[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон

“Щоб життя та праця були безпечними”

В процесі життя та виробничої діяльності людина неминуче підпадає під вплив різноманітних шкідливих та небезпечних чинників. Життєдіяльність, при якій вплив таких несприятливих чинників зведено до мінімуму, вважається безпечною. Ще у давні часи грецькі філософи стверджували: “Для того щоб правильно чинити — необхідно знати, а для того щоб знати — навчатися”. Особливої ваги цей вислів набуває стосовно питань охорони праці. Адже основною причиною майже усіх нещасних випадків та аварій є саме людський фактор. На виставці представлена література, в якій розглядаються такі питання: захист людини при небезпечних та надзвичайних ситуаціях у виробничих та повсякденних умовах; економічні аспекти охорони праці; вплив виробничого середовища на людину; охорона праці на підприємствах; пожежна безпека; надання долікарської допомоги потерпілим тощо.

 Жидецький, Валерій Цезарійович. Основи охорони праці [Текст] : підручник / Валерій Жидецький. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 372 с. : іл., табл. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Бібліогр.: с. 356-357; Предм. покажч.: с. 369-372.
У підручнику розкрито складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються охорони праці, розглянуто шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища і трудового процесу, вплив останніх на здоров’я та працездатність людини. Висвітлено основні заходи та засоби, спрямовані на створення безпечних та нешкідливих умов праці, наведено відомості щодо пожежної безпеки. Підручник також містить електронний додаток нормативних документів з питань охорони праці.Охорона праці та промислова безпека : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Костянтин Ткачук [та ін.]; за ред. К. Н. Ткачука, В. В. Зацарного. - К. : Лібра, 2010. - 558,[1] с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
Розглядаються правові та організаційні засади охорони праці та промислової безпеки, основи виробничої санітарії, виробничої безпеки та пожежної безпеки на виробництві. Кожний розділ нвчального посібника містить питання для самоконтролю, тестові завдання та орієнтовний перелік тематики лабораторних робіт. Наведено також термінологічний словник і перелік рекомендованої літератури.


Охорона праці в галузі : навчальний посібник / П. С. Атаманчук [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 322 с. : іл., табл. - Бібліогр. с. 316-320.
Конструктивно навчальний посібник охоплює три блоки змістовних викладок стосовно навчальних дисциплін: “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі” (теоретичні основи та практичний курс). Концептуально зміст посібника узгоджено з вимогами компетентнісно-світоглядного підходу до навчання майбутніх фахівців. Інноватика такої методичної моделі полягає у використанні бінарних цілеорієнтацій (стосовно змістової обізнаності з навчальних дисциплін та сформованості компетентнісно-світоглядних професійних якостей майбутнього фахівця).


Основи охорони праці / Роман Івах, Бедрій Ярослав [та ін.]; ред. Івах Р. М. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2010. - 462 с. : іл.
Розглядаються питання виробничого середовища і його вплив на людину, виробничої шкідливості та методи захисту людей від її негативного впливу, розглянуті економічні аспекти охорони праці, значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах, надання долікарської допомоги потерпілим.


Охорона праці в галузі телекомунаційних мереж і систем : навчальний посібник / Вікторія Батлук, Михайло Климаш, Ростислав Яцюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 351,[1] с. : схеми, мал., табл. - Бібліогр. с. 347-350
Розглянуто сучасні методи та засоби виконання інженерних завдань з техніки безпеки, гігієни праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки. Наведено ілюстративний матеріал, необхідну довідкову інформацію та приклади щодо вирішення конкретних питань охорони праці в галузі телекомунікаційних мереж та систем.
Агєєв, Євген Якович. Основи охорони праці [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Євген Агєєв. - Львів : Новий Світ-2000, 2009. - 401 с. : іл., табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 357-365.
Андрусишина, Ірина. Шкідливий фактор - важкі метали [Текст] / Ірина Андрусишина // Охорона праці. - 2015. - № 3. - С. 59
Банько, Віктор Григорович. Охорона праці в туристському комплексі : навч. посіб. / Віктор Банько ; М-во освіти і науки України, Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : КНТ, 2010. - 230 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 229-230.
Бреус, Тетяна. Зміни у покажчику нормативно-правових актів з питань охорони праці [Текст] / Тетяна Бреус // Охорона праці. - 2015. - № 3: Вкладка На допомогу спеціалісту з охорони праці. - С. 6-7
Грибан, Віталій Григорович. Охорона праці в органах внутрішніх справ : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Віталій Грибан, Олександр Негодченко ; М-во внутрішніх справ України, Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 335 с. : табл. - Бібліогр.: с. 326-328.
Зеленський, Іван. Організація адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці [Текст] / Іван Зеленський // Охорона праці. - 2015. - № 1. - С. 25-27
Грибан, Віталій Григорович. Охорона праці : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Віталій Грибан, Олександр Негодченко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 266 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 257-258.
Катренко, Любов Антонівна. Охорона праці : Навчальний посібник / Любов Катренко, Ігор Пістун, Юрій Кіт. - 2-ге вид., стер. - Суми : Університетська книга, 2007. - 495, [6] с. - Бібліогр.: с. 494-495.
Катренко, Любов Антонівна. Охорона праці в галузі освіти : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Любов Катренко, Ігор Пістун. - Вид. 2-е, доп. - Суми : Університетська книга, 2004. - 302, [2] с. - Бібліогр.: с. 299.
Коваль, Василь Іванович. Управління охороною праці в промисловості [] : навчальний посібник / Василь Коваль, Вадим Скороходов ; М-во освіти і науки України, Південнослов’янський ін-т Київського славістичного ун-ту. - К. : Професіонал, 2005. - 436,[1] с. : іл. - Бібліогр. с. 399-401.
Колесник, Сергій.Спокійно: газ нормальний! [Текст] / Сергій Колесник // Охорона праці. - 2015. - № 3. - С. 60-61
Кузнєцов, Володимир. Пожежна безпека [] / Володимир Кузнєцов. - Харків : Фактор, 2008. - 575 с. : табл. - Перелік використаних нормативних документів: с. 566-575.
Кузьмінов, Борис Павлович. Охорона праці в поліграфічній промисловості: проблеми гігієни праці та виробничої санітарії : навчальний посібник / Борис Кузьмінов, Олександир Мельников ; Укр. акад. друкарства. - Львів : Українська академія друкарства, 2008. - 126 с. : табл. - Бібліогр. с. 124-126.
Лисенко , Олександр. OHSAS 18001 : крок за кроком [Текст] / Олександр Лисенко // Охорона праці. - 2014. - № 8. - С. 18-21 ; Охорона праці. - 2014. - № 9. - С. 28-31 ; Охорона праці. - 2014. - № 10. - С. 24-29 ; Охорона праці. - 2014. - № 11. - С. 28-31 ; Охорона праці. - 2014. - № 12. - С. 16-17 ; Охорона праці. - 2015. - № 3. - С. 16-21 ; Охорона праці. - 2015. - № 2. - С. 20-21
Осадчий, Володимир Іванович. Злочини проти безпеки виробництва / Володимир Осадчий. - К. : ТОВ "НВП"Інтерсервіс", 2012. - 59,[1] с.
Основи охорони праці [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Запорожець [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 263 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 253-254.
Пістун, Ігор Павлович. Охорона праці в сільському господарстві (технічне обслуговування і ремонт машин сільськогосподарського виробництва) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ігор Пістун, Василь Хом’як, Йосип Хом’як. - Суми : Університетська книга, 2007. - 455, [1] с. : іл. - Бібліогр. с. 455.
Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: закон Україн и 28 грудня 2014 року № 77-VIII [Текст] // Голос України. - 2014. - 30 грудня: Спеціальний випуск. - С. 1-10 ; Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 11. - Ст. 75 ; Соціальний захист. - 2015. - № 1-3. - С. 23-53 ; Охорона праці. - 2015. - № 2: Вкладка "На допомогу спеціалісту з охорони праці". - С. 20-52
Савченко, О. Методичні рекомендації щодо проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків [Текст] / О. Савченко // Охорона праці. - 2015. - № 2: Вкладка На допомогу спеціалісту з охорони праці. - С. 53-56
Створюємо нову СУОП [Текст] / сост. Олег Моїсеєнко // Охорона праці. - 2015. - № 3. - С. 30-33
Ткачук, Андрій Іванович.Основи охорони праці : курс лекцій : навч. посібник / Андрій Ткачук, Сергій Кононенко, Сніжана Богомаз-Назарова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КДПУ ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - 163 с. : іл., табл. - Бібліогр. с. 162-163
Федоренко, М.Матеріали спеціального розслідування нещасного випадку відповідно до вимог порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1232 [Текст] / М. Федоренко // Охорона праці. - 2015. - № 2: Вкладка На допомогу спеціалісту з охорони праці. - С. 57-58
Цопа, Виталий. Новий стандарт ISO 45001 з управління охороною праці [Текст] / Виталий Цопа // Охорона праці. - 2015. - № 2. - С. 22-26
Піскунова, Лариса Едуардівна. Безпека життєдіяльності [] : підручник / Лариса Піскунова, Валентина Прилипко, Тетяна Зубок. - К. : Видавничий центр "Академія", 2014. - 222,[2] с. : зраз., табл. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр. с. 219-222 .
В посібнику розкрито сутність і загальні засади безпеки життєдіяльності, джерела, фактори, особливості небезпек, ризиків, загроз організму і внутрішньому світу людини, способи протидії їм на індивідуальному і суспільному рівнях.


