[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон «Маркетинг – наука та мистецтво»

Фон


«Маркетинг – наука та мистецтво»

Слово «маркетинг» сьогодні звучить повсюдно. Але що таке маркетинг? Як визначити це поняття?

Всі вчені, які вивчають поняття, дійшли висновку, що маркетинг – це наука і мистецтво. Визначення різних шкіл дещо відрізняються, але якщо розглядати їх суть, то стане зрозуміло, що в його основі лежить процес задоволення людських потреб за допомогою вільного обміну товарів і послуг на гроші. Маркетинг – процес двосторонній. З одного боку, він вигідний виробникам, тому що дозволяє отримати прибуток. З іншого – покупці або споживачі отримують те, що їм необхідно.

У чому полягає мета маркетингу? У створенні на виробництві умов, максимально пристосованих до вимог і змін ринку, до суспільного попиту. Метою також є підвищення конкурентоспроможності, витяг максимального прибутку, створення інструментарію, необхідного для вивчення ринку.

Для того щоб зробити підприємство успішним, недостатньо знати відповідь на питання «що таке маркетинг». Потрібно чітко уявляти його основні функції та принципи. Про все це ви детально дізнаєтесь із представлених на виставці книг.
Маркетинг у галузях і сферах діяльності
: навч. посібник / ред. І. М. Буднікевич. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 535 с. : табл. - Предм. покажч. с. 529-535.

У навчальному посібнику представлено теоретичний та практичний матеріал стосовно особливостей використання методів та інструментів маркетингу в окремих галузях, сферах діяльності.
Маркетингова інформація
: підручник / Євген Крикавський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 414,[2] с. : граф., табл. - (Сер. "Світ маркетингу і логістики" ; вип. 6). - Бібліогр. с. 321.

Узагальнено світовий і вітчизняний досвід організовування на підприємствах збирання та захисту маркетингової інформації та сучасні методичні проблеми її обробки на підприємствах України. Розкрито роль інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах переходу до інформаційної економіки та подано розгорнуту характеристику основних його складових. Детально викладено основи планування й організовування захисту маркетингової інформації з погляду досягнення економічної безпеки підприємств різних форм власності та сфер діяльності.Гончаров, Станіслав Михайлович.
Практикум з маркетингу : навчальний посібник / Станіслав Гончаров, Ніна Кушнір. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 205 с.

У навчальному посібнику наведено вправи, ситуації, контрольні завдання, тренінгові тести, питання гарантованого рівня знань, які сприяють засвоєнню теоретичних аспектів системи маркетингу. Їх виконання дає змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, а наведені відповіді – перевірити себе.Крикавський, Євген Васильович.
Стратегічний маркетинг : навчальний посібник / Євген Крикавський, Людмила Третьякова, Наталія Косар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 2-е вид. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 255,[1] с. : схеми, граф., табл. - (Сер. "Світ маркетингу і логістики" ; вип. 3). - Бібліогр. с. 230-232.

Викладено роль і місце стратегічного маркетингу в управлінні підприємством, що функціонує у змінному ринковому середовищі. Розглянуто сутність і характеристики маркетингових стратегій зростання підприємства, сегментації та вибору цільового ринку, стратегій диференціації і позиціонування, конкуренції, а також функціональні стратегії підприємства за складовими комплексу маркетингу (маркетингові, товарні, цінові стратегії у сфері розподілу продукції і у сфері комунікації).
Висвітлено методичні підходи до аналізу маркетингового середовища та визначення конкретних переваг, а також теоретичні засади маркетингового стратегічного управління портфелем бізнесу підприємства. Теоретичний матеріал супроводжується контрольними запитаннями, тестовими і приктичними завданнями та ситуаційними вправами з практичної діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств.Палеха, Юрій Іванович.
Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : навчальний посібник / Юрій Палеха, Ольга Палеха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Ліра-К, 2013. - 478,[2] с. : табл., схеми. - Бібліогр. с. 459-475.

Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу по їх створенню як систему і пояснити кожну її складову. Викладений тут матеріал допоможе студентам з’ясувати особливості інформаційного ринку, ознайомитись з рекламною та інформаційно-консультативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг, оволодіти бенчмаркінгом й основними засадами електронної комерції.Планування маркетингу
: навч. посібник / Олена Овєчкіна [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 349 с. : табл., іл. - Бібліогр. с. 316-322.

У навчальному посібнику комплексно висвітлені загальнотеоретичні й практичні основи формування та функціонування основних засад планування маркетингу, взаємодії його складових з системоутворюючими елементами підприємства, методів свідомого впливу на економіку фірми. Особливу увагу приділено теоретико-методологічним питанням планування маркетингу як в оперативних умовах, так й в довгостроковій пролонгованій перспективі, методам і технологіям позиціонування підприємства в ринковому середовищі з притаманним йому ризиком та невизначеністю.Маркетингова діяльність підприємств
: сучасний зміст : монографія / ред. Н. В. Карпенко. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 251,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 238-250.

У монографії представлені результати комплексного дослідження актуальних теоретичних і практичних проблем маркетингу на ринку товарів та послуг. Проаналізовано та висвітлено методологію і практику сучасного управління маркетинговою діяльністю підприємств України.Прокопенко, Ольга Володимирівна.
Екологічний маркетинг : навч. посіб. / Ольга Прокопенко. - К. : Знання, 2012. - 319 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 311-319.

Системно висвітлено теоретичні та практичні аспекти впровадження у практику діяльності вітчизняних підприємств концепції екологічного маркетингу. Посібник містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення. У практикумі наведено аналітичні та графічні вправи, тести, кросворди, практичні завдання і зразки найбільш складних завдань.Біловодська, Олена Анатоліївна.
Маркетингова політика розподілу : навчальний посібник / Олена Біловодська. - К. : Знання, 2011. - 495,[1] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 492-495.

Розглядаються теоретичні та методичні основи маркетингової політики розподілу, зокрема щодо організації та управління товарним рухом, оптової та роздрібної торгівлі у каналах розподілу. Висвітлено концептуальні засади розуміння маркетингової політики розподілу та маркетингової логістики, державної закупівлі та державного замовлення, вибору маркетингової політики та каналів розподілу. Посібник містить багато прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з усіх розділів курсу.Окландер, Михайло Анатолійович.
Маркетингова товарна політика : навчальний посібник / Михайло Окландер, Марина Кірносова ; М-во освіти і науки України, Одеський націонал. політех. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 207,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 204-207.

У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової товарної політики підприємства. Розглянуто сутність та зміст маркетингової товарної політики, механізм ринкової конкуренції. Приділено увагу якості товарів та методам її оцінювання.Менеджмент і маркетинг туризму
туризму : навчальний посібник / Тетяна Афонченкова [та ін.] ; ред. О. Є. Лугінін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Ліра-К, 2013. - 363,[1] с. : схеми, табл., мал. - Бібліогр. с. 355-363.

У посібнику розглядається сучасна теорія і практика менеджменту і маркетингу туризму, доповнюючи небагаточисельні навчальні видання в Україні за даною тематикою. Зроблена спроба у стислій формі одночасно висвітлити основні питання менеджменту і маркетингу в туристичній діяльності.
Посібник складається зі вступу, двох частин, і списку літературних джерел з менеджменту і маркетингу в туристичній діяльносгі. Матеріал посібника охоплює основні теми освітньо-професійних програм з менеджменту і маркетингу туризму. Після кожного розділу наводяться запитання до самоконтролю знань.
Перша частина «Менеджмент туризму» присвячена розгляду питань з еволюції менеджменту, функціям менеджменту з урахуванням специфіки туристичної діяльності та іншим актуальним напрямкам в практичній діяльності сучасного менеджера в індустрії туризму. Частина 1 укладена О.Є. Лугініним, О.В. Булюк, Ю.В. Панченко, Н.В. Федотовою.
У другій частині «Маркетинг туризму» розглянуті основні напрямки маркетингових досліджень, комунікацій і посередницької діяльності в туризмі, сучасні маркетингові стратегії і підходи до цінової політики в туристичній діяльності. Частина 2 укладена Т.М. Афонченковою, Б.П. Масенко.Мальська, Марта Пилипівна.
Управління маркетингом у сфері туризму : підручник / Марта Мальська, Ірина Жук ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 327,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 283-300.

У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні та практичні основи управління маркетингом, як дисципліною, наукою й галуззю дослідження. Зокрема, розкрито понятійно-категоріальний апарат, зміст, процес та методологію, а також його місце у системі економічних наук. Розглянуто туризм як сферу послуг, маркетинг як інструмент аналізу сфери туризму, маркетингове планування діяльності підприємств туристичної індустрії, здійснено економічний аналіз у системі маркетингової діяльності туристичних компаній. Висвітлено державне регулювання маркетингової діяльності у сфері туризму.Крикавський, Євген Васильович.
Маркетинг та менеджмент : навчальний посібник / Євген Крикавський, Тетяна Данько, Наталя Ярошевич ; ред. С. В. Князь ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2016. - 95,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 92-93.

Розглянуто сутність та значення маркетингу, маркетингову інформаційну систему, маркетингові дослідження, організацію управління маркетинговою діяльністю, сутність і систему маркетингового планування, маркетингові стратегії в управлінні, контроль та аудит маркетингової діяльності.Бергер, Йона.
Заразливий : психологія вірусного маркетингу : чому товари та ідеї стають популярними / Йона Бергер ; пер. з англ. Олени Замойської. - К. : Наш Формат, 2015. - 221,[11] с. : фото. - Прим. с. 215-221.

Науковець і бізнес-експерт Йона Берґер у своїх дослідженнях шукає відповіді на питання: чому одні ідеї та товари, поведінкові штампи стають популярними, навіть заразливими, а інші залишаються поза масовою увагою. Чому одні відео на YouTube отримують мільйони переглядів, а інші, не менш дотепні і захопливі, залишаються незауваженими? Чому в певних ресторанах завжди людно, у той час як аналогічні заклади масово банкрутують? Яким чином місце голосування впливає на виборців? Чи можливо зробити продукт популярним за обмеженого рекламного бюджету? І чи завжди мільйонні витрати на рекламу обертаються мільйонними прибутками? Ця книга відкриває таємниці заразливого контенту і допомагає зрозуміти феномен вірусного розповсюдження інформації. Опираючись на найсучасніші технології маркетингу поголосу і соціального впливу, автор подає прикладну формулу популярності, яка допоможе зробити заразливим будь-який товар або ідею.Фон


Фон

[ HOME ]

«Маркетинг – наука та мистецтво»
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua