[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Інформаційно-комунікаційні технології: тенденції розвитку

Фон


Інформаційно-комунікаційні технології: тенденції розвитку


Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів вносять свої корективи у процес навчання і виховання учнівської та студентської молоді.

Інформаційні і комунікаційні технології, впровадження яких сьогодні є одним з пріоритетних напрямів розвитку освіти, впевнено займають своє місце у навчальному процесі, входять у життя кожної школи в системах освіти різних рівнів.

Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є вимогою часу. Без їх використання забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів неможливо.

Питанням застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті присвячена книжкова виставка “Інформаційно-комунікаційні технології: тенденції розвитку”, на якій представлені документи, що ознайомлять користувачів з розвитком інформаційних технологій на сучасному етапі, з інноваційними технологіями в освітньому процесі, з методикою проведення мультимедійних презентацій, з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій у викладанні окремих дисциплін (географії, математики, біології, літератури, історії тощо).Інформаційні технології: можливості та використання

У цьому розділі представлені документи, що дають пояснення таким термінам як інформаційні та комп'ютерні технології, інформаційно-комунікаційні технології, потоки інформаці, електронні підручники та посібники тощо.Сучасні інформаційні засоби навчання : Навчальний посібник /
Петро Гороль [та ін.]. - К.: Освіта України, 2007. - 534,[1] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с.535.

В посібнику, який розрахований на студентів заочної та дистанційної форм навчання вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів, аспірантів, що опановують технічні засоби навчання та використовують комп’ютерні технології у навчальному процесі, подано сучасні інформаційні технології навчання на базі комп’ютерної та іншої техніки.Буйницька, Оксана Петрівна.
Інформаційні технології та технічні засоби навчання [] : навчальний посібник / Оксана Буйницька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 239 с. : іл., табл. - Покажч. термінів і понять: с. 237-239. - Бібліогр. в кінці ст.

В посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної системи, представлено теоретичний матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів.Чумиков, Александр Николаевич
PR в Интернете: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 [Текст] / Александр Чумиков, Михаил Бочаров, Мария Тишкова ; ред. М. Савина. - М. : Альпина Паблишерз, 2010. - 130,[3] с. - Библиогр.: с. 131.

В книге дается обзор развития PR-коммуникаций в Интернете от Web 1.0 к этапам Web 2.0 и Web 3.0.Зелинский, Сергей Эдуардович.
Энциклопедия персонального компьютера [] / Сергей Зелинский. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. - 351,[1] с. : ил.

В книге представлены основы современной конфигурации ПК, особенности некоторых внешних устройств и способы их подключения к компьютеру. Подробно рассмотрена система Windows Vista - от установки и обновления до работы с файлами и папками, цифровыми изображениями и медиа-файлами, текстовыми документами и таблицами. Особое внимание уделено пакету Microsoft Office, работе в Интернет и с электронной почтой.Орлов, П. І.
Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі [Текст] : Науково-практичний посібник / П. І. Орлов, О. М. Луганський. - Харків : Тов."Прометей-Прес", 2003. - 291 с. - Бібліогр. с. 267-291.

В посібнику розглядаються деякі актуальні та проблемні питання запровадження сучасних інформаційних технологій та систем, узагальнюється світовий та вітчизняний досвід, подається нове оригінальне бачення ефективних шляхів просування інформатизації.


Афанасьєв, Микола. Інформаційні технології в навчальному процесі [Текст] / Микола Афанасьєв, Яна Ромашова // Вища школа. - 2010. - № 10. - с. 49-62. - Бібліогр. в кінці ст.

Букач, Антоніна Використання новітніх засобів навчання та ІКТ в умовах розвитку інформаційної інфраструктури міста / Антоніна Букач // Школа. - 2011. - № 10. - с. 30-35

Буртовий, С. В. Використання Інтернект-можливостей Веб 2.0 у педагогічній практиці [Текст] / В. Буртовий // Інформатика в школі. - 2010. - № 10. - с. 11-14

Воробієнко П.Проблеми використання закономірностей впливу ІКТ на економічний розвиток країни / П. Воробієнко, В. Гранатуров // Економіка України. - 2011. - № 8. - С. 26-33


Дорошенко В. П. Якісна освіта та інформаційно-комунікаційні технології / В. П. Дорошенко // Економіка в школах України. - 2010. - № 11. - С. 8-14


Кітаєва, Майя. Використання мультимедійних технологій [Текст] / Майя Кітаєва // Початкова освіта. - 2011. - № 38. - С. 7-9. - Бібліогр. в кінці ст.


Красільнікова В. Понятійний апарат комп'ютерного навчання / В. Красільнікова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - № 1. - С. 18-21


Красильникова В. Разновидности компьтерных технологий обучения / В. Красильникова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - № 3. - С. 18-21


Литвин, А. Є. Особливості розвитку галузі інформаційних технологій [Текст] / А. Є.Литвин // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 11. - С. 300-307 : табл., рис. - Бібліогр.: 13 назв


Литвиненко О.В. Впровадження інноваційних освітніх програм з використання ІКТ у Кіровоградській області / О. В. Литвиненко // Педагогічний вісник. - 2011. - № 2. - С. 57-59


Мадзігон, Василь.Інформатизація освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи [Текст] /Василь Мадзігон // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2012.- № 1. - С. 16-26 : ілюстр.


Обухова Н.Сучасні інформаційні технології / Н. Обухова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - № 2. - С. 22-23


Пищик, О. В. Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок [Текст] / О. В. Пищик // Педагогічна майстерня. - 2011. - № 1. - С. 15-20 ; Педагогічна майстерня. - 2011. - № 2. - С. 27-29


Товканець, Г. В. Інформаційно-комунікаційне забезпечення освітнього процесу / Г. В. Товканець // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 225-231 : рис. - Бібліогр.: 14 назв


Удод О. Інноваційно-інформаційні проекти в сучасній освіті України / Олександр Удод // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2012. - № 1. - С. 27-29


Інноваційні технології в освітньому процесі

Розділ представлений документами з використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі: мультимедійні технології, технології SMART Board на допомогу вчителеві, використання комунікаційних технологій для дистанційного навчання, поради щодо розробки мультимедійної презентації, правильне складання портфоліо учня та ін.Захарова, Ирина Гелиевна.
Информационные технологии в образовании [Текст] : учебное пособие / Ирина Захарова. - 6-е изд., стер. - M. : Академия, 2010. - 192 с. - (Сер. "Высшее профессиональное образование")

В учебном пособии представлена классификация програмных средств информационных технологий обучения (ИТО) с позиций дидактики. Рассмотрены принципы и возможные пути интеграции ИТО в учебно-воспитательный процесс. Даны практические рекомендации по применению гипертекстовой технологии для создания гипертекстовых электронных учебников и авторских образовательных сайтов силами педагогов.Пономаренко, Лариса Василівна.
Використання інформаційних технологій у практиці роботи початкової школи / Лариса Пономаренко. - Харків : Основа, 2010. - 156 с. - (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (82)). - Бібліогр. : с. 154-156

Посібник містить деякі теоретичні аспекти з проблеми використання нових інформаційних технологій у навчанні молодших школярів, методичні рекомендації щодо використання комп'ютера у навчально-виховній роботі та практичні розробки уроків з використанням НІТ.Лапінський, Віталій Васильович.
Мультимедійна дошка / Віталій Лапінський, Любов Карташова. - К. : Шкільний світ, 2011. - 123,[1] с. : іл., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу").

Посібник містить відомості про те, як можна використовувати мультимедійні дошки під час навчально-виховного процесу (від найпростіших варіантів демонстрування презентацій до найскладніших фрагментів унаочнення уроків з багатьма слайдами, що містять анімації, відеофрагменти гіперпосилання, звуковий супровід). Запропоновано цікаві ідеї щодо організації інтерактивної взаємодії учасників уроку. Розглянуто види мультимедійних дошок з детальним описом технічних характеристик.Діктерук, Михайло Гаврилович.
Технічні засоби навчання [] : Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.010104 "Професійне навчання". - К. : КНУБА, 2006. - 75 с. : іл. - Бібліогр.: с. 73

Містить основні теми курсу “Технічні засоби навчання” в яких розглянуті питання дидактики та методи застосування традиційних технічних засобів навчання ( технічних пристроїв, статичної проекції, кінопроекції, аудио- та відеоапаратури та ін.) та сучасних засобів навчання (електронні дошки, копі-дошки, лазерні дошки та ін.), сучасні засоби обчислювальної техніки зберігання та передачі інформації, побудову і принцип дії технічних засобів.Васильченко, Л. В.
Дистанційне навчання: науково-методичне забезпечення, інформаційний простір навчального закладу [] / Л. В. Васильченко, В. Л. Шевченко. - Харків : Основа, 2009. - 208 с. - (Сер. "Управління школою" ; вип. 1 (73)). - Бібліогр. : с. 206-208.

