[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Сучасна професія — менеджерСучасна професія — менеджер

Виставка знайомить користувачів з популярною професією, розкриває секрети професійної майстерності, розповідає про шляхи організації праці і діяльності менеджерів, представляє галузевий менеджмент як фаховий інструментарій.

Експозиційні рубрики:
- типологія фаху
- галузевий менеджмент як фаховий інструментарій
- менеджер як професійний керівник
- ефективність діяльності менеджера
- організація праці менеджера
- етика та культура ділового спілкування
- інноваційні методи та технології менеджерської діяльності.

Мета виставки — представити популярну професію, надати інформацію тим, хто ще не визначився з фахом, сприяти професійному зростанню менеджерів і керівників.

Представлені на виставці матеріали будуть корисними керівникам всіх рівнів, управлінцям, працюючим менеджерам, майбутнім фахівцям, молодим людям, які ще не визначились з вибором професії і хочуть отримати додаткову інформацію про професії, що користуються попитом на ринку праці.

Типологія фаху

Хто такі менеджери, де вони працюють, скільки заробляють, чи користується попитом на ринку праці ця професія? На ці та інші питання дає відповіді література, зібрана в цьому розділі.


Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент)
навч. посібник / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, В. М. Жуковська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Південнослов’янський ін-т Київського славістичного ун-ту. - К. : Професіонал : Центр учбової літератури, 2010. - 183 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці глав.

У навчальному посібнику висвітлено проблеми та методи роботи сучасного офіс-менеджера, розглянуто принципи і підходи до ефективної організації роботи офісу, інформаційно-документаційного забезпечення офіс-менеджменту та прийоми і засоби роботи з документами.
Умный мерчандайзинг
практическое пособие / А. Г. Таборова. - М. : [б. и.], 2009. - Издательско-торговая корпорация "Дашков и К° ". - 158,[2] с. - Библиогр. с. 158-159.

В книге говорится об основных направлениях деятельности мерчандайзеров, функциях и задачах мерчандайзинга, рассматриваются вопросы психологии покупателя, конкуренции и продаж.Алексеева, Светлана.
Продажные: Менеджер по продажам - не только "лицо" и "ноги" любой компании. Это еще и одна из самых нужных нынче профессий / Светлана Алексеева // Деньги ua. - 2008. - № 28. - С. 37-39.

Білошапка В.А.
Сучасні пріоритети наукових досліджень професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі / В.А. Білошапка , Ю.Є. Кулик // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - С. 39- 45. - Бібліогр.: 12 назв. - Бібліогр.: 12 назв

Буренина К.
Я садовником родился... : Профессия - менеджер по персоналу / К.Буренина // Cosmopolitan. - 2001. - № 11. - С. 219-220.

Закотий, Виктор.
Какие бывают менеджеры и сколько они зарабатывают / Виктор Закотий // Зеркало недели. - 2007. - № 27. - С. 10.

Казберова, Алена.
На кого ставят: Кому нужны кризис-менеджеры, как оплачиваются услуги этих "спасателей" и как присоединиться к их стройным рядам / Алена Казберова // Деньги ua. - 2009. - № 39-40. - С. 42-44.

Кершис, Олег.
Онлайновое исследование "HR-образование в Украине 2006": результаты и основные тенденции / Олег Кершис // Менеджер по персоналу. - 2007. - № 3. - С. 70-79.

Клименко, Александр.
Менеджеры и другие работники в сфере управления взаимоотношений с клиентами / Александр Клименко // Справочник кадровика. - 2010. - № 6. - С. 75-80.

Клименко, Александр.
Профессии в сфере использования информационніх технологий / Александр Клименко // Менеджер по персоналу. - 2006. - № 11. - С. 46-56.

Клименко, Олександр.
Професія - менеджер з адміністративної діяльності / Олександр Клименко // Секретарь-референт. - 2006. - № 7. - С. 50-56.

Клименко, Александр.
Дилеры, мерчандайзеры, супервайзеры / Александр Клименко // Менеджер по персоналу. - 2007. - № 7. - С. 70-74.

Клименко, Олександр.
Опис професійної категорії “ Менеджери та супервізори офісних працівників і працівників з адміністративної підтримки” / Олександр Клименко // Секретарь-референт. - 2011. - № 1. - С. 34-36.

Кухарчук, Аля.
“Это звучит гордо». Кто такой менеджер и чем он должен заниматься / Аля Кухарчук // Бизнес. - 2000. - 10 апреля. - С. 50.

Пекар, Валерій.
Слово о менеджерах / Валерій Пекар // СHIP. - 2001. - № 4. - С. 98.

Токарчук, Евгений.
Красная цена рекламиста / Евгений Токарчук // Сегодня. - 2008. - 19 мая. - С. 12.

Чигирь, Любовь.
Наш дом - турдом : Туристические менеджеры / Любовь Чигирь // Деньги ua. - 2007. - № 51-52. - С. 53-55.

Юревич, Нина.
Волшебники сказки / Нина Юревич // Натали. - 2006. - № 9. - С. 74-78 .


Галузевий менеджмент як фаховий інструментарій

В розділі зібрано літературу, яка представляє розгалуження фахового менеджменту як інструментарію, що забезпечує підготовку менеджерів та керівників на сучасному рівні, допомагає їм у формуванні теоретичних знань та практичних навичок з прийняття управлінських рішень в господарській діяльності


Коростелев, Виктор Андреевич.
Нооменеджмент : Учебное пособие / Виктор Коростелев. - К. : Воля, 2007. - 459 с. : табл. - Библиогр. в конце глав.

Цель пособия — раскрыть содержание и потенциал нооменеджмента как высшей формы менеджмента, существующей в наиболее успешных мировых компаниях. Благодаря нооменеджменту впервые в истории человеческой цивилизации возникает возможность сформировать Нооэкономику и Ноосферу, что позволяет примирить человека с природой и избежать надвигающейся глобальной катастрофы.
Разработанная автором общая модель нооменеджмента позволяет произвести классификацию различных видов и форм менеджмента, показать диалектику взаимосвязей между ними. В основу классификации положена идея о наличии в структуре менеджмента двух больших подсистем: управляющей системы и инфраструктуры менеджмента. В пособии много иллюстративного материала: таблицы, схемы, графики, примеры из реальной бизнес-практики.
Книга рассчитана на руководителей и менеджеров предприятий, преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также широкий круг читателей.
Муніципальний менеджмент
навч. посіб. / Юрій Шаров [та ін.]; за заг. і наук. ред. Ю. П. Шарова ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетровський регіон. ін-т держ. упр. - К. : Атіка, 2009. - 403 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

В світлі сучасних тенденцій розкривається концепція і поняття муніципального менеджменту, його ключові ознаки та проблемне поле трансформації публічного управління, провідні напрями впровадження муніципального менеджменту в Україні. Охоплено такі актуальні проблеми, як: програмування розвитку міста, стратегічний та проектний підхід до управління і формування бюджетів на програмно-цільовій основі, політика та моделі забезпечення якості надання муніципальних послуг та захисту прав споживачів на муніципальному рівні, забезпечення демократичного врядування та інші.
Шокина, Л. И.
Оценка качества менеджмента компаний : учебное пособие / Л. И. Шокина ; под ред. М. А. Федотовой ; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. - М. : КНОРУС, 2009. - 343,[1] с. - Библиогр. с. 296-298.

В книге рассматриваются вопросы моделирования и обеспечения качества менеджмента, освещаются современные методы оценки систем менеджмента, в том числе разработанные автором пособия для целей конкурсной оценки компаний. Представлен обзор требований международного стандарта ИСО 9001:2000, а также рассмотрены модели интегрированной системы менеджмента. Изложена практика разработки и применения интегрированных систем менеджмента на крупных промышленных предприятиях.Баєва, Олена Вікторівна.
Менеджмент у галузі охорони здоров’я: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Олена Баєва. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 639,[1] с. : табл., портр., схеми. - Бібліогр. в кінці розд.

Бечко, Петро Кузьмович.
Податковий менеджмент: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Петро Бечко, Наталія Лиса ; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики України, Уманський держ. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 287 с. : табл., іл. - Глосарій: с. 275-282; Бібліогр. с. 283-287.

Бондар, Оксана Василівна.
Ситуаційний менеджмент: навчальний посібник / Оксана Бондар. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 324 с.

Василенко, Валентин Александрович.
Менеджмент устойчивого развития предприятий: Монография / Валентин Василенко ; Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского. - К. : Центр учебной литературы, 2005. - 645 с. - Библиогр.: с. 617-638.

Воронкова, Валентина Григорівна.
Менеджмент в державних організаціях: Навчальний посібник / Валентина Воронкова, ; М-во освіти і науки України. - Київ : ВД "Професіонал", 2004. - 254 с. - Бібліогр.: с. 250-254.

Галушка, Є. О.
Бюджетний менеджмент: Навчально-методичний посібник / Є. О. Галушка. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. - 279 с. - Бібліогр.: с. 276-279.

Гевко, Іван Богданович.
Операційний менеджмент: Навчальний посібник / Іван Гевко,. - К. : Кондор, 2005. - 226 с. : іл. - Бібліогр.: с. 225-226.

Дмитрук, Олександр Юрійович.
Екологічний туризм: Сучасні концепції менеджменту і маркетингу: Навчальний посібник / Олександр Дмитрук; Ред. Л. В. Фурта. - 2-е вид., випр. та доп. - К. : Альтерпрес, 2004. - 191 с. : іл. - (Бібліотека професійного менеджера). - Бібліогр.: с. 176-181; Бібліогр. в підрядк. приміт.

Екологічний менеджмент: Навчальний посібник
В. Ф. Семенов, О. Л. Михайлюк, Т. П. Галушкіна, Г. В. Крусір та ін.; За ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк ; М-во освіти і науки України, ОДЕУ. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 407 с.

