[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Ліс: існування, збереження.Ліс: існування, збереження.

Ліс – найважливіша складова частина біосфери нашої планети і роль його визначається не тільки величезним економічним значенням, яке випливає зі здатності лісу сприятливо впливати на навколишнє середовище. Тому питанням розвитку лісового господарства приділяється постійна увага в усіх країнах світу.

I. Ліс як природна система.Генсірук, Степан Антонович
Історія лісівництва в Україні. - Львів : Світ, 1995. - 421,[1] с. : іл. - Бібліогр.: с.398-405; Хронолог. покажч.: с.406-408;

У книзі висвітлено історію лісів і лісівництва в Україні, проблеми розвитку лісового господарства, лісової, та деревообробноїпромисловості.Викладено питання районування, запропоновано систему заходів щодо підвищення продуктивності та якісного складу лісів,посилення їх захисних та водоохоронних функцій. Значну увагу приділено охороні, раціональному використанню лісових багатств України.
Свириденко, Володимир Єфремович
Лісівництво : Підручник / Володимир Свириденко, Олександр Бабіч, Леонід Киричок,; За ред. В. Є. Свириденка ; Кабінет Міністрів України, Нац. аграрний ун-т. - Київ : Арістей, 2004. - 543 с.

У підручнику розкривається суть лісу як складного рослинного угрупування, найважливішого компонента біосфери Землі.У першій частині -” Лісознавство “- розглянута морфологія лісу, його взаємодія з екологічними факторами, поновлення, ріст та формування лісових насаджень, типологія лісу. У другій частині- “Лісівництво “ -висвітлені принципи головного користування лісом, системи головних рубок, біологічні основи та технологія рубок догляду за лісом. В окремому розділі розглянуті питання підвищення продуктивності та поліпшення якості лісів.
Гірс, Олександр Анатолійович
Лісовпорядкування [Текст] : Підручник / Олександр Гірс, Богдан Новак, Сергій Кашпор, ; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т . - Київ : Арістей, 2004. - 380 с

На сучасному рівні висвітленні теоретичні і практичні питання лісовпорядкування, пов'язані зі стиглістю лісу обгрунтуванням віку головної рубки, розміром та розміщенням лісокористувань,організацією лісогосподарської і лісовпорядної діяльності,а також проектуванням комплексу господарських заходів, спрямованих на раціональне і неперервне відтворення, охорону та захист лісу, підвищення його продуктивності.В полях и лесах
[Текст] / Пер. с фр. А.И.Кима. - М. : Росмэн, 1998. - 168 с. : ил. - (Сер. "Мир дикой природы").

Еник Ян.
Иллюстрированная энциклопедия лесов : енциклопедія / Пер. Е. Фиштейн. - 6-е изд. - Прага : Артия, 1986. - 582 с. : іл

Журавський, Владислав Васильович.
Скарби Чорного лісу : Чорноліський навчально-виробничий держлісгосп: роки, події, люди / Владислав Журавський,; Ред. Станіслав Янчуков,. - Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2003. - 129 с. : портр, фото, фото.кол.

Ковальчук, Микола Михайлович
Степ і ліс : Минуле і сучасне лісівників Кіровоградщини / Кiровоград : ВАТ "Кiровоградське видавництво", 2004. – 270с., іл. - Бібліогр.: с. 264-269.

Листопад, Олег Григорович
Начерки до портрету Українського Лісу - К. : 2001. - 100 с.

Мишнев,, Василий Григорьевич
Наедине с лесом, или Мысли вслух - Симферополь : Таврия, 1999.-139 с.

Селберг, Ингрид
Деревья и листья :Пер. с англ. - М. : АСТ-ПРЕСС, 1997. - 31,[1] с. : цв. ил. - (Сер. "Юный натуралист"). - Алф. указ.: с.32.

Термена, Борис Костянтинович.
Лісознавство з основами лісництва : Навчальний посібник / Борис Термена. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 159 с.

II. Соціальні функції та охорона лісів


Калінін, Михайло Іванович
Лісові культури і захисне лісорозведення: Підручник для студ. вузів за спец. "Лісове і содово-паркове господарство" / Михайло Калінін,; Ред. Л. В. Дячишин. - Львів : Світ, 1994. - 295 с. : іл

У підручнику висвітлені питання лісового насінництва,організації лісонасіннєвої справи, влаштування лісових розсадників, обробіток грунту,застосування добрив, сівозмін,технологія вирощування сіянців і саджанців. Викладені теоретичні основи захисного лісорозведення, принципи розміщення та агротехніка створення захисних лісових насаджень за їх видами і призначенням.
Бондаренко, Володимир Данилович
Ліс і рекреація в лісі: Hавч. посібник / Володимир Бондаренко, Орест Фурдичко. - Львів : Світ, 1994. - 229 с.

У посібнику викладено уявлення про природу лісу, його середовище, стабілізуючу роль. Наведені матеріали з географії ,історії лісів, господарювання в лісах, рекреаційного лісокористування. Значну увагу приділено поведінці людини в лісі.
Генсирук, Степан Антонович
Рекреационное использование лесов / Степан Генсирук, Мария Нижник, Ростислав Возняк. - К. : Урожай, 1997- 245 с.

В книге рассмотрены теоретические и прикладные вопросы рекреационного природопользования. Изложены эколого-экономические подходы к оценке лесных рекреационных ресурсов, принципы и методы рекреционного районирования лесных территорий, разработаны методы определения рекреационных нагрузок на лесные экосистемы.Берриман, Алан А.
Защита леса от насекомых-вредителей / А. Берриман ; Перевод с англ. В. Г. Долгополова. - М. : Агропромиздат, 1990. - 286 с.

Вакулюк, Павло Гаврилович
Ліс і людина [] / П. Г. Вакулюк,. - К. : Урожай, 1989. - 268с.

Генсірук, Степан Антонович
Регіональне природокористування : Навч. посібник для лісогосп. і геогр. спец. вузів / С.А.Генсірук,. - Львів : Світ, 1992. - 333с.

Коптєв,, Віталій Іванович
Полезахисне лісорозведення матеріал технічної інформації / Віталій Коптєв, Анатолій Лішенко,. - К. : Урожай, 1989. - 167с.

Лесные экосистемы и атмосферное загрязнение
наукове видання / В. А. Алексеев, О. Г. Чертов, С. А. Сергейчик и др.; Под ред. В. А. Алексеева ; АН СССР, Ботанический ин-т им. В. Л. Комарова. - Л. : Наука. Ленингр. отд-ние,1998– 197с.

Научные основы устойчивости лесов к дереворазрушающим грибам
збірка / [Стороженко В. Г., Бондарцева М. А., Соловьев В. А., Крутов В. И. ; Отв. ред. С. Э. Вомперский]; Рос. акад. наук, Науч. совет по пробл. леса, Ин-т лесоведения. - М. : Наука, 1992. – 220 с.

Применение гербицидов и арборицидов в лесовыращивании
Справочник- М. : Агропромиздат, 1989. – 222 с.

III. Ліс та його ресурси


Топольний, Федір Пилипович.
Ліс та його ресурси : Навчальний посібник / Федір Топольний, ; Кіровоградський державний технічний ун-т, Державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській обл. - Кіровоград : КОД, 2006. - 132 с. : кол.іл. - Бібліогр.: с. 131

У посібнику висвітлено основні положення лісівництва і принципи використання лісів з метою рекреації. Детально охарактеризовані ресурси лісу, які можуть споживатися рекреантами. Посібник розрахований на студентів, які вивчають рекреаційне лісівництво і недеревні ресурси лісу, а також на читачів, які хочуть оволодіти знаннями про чарівний світ лісу і зміцнити своє здоров’я, використовуючи його ресурси.
Рябчук, Василь Петрович.
Дари лісу : Довідник / Василь Рябчук. - Львів : Світ,2003. – 160с.

Автор довідника знайомить читача з лікарськими, технічними, харчовими трав’янистими та деревно-чагарниковими рослинами, методами їх заготівлі і зберігання.Наведені кулінарні, медичні та косметичні рецепти. Охарактеризовані різні види грибів, їх використання в кулінарії. Описана система догляду за пасіками і продукція бджільництва (віск, мед, прополіс тощо ), а також техніка та технологія добування деревних соків та їх застосування.
Рябчук, Василь Петрович
Недеревна продукція лісу : Підручник для студ. вузів / Василь Рябчук,. - Львів : Світ,2006. – 310 с.

У підручнику класифіковано недеревні ресурси лісу, показано їх роль і значення у народному господарстві України.Розглянуто технологію лісохімічних виробництв, лікарські ,технічні,харчові рослини,їстівні та отруйні гриби,лісове бджільництво.Грибы в лесу и на кухне
науково-популярна література / Информ.-внедренч. центр "Маркетинг" ; Авт.-сост. Г. И. Полевичек. - М. : ИВЦ "Маркетинг", 1992. - 64 с.

Зелені скарби України
С. А. Генсірук, В. О. Кучерявий, Л. Й. Гайдарова та ін. - К. : Урожай, 1991. – 192 с.

Иванова, Тамара Николаевна
Лесная кладовая / Т. Иванова, Л. Путинцева. - Тула : Приок. кн. изд-во, 1993. - 452 с.

Лісове господарство та деревообробна промисловість України
[Текст] / авт-упоряд. Вадим Болгов, ред.: В. В. Болгов [та ін.]. - К. : Болгов Медіа Центр, 2005.– 143с. Петров, Владимир Владимирович
Лесные тайны: науково-популярна література / Владимир Петров,. - М. : Лесн. пром-сть, 1994- 124с.

Рябчук В. П.
Соки лиственных деревьев : получение и использование .-Львов,1993.-152с.

Смирняков, Юрий Иванович.
Спутник грибника / Ю. И. Смирняков, А. К. Кощеев, А. А. Кощеев. - М. : Экология, 1992. – 302с.

Солодухин, Евгений Дмитриевич.
Аптека в лесу : научно-популярная литература / Е. Д. Солодухин. - М. : Агропромиздат, 1995. – 348с.

Стрижев, Александр Николаевич.
Лесная скатерть-самобранка : научно-популярная литература / А. Стрижев. - М. : Знание, 1992. – 237с.


Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Ліс: існування, збереження.
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua