпека підприємств


Шпак, Нестор Омелянович. Економічна стабільність суб’єктів господарювання в умовах хаотичного розвитку національної економіки України : монографія / Нестор Шпак, Ольга Пирог, Марія Романишин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 287,[1] с. : діагр, табл. - Бібліогр. с. 201-216.
Розкрито сутність економічної стабільності підприємства, розвинуто її типологію та принципи забезпечення, удосконалено типологію чинників, що впливають на формування, а також охарактеризовано основні моделі самоорганізації в забезпеченні економічної стабільності підприємства. Охарактеризовано розроблений інтегральний метод оцінювання стабільності розвитку національної економіки в мінливих умовах. Висвітлено стратегічне та тактичне забезпечення економічної стабільності підприємств.


Хома, Ірина Борисівна. Формування та використання систем діагностики економічної захищеності промислового підприємства : монографія / Ірина Хома ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 503,[1] с. : схеми, табл., діагр. - Бібліогр. с. 399-428. -
У монографії розвинуто концепцію формування та використання систем діагностики економічної захищеності промислового підприємства. Розглянуто теоретико-методологічні та прикладні засади як системно-комплексної діагностики на основі інтеграції критеріїв прийняття оптимальних економічних рішень про контроль ефективності функціонування суб'єкта господарювання і вдастивості трансверсальності, так і засади поглибленої структурно-функціональної діагностики, що фіксує сумарний дестабілізуючий вплив факторів на основні результати фінансово-економічної діяльності підприємства внаслідок відхилень від диапазону номативних значень введених показників-індикаторів у розрізі запропонованих складових економічної захищеності з додатковою кількісною ідентифікацією на підприємстві можливих економічних злочинів.

Петрович, Йосиф Михайлович. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : монографія / Йосиф Петрович, Ольга Кривешко, Ірина Ступак ; ред. Й. М. Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 226,[2] с. : табл. - Бібліогр. с. 220-225.
Висвітлено теоретичні та методичні питання конкурентоспроможності як важливого інструментарію управління підприємством у динамічних умовах ринкового господарювання, показано роль маркетингу у цьому процесі, з'ясовано основні аспекти управління конкурентоспроможністю промислового підприємства, сформульовано методичні підходи щодо оцінювання конкурентоспроможності в процесі управління підприємством. Значне місце відведене дослідженню проблемних питань формування конкурентних стратегій підприємства.

Кубрак, Надія Романівна. Потенціал еластичності у формуванні конкурентоспроможності промислових підприємств : монографія / Надія Кубрак, Євген Крикавський, Наталія Косар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 202,[2] с. : діагр, граф., табл. - (Сер. "Світ маркетингу і логістики" ; вип. 4). - Бібліогр. с. 193-202.
Викладено теоретичні та прикладні аспекти формування конкурентоспроможності промислових підприємств на ринку споживчих товарів повсякденного попиту. Досліджено роздрібний ринок молочних подуктів України та Львівської області, подано пропозиції щодо формування окремих складових потенціалу еластичності молокопереробних підприємств з метою підвищення їх конкурентоспроможності.

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посібник / Л. І. Донець [та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Донець. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 471 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 463-471.
У даному навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні підходи до визначення господарських рішень, організаційні механізми та процесорні технології їх прийняття з урахуванням невизначенності; висвітлено особливості прогнозування та обгрунтування оптимального вибору альтернативних рішень на засадах використання економіко-математичного інструментарію; визначено засоби управління ризиками, методи їх оцінювання та шляхи мінімізації при обгрунтуванні господарських рішень.

Сусіденко, Олексій Валентинович. Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика : монографія / Олексій Сусіденко. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 127,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 110-121. -
Методичну і теоретичну основу монографії склав синтез результатів прикладних досліджень в економіці, наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених, в яких висвітлено фундаментальні теорії фінансової і економічної безпеки. Досліджені фактори, які впливають на рівень фінансової безпеки машинобудівних підприємств. Розроблено наукові положення та практичні рекомендації щодо створення системи фінансової безпеки машинобудівних підприємств.