Жукова, Марина Александровна.
Менеджмент в туристском бизнесе: учебное пособие / Марина Жукова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. - 191,[1] с. : табл. - Библиогр. с. 191-192.

Кіндрацька, Галина Іванівна.
Стратегічний менеджмент: Навч. посібник / Галина Кіндрацька,. - К. : Знання , 2006. - 366, [1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 353-359; Предмет. покажч.: с. 360-366.

Лук'янець, Тамара Іванівна.
Рекламний менеджмент: Навчальний посібник / Тамара Лук'янець ; М-во освіти України. КНЕУ. - 2-е вид., доп. - К. : КНЕУ, 2003. - 440 с. : табл. - Бібліогр.: с. 436-437.

Маглаперідзе, Алла Сергіївна.
Податковий менеджмент: навч. посіб. / Алла Маглаперідзе, Валентина Храпкіна ; М-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 327,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 323-327.

Міжнародний менеджмент
навч. посіб. / Л. І. Михайлова [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 199 с.

Микитюк, Петро Петрович.
Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / Петро Микитюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 399 с. - Бібліогр.: с. 398-399.

Осініна, Лідія Матвіївна.
Ситуаційний менеджмент: Конспект лекцій / Лідія Осініна,; Відп. ред. О. Л. Дінькова ; Європейський університет. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2006. - 109 с. - Бібліогр.: с. 106-107.

Партин, Галина Остапівна.
Фінансовий менеджмент : навч. посібник для студ. спеціальності "Фінанси" / Галина Партин, Надія Селюченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2010. - 330 с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 329-330.

Регіонально-адміністративний менеджмент
навчальний посібник / В. Г. Катаєв [та ін.] ; ред. В. Г. Воронкова ; М-во освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія . - Київ : Видавничий дім "Професіонал" ; К. : Центр учбової літератури, 2010. - 351 с. - Бібліогр. в кінці тем.

Шаповал, Микола Іванович.
Менеджмент якості : Підручник / Микола Шаповал. - 3-е вид., виправ. і доп. - К. : Знання, 2007. - 471 с. - Бібліогр.: с.468-471.

Школьник, Інна Олександрівна.
Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Інна Школьник, Ірина Боярко, Богдан Сюркало; за ред. І. О. Школьник. - Суми : Університетська книга, 2009. - 300 с. : іл., схеми, табл. - Бібліогр.: с. 300.

Яковенко, Валерій Борисович.
Менеджмент і маркетинг / Валерій Яковенко, ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2006. - 143 с. : іл. - Бібліогр.: с. 143


Менеджер як професійний керівник

В розділі представлені документи, що розкривають роботу менеджера як професійного керівника та допомагають вирішувати проблеми керівництва на різних рівнях.


Іванова, Ірина Вячеславівна.
Менеджер - професійний керівник: Навчальний посібник / Ірина Іванова, ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [б. и.], 2001. - 106 с. - Бібліогр.: с. 105-106.

У посібнику висвітлено особливості управлінської праці, відстежено еволюцію вимог до керівника, описано запропоновану автором узагальнену модель сучасного менеджера, детально охарактеризовано передумови успішної управлінської діяльності, розглянуто ділові якості. Описано особистісні риси і комплексні якості керівника — лідерство і підприємливість. Для самовдосконалення менеджерів.
Ленсиони, Патрик.
Пять пороков команды: Притчи о лидерстве / Патрик Ленсиони,; Пер. И. Э. Коротенко, Ред. Е. А. Черненко. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2005. - 274,[1] с. - (Сер. "Мировой бестселлер").

Книга “Пять пороков команды” относится к новому жанру - «бизнес-фикшн». В ней в форме притчи излагаются ключевые концепции лидерства. Автор вложил свои идеи в уста «живых» людей и превратил скучную лекцию в захватывающее повествование. Из этой книги читатель узнает, что отличает настоящую команду от группы случайно собравшихся людей и как руководитель может создать эффективную, сильную команду. Книга рассчитана на менеджеров самого разного уровня — от президентов корпораций до скромных клерков, ведь каждому из нас в жизни приходится сотрудничать с другими людьми, а значит, перефразируя Энди Уорхолла, можно сказать, что каждый имеет право на свои 15 минут лидерства.
Наврузов, Юрий.
Структурирование хаоса: Практическое руководство по управлению командой / Юрий Наврузов,. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 320 с. - Библиогр.: с. 319-320.

Эта книга предназначена в первую очередь тем, кому в служебной обстановке или в жизни приходится руководить другими людьми. Что направляет энергию членов команды на достижение поставленной цели? Как правильно сформировать профессиональный и ролевой состав команды? Из каких элементов выстроить систему результативного лидерства? Как сформулировать понятийный аппарат для общения в команде и преодоления конфликтов? Ответы на эти вопросы вы найдете в книге.
Право руководить предполагает и обязанность следовать. Книга также заинтересует тех, кто в настоящее время выполняет роль члена команды, но стремится к большему, чем просто механическое исполнение. Такой читатель найдет в книге возможности более полного самопознания как ситуативного лидера команды, поймет, что лежит в основе гармонизации усилий членов команды, рассмотрит множество примеров конструктивного разрешения конфликтов.
Нельсон, Боб.
Умение управлять для "чайников" = Managing for Dummies / Боб Нельсон, Питер Экономи ; Предисл. К.Бленчанда; Пер. с англ. Д.В.Михайлова, А.В.Слепцова, Я.Ю. Ярмоненко. - К. : Диалектика, 1997. - 322 с.

Независимо от того, являетесь ли вы менеджером со стажем или получили эту должность совсем недавно, мир управления всегда кажется зыбким, обескураживающим и устрашающим. Но не поддавайтесь панике! Имея под рукой данную книгу, вы получите те необходимые средства, с помощью которых можно эффективно управлять людьми, проектами и рабочими группами в наш стремительный век прогресса.
Роббинз, Стивен П.
Основы организационного поведения / Стивен П. Роббинз,; Пер. с англ. О. Л. Пелявского, Под ред. Н. А. Ливинской. - 8-е изд. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2006. - 443 с.

В последнее время в исследованиях в области менеджмента уделяется большое внимание человеческому фактору. В частности, ученые признают: понимание, прогнозирование и контролирование поведения людей — залог успеха в деятельности любого руководителя. Поскольку без человеческих ресурсов невозможен ни один бизнес, книга «Основы организационного поведения» будет интересна менеджерам всех звеньев, предпринимателям, бизнесменам, а также студентам экономических специальностей высших учебных заведений.
Скібіцька, Ліана Іванівна.
Лідерство та стиль роботи менеджера: навч. посіб. / Ліана Скібіцька. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 191 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 189.

К книзі викладено сутність і значення керівництва, влади та лідерства в управлінні підприємствами., в антикризовому управлінні підприємствами, в управлінні конфліктами і стресами та в управлінні опором стратегічним змінам. Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей, у навчальних планах яких передбачено вивчення дисциплін “Основи менеджменту”, “Менеджмент персоналу”, “Менеджмент організацій”, “Конфліктологія”, “Організація праці менеджера”.Бурганова, Лариса Агдасовна.
Теория управления: учебное пособие / Лариса Бурганова. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 151,[2] с. - (Сер. "Высшее образование"). - Библиогр. с. 142-149.

Керівництво організацією
навч. посіб. для студ. екон. спец. / Олег Кузьмін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2008. - 241 с. : табл. - Бібліогр.: с. 226-239.

Лемберт, Том.
Ключові проблеми керівника: 50 перевірених способів вирішення проблем / Том Лемберт,; Пер. з англ. Р.А.Семків, Р.Л.Ткачук. - К. : Всеувито : Наук. думка, 2001. - 303 с. - (Сер. "Усе про менеджмент").

О'Коннор, Керол.
Основи ефективного лідерства / Керол О'Коннор ; Британська Рада в Україні. - 2-е вид. - К. : [б. и.], 2000. - 96 с. - (Сер. "Менеджмент за тиждень"). - Бібліогр.: с. 95.

Рогожин, Михаил Юрьевич.
Документационное обеспечение управления : учебно-практическое пособие / Михаил Рогожин. - М. : Проспект, 2010. - 382,[1] с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 258-259.

Управління персоналом фірми
Навчальний посібник для студ. економ. спец. / Ред. Валентина Крамаренко, Борис Холод,. - К. : ЦУЛ, 2003. - 271 с. - Бібліогр. в кінці розд.

Черкасов, Валентин Валентинович.
Управленческая деятельность менеджера: Основы менеджмента : Учеб. для студ. экон. спец. вузов / Валентин Черкасов, Сергей Платонов, Владимир Третьяк ; Отв. ред. А.А.Стативка. - К. : Ваклер, 1998. - 467,[4] с. - (Сер. "Образовательная б-ка"). - Библиогр.: с. 465-467.

Петровская, Алла.
Командовать парадом буду я / Алла Петровская // Секретарь-референт. - 2005. - № 4. - С. 52-55.


Ефективність діяльності менеджера

Література, представлена в розділі, допоможе менеджерам та керівникам різних рівнів бути ефективними у своїй діяльності. В книгах розглянуто механізми прийняття рішень та засоби контролю виконання, пропонуються прийоми опанування основних якостей і умінь, що необхідні сучасному менеджерові на шляху до вершин управлінської майстерності.


Дерлоу, Дес.
Ключові управлінські рішення: Технологія прийняття рішень / Дес Дерлоу,; Пер. з англ. Р.А.Семків, Р.Л.Ткачук. - К. : Всеувито : Наук. думка, 2001. - 242 с. - (Сер. "Усе про менеджмент"). - Бібліогр.: с. 235-236. Покажчик: с.237-242.

Посібник містить популярний виклад теорії управління на матеріалі сучасного ділового життя. Автор пропонує розв'язання основних проблем прийняття рішень: баланс інтуїції і розрахунку, диктатури і лідерства, стратегічних і тактичних пріоритетів, еволюційного і революційного у відтворенні управлінської схеми підприємства.
Вичерпно розглянутий інструментарій прийняття рішень та засобів контролю виконання, запропоновані прийоми опанування основних якостей і вмінь, що необхідні сучасному менеджерові на шляху до вершин управлінської майстерності. Для керівників підприємств і менеджерів усіх рівнів, студентів спеціальності “Менеджмент».
Друкер, Питер.
О профессиональном менеджменте: науково-популярна література / Питер Друкер,; Пер. с англ. и ред. О. И. Медведь, Предисл. Нэн Стоун,. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2006. - 306 с. - Парал. тит. англ. - Предм. указ.: с. 298-306.

Книга является сборником интереснейших статей классика науки управления Питера Друкера. Автор профессионально, хотя и с неожиданной точки зрения, рассматривает реалии современного менеджмента и дает прогноз развития этой науки в будущем. Книга дает ответы на вопросы о проблемах современного менеджмента, направлениях его развития, об эффективности управленческих решений и пр. Книга будет интересна и полезна преподавателям и студентам курсов менеджмента, практикующим менеджерам, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами развития современного делового мира.
Іванова, Наталія Юріївна.
Економічна теорія управління фірмою: навчальний посібник / Наталія Іванова. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 263 с. - Бібліогр. с.: 262 .

В посібнику розглянуто засоби практичного використання економічної теорії для вирішення реальних проблем і прийняття ефективних управлінських рішень. Питання, що розглядаються, дозволяють глибоко зрозуміти основні фактори, які визначають стан і розвиток сучасного бізнесу, а також ефективно впливати на них.
Інформаційні системи в менеджменті
навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Валентина Новак [та ін.] ; Нац. авіаційний ун-т. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2010. - 535,[1] с. - Бібліогр.: с. 531-535.

Підручник детально знайомить читача з основними напрямами застосування інформаційних систем та технологій в управлінні сучасним підприємством ( організацією, фірмою) в сучасному бізнесі, з концепцією інформаційного суспільства та роллю комунікацій в процесах управління, з науковими підходами до інформації та її ролі в процесах управління. Запропоновано для використання студентами та викладачами вищих навчальних закладів, а також для широкого кола фахівців, підприємців, керівників організацій та фірм.
Кларин, Михаил Владимирович.
Корпоративный тренинг от А до Я / Михаил Кларин, Предисл. Денниса Хоппл ; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2000. - 220,[2] с. - Библиогр.: с. 222.

Эта книга — пособие по теории и практике тренинга по повышению эффективности ведения бизнеса в организациях. Каждый читатель найдет в ней что-то полезное для себя. Руководители компаний, специалисты по персоналу, тренеры и консультанты познакомятся с собранием практического опыта, подчиненного конкретным методам достижения бизнес-результатов. Этот путеводитель поможет адаптироваться и успешно развиваться в изменчивой бизнес-среде.Бирюкова, О. Ю.
Приемы антикризисного менеджмента : учебное пособие / О. Ю. Бирюкова, Л. А. Бочкова. - М. : [б. и.], 2009Издательско-торговая корпорация "Дашков и К° ". - 270,[2] с.

Болховер, Дэвид.
Менеджер на 90 минут: Уроки бизнеса "изнутри" / Дэвид Болховер, Крис Брэди ; пер. с англ. : А. С. Шагоян. - Днепропетровск : Баланс-клуб, 2003. - 248 с.

Виноградський, Микола Данилович.
Менеджмент в організації : Навчальний посібник / Микола Виноградський, Алла Виноградська, Олена Шканова ; Київ. економ. ін-т менеджменту-"Економен". - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2002. - 652 с. - Бібліогр.: с. 646-647.

Гевко, І. Б.
Методи прийняття управлінських рішень: підручник / І. Б. Гевко. - К. : Кондор, 2009. - 186,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 186.

Євтушевський, Володимир Андрійович.
Корпоративне управління: Підручник / Володимир Євтушевський, ; Київський нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка ; Ін-т вищої освіти Академії пед. наук України. - К. : Знання, 2006. - 406 с. - Бібліогр.: с. 404-406.

Кривонос, Анатолій Олексійович.
Бізнес-планування на підприємстві: Навчальний посібник / Анатолій Кривонос, ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2005. - 159,[2] с. : табл. - Бібліогр. с. 156-157.
У пропонованому навчальному посібнику викладено основні методи розробки бізнес-плану як основного механізму планування і контролю оперативної і фінансової діяльності підприємства. Висвітлено питання фінансової, оперативної та інвестиційної політики підприємства.

Кулицький, Сергій Петрович.
Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник / Сергій Кулицький,; Ред. Т. М. Васильєва ; МАУП. - Київ : [б. и.], 2002. - 221,[1] с. : іл. - Бібліогр. с. 209-218.

Приймак, Василь Михайлович.
Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / Василь Приймак. - К. : Атіка, 2008. - 235 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 201-204.

Сумець, Олександр Михайлович.
Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Олександр Сумець, Микола Тумар ; М-во освіти і науки України. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 399,[1] с. - Бібліогр. в кінці розд.

