[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон

Великий трудівник науки
( до 180-річчя від дня народження Д.І.Менделєєва)

“Видатні таланти випереджають роки, генії випереджають століття”
О.Бальзак


Летопись жизни и деятельности Д. И. Менделеева [Текст] / Р. Б. Добротин, Н. Г. Карпило, Л. С. Керова, Д. Н. Трифонов; Ред. А. В. Сторонкин. - Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1984. - 517 с. : ил.
В книзі наведена хронологія основних подій життя та наукової діяльності Д.І. Менделєєва, яка упорядкована по документах його архіву та результатах досліджень його творчості, що разом з коментарями дає повне уявлення про Д.І. Менделєєва — вченого й організатора науки, педагога й просвітника, громадського діяча й мислителя.Фигуровский, Николай Александрович. Дмитрий Иванович Менделеев, 1834-1907 / Н. А. Фигуровский ; АН СССР. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Наука, 1983. - 287 с. : ил
Книга присвячена Д.І. Менделєєву і вміщує поряд з біографічним нарисом огляд наукової, педагогічної і громадської діяльності великого вченого. Центральне місце серед опису численних публікацій, хімічних і фізичних досліджень Менделєєва займає характеристика робіт, пов’язаних з відкриттям періодичного закону хімічних елементів.


Кедров, Бонифатий Михайлович Мировая наука и Менделеев - М. : Наука, 1983. - 253 с.
Дана книга — перша в світі спроба багатопланового аналізу розвитку уявлення про речовину, починаючи з Бойля, Ньютона, Ломоносова і закінчуючи серединою ХХ століття. В книзі розглянута творчість Д.І.Менделєєва як центральної фігури вчення про речовину.Макареня, Александр Александрович. Д. И. Менделеев : Кн. для учащихся / А. А. Макареня, Ю. В. Рысев. - 2-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 1983. - 128 с. : ил. ;

Волков, Владимир Акимович Выдающиеся химики мира : Биогр. справ. / В. А. Волков, Е. В. Вонский, Г. И. Кузнецова ; Под ред. В. И. Кузнецова. - М. : Высш. шк., 1991. - 655,[1] с
Кедров, Бонифатий Михайлович. День одного великого открытия. [Об открытии периодич. закона Менделеевым] [] / Бонифатий Михайлович Кедров. - М: 1958. - 560 с.

Открытие химических элементов [Текст] : Специфика и методы открытия. Пособие для учителей / [Подгот. Д. Н. Трифонов, Л. П. Петров, С. В. Альтшулер и др.]. - М. : Просвещение, 1980. - 174 с.
Агафошин, Николай Петрович. Периодический закон и периодическая система элементов Д. И. Менделеева : Пособие для учащихся / Николай Агафошин. - Издание 2-е. - М. : Просвещение, 1982. - 191,[1] с. :

Кедров, Бонифатий Михайлович. Закон периодичности и химические элементы. Открытия и хронология [] / Бонифатий Михайлович Кедров ; Академия Наук СССР (Москва), Институт истории естествознания и техники. - М. : Наука, 1969. - 192
Годовников, Александр Александрович. Периодическая система Д. И. Менделеева и силовые характеристики элементов [Текст] / Александр Годовников ; Отв. ред. С. П. Габуда. - Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1981. - 94. с.

Басюк, Т. Г. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва [Текст] / Т. Г. Басюк // Хімія. - 2010. - № 22. - С. 14-17
Пильникова, Н. Н. О философском значении периодического закона [Текст] / Н. Н. Пильникова // Химия в школе. - 2012. - № 6. - С. 23-25.

Валитов, А. А. Д. И. Менделеев. Детство и гимназические годы [Текст] / А. А. Валитов // Химия в школе. - 2012. - № 9. - С. 65-69.
Рогожников, С. И. Шахматы и другие увлечения в жизни Д. И. Менделеева [Текст] / С. И. Рогожников // Химия в школе. - 2012. - № 5. - С. 65-71.
Гайна, Георгій Анатолійович Основи проектування баз даних [] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки 0804 "Комп’ютерні науки" / Георгій Гайна ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. - К. : Кондор, 2008. - 199 с.

Глибовець, А. М. Практикум з мови програмування Ci : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А. М. Глибовець, М. М. Глибовець, В. С. Проценко. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. - 209 с.

Довідник програмного забезпечення / О. В. Ткаченко [та ін.] ; під ред. В. О. Болілого ; М-во освіти і науки України, КДПУ ім. Володимира Винниченка. - Вид. 1-е. - Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. - 79 с.

Завадський, Ігор Олександрович Основи візуального програмування [Текст] : [навч. посіб.] / Ігор Завадський, Ростислав Заболотний ; ред. А. М. Гуржій. - К. : Видавнича група ВНV, 2009. - 269 с.

Николайчук, Ярослав Миколайович Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем : навчальний посібник / Ярослав Николайчук, Наталія Возна, Ігор Пітух. - Тернопіль : Терно-граф, 2010. - 391 с.

Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах : навчальний посібник / О. М. Пупена [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Ліра-К, 2011. - 550 с.

Прохоренок, Николай Анатольевич JQuery. Новый стиль программирования на JavaScript [Текст] / Н. А. Прохоренок ; ред. А. В. Слепцов. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2010. - 269 с.

Татарчук, Микола Іванович Корпоративні інформаційні системи : Навчальний посібник / Микола Татарчук ; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 291 с.

Фуфаев, Эдуард Валентинович Базы данных : учебное пособие / Эдуард Фуфаев, Дмитрий Фуфаев. - 5-е изд., стереотипное. - М. : Академия, 2009. - 319 с.ФонФон

[ HOME ]

Великий трудівник науки ( до 180-річчя від дня народження Д.І.Менделєєва)
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2014 Webmaster: webmaster@library.kr.ua