 

Антикризове фінансове управління підприємством / С. Я. Салига, Є. І. Ляшенко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька ; Мін-во освіти і науки України, Запорізький ін-т держ. та муніципального управління. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 203,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 202-203. -

Донець, Любов Іванівна.
Економічна безпека підприємства : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Любов Донець, Наталія Ващенко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 239,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 235-236.

Економічні та організаційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства : Препринт наукової доповіді / Микола Єрмошенко, Кіра Горячева, Андрій Ашуєв,; За наук. ред. Микола Єрмошенко ; Нац. акад. управління. - Київ : [б. и.], 2005. - 77 с. - Бібліогр.: с. 75-77
Іванюта, Світлана Миколаївна.

Антикризове управління / Світлана Іванюта ; М-во освіти і науки України, Державний комітет статистики України, Державна академія статистики, обліку та аудиту. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 287 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. -
Іванюта, Тетяна Миколаївна.

   Економічна безпека підприємства : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Тетяна Іванюта, Анатолій Заїчковський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 254 с. : табл. - Бібліогр.: с. 248-254.


Капаруліна, І. М. Розвиток підприємства: концепція і технологія дослідження : монографія / І. М. Капаруліна. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 429,[3] с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр. с. 353-406.

Карпунь, Іван Назарович. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання : монографія / Іван Карпунь ; М-во освіти і науки України, Львівський держ. ін-т новітніх технол. і упр. імені В’ячеслава Чорновола. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 439 с. : табл., іл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 425-439.

Організаційно-економічний механізм управління авіатранспортним підприємством : монографія / Галина Астапова [та ін.] ; Нац. авіаційний ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 302,[2] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 299-302.

Потенціал підприємства: формування та використання : підручник / Наталія Касьянова [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 245 с. : табл., іл. - Бібліогр. с. 236-239.

Сумець, Олександр Михайлович. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Олександр Сумець, Микола Тумар ; М-во освіти і науки України. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 399,[1] с. - Бібліогр. в кінці розд.

Тумар, Микола Броніславович. Основи економічної безпеки підприємства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Микола Тумар ; М-во освіти і науки України. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 231,[1] с. - Бібліогр. : с. 214-217.

Тюріна, Ніла Марківна. Антикризове управління : навч. посібник / Ніла Тюріна, Наталія Карвацка, Ірина Грабовська. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 430,[16] с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 424-430.

Фатхутдінов, Раїс Ахметович. Управління конкурентноздатністю організації [Текст] : підручник для студентів вузів / Раїс Фатхутдінов, Галина Осовська ; за заг. ред. Г. В. Осовської. - К. : Кондор, 2009. - 468,[1] с. : табл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
Штангрет, А. М.
Фінансова безпека підприємства: методичні засади управління / А. М. Штангрет, Я. В. Котляревський, О. В. Мельников // Фінанси України. - 2013. - № 11. - С. 56-65. - Бібліогр. в кінці ст.

Яремова, Марина. Оптимізація рівня економічної безпеки підприємства / Марина Яремова // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 2. - С. 475-480. - Бібліогр. в кінці ст.

 

III
Управління безпекою фінансових установ

Стрельбицька, Лілія Миколаївна. Банківське безпекознавство : Навчальний посібник / Л. Стрельбицька, М. Стрельбицький, В. Гіжевський ; Національна академія Служби безпеки України, Ун-т економіки та права "Крок". - К. : Кондор, 2007. - 600,[2] с. - (Сер. "Юридична книга"). - Бібліогр.: с. 587-600. - 6


У навчальному посібнику розглядаються методологічні та організаційно-правові аспекти захисту банків і банківської діяльності в Україні в сучасних умовах. Висвітлено історико-правові засади безпечного функціонування банківської системи України та управління нею.

Основи фінансового моніторингу фінансових послуг : навчальний посібник / Н. М. Внукова [та ін.]; ред. Наталія Внукова ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2009. - 135 с. : табл., іл., схеми. - Бібліогр.: с. 124-129; Бiблiогр. в пiдрядк. прим.; Предм. покажч.: с. 130-133.


У навчальному посібнику розглядаються сутність фінансово-правового регулювання процесу протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (відмивання коштів), структура системи фінансового моніторингу. Подано загальні положення, методичні підходи і рекомендації до управління розвитком системи фінансового моніторингу, зокрема страхових та банківських установ. Розкрито критерії віднесення фінансових послуг до незвичних та сумнівних.

Пікус, Руслана Володимирівна. Управління фінансовими ризиками : навч. посіб. / Руслана Пікус. - 2-ге вид., виправл. - К. : Знання, 2011. - 598 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 593-598. -


Це перший в Україні фундаментальний навчальний посібник, у якому грунтовно розкриваються теоретичні засади і найважливіші строни управління фінансовими ризиками в сучасних умовах. Зокрема розглядаються політико-економічний ризик у системі ризик-менеджменту, управління інвестиційними ризиками, ризиком неплатоспроможності, ризиком на іпотечному ринку, фінансовими ризиками в банківській діяльності, відсотковим ризиком, ризиком ліквідності, валютними ризиками та ризиками ринку строкових угод.

Коваленко, Віталій Валентинович. Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації (правовий аспект) : монографія / Віталій Коваленко ; ред. А. Т. Ковальчук. - К. : Знання, 2011. - 319 с. - Бібліогр.: с. 283-312. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. - Предм. покажч.: с. 313-319.


Пропонавана монографія — перший у вітчизняній науці фінансового права теоретичний доробок, у якому досліджено правове забезпечення мінімізації системних ризиків на фінансовому ринку України. Монографія актуалізує розуміння важливості застосування у фінансово-правовій науці і практиці регулювання фінансових ризиків, такого особливого інституту ринкової економіки як “центральний контрагент”, що генерує і водночас стимулює (через систему фінансово-правових гарантій) додаткові можливості для здійснення планів і цілей ключових суб’єктів фондового ринку. Здійснено систематизацію причин та чинників фінансово-правового порядку, які пояснюють чому такі цивілізаційно визнані ринкові інструменти, як “хеджування” і “хеджфонди”, не знайшли поширення в Україні.

Вовчак, Ольга Дмитрівна.
         Платіжні системи : навчальний посібник / О. Вовчак, Г. Шпаргало, Т. Андрейків. - К. : Знання, 2008. - 341,[1] с. - Бібліогр. : с. 281-285.
Зубок, Микола Іванович
         Безпека банківської діяльності : Навчальний посібник / М.І. Зубок ; М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 190 с. - Бібліогр. в кінці розд.
         Казначейство банку : навч. посіб. / О. А. Кириченко [та ін.]; ред.: О. А. Кириченко, М. П. Денисенко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 460 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці розд.
         Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / Ольга Козьменко, Сергій Козьменко, Тетяна Васильєва [та ін.]. - Суми : Університетська книга, 2011. - 387 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці розд.
Шірінян, Лада Василівна.
         Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики : монографія / Лада Шірінян. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 458,[5] с. : табл. - Предм. покажч. та Іменний покажч. с. 455-458.
Барановський, Олександр.
         Безпека банківської сфери / О. Барановський // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 6. - С. 20-27. - Бібліогр. с. 27 (39 назв)
Барановський, О. І.
         Діяльність небанківських фінансових установ за обставин непереборної сили / О. І. Барановський, В. П. Левченко, Є. А. Поліщук // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 6. - С. 332-340 : рис. - Бібліогр.: 16 назв
Барановський, Олександр.
         Природа економічної безпеки комерційного банку / О. Барановський // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 7. - С. 12-19. - Бібліогр. с. 19 (31 назва)
Барановський, Олександр.
         Специфіка фінансової безпеки в банківській сфері / О. Барановський // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 9. - С. 17-23. - Бібліогр. с. 23 (29 назв)

IV
Управління майновою та особистою безпекою у підприємництві
Кочубей, Родион Владимирович.

 

Предпринимательские структуры в изменяющейся среде: проблемы адаптации : монография / Родион Кочубей. - Сумы : Университетская книга, 2015. - 132,[1] с. : схемы, табл. - Библиогр. с. 120-130.


В монографии представлено научное обоснование перманентной трансформации предпринимательских структур как условия их устойчивого развития в изменяющейся среде. Определены состояния предпринимательских структур, исследованы фундаментальная и актуальная структура факторов, а также формы их развития в изменяющейся среде хозяйствования. Предложена методика определения меры адаптации современных предпринимательских структур в изменяющейся среде.

Бондарчук, Юрій Вікторович. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи : науково-практичний посібник / Юрій Бондарчук, Анатолій Марущак. - К. : Скіф : КНТ, 2008. - 369,[1] с. : портр. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.; Бібліогр. с. 360-369


У науково-практичному посібнику аналізуються правові основи регулювання підприємницької діяльності в Україні, підстави для розбудови системи безпеки на підприємствах України, недоліки правового регулювання охоронної та детективної діяльності. Акцентовано увагу на проблемах організаційно-правового забезпечення регулювання захисту комерційної таємниці та інформації з обмеженим доступом на підприємстві. Розкриваються правові основи взаємодії підприємств з правоохоронними та контролюючими державними органами, а також процедури розслідування фактів порушень на підприємстві, підстави та види юридичної відповідальності за неправомірні діяння у сфері підприємницької діяльності.

Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство / Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя, Кафедра менеджменту підприємницької діяльності, Акад. соц. упр., Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; авт.-укл. Б. М. Андрушків [та ін.]. - Тернопіль : [б. в.], 2008. - 423 с. : схеми. - Бібліогр.: с. 417-422


Удосконалено досвід антирейдерських заходів в умовах підприємств і підприємницької діяльності як України так і країн СНД. У монографії в доступній формі розкрито першопричини та основні ознаки виникнення рейдерства в Україні, висвітлено методи та технологію захоплення майна, які мали місце у практиці, запропоновано способи запобігання та протидії рейдерству.

Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. / В. Л. Ортинський [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Правова єдність, 2009. - 541,[1] с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 535-539. (Алерта).


Викладено основи, систему, завдання, структуру економічної служби безпеки підприємств, організацій та установ. Висвітлено питання недобросовісної конкуренції, захисту комерційної таємниці ділової корпоративної розвідки, інформаційної безпеки тощо.

Крегул, Юрій Іванович. Комерційна розвідка та внутрішня безпека на підприємстві : навчальний посібник / Юрій Крегул, Микола Зубок, Ростислав Банк ; ред. Ю. А. Крегул ; М-во освіти і науки України, Київський націонал. торговельно-економ. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. - 175,[1] с. : табл. - Бібліогр. в кінці тем - Бібліогр. с. 175


У навчальному посібнику розглядаються форми і методи комерційної розвідки як важливого елементу інформаційного забепечення підприємницької діяльності. Висвітлено питання організації інформаційно-пошукової роботи, практику проведення розвідувальних операцій, розвідувального забезпечення комерційних операцій та конкурентної боротьби. Особливу увагу приділено питанням усування внутрішніх загроз діяльності підприємства.

Перхач, Оксана Любомирівна. Корпоративні конфлікти та методи їх подолання : навчальний посібник / Оксана Перхач, Назар Подольчак ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 191,[1] с. - Бібліогр. с. 185-190 - Бібліогр. в кінці розд.


Розглянуто причини виникнення та способи подолання корпоративних конфліктів. Визначено суть і види корпоративних конфліктів, подано основні методи захисту підприємств від протиправних поглинань, викладено порядок організації системи захисту підприємства в умовах загрози протиправного поглинання або рейдерського захоплення.

Подольчак, Назар Юрійович. Менеджмент управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств : монографія / Назар Подольчак, Галина Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 190,[2] с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр. с. 172-183.


Розкрито теоретичні та методологічні аспекти менеджменту управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств, зокрема сформульовано метод кількісного оцінювання міжособистих управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств. Запропоновано стратегії урегулювання цих конфліктів.

Корнеев, Игорь Константинович. Защита информации в офисе : Учебник / Игорь Корнеев, Евгений Степанов ; Государственный университет управления. - М. : Проспект, 2008. - 333,[1] с. - Библиогр. с. 297-299.


В учебнике рассмотрены вопросы обеспечения и нформационной безопасности и защиты информации офисной деятельности в предпринимательстве. Изложены вопросы защиты информации при проведении переговоров и совещаний, приеме посетителей, защиты персональных данных в кадровой службе. В приложении даны главные операционные технологические схемы обработки и хранения конфиденциальных документов.

Чурсіна, Людмила Андріївна. Сертифікація персоналу : навчальний посібник / Людмила Чурсіна, Юрій Березовський, Ганна Тіхосова. - К. : Ліра-К, 2014. - 314,[2] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 312-314.


У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи управління персоналом, організації роботи з персоналом, місце персоналу у системі управління якістю, атестації, сертифікації та оцінки якості персоналу з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду. Особлива увага приділена ефективності управління персоналом та кадровій політиці підприємства

 

Васильців, Тарас Григорович.
         Економіка малого підприємства : навчальний посібник / Т.Васильців, О. Іляш, Н.Міценко ; ред. Т. Г. Васильців ; М-во освіти і науки України. - К. : Знання, 2013. - 446,[2] с. : табл. - Бібліогр. в кінці тем - Бібліогр. с. 442-446.
Зацеркляний, М. М.
         Основи економічної безпеки : навчальний посібник / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2009. - 337,[1] с. - Бібліогр. : с. 334-337.
Зубок, Микола Іванович.
         Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства : навч.-метод. посіб. / М.Зубок ; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. - К. :КНТЕУ, 2009. - 131 с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 130-131
Карпов, Валентин Евгеньевич.
         Менеджмент безопасности : (теория и практика). В 2-х т. / В.Карпов; П. Закревский, Н.Дудник ; Межрегиональная академия управления персоналом, Кировоградский ин-т им. Святого Николая. - Кировоград : [б. и.], 2007 -
         Т. 2. - 2007. - 340 с. : ил. - Библиогр. с. 336-338.
Кондрашихін, Андрій Борисович.
         Теорія та практика підприємницького ризику : навчальний посібник / Андрій Кондрашихін, Тарас Пепа. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 221 с. - Бібліогр.: с. 216-218. -
Концепции безопасности . - К. : Издательство "А-ДЕПТ", 2005 -
         Книга 1 / Сост. В. С. Бурышев, И. В. Лутаев, С. Л. Прохоров. - 2005. - 363,[2] с. - Библиогр. с. 362. -
 Концепции безопасности . - К. : Издательство "А-ДЕПТ", 2005 -
         Книга 2 / Сост. В. С. Бурышев, Г. Г. Агафонов, С. Л. Прохоров. - 2005. - 269,[2] с. - Библиогр. с. 271.
Скібіцький, О. М.
         Організація бізнесу: менеджмент підприємницької діяльності: навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2011. - 911 с. : табл., схем. - Бібліогр.: с. 890-894. -
Козка, Олександр.
         Захист конфіденційної інформації підприємства / О. Козка // Секретарь-референт. - 2014. - № 7. - С. 18-31
Островська, Ольга.
         Методичний інструментарій управління фінансовою безпекою суб'єктів підприємництва/ О. Островська, О. Соколова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 11. - С. 2-9. - Бібліогр. с. 8-9
Потеряхин, Александр.
         Виды лояльности персонала//Справочник кадровика.-2005.-№ 12.-С.84-87
Потеряхин, Александр.
         Лояльность персонала и долголетие предприятия / А.Потеряхин // Справочник кадровика. - 2007. - № 8. - С. 101-103
Стрельніков, Андрій.
         Комерційна таємниця на підприємстві // Секретарь-референт. - 2010. - № 4. - С. 70-74


ФонФон

[ HOME ]

Управління фінансово-економічною безпекою
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2016 Webmaster: webmaster@library.kr.ua