Чернов, Юрий Владимирович.
Управленческое консультирование : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / Юрий Чернов, Сергей Фомишин, Александр Тищенко. - К. : Кондор, 2009. - 271 с. : табл. - Библиогр.: с. 235-239.

Герасімова І.
Чи потрібно менеджеру мистецтво? Культурологічний підхід до професійної підготовки майбутніх менеджерів / І.Герасімова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2001. - № 1. - С. 89-93.

Завалкевич Л.Е.
Развитие психологической гибкости как фактор эффективности менеджерской деятельности / Л.Е. Завалкевич // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - № 1. - С. 15-29. - Бібліогр.: 55 назв.. - Бібліогр.: 55 назв.

Коучинг - зона, свободная от советов // Менеджер по персоналу. - 2007. - № 4. - С. 8-12.

Кулик Ю.Є.
Професійний розвиток менеджерів як стратегія управління персоналом у міжнародному бізнесі / Кулик Ю.Є. // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 8. - С. 116 - 123. - Бібліогр.: с. 123 (10 назв). - Бібліогр.: с. 123 (10 назв)
У статті проаналізовано іноземний досвід виявлення, навчання та розвитку управлінців у міжнародних компаніях. Визначено базові чинники та етапи професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі, сформовано ключові компоненти стратегій управління персоналом та здійснено оцінку можливості їх практичного застосування українськими компаніями.

Локшин В.
Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки сучасного менеджера моди / В.Локшин // Рідна школа. - 2002. - № 2. - С. 33-34

Локшин, Віктор.
Психолого-педагогічні основи професійної підготовки менеджерів соціокультурної сфери у вищих навчальних закладах / В. Локшин // Рідна школа. - 2005. - № 2. - С. 22-25. - Бібліогр.: 20 назв.. - Бібліогр.: 20 назв.
Підготовка спеціалістів з управління формує свою інтелектуальну власність на основі поєднання навчально-виховного процесу з вимогами ринку, життя, отримання відповідних умінь і навичок, які допомагають студенту орієнтуватися в соціально-економічній системі.

Мартин Роберт.
Исследовательская функция в деятельности менеджера / Роберт Мартин // Проблемы теории и практики управления. - 2003. - № 1. - С. 112-116

Пашко Л.А.
Професійна підготовка менеджерів державного управління - виклик XXI століття / Л.А. Пашко // Статистика України. - 2004. - № 4. - С. 31-34. - Бібліогр.: 6 назв.. - Бібліогр.: 6 назв.

Петрова, Анастасія.
Педагогічне забезпечення процесу формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) / А. Петрова // Рідна школа. - 2008. - № 5. - С. 40-44. - Бібліогр.: 14 назв.. - Бібліогр.: 14 назв.
Статус іноземної мови в економічному вищому навчальному закладі має специфічне значення, що ускладнює викладання цієї дисципліни. Тут необхідно враховувати особливості основної професії студентів і зробити все можливе не лише щоб дати студентам знання зі свого предмета, але й для того, щоб сприяти спеціальній підготовці майбутніх фахівців.

Профиль мышления
Тест // Персонал. - 2004. - № 5. - С. 67 — 69

Стиль и ролевая направленность деятельности менеджера
Персонал. - 2003. - № 3. - С. 62-65


Етика та культура ділового спілкування

В розділі зібрані документи, що систематизують матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці, висвітлюють питання спілкування як соціального феномену, розглядають значення невербальних форм спілкування, характеризують форми та стилі ділового спілкування, стилі управління та службового етикету, розглядають природу виникнення конфліктів та способи їх розв'язання.


Невелєв, Олександр Михайлович.
Етика та етикет в зовнішньоекономічній діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Невелєв, Валентина Іваненко ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 166 с. : іл. - Бібліогр.: с. 120-121.

Посібник висвітлює проблеми здійснення ЗЕД у процесі налагодження міжнародних економічних відносин. Основна увага приділяється значенню етики та етикету здійснення ЗЕД міжнародними бізнес-менеджерами. Обгрунтовуються правова, корпоративна та особистісна складові ділової професійної етики міжнародної бізнес-діяльності. Наводяться деякі національні особливості етики та етикету здійснення ЗЕД, а також основна бізнес-термінологія, яку необхідно знати та використовувати міжнародним бізнес-менеджерам.
Томсон, Кевин М.
Рецепты корпоративной культуры : Как изменить привычное поведение / Кевин М. Томсон,; Пер. с англ. А. С. Карпенко. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 243 с. : ил. - (Сер. "Рецепты для сильных и энергичных компаний").

Ця книга розглядає основні аспекти організаційних та культурних змін, з якими стикаються сучасні організації в кризові або перехідні періоди. Автор пропонує 40 рецептів, 20 ключових інгредієнтів та 16 типів особистостей, за допомогою яких ви зможете створити власну культуру. Кожний розділ починається з огляду основних інгредієнтів. Але перед тим, як ви почнете готувати, вам знадобляться рецепти. Як тільки вони у вас з'являться, ви зможете приготувати безліч різноманітних страв, які допоможуть вирішити складні завдання, що стоять перед вами. Отже, починайте готувати та пожвавте культуру вашої організації.Етика ділового спілкування
Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т. Б. Гриценко [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 343,[1] с. - Бібліогр. в кінці розд.

Етика ділового спілкування
навч. посіб. / Валентина Воронкова [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 310 с. : іл., схеми. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр. в кінці тем; Бібліогр.: с. 284-287

Колесніков Г. О.
Менеджерський словник : Навчально-довідкове видання / Г. О. Колесніков ; М-во освіти і науки України, Українська Академія Наук, Волинський ін-т економіки та менеджменту. - К. : Професіонал, 2007. - 286,[2] с. - (Сер. "Словники професіонала"). - Бібліогр. с. 285-286

Культура ділового спілкування
Навч. посібник / Укл. Людмила Зубенко, Віктор Нємцов. - К. : ЕксОб, 2004. - 196,[3] с. - Бібліогр.: с.198.

Осовська, Галина Володимирівна
Комунікації в менеджменті: Навчальний посібник / Галина Осовська, Ред. Евгенія Кліменчук, ; Міністерство освіти і науки України . - К. : Кондор, 2003. - 214,[1] с. - Бібліогр.: с.211-212 .

Стоян, Тетяна Андріївна
Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навчальний посібник / Тетяна Стоян, ; М-во освіти і науки України, Київ. економ. ін-т менеджм. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 231 с. - Бібліогр.: с. 230-231.

Хміль, Федір Іванович
Ділове спілкування : Навчальний посібник / Федір Хміль,. - К. : Академвидав, 2004. - 278 с. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 273-274; Короткий термінологічний словник: с. 275-278.


Організація праці менеджера

В розділі зібрані документи, що висвітлюють особливості праці менеджерів, зокрема, характеризують мислення, говоріння, слухання, роботу з документами та інформаційними технологіями. Також книги надають практичні поради щодо тайм-менеджменту, самоменеджменту та організації розумової праці менеджерів.


Кови, Стивен Р.
Семь навыков высокоэффективных людей : мощные инструменты развития личности / Стивен Р. Кови ; пер. : О. Кириченко. - 3-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2008.

Це унікальне видання, визнаний у світі “міжнародний бестселер № 1”, автор якого, Стівен Кові, - відомий у світі спеціаліст з проблем керівництва, сім'ї та міжособистісних стосунків. Ті, хто прочитає книгу, зможуть значно підвищити свою ефективність як у діловій сфері, так і в стосунках з іншими, в першу чергу зі своїми близькими.
Лукашевич, Николай Павлович.
Самоменеджмент : Теория и практика / Николай Лукашевич. - К. : Ника-Центр, 2007. - 339 с. : табл. - Библиогр.: с.334-338.

В учебнике рассмотрены теоретические основы самоменеджмента, исследована его природа, а также предложена система социальных технологий и практических методик в виде Практикумов для каждого этапа деловой карьеры. Для преподавателей, аспирантов, студентов управленческих специальностей, менеджеров-практиков, руководителей всех уровней, а также тех, кто работает над саморазвитием и занимается самовоспитанием.Богоявленська, Юлія В’ячеславівна.
Економіка та менеджмент праці: Навчальний посібник / Юлія Богоявленська, Євген Ходаківський. - К. : Кондор, 2005, 2010. - 328,[3] с. : іл. - Бібліогр. с. 324-329.

Виноградський, Микола Данилович.
Організація праці менеджера : Навчальний посібник / Микола Виноградський, Алла Виноградська, Олена Шканова, ; Київ. економ. ін-т менеджм. - К. : Кондор, 2002. - 516 с. - Бібліогр.: с. 510-512.

Доброзорова, Олена Владиславівна.
Організація праці менеджера : навч. посібник / Олена Доброзорова, Ірина Осадчук. - К. : Кондор, 2009. - 501 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 498-501.

Колпаков, Віктор Михайлович.
Організація праці менеджера : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Віктор Колпаков ; Межрегиональная академия управления персоналом. - К. : Видавничий дім "Персона", 2008. - 427,[1] с. : граф., табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Скібіцька, Ліана Іванівна.
Організація праці менеджера : навчальний посібник / Ліана Скібіцька. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 358,[1] с. - Бібліогр.: с. 356-358.

Чайка, Галина Леонідівна.
Організація праці менеджера : Навчальний посібник / Галина Чайка. - К. : Знання, 2007. - 420,[1] с. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр.: с. 400-420.

Вернослова, Анна.
Что такое самоменеджмент? / Анна Вернослова // Персонал. - 2001. - № 8. - С. 71-74.

Майсюра, О. М.
Про ефективність використання особистого часу (до питання тайм-менеджменту) / О. М. Майсюра // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 196-200. - Бібліогр.: 14 назв.


