[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон


Екологія довкілля і безпека життєдіяльності людини

Сьогодні екологія є не просто наукою, а способом мислення та життя. Навколишнє природне середовище, яке оточує людину протягом всього життя, не є безладом або просто набором якихось умов, а є взаємопов’язаною складною системою. Саме ця обставина і дає можливість розвитку та еволюції біосфери, життю і праці людини.

На виставці представлена література, яка дає змогу зрозуміти роль сучасної екології в питанні виживання людської цивілізації, яка розкриває взаємозв’язок людини з навколишнім середовищем — природним, техногенним, соціальним, акцентує увагу як на проблемах глобальної екології, так і проблемах взаємодії людини й довкілля в Україні.


I. Екологія та її роль у суспільстві


Олійник, Ярослав Богданович. Основи екології . - К. : Знання, 2012. - 558 с. :

У книзі наводяться найновіші дані наук про навколишнє природне середовище, численні приклади розв’язання екологічних проблем у різних куточках світу. Розглядаються найважливіші питання екології людини — нової наукової галузі, навколо якої сьогодні точаться гострі дискусії.Злобін, Юліан Андрійович. Загальна екологія : навч. посібник / Юліан Злобін, Наталія Кочубей. - Суми : Університетська книга, 2012. - 414 с.
У посібнику викладені основні положення і концепції сучасної загальної екології, розглянуто будову і функціонування біосфери в сучасних умовах, розкрито причини антропогенної деградації природного середовища, показано шляхи розвитку екологічного знання і причини трансформації екології від суто біологічної науки в соціально високозначащу сферу людських знань і дій.


Екосередовище і сучасність / С. І. Дорогунцов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. - К. : Кондор, 2009.- 422с.
Наводяться результати наукових досліджень щодо оцінки стану природноресурсного та економічного потенціалу України в сучасних умовах. Розглянуто природні ресурси в системі національного багатства держави, теоретико-методологічні засади екологізації навколишнього середовища, перспективи використання водних ресурсів в умовах радіогенезу. Значна увага приділена підвищенню ефективності використання природних ресурсів та охорони довкілля в сучасній еколого-економічній ситуації та перспективі.


Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив : підручник / Я. П. Скоробогатий та ін. - Львів : Новий Світ-, 2011. - 221 с.

Зростання забруднення навколишнього середовища внаслідок техногенного впливу — одна з найболючіших та актуальних проблем сучасності. У підручнику викладено деякі положення загальної екології, промислової екології, розглянуті аспекти прикладної екології щодо охорони довкілля, раціонального використання природних і вторинних ресурсів, а також екологічної безпеки.


Мислюк, Ольга Олександрівна. Основи хімічної екології : навчальний посібник / Ольга Мислюк. - К. : Кондор, 2012. - 659 с.
Книга спрямована на формування знань про організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої матерії, про сучасну екологічну ситуацію, що проявляється в загрозі виснаження природних ресурсів, зменшенні здатності геосистем до самоочищення і самовідновлення.Мягченко, Олександр Петрович. Основи екології : підручник / Олександр Мягченко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 310 с.

Аніщенко, В. О. Основи екології : навч. посібник . - К. : Кондор, 2009. - 147 с.

Бровдій, Василь Михайлович. Закони екології : Навчальний посібник / Василь Бровдій, Олексій Гаца ; М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. - К., 2007. - 378 с.

Промислова екологія : навч. посіб. / Степан Апостолюк. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2012. - 430 с.

Промислова екологія : навч. посіб. / Ярослав Бедрій - Вид. 4-е, перероб. - К. : Кондор, 2010. - 372 с.

Клименко, Микола Олександрович. Техноекологія : навч. посібник / Микола Клименко, Іван Залеський. - К. : Академія, 2011. - 254 с.

Клименко, Микола Олександрович. Екологія міських систем . - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2010. - 292 с.

Комарова, Нина Георгиевна. Геоэкология и природопользование : учебное пособие / Нина Комарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - M. : Академия, 2010. - 253 с.

Принципи моделювання та прогнозування в екології : Підручник / В. В. Богобоящий, К. Р. Курбанов, П. Б. Палій, В. М. Шмандій ; Мін-во освіти і науки України, Ін-т економіки та нових технологій. - К. : Центр навчальної літератури, 2009. - 214 с.

Франчук, Григорій Михайлович. Урбоекологія і техноекологія : підручник / Григорій Франчук, Олександр Запорожець, Галина Архіпова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. - К. : НАУ-друк, 2011. - 494 с.

Ломницька, Ярослава Федорівна. Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля : навчальний посібник / Ярослава Ломницька, Володимир Василечко, Степан Чихрій ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Львівська комерційна акад. - Львів : Новий Світ, 2011. - 588 с.

Моделювання і прогнозування стану довкілля : ред. В. І. Лаврик. - К. : Академія, 2010. - 397 с.

Екологія та автомобільний транспорт : Юрій Гутаревич, Дмитро Зеркалов, Анатолій Говорун та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. - К. : Арістей, 2008. - 291 с.


II. Людина в життєвому середовищі


Мягченко, Олександр Петрович. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навчальний посібник / Олександр Мягченко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 383 с.
Посібник висвітлює питання безпеки у виробничій, побутовій, природній та соціальній сферах дії людини. Розглянуто проблеми небезпеки у надзвичайних станах, зокрема екологічному, соціальному. Показано значення законодавства як основи безпечної діяльності людини.


Лапін, Віктор Миколайович. Безпека життєдіяльності людини.- 7-ме. вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2011. - 334 с. :
Розглянуто проблеми екологічної безпеки в умовах науково-технічного прогресу. Показано взаємозв’язок людини з навколишнім середовищем — природним, техногенним, соціальним. Охарактеризовано негативні чинники середовища життєдіяльності, а також їх вплив на здоров’я людини. Приділено увагу правовому регулюванню безпеки життєдіяльності.


Безпека життєдіяльності : підручник / Олександр Запорожець та ін.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 447 с.
Викладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності людини. Матеріал підручника дозволяє студентам сформувати практичні навички для безпечного життя та збереження власного здоров’я та життя і здоров‘я найближчого оточення.


Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Петро Атаманчукта ін. ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 275 с.
Розглянуті основні проблеми безпечної життєдіяльності на сучасному етапі розвитку суспільства. Запропонована модель життєдіяльності людини, на основі якої розглянуті ефективність соціально-економічної і технічної систем безпеки та управління ризиком. Описані психофізиологічні та соціальні особливості життєдіяльності людини та показана їх роль у забезпеченні особистої та суспільної безпеки. Розглянуто природне середовище як основний критерій безпечної життєдіяльності. Проаналізовані небезпечні та шкідливі фактори техногенного середовища та обговорені основні заходи та засоби забезпечення безпечної життєдіяльності.Гайченко, Віталій Андрійович Основи безпеки життєдіяльності людини.- Міжрегіональна академія управління персоналом. - 3-є вид. переробл. і допов. - К. : МАУП, 2006. - 425 с.

Геврик, Євген Олександрович Безпека життєдіяльності / Євген Геврик ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Ельга-Н : КНТ, 2007. - 382с.

Желібо, Євген Петрович. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Євген Желібо, Нелі Заверуха, Віктор Зацарний; за ред. Є. П. Желібо. - 6-те вид. - К. : Каравела, 2009. - 342 с.

Супрович, Микола Петрович. Безпека життєдіяльності : практикум / Микола Супрович, Дмитро Сенюк, Катерина Замойська. - К. : Кондор, 2010. - 163 с.

Дуднікова, Ірина Ігорівна Безпека життєдіяльності : Навч. посібник Європейський ун-т. - 2-е вид., доп. - К. : Вид-во Європейського ун-ту., 2006. - 267 с.

Яремко, Зіновій. Безпека життєдіяльностіа. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 317с.


III. Охорона та раціональне використання природних ресурсів


Шматько, В. Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності.- Національна академія управління. - К. : КНТ, 2006. - 303 с.
Розглядаються основні тенденції екології та охорони навколишнього природного середовища.. Дана екологічна оцінка забруднення атмосфери, гідросфери, радіоактивного забруднення середовища. Значна увага приділена сучасним проблемам енергетики, демографічним перспективам та екологічним аспектам урбанізації. Висвітлюються питання раціонального природокористування з розширеним оглядом еколого- економічних проблем.


Сухарев, Сергій Миколайович. Техноекологія та охорона навколишнього середовища закл. / Сергій Сухарев, Степан Чундак, Оксана Сухарева. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 254 с.
Розглянуто основні заходи та засоби зменшення негативного антропогенного впливу на природне середовище. Зокрема подано відомості про вплив виробництва на екологічний стан навколишнього середовища, шляхи екологізації виробництва, проблеми охорони атмосферного повітря, гідросфери, земель. Розглянуто проблему виробничих випромінювань і методів захисту від них.


Моніторинг довкілля / Володимир Боголюбовта ін. ; за ред. Володимира Боголюбова і Тімура Сафранова ; М-во освіти і науки України. - Херсон., 2012. - 528 с.
Грунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторінгу, описані особливості організації різних рівній системи моніторінгу довкілля, а також розглянуто сучасні методи і засоби моніторингових досліджень. Висвітлені методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, грунтового покрову та геологічного середовища. Вперше наведена характеристика таких видів моніторингу, як соціально-екологічний, еколого-гігієнічний та ін. Авторами зроблена спроба детальної класифікації різновидів моніторингу довкілля. Вперше велика увага приділена застосуванню в системі екологічного моніторингу дистанційних методів зондування землі та геоінформаційних систем і технологій, а також основам екологічного картографування.Сухарев, Сергій Миколайович Основи екології та охорони довкілля : Навчальний посібник / Сергій Сухарев, Степан Чундак, Оксана Сухарева ; Мін-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 391с.

Бойчук, Юрій Дмитрович Екологія і охорона навколишнього середовища : Навчальний посібник / Юрій Бойчук, Ельвіра Солошенко, Олег Бугай,. - Суми : Університетська книга, 2009. - 283 с.

Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи [Текст] : навчальний посібник для студентів вузів / В. Грицик, Ю. Канарський, Я.- К. : Кондор, 2011. - 290с.

Термена, Борис Костянтинович Охорона та раціональне використання природних ресурсів.- Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 167 с.

Джигирей, Віктор Степанович Екологія та охорона навколишнього природного середовища. - К. : Знання, 2006. - 319 с.

Тунік, Тетяна Михайлівна. Природоохоронне інспектування: Навчальний посібник / Тетяна Тунік, Тетяна Плисенко ; Кіровоградський нац. техн. ун-т. - Кіровоград, 2007. - 279 с.

Зеркалов, Дмитро Володимирович. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль.- К. : КНТ : Дакор, Основа, 2007. - 408 с.

Полетаєва, Лариса Миколаївна. Моніторинг навколишнього природного середовища : Навчальний посібник / Лариса Полетаєва, Тамерлан Сафранов ; Мін-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2007. - 171 с.

Клименко, Микола Олександрович. Моніторинг довкілля : практикум / Микола Клименко, Надія Кнорр, Юрій Пилипенко. - К. : Кондор, 2010. - 284 с.

Тунік, Т. М. Моніторинг навколишнього середовища Кіровоградщини : Навчальний посібник / Т. М. Тунік, Т. М. Плисенко ; Кіровоградський нац. технічний ун-т, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській обл. - Кіровоград : КОД, 2006. - 148 с.

Сафранов, Тамерлан Абісалович Екологічні основи природокористування.,- Львів : Новий Світ-2009.- 247с.

Матвійчук, В. К. Забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання : монографія / В. К. Матвійчук, В. М. Присяжний. - К. : КНТ, 2007. - 268 с.ФонФон

[ HOME ]

Екологія довкілля і безпека життєдіяльності людини
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2013 Webmaster: webmaster@library.kr.ua