Мягченко, Олександр Петрович. Безпека життєдіяльності людини та суспільства [Текст] : навчальний посібник / Олександр Мягченко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 383,[1] с. - Іменний покажч. с.: 372; предм. покажч. с.: 373-378
Посібник висвітлює питання безпеки у виробничій, побутовій, природній та соціальній сферах дії людини. Розглянуто проблеми небезпеки у надзвичайних станах, зокрема екологічному, соціальному. Показано значення законодавства як основи безпечної діяльності людини. Посібник містить схеми практичних занять та необхідний довідковий матеріал, який доповнює його загальний зміст.


Ковжога, Сергій Олексійович. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / Сергій Ковжога, Олександр Малько, Анатолій Полєжаєв ; Націонал. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2014. - 299,[3] с. : граф., табл. - Бібліогр. с. 296.
Висвітлюються основні аспекти взаємодії в системі “людин — життєве середовище”, джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва і побуту та спричиняють надзвичайні ситуації. Наведено характеристики природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу приділено питанням запобігання надзвичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків.


Безпека життєдіяльності : підручник / Олександр Запорожець [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 447 с. : іл., табл. - Бібліогр. с. 436-443
У підручнику викладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності людини. Розглянуто питання ідентифікації, аналізу ризиків. У підручнику також враховано досвід Європейської системи освіти у сфері ризику, рішення науково-методичних конференцій ”Безпека життя і діяльності людини — освіта, наука, практика” та результати наукових досліджень у сфері безпеки людини”. Матеріал підручника дозволяє студентам сформувати практичні навички для безпечного життя та збереження власного здоров'я та життя і здоров'я найближчого оточення.


Козяр, Михайло Миколайович. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навчальний посібник / Михайло Козяр, Ярослав Бедрій, Оксана Станіславчук. - К. : Кондор, 2011. - 450,[1] с.
У навчальному посібнику викладено теоретичні положення з питань наукового аналізу умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, небезпечних виробничих факторів та виникнення можливих аварійних ситуацій. Розкриваються методи розробки заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Посібник написано з урахуванням як національних, так і міжнародних стандартів з охорони праці.Бедрій, Ярослав Іванович. Безпека життєдіяльності [] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ярослав Бедрій. - К. : Кондор, 2009. - 284,[2] с. - Бібліогр.: с. 285.
Безпека життєдіяльності [] : навч. посібник / Петро Атаманчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 275 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 273-275.
Желібо, Євген Петрович. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Євген Желібо, Нелі Заверуха, Віктор Зацарний; за ред. Є. П. Желібо. - 6-те вид. - К. : Каравела, 2009. - 342 с. : іл., табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 338-342.
Ільченко, Н. В. Пожежа в автомобілі: ваші дії... [Текст] / Н.В. Ільченко // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 1. - С. 23 : фото
Как оказать первую помощь дома? [Текст] // Аргументы и факты в Украине. - 2015. - № 17 (22-28 апреля). - С. 20
Кельбас, О. О. Внутрішній контроль: охорона праці та безпека життєдіяльності в школі / О. О. Кельбас // Завучу. Усе для роботи. - 2015. - № 3-4: Вкладка. - С. 6-13.
Кірпічніков, Василь Побутові електроприлади і їх прихована пожежонебезпечність [Текст] / Василь Кірпічніков // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 3. - С. 28 : фото
Колесник, Сергій. Ішов, упав... опритомнів - гіпс [Текст] / Сергій Колесник // Охорона праці. - 2014. - № 12. - С. 53-55
Лапін, Віктор Миколайович. Безпека життєдіяльності людини [Текст] : навч. посібник / Віктор Лапін. - 7-ме вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2011. - 334 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 310-314.
Мажар, Галина. Вплив побутової техніки на здоров`я людини [Текст] / Галина Мажар, Світлана Усик // Безпека життєдіяльності. - 2014. - № 12. - С. 10 : фото
Макарчук, Алла. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Правила поведінки [Текст] / Алла Макарчук // Здоров'я та фізична культура. - 2015. - № 4 (лютий). - С. 7-17
Мельохіна, В. Б. Негативний вплив комп`ютера на здоров`я людини [Текст] / В.Б. Мельохіна // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 3. - С. 30-31 : фото
Небезпечні знахідки![Текст] : (Пам`ятка населенню щодо дій у надзвичайних ситуаціях) // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 3. - С. 33
Пензай, Л.Безпека дітей в Інтернеті / Л. Пензай // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 3 : 22-23
Стеблюк, Микола Ілліч.Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / Микола Стеблюк ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид., перероб. - К. : Знання, 2010. - 487,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 485-487.ФонФон

[ HOME ]

“Щоб життя та праця були безпечними”
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2015 Webmaster: webmaster@library.kr.ua