Інноваційні методи та технології менеджерської діяльності

Література розділу допоможе менеджерам та керівникам досягти успіху в запровадженні змін та нововведень, управлінні проектами, інвестиціями та інноваціями.


Антонов, Валерій Миколайович.
Інтелектуально-математичний менеджмент : Кіберакмеологічна концепція / Валерій Антонов. - К. : КНТ, 2007. - 527 с. : табл. - Бібліогр.: с. 313-322 .

Монографія досліджує актуальну проблему - застосування у сучасному менеджменті прогресивних інтелектуальних технологій, а також моделей та методів розв'язку задач управління. В книзі розглянуто питання основ побудови інтелектуальних систем, когнітологічних баз даних, моделей трансформації даних на знання та способи перетворення знань, надані об'єктно-орієнтовані АРМ та інтелектуально-експертні системи для менеджменту.
Адизес, Ицхак Калдерон.
Интеграция: Выжить и стать сильнее в кризисные времена / Ицхак Калдерон Адизес ; пер. с англ. Т. Гутман. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. - 125,[1] с.

Если ничего не меняется, торжествует посредственность. Именно изменения и кризисы выявляют истинных лидеров и профессионалов. Большинство проблем современных компаний вызвано не столько внешними причинами, сколько внутренней дезинтеграцией. Способность мобилизовать компанию и заставить ее работать как единый механизм — ключевые навыки руководителя.
Книга Адизеса — незаменимый помощник руководителя и предпринимателя в период турбулентности на рынках.
Дудар, Тарас Григорович.
Інноваційний менеджмент: навчальний посібник для студентів вузів / Тарас Дудар, Василь Мельниченко ; М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. екон. ун-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2009.

В посібнику узагальнено та викладено найважливіші аспекти теорії інноватики: предмет, завдання та концепції інноваційного менеджменту. Охарактеризовано основні складові інноваційного менеджменту та особливості його здійснення суб'єктами господарювання в умовах ринкових відносин: організаційні форми інноваційної діяльності; управління інноваційним розвитком організації та інноваційним проектом; управління ризиками та державна підтримка інноваційної діяльності.Бушуев, С. Д.
Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0) / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева ; под ред. : С. Д. Бушуева ; Украинская ассоциация управления проектами. - К. : Ірідіум, 2006. - 202,[1] с. : табл.

Веретенников, В. І.
Управління проектами: Навчальний посібник / В. І. Веретенников, Л. М. Тарасенко, Г. І. Гевлич ; М-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 279 с. : табл. - Бібліогр. в кінці модул.; Бібліогр.: с. 276-279.

Гарді, Джордж.
Як досягти успіху в запровадженні змін і нововведень / Джордж Гарді ; Британська Рада в Україні. - 2-е вид. - К. : [б. и.], 2000. - 96 с. - (Сер. "Менеджмент за тиждень").

Давидович, Ігор Євгенович.
Контролінг: навчальний посібник / Ігор Давидович ; М-во освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 547 с. - Бібліогр.: с. 544-548.

Зацеркляний, Микола Мілентійович.
Основи економічної кібернетики : навч. посібник / Микола Зацеркляний, Олександр Мельников. - Чернівці : Наші книги, 2008. - 390,[1] с. : табл., іл., схеми. - Бібліогр.: с. 387-390.

Зелинский, Сергей Эдуардович.
Автоматизация управления предприятием: Учебное пособие / Сергей Зелинский. - К. : Кондор, 2008. - 516,[2] с.

Матвіїшин, Євген Григорович.
Планування проектних дій: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Євген Матвіїшин ; М-во освіти і науки України, Львівський регіональний ін-т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 215,[1] с. - Бібліогр. с. 214.

Монастирський, Григорій Леонардович.
Теорія організації: навч. посібник / Григорій Монастирський. - К. : Знання, 2008. - 319 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 315-319.

Никифорчук, Б. В.
Системний підхід до прийняття управлінських рішень / Б. В. Никифорчук. - Львів : Українська академія друкарства, 2007. - 229 с. - Бібліогр.: с. 226-229.

Ноздріна, Лариса Василівна.
Управління проектами: підручник / Лариса Ноздріна, Валентина Ящук, Орест Полотай; за заг. ред. Л. Ноздріної ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 430 с. : табл., іл. - Предм. покажч.: с. 423-427.

Організація та проектування логістичних систем
підручник / М. П. Денисенко [та ін.]; за ред. М. П. Денисенка [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну, Нац. транспорт. ун-т, Сумський Нац. аграрний ун-т [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 333 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці розд.

Тян, Рево Борисович.
Управління проектами: Підручник для студ. вузів / Рево Тян, Борис Холод, Володимир Ткаченко, ; Дніпропетровський ун-т економіки і права. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 221,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 221.

Управління інвестиціями та інноваціями
текст лекцій: навч. посіб. / Г. В. Жаворонкова [та ін.]. - К. : Кондор, 2010. - 180 с. : табл. - Бібліогр.: с. 176-180.

Управління проектами
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Лариса Збаразська [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 167,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 167.Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Сучасна професія — менеджер
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua