[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон

Логістика: концепції та системи

Логістика, як економічна наука, з'явилася в Україні в кінці ХХ століття. Провідні вчені-економісти різних країн світу пов'язують цю науку з теорією управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками між різними галузями виробництва і сфери послуг. Успішна діяльність підприємств на ринку багато в чому залежить від обслуговуючих виробництво процесів матеріально-технічного забезпечення та збуту виготовленої продукції посередникам і споживачам.

В умовах, коли зростання обсягів виробництва і розширення господарських зв'язків призвели до збільшення витрат сфери обігу, увага підприємців сконцентрувалася на пошуку нових форм оптимізації ринкової діяльності та скороченні витрат у цій сфері. Фундаментальні засади логістики і основи технології прийняття типових рішень на підприємстві, взаємозв'язок логістики і маркетингу, підходи щодо використання логістики в Україні та за кордоном та багато інших питань цікаво висвітлені в літературі, представленій на виставці. 

 

 

Теоретичні основи логістики


65.050 Л 69 Логістика: теорія та практика : навч. посіб. / В.Кислий [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 359 с. : табл. - Бібліогр.: с. 346-347.
У навчальному посібнику викладено сутність та генезис розвитку логістики як інструменту ринкової економіки, досліджено різноманітність форм логістичних утворювань, розкрито сутність, мету, основні завдання, функції та види логістичних систем. Крім того викладено теоретичні засади управління матеріальними потоками в логістиці; завдання, функції та організацію заготівельної та внутрішньовиробничої логістики, логістики запасів та складування, транспортної, розподільчої та посередницької логістики; розкрито економічну сутність та основні види логістичних послуг; досліджено організацію логістичного сервісу, основні підходи щодо оцінки якості логістичного обслуговування, теоретичні засади економічної ефективності логістики, а також підходи щодо використання логістики в Україні та за кордоном.65.050 О-50 Окландер, Михайло Анатолійович. Логістика : підручник / М.Окландер ; М-во освіти і науки України, Одеський держ. економ. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 344, [1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 342-344.
У підручнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення логістики, принципи і компоненти логістичної системи підприємства. Сформульовано методологію логістичного підходу. Розглянуто теоретико-прикладні положення формування логістичних механізмів адаптації підприємства до зовнішнього середовища. Показано взаємозв'язок логістики і маркетингу. Викладено теорію макромаркетингової підтримки функціонування логістичної системи підприємства. Подано схеми, таблиці, вправи для самостійної роботи.


65.050 К 82 Крикавський, Євген Васильович. Логістика: компендіум і практикум : Навчальний посібник / Є. Крикавський, Н.Чухрай, Н.Чорнописька,. - К. : Кондор, 2007. - 336,[2] с. - Бібліогр.: с. 335-336. -
У навчальному посібнику викладено фундаментальні засади логістики і основи технології прийняття типових рішень на підприємстві. Матеріал викладено з урахуванням специфіки вітчизняного ринку, нормативно-правової бази. Компендіум розглядає теоретичні аспекти логістики, пропонуючи типові логістичні задачі та іх розв 'язок. Практикум містить завдання та вправи, відповіді до них, тести та контрольні завдання.


65.050 М 74 Моисеева, Н. К. Экономические основы логистики : учебное пособие / Н. К. Моисеева ; под. ред. : В. И. Сергеева. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 527, [1] с. - (Сер. "Высшее образование").
В учебнике изложен широкий круг экономических вопросов логистики – от макро- до микроэкономических, касающихся как специализированных фирм, оказывающих логистические услуги, так и логистических систем промышленных предприятий. Рассмотрены методы и стратегии ценообразования в цепи поставок; логистические издержки и способы их учета, анализа и регулирования, оценка эффективности использования ресурсов логистических систем; особенности бизнес-планирования и учета рисков инвестиционных решений в логистике. Наряду с изложением теоретических основ и методологических особенностей экономики логистики книга содержит практические примеры, контрольные вопросы и тесты для закрепления учебного материала.


65.050 М 74 Модели и методы теории логистики : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 080502 "Экономика и управление на предприятии" и 062200 "Логистика" / В. С. Лукинский [та ін.] ; ред. : В. С. Лукинский. - 2-е издание. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2008. - 447, [1] с. : табл. - (Сер. "Учебное пособие"). - Библиогр. с. 444-447.
В учебном пособии приведена оригинальная классификация моделей и методов, применяемых в теории логистики; проанализированы и обобщены подходы, используемые в заготовительной, производственной и распределительной логистике; даны усовершенствованные или вновь разработанные модели и методы решения основных задач; выбор логистических посредников, АВС- и XYZ- анализ, оптимальная величина заказа, многономенклатурные и многомерные поставки, определение текущего и страхового запаса, интегральные модели и алгоритмы транспортно-складской логистики и другие. Пособие также содержит материалы по моделям выбора логистических посредников, применению методов прогнозирования в логистике, оптимальные размеры заказа в транспортной логистике.


65.050 С 89 Сумець, Олександр Михайлович. Логістична інфраструктура: теоретичний аспект : препринт / О.Сумець, Т.Бабенкова ; Харківський нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. Петра Василенка. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 46 с. : іл.
Розглянуто онтологію термінів «інфраструктура» та «логістична інфраструктура». Описані функції і склад логістичної інфраструктури, фактори впливу на розміщення об'єктів логістичної інфраструктури та існуючі підходи до вибору місця розташування об'єктів логістичної інфраструктури на логістичному полігоні. Викладено авторський підхід до процедури вибору місця розташування об'єктів логістичної інфраструктури на логістичному полігоні.


65.050 О-64 Організація та проектування логістичних систем : підручник / М. П. Денисенко [та ін.]; за ред. М. П. Денисенка [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну, Нац. транспорт. ун-т, Сумський Нац. аграрний ун-т [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 333 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці розд.


Висвітлено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо управління матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками підприємств на основі застосування сучасних методів проектування логістичних систем. Викладення матеріалу супроводжується графіками, таблицями, малюнками, контрольними запитаннями, котрі дають змогу повною мірою врахувати доцільність використання підприємствами логістичних механізмів в процесі забезпечення оптимального вирішення завдань заготівельної, виробничої та розподільчої логістики.65.050 А 27
Агуреева, Ольга Викторовна.
Краткий курс по логистике : учебное пособие / Ольга Агуреева. - М. : Окей-книга, 2009. - 175,[1] с. - (Сер. "Скорая помощь студенту. Краткий курс").65.5 Б 16
Бажин, Игорь Иванович
Проектно-логистическое управление ресурсным обеспечением / И.Бажин, В.Сысоев,; Ред. Т. И. Арсеньева. - Н. Новгород : Изд. Гладкова О. В., 2005. - 221 с. : ил. - Библиогр.: с. 216-220.65.9(4УКР)421 Б 61
Біловодська, Олена Анатоліївна.
Маркетингова політика розподілу : навчальний посібник / О. Біловодська. - К. : Знання, 2011. - 495,[1] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 492-495.65.050 Д 81 Дудар, Тарас Григорович.Основи логістики : навчальний посібник / Т.Дудар, Р.Волошин. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 171 с. : іл., схеми, табл. - Бібліогр.: с. 169-171.65.050 Л 69
Логістика : навчальний посібник
/О.Тридід, Г.Азаренкова, С.Мішина, І. Борисенко. - К. : Знання, 2008. - 566,[1] с. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.65.050 О-75
Основы логистики :
учебник для вузов / под ред. В. В. Щербакова. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2009. - 426 с. : табл., ил. - (Сер. "Учебник для вузов"). - Библиогр.: с. 417-42665.050 П56
Пономарьова, Юлія Володимирівна.
Логістика : навчальний посібник / Ю.Пономарьова ; Мін-во освіти і науки України, Харківський державний ун-т харчування і торгівлі . - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 326, [1] с.65.050
Х 94 Хромов, Олександр Прокопович.
Логістика : навч. посібник / Олександр Хромов. - Харків : Бурун Книга, 2012. - 223 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 218-220. Архіпов, Сергій.Модифікація моделі управління запасами Харріса-Уілсона / С. Архіпов // Економіст. - 2012. - № 1. - С. 59-62. - Бібліогр. в кінці ст.Крапива, Сергей.Примерное поведение: Участники рынка логистических услуг пытаются сформулировать общие правила игры / С.Крапива // Бизнес. - 2013. - № 49 (9 декабря). - С. 40-44Сумець, О. М.Розвиток форм інвестування оновлення техніко-технологічної бази логістичних систем / О. М. Сумець // Економіка АПК. - 2014. - № 2. - С. 57-63 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.Стройко, Тетяна.Формування логістичної інфраструктури в умовах прагнення України до євроінтеграції / Т.Стройко, І. Іртищева // Економіст. - 2013. - № 12. - С. 16-18.

Шкода, М. С.Світовий досвід використання логістичних підходів для ефективного управління розвитком підприємства й адаптація їх до вітчизняних реалій / М. С. Шкода // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С. 31-36 : табл. -
Логістика в галузях економіки


65.9(4УКР)40 О-50 Окландер, Михайло Анатолійович. Промислова логістика : Навчальний посібник / М.Окландер, О. Хромов ; М-во освіти і науки України, ОДЕУ. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 221 с. - (Сер. "Економіка"). - Бібліогр.: с. 219-221
У навчальному посібнику розглянуто концептуальні, методологічні та методичні положення логістики стосовно діяльності промислового підприємства. Сформульовано наукові основи використання промислової логістики як інструменту підвищення ефективності господарювання. Розглянуто компоненти логістичної системи. Подано схеми, таблиці, вправи для самостійної роботи.


65.9(4УКР)30 З-41 Зборовська, Ольга Михайлівна. Логістичні аспекти управління оборотним капіталом промислових підприємств / О.Зборовська ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - Дніпропетровськ : [б. в.], 2008. - 198 с. : табл.
У монографії обгрунтовано теоретико-методологічні підходи до побудови новітньої парадигми логістичногто управління оборотним капіталом промислових підприємств. На основі узагальнення та подальшого розвитку базових концепцій управління оборотним капіталом підприємств, аналізу практики формування оборотного капіталу викладено наукові засади формування логістичної системи управління оборотним капіталом. Викладені засади дають змогу на принципово новій методологічній основі удосконалювати управління потоковими процесами підприємства. Практичне значення запропонованої у монографії системи полягає в тому, що вона дає можливість поетапно конкретизувати процес управління оборотним капіталом на основі застосування логістичних підходів, розробити заходи щодо його удосконалення і скорегувати загальну схему управління підприємством.


65.050 А67 Аникин, Борис Александрович. Коммерческая логистика : учебник / Б. Аникин, А. Тяпухин ; Гос. ун-т управления, Оренбургский гос. ун-т. - М. : Проспект, 2009. - 426,[1] с. - Библиогр. с. 409-414.
В учебнике даны основные определения коммерческой логистики, отражена ее структура, основное место в коммерческой деятельности предприятия. Учебник отражает последние достижения логистических исследований в области логистики как науки об управлении потоками ресурсов. Он включает достаточный объем вопросов, примеров и тестов, позволяющих контролировать качество усвоения материала.


65.9(4УКР)26 С 59 Сокур, Іван Миколайович. Транспортна логістика : навчальний посібник для студентів вузів / І. Сокур, Л.Сокур, В.Герасимчук ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький держ. політехнічний ун-т імені Михайла Остроградського. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 220,[1] с. - Бібліогр. : с. 189-192.
У навчальному посібнику висвітлена загальна характеристика транспорту, організація транспортних перевезень вантажу, надана характеристика окремих елементів транспортної логістики. Розглядається транспортне забезпечення зовнішньоекономічних угод, проблеми та перспективи розвитку транспорту.


65.9(4УКР)42 С 50 Смиричинський, Валентин Васьльович Логістичний менеджмент державних закупівель : Теоретично-правовий та методологічний аспект: Монографія / Валентин Смиричинський,. - Тернопіль : Карт-бланш, 2004. - 390 с. : іл. - Бібліогр.: с. 384-390.
Мета монографічної роботи – дослідити теоретичні аспекти значення та змісту державних закупівель, формування їх організаційної системи в Україні. Концепцію управління державними закупівлями автор побудував на засадах логістичного менеджменту і розглядає його як найбільш перспективну сучасну модель менеджменту. Світовий досвід доводить перспективність такої концепції і автор переконаний, що застосування такого концептуального підходу призведе до досягнення конкретних економічних здобутків у мінімізації сукупних витрат, підвищенню рівня обслуговування, зменшенні сукупних запасів матеріальних ресурсів, прискоренні матеріальних та фінансових потоків.


65.050 Б 23 Банько, Віктор Григорович. Логістика : навч. посіб. / В.Банько. - К. : КНТ, 2007. - 330 с. : іл.
У навчальному посібнику висвітлено методологічні основи розробки і вибору логістичних процесів у туристському комплексі. Подано нову концепцію управління системою логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам. Вперше в Україні розроблена наукова класифікація та методика логістичних карт, за допомогою яких визначається трудоємкість логістичних операцій на всьому шляху товароруху від виробника до споживача.


65.9(4УКР)42 З-91 Зубар, Надія Миколаївна. Логістика у ресторанному господарстві : навч. посіб. / Н.Зубар, М. Григорак. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 307 с. : іл., табл., схеми. - Бібліогр.: с. 185-186.
У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи і практичні рекомендації з управління матеріальними, сервісними, інформаційними та іншими потоками на основі концепцій та принципів логістики у закладах ресторанного господарства.65.9(4УКР)26 І-58
Інвестиційний потенціал у логістиці : На прикладі автотранспорту /
К. Фесенко, Л.Зайончик, М.Денисенко, В.Кабанов.- К. :Науковий світ, 2002.-259 с. - Бібліогр.: с. 257-258.65.9(УКР)26 І-58
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід : монографія
/ М. П. Денисенко [та ін.] ; за ред. : М. П. Денисенка, Л. І. Михайлової. - Суми : Університетська книга, 2008. - 1049,[1] с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав.65.9(4УКР)843 К 21
Караваєв, Тарас Анатолійович.
Митна логістика : опорний конспект лекцій для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" напряму підготовки "Торгівля" спец. 8.050302 "Товарознавство та експертиза в митній справі": навч.-метод. вид. / Т. А. Караваєв ; ред. Т. Д. Обламська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-екон. ун-т, Кафедра товарознавства та експертизи непродовольчих товарів. - К. : [б. в.], 2009. - 51 с. : схеми. - Бібліогр.: с. 50-5165.9(4УКР) П78
Провайдинг інновацій :
Підручник / М. П. Денисенко, А. П. Гречан, М. В. Гаман та ін.; за ред. : М. П. Денисенка ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Професіонал, 2008. - 443,[2] с.65.9(4УКР)44 У 67
Управління сучасним готельним комплексом
: Навчальний посібник / Георгій Мунін, Андрій Змійов, Георгій Зінов’єв та ін.; За ред. С. І. Дорогунцова ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України, Укр. гуманіт. ін-т. - К. : Ліра-К, 2005. - 514 с. -Кондратюк, Д. М. Інтеграція як основа формування логістичної системи сільськогосподарських підприємств / Д. М. Кондратюк // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. - 2014. - № 1. - С. 71-76. - Бібліогр. в кінці ст.Кривов'язюк, І. В.Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства / І. В. Кривов'язюк, Ю. М. Кулик // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 12. - С. 254-262 : табл., рис. - Бібліогр.: 15 назвХарнов, Б. Г. Концепции логистики и маркетинга в формировании отношений властных и предпринимательских структур / Б. Г. Харнов // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 6. - С. 13-20 : табл. -Чайковська, Тетяна.Модель управління доставкою вантажів "Точно в строк / Т. Чайковська // Економіст. - 2012. - № 6. - С. 59-61. - Бібліогр. в кінці ст.


ФонФон

[ HOME ]

Логістика: концепції та системи
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2014 Webmaster: webmaster@library.kr.ua