Автори науково-методичного посібника зосередили увагу на проблемних дидактичних питаннях розробки та впровадження комп’ютерних педагогічних технологій. Вагоме місце відводиться методам дидактичного проектування комп’ютерно орієнтованих програмно-педагогічних засобів.Волобуєва, Тетяна Борисівна.
Самовчитель з організації дистанційної освіти / Тетяна Волобуєва. - Харків : Основа, 2010. - 255 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 5(89)). - Бібліогр.: с. 254-255

Методичний посібник містить методичні рекомендації, алгоритми дій щодо організації дистанційної освіти на різних рівнях. У посібнику розглядаються вибір оптимальної технології дистанційного навчання, структура дистанційного курсу, розробка матеріалів для ДН, підготовка та підтримка учнів, вимоги до тьютора тощо.


Дрєпіна, О. М.Інтернет та нові можливості із залучення додаткових ресурсів для школи / О. М. Дрєпіна, О. В. Переходченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луганський обл. ін-т післядипломної пед. освіти, Східноукр. центр громадських ініціатив. - Луганськ : Перша друкарня на паях, 2011. - 54 с. : табл., кол. іл. - Бібліогр.: с. 44-45.

Методическая разработка уроков компьютерной грамотности для учеников с проблемами зрения : (пособие для тренеров) /Общ. орг. "Луганское обл. отд-ние УБА" ; сост.: С. Е. Ракачев, М. П. Минаева. - Луганск : ФЛП Бугаёв Максим Владимирович, 2011. - 164 с. : табл. - Библиогр.: с. 164


Агафонова М.О. Інноваційні технології навчання в початковій школі з використанням мультимедійних проектів : Інструктивно-методичний семінар / М. О. Агафонова // Розкажіть онуку. - 2011. - № 1. - С. 11-20

Богданова В.Я. Використання сучасних ікт-технологій під час контролю знань / В. Я. Богданова // Педагогічна майстерня. - 2012. - № 2.- С. 2-7 : табл. схеми. - Бібліогр. в кінці ст.


Данілова І. Мультимедійні ресурси / І. Данілова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - № 2. - С. 19-21


Карявка С.С. Методичні аспекти з впровадження вчителем мультимедійних технологій навчання / С. С. Карявка // Педагогічний вісник. - 2011. - № 2. - С. 84-87


Кітаєва, Майя Використання мультимедійних технологій / Майя Кітаєва // Початкова освіта. - 2011. - № 38. - С. 7-9. - Бібліогр. в кінці ст.


Костікова О. Мультимедійні технології на уроках / О. Костікова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2010. - № 9. - С. 26-28


Кравець В. Технологія моделювання уроку з використанням ІКТ / В. Кравець // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - № 9. - С. 3-6. - Бібліогр. в кінці ст.


Кушнір , В. В. Інформаційні технології - передумова якісної освітньої діяльності / В. В. Кушнір // Управління школою. - 2012. - № 7-9. - С. 85-88 : мал.


Літвінова, Т. Дистанційне навчання: потреба чи неминучість? / Т. Літвінова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - № 11. - С. 14-15


Літвінова, Т. Дистанційне навчання: форми, методи, засоби / Т. Літвінова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - № 2. - С. 56-58. - Бібліогр.: 28 назв.


Мар'яновський, Ю. І нформаційно-комунікаційні технології в школі [Текст] / Ю. Мар'яновський // Школа. - 2011. - № 9. - С. 46-48


Нестерчук, Наталя. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі сучасної школи [Текст] / Наталя Нестерчук // Школа. - 2010. - № 11. - С. 71-75. - Бібліогр. в кінці ст.


Решетнікова Н.І.Технології SMART Board на допомогу вчителеві / Н. І. Решетнікова // Педагогічна майстерня. - 2012. - № 2. - С. 8-14. - Бібліогр. в кінці ст.


Слуцька, І. ІК-технології в діяльності педагога / І. Слуцька // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - № 3. - С. 22-23


Соловйова Т. М. Поради щодо розробки мультимедійної презентації / Т. М. Соловйова // Інформатика в школі. - 2011. - № 3. - С. 19-28 : іл.


Сударева, Г. Ф. Портфоліо як інструмент забезпечення нової якості освіти [Текст] / Г. Ф. Сударева // Біологія. - 2012. - № 4. - С. 12-22


Хомич, Світлана Використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі початкової школи / Світлана Хомич // Початкова школа. - 2010. - № 11. - С. 41-43. - Бібліогр. в кінці ст.


Черепаха В.М. Мультимедіа : новий рівень навчання / В.М. Черепаха // Безпека життєдіяльності. - 2010. - № 11. - С. 2-3.


Черняк, Наталія. Теорія створення мультимедійної комп'ютерної презентації [Текст] / Наталія Черняк // Школа. - 2011. - № 10. - С. 50-53


Шаповалова, Наталія. Патріотичне виховання студентів педагогічного коледжу з використанням засобів ІКТ / Н. Шаповалова // Рідна школа. - 2011. - № 11. - С. 64-67. - Бібліогр.: 8 назв.


Шпонтак І.М. Використання інтерактивних компютерних технологій у навчально-виробничому процесі як цілісний творчий підхід щодо формування майбутнього фахівця / І.М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. - 2010. - № 12. - С. 6-8


Використання ІКТ у викладанні окремих дисциплін

Представлені документи з досвіду роботи вчителів різних регіонів України про використання ІКТ у викладанні окремих дисциплін, а саме: біології, географії, хімії, історії, правознавства, української та світової літератури.Сучасні форми та методи навчання біології /
укл. Костянтин Задорожний. - Харків : Основа, 2010. - 142,[1] с. : іл., табл. - (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 7(91)). - Бібліогр. в кінці ст.

Посібник містить розробки, присвячені використанню сучасних форм та методів викладання під час вивчення курсу біології. Розглядаються особливості використання інтерактивних технологій.Застосування інтерактивних технологій у викладанні хімії [] /
укл. : К. М. Задорожний. - Харків : Основа, 2008. - 140,[3] с. - (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 10 (82)).

Посібник містить розробки вчителів хімії, присвячені застосуванню інтерактивних форм та методів навчання хімії. Він значно полегшить роботу з учнями, зробить її ефективнішою. Аналіз наведеного досвіду дозволить раціонально використовувати новітні педагогічні технології.Актуальний досвід викладання хімії /
укл. Костянтин Задорожний. - Харків : Основа, 2010. - 143,[1] с. : іл., табл. - (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 7(91)). - Бібліогр. в кінці ст.

Посібник містить розробки, присвячені актуальним формам і методам викладання під час вивчення курсу хімії. Розглядаються особливості використання ігрових методів роботи та інформаційних технологій на уроках хімії.Нетьосов, Сергій Іванович.
Навчання основ правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / Сергій Нетьосов. - Харків : Основа, 2010. - 127 с. - (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 4 (76)). - Бібліогр. с. 124-127.

Посібник містить розробки, присвячені актуальним формам і методам викладання під час вивчення курсу хімії. Розглядаються особливості використання ігрових методів роботи та інформаційних технологій на уроках хімії.Десятов, Дмитро Леонідович.
Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні історії [Текст] / Дмитро Десятов. - Харків : Основа, 2011. - 111 с. - (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 6 (90)).

Використання ІКТ у навчанні історії здатне збільшити кількість критично мислячих громадян, які зможуть перетворити інформацію на знання. У запропонованому широкому загалу посібнику подаються конкретні методики та стратегії використання ІКТ на уроках історії.
Бахматюк, Ярослав ІКТ і мультимедійне забезпечення навчального процесу на уроках історії. З досвіду роботи / Ярослав Бахматюк // Історія України. - 2011. - ? 37. - С. 3-16 : табл. - Бібліогр. в кінці розд.


Богосвятська А.І. Використання ІКТ (інформаційно-комунікативних технологій) у процесі викладання світової літератури / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - ? 2. - С. 2-9. - Бібліогр.:10 назв.


Богосвятська А. І.Сучасні типи уроків світової літератури: пошук, натхнення, фантазія / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - ? 10. - С. 37-41. - Бібліогр. в кінці ст.


Бодня О. Мультимедійна презентація до уроку / О. Бодня // Географія. - 2012. - № 1. - С. 6-14


Годкевич, Людмила. Урок математики як мистецький витвір [Текст] / Людмила Годкевич // Школа. - 2011. - № 10. - С. 60-63


Голодюк Л.С. Шляхи формування та удосконалення ІКТ-компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін / Л. С. Голодюк // Педагогічний вісник. - 2010. - № 3-4. - С. 140-143. - Бібліогр. в кінці ст.


Гусарук, Надія. Комп'ютерні технології на уроках хімії [Текст] / Надія Гусарук // Біологія і хімія в школі. - 2011. - № 5. - С. 24-25 : ілюстр.


Гусарук, Надія. Інформаційні технології в навчанні хімії [Текст] / Надія Гусарук // Біологія і хімія в школі. - 2010. - № 5. - С. 13-15


Даценко О.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у науково-методичній роботі з вчителями географії, біології та хімії / О. В. Даценко // Педагогічний вісник. - 2011. - № 2. - С. 69-71


Дєдова, С. С. Використання комп'ютерної підтримки на уроках географіїї [Текст] / С. С. Дєдова // Географія. - 2012. - № 5. - С. 19-23. - Бібліогр. в кінці глав.


Закотнюк, Оксана Мультимедійні технології на уроках геогрфії / Оксана Закотнюк // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2012. - № 2-3. - С. 32-35


Ільніцька Л. ІКТ з метою формування профільних компетентностей / Л. Ільніцька // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - № 3 - С. 22-23


Костіна В.В. Формування ІКТ-компетентності під час підготовки вчителя економіки в системі післядипломної освіти / В. В. Костіна // Економіка в школах України. - 2011. - № 11. - С. 2-5. - Бібліогр.: 6 назв.


Котляренко Н. Фотомонтаж - один із сучасних прийомів використання ІКТ на уроках української літератури / Н. Котляренко // Педагогічний вісник. - 2011. - № 1. - С. 27-28


Красножон, К. В.Уроки геометрії в 11 класі з використанням MICROSOFT POWEROINT [Текст] / К. В. Красножон // Математика в школах України. - 2012. - № 1-2. - С. 31-38


Морозова А. В. Похідна та її застосування. Уроки з мультимедійною підтримкою. 11 клас. Рівень стандарту. / А. В. Морозова // Математика в школах України. - 2012. - № 4. - С. 10-24. - Бібліогр. в кінці ст.


Москаленко, Олена. Використання інформаційних технологій при викладанні української мови та літератури [Текст] / Олена Москаленко // Школа. - 2011. - № 10. - С. 54-56. - Бібліогр. в кінці ст.


Мосьпан, Л. В. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання біології [Текст] / Л. В. Мосьпан // Біологія. - 2012. - № 5. - С. 2-9. - Бібліогр. в кінці ст.


Паска О.Використання ІКТ на уроках із предметів художньо-естетичного циклу / О. Паска // Школа. - 2011. - № 9. - С. 44-45


Пєрмінова, Ірина. Ефективність використання нових інформаційних технологій на різних етапах уроку математики в початковій школі / Ірина Пєрмінова // Початкова школа. - 2011. - № 11. - С. 21-25. - Бібліогр.: 3 назв.


Пирогов, Ігор Мультимедійні засоби у навчанні географії / Ігор Пирогов // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 38-39. - С. 7-8


Рак, Ю. Інтернет на уроках географії / Ю. Рак // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - № 4. - С. 48


Скрипка Г.В. Творча група як фактор розвитку ІКТ-компетентності вчителя математики та інформатики / Г. В. Скрипка // Педагогічний вісник. - 2011. - № 2. - С. 60-63


Смірнова М. Ю. Застосування слайд-фільмів на уроках хімії / М. Ю. Смірнова // Хімія. - 2011. - № 11-12. - С. 16-17


Тасенко, Л. О. Використання ІКТ на уроках біології як засіб формування інформаційної компетентності учнів [Текст] / Л. О. Тасенко // Педагогічний вісник. - 2011. - № 3-4. - С. 168-170. - Бібліогр. в кінці ст.


Требунських, П. В. Методика інформаційних технологій на уроках [Текст] / П. В. Требунських // Трудове навчання в школі. - 2012. - № 4: Вкладка. - С. 1-3


Чала М.С. Інформаційно-телекомунікаційні технології у практиці роботи вчителя-предметника / М. С. Чала // Педагогічний вісник. - 2011. - № 2. - С. 55-56


Шипілова, І. Ю. Використання комп'ютерних технологій на уроках математики [Текст] / І. Ю. Шипілова // Обдарована дитина. - 2011. - № 10. - С. 24-34. - Бібліогр. в кінці ст.


Шушкевич А. Ф. Використання інформаційних технологій для створення презентації виробів та оцінки проектної діяльності / А. Ф. Шушкевич // Трудове навчання в школі. - 2011. -№ 2. - С. 15-20ФонФон

[ HOME ]

Інформаційно-комунікаційні технології: тенденції розвитку
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua