[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон


Грунти України: властивості, генезис, родючість

Грунтом і його властивостями людина цікавилася здавна. Як тільки вона стала займатися землеробством, то почала звертати увагу на кращі та гірші землі і розрізняти їх за певними ознаками. Грунт — це наслідок життя й одночасно умова його існування.

У світі панує думка, що нація, яка втратила грунт, приречена на загибель. Проте, на жаль, нації починають усвідомлювати це, коли грунти вже істотно зруйновано чинниками деградації, і тоді на їх відновлення доводиться витрачати колосальні матеріальні ресурси і зусилля.

Раціональне використання грунтів, збереження і підвищення їх родючості, охорона від ерозії та забруднення - основне завдання сучасного грунтознавства. Це стосується і кожного землевласника, оскільки саме він може найбільше відчути ту загрозу, що чатує на людство.

У сучасних умовах, коли людина все активніше втручається в природні процеси, раціональне використання та охорона земель є однією з найголовніших та найактуальніших проблем.

Мета виставки “Грунти України: властивості, генезис, родючість” — привернути увагу до новітніх знань і досягнень у галузі сучасного грунтознавства, зрозуміти проблеми, які потребують вирішення, акцентувати увагу на питаннях раціонального використання та охорони земель, зацікавити та спонукати пересічних громадян до самостійного пізнання механізмів грунтоутворення.

На виставці представлена література, що розкриває поняття грунту як природного тіла та основного засобу сільськогосподарського виробництва, питання збереження і підвищення його родючості, охорони від ерозії та забруднення.I. Грунт та його функції


Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості: ред. В. І. Купчик. - К. : Кондор, 2010. - 412 с.

Висвітлені загальні питання про грунти, їх хімічний склад, властивості, закономірності генезису та порушення грунтів на території України. Узагальнені агрозаходи рекультивації порушених і забруднених грунтів та основні агрохімічні матеріали, які використовують в агрономічній практиці, а також питання менеджменту планування та використовування грунтових ресурсів.Панас, Ростислав Миколайович. Грунтознавство. - Львів : Новий Світ, 2010. - 371 с.
Розкрито поняття грунту як природного тіла та основного засобу сільськогосподарського виробництва. Охарактеризовано процеси й фактори грунтоутворення, будову, склад і властивості грунту.


Грунтознавство з основами геології: ред. Ю. М. Дмитрук та ін. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. - 503 с.
Розглянуті питання будови Землі, геологічних процесів, особливостей розвитку земної кори та грунтоутворення в четвертинному періоді генезису та еволюції грунтів. Висвітлені роль та функції грунтів у біосфері, їх основні фізичні, хімічні, біологічні властивості та режими, родючість та шляхи її підвищення. Показана роль кругообігу речовин у грунтоутворенні. Розкриті основні вчення про фактори грунтоутворення, природні зони, класифікацію грунтів. Охарактеризовані головні типи грунтів світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського використання та охорони.

Панас, Ростислав Миколайович. Картування грунтів: польовий практикум України. - Львів : Новий Світ, 2011. - 208 с.

Польчина, Світлана Михайлівна. Польові дослідження та картування грунтів . - К. : Кондор, 2009. - 220 с.


II. Використання земель сільськогосподарського призначення


Землеробство : ред. В. П. Гудзь. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 463 с.
Висвітлено основні теоретичні положення наукового і практичного землеробства: умови життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання, відтворення родючості грунту; бур’яни і способи захисту посівів від них; сівозміни для різних форм господарювання, обробіток грунту і захист його від ерозії, сівба сільськогосподарських культур; системи землеробства.


Адаптивні системи землеробства: За ред. В. П. Гудзя . - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 333 с.
Викладені наукові основи систем землеробства. Подані основні складові агрокліматичних та грунтових умов при впровадженні адаптивних систем землеробства. Надана агробіологічна оцінка сільськогосподарських культур, їх вимог до умов вирощування та вплив на грунт в зв’язку з особливостями біології та агротехніки. Розкриті особливості формування адаптивних систем землеробства: оптимізація розміщення сільськогосподарських культур, перспектива обробітку грунту, застосування добрив, режим органічних речовин та регулювання біогенності грунтів, оптимізація захисту рослин, меліорація в системі землеробства, сформульовані принципи формування технологій вирощування культур.


Овочівництво відкритого грунту : ред. Володимир Шемавньов ; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики України, Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. - Львів : Магнолія , 2010. - 469 с.
Розглянуті біологічні особливості культур, їх розміщення у сівозмінах, способи сівби та розмноження, технології вирощування основних овочевих рослин. Приділена увага особливостям вирощування малопоширених, але перспективних овочевих рослин в Україні.Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування : І. П. Соловій, О. Т. Іванишин, В. В. Лавний та ін. - Львів : Афіша, 2010. - 399 с.

Панас, Ростислав Миколайович. Основи моніторингу та прогнозування використання земель.- Новий Світ, 2011. - 222с.

Новаковський, Леонід Якович. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування . - К. : Урожай, 2009.

Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України : аналітична доповідь /аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України. - К. : НІСД, 2011. - 100 с.

Новаковський, Леонід Якович. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування . - К. : Урожай, 2009.

Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України : аналітична доповідь /аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України. - К. : НІСД, 2011. - 100 с.

Землеробство та меліорація : ред. : І. І. Назаренко. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2010. - 542 с.

Кравченко, Микола Сидорович. Землеробство. - К. : Либідь, 2012. - 494 с.

Кващук , Олена Володимірівна.Сучасні інтенсивні технології вирощування круп’яних культур.- Кам’янець-Подільський, 2009.- 244 с.

Харченко, Олег Васильович Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур . - Суми : Університетська книга, 2009. - 241 с.

Харченко, Олег Васильович Ресурсне забезпечення та шляхи оптимізації умов вирощування сільськогосподарських культур у Лісостепу України : Монографія / Олег Харченко. - Суми : Університетська книга, 2005. - 342 с.

Основні аспекти вирощування озимих зернових культур та ведення землеробства в контексті змін клімату / В. В. Савранчук, Н. Л. Умрихін, І. М. Семеняка [та ін.] ; Українська академія аграрних наук, Кіровоградський інститут АПВ, Центр наукового забезпечення АПВ Кіровоградської області, Кіровоградський національний технічний університет, Кафедра загального землеробства. - Кіровоград : 2009. - 61 с.

Технологія вирощування цукрових буряків, адаптована до грунтово-кліматичних умов Кіровоградської області : методичні рекомендації / В. В. Савранчук, Н. Л. Умрихін ; Українська академія аграрних наук, Кіровоградський інститут АПВ, Центр наукового забезпечення АПВ Кіровоградської області, Кіровоградський національний технічний університет, Кафедра загального землеробства. - Кіровоград : КІАПВ, 2010. - 17] с.

Рослинництво: укл. : І. С. Смага, Р. І. Беспалько, І. І. Казімір. - Чернівці : Рута, 2009. - 149 с.

Технології виробництва продукції рослинництва :С. П. Танчик, М. Я. Дмитришак, Д. М. Алімов та ін. ; М-во аграрної політики України. - К. : Слово, 2008. - 998 с.

Удосконалена ресурсозберігаюча технологія вирощування озимої пшениці : Методичні рекомендації / В. В. Савранчук, М. І. Мостіпан ; Українська академія аграрних наук, Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція. - Кіровоград : 2011. - 39 с.

Технологія вирощування ярого ячменю в умовах Кіровоградської області : методичні вказівки / В. В. Савранчук, В. А. Іщенко, М. Л. Мельниченко ; Українська академія аграрних наук, Кіровоградський інститут агропромислового виробництва УААН, Кіровоградський національний технічний університет, Кафедра загального землеробства, Центр наукового забезпечення АПВ Кіровоградської області. - Кіровоград : КІАПВ УААН, 2009. - 23 с.

Особливості вирощування картоплі в умовах Кіровоградської області / Українська академія аграрних наук, Кіровоградський ін-т АПВ УААН, Центр наукового забезпечення АПВ Кіровоградської області. - Кіровоград :2010. - 18 с.

Технологічні аспекти вирощування озимого ріпаку в степовій зоні України : методичні рекомендації / В. В. Савранчук, В. О. Курцев, С. Т. Андрощук ; Національна академія аграрних наук, Кіровоград. ін-т агропром. виробн., Центр наук. забезпеч. АПВ області. - Кіровоград : КІАПВ УААН, 2010. - 28 с.

Технологія вирощування сої в умовах посухи : методичні вказівки / Т. П. Шепілова, Л. Р. Медведєва ; Українська академія аграрних наук, Кіровоградський інститут агропромислового виробництва, Центр наукового забезпечення АПВ Кіровоградської області. - Кіровоград : КІАПВ, 2011. - 18 с.

Основи ведення льонарства в сучасних умовах [] / А. Ф. Скорченко та ін. - К. : Нора-Прінт, 2002. - 48 с.


III. Раціональне землекористування та охорона грунтів


Панас, Ростислав Миколайович. Раціональне використання та охорона земель .- Львів : Новий Світ, 2008. - 349 с.
Висвітлено науково-теоретичні основи використання та охорони земель. Охарактеризовано сучасний стан використання та охорони земель України, їх склад і цільове призначення. Накреслено конкретні заходи щодо раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, еродованих і меліорованих земель. Значне місце в посібнику відведено рекультивації порушених земель.


Будзяк, Василь Миронович. Сільськогосподарське землекористування (економіко-екологічні та управлінські аспекти) : монографія. - К. : Оріяни, 2006. - 385 с.
Монографія присвячена теоретичним та методичним питанням формування системи управління сільськогосподарським землекористуванням. Розроблено теоретичні засади управління використанням, охороною та відтворенням земель сільськогосподарського призначення.


Охорона грунтів : Микола Шикула, Олександр Гнатенко, Леонід Петренко,. - К. : Знання, 2011. - 398 с.
Це один із найповніших навчальних посібників з охорони грунтів, у якому на сучасній концептуальній основі розглянуто основні причини й умови прояву руйнівних процесів у грунтах України. Спираючись на найповніші досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених, висвітлено сучасні методи прогнозування процесів ерозії і деградації грунтів, а також методи попередження їх і боротьби з ними. Наведено грунтозахисні технології вирощування сільськогосподарських культур.


Кривов, Володимир Миколайович. Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. Проблема охорони грунтів .- 2-е вид., доп. - К. : Урожай, 2008. - 301 с.
Висвітлено аспекти охорони грунтів як основи екологічно безпечного землекористування в Лісостепу України. Розглянуто теоретичні основи оптимізації сільськогосподарського землекористування та питання організації території й охорони грунтів нових агроформувань. Дано оцінку існуючого стану використання земельних ресурсів у Лісостепу України і визначено напрями грунтово-екологічної організації території новостворених агроформувань. Визначено шляхи вдосконалення організаційно-економічних механізмів управління, використання та охорони земель у регіональній системі землекористування, наведено моделі їхніх морфологічних особливостей і параметрів протиерозійної організації території.


Панас, Ростислав Миколайович. Рекультивація земель . - вид. 2-ге, стереотип. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 222с.
Викладено науково-теоретичні основи рекультивації земель, суть і зміст гірничотехнічної та біологічної (сільськогосподарської та лісової) рекультивації земель. Розкрито принципи проектування рекультивації земель. Подано досвід рекультивації земель в окремих галузях народного господарства.Бегей, Семен Васильович. : підручник для студ. і викл. агрономічних спец. вищ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації . - Львів : Новий Світ, 2009. - 428 с.

Екологічні проблеми землеробства : за ред. І. Д. Примака. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 455 с.

Писаренко, В. М. Агроекологія. - Полтава , 2008. - 256 с.

Сільськогосподарська екологія : за ред. Валерія Головка, Аврама Злотіна, Валентини Мєшкової. - Харків : Еспада, 2009. - 616 с.

Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання: Дмитро Семенович Добряк та ін.. - 2-е вид., доп. - К. : Урожай, 2009. - 461 с.

Якість грунтів та сучасні стратегії удобрення : За ред. Дж. Хофмана, Д. Мельничука, М. Городнього ; Спільний європейський проект. - Київ : Арістей, 2009. - 487 с.

Городній, Микола Михайлович. Агрохімія. - 4-те вид., переробл. та доп. - К. : Арістей, 2008. - 935 с.

Слободян, Тетяна Омелянівна. Агрохімія з погляду еколога : навч. посібник у лекціях / Тетяна Слободян, Степан Слободян. - Кіровоград : ПП Лисенко В. Ф., 2007. - 195 с.

Шувар, Іван Антонович. Екологічні основи зниження забур’яненості агрофітоценозів. - Львів : Новий Світ-, 2008. - 494 с.

Світличний, Олександр Олексійович. Основи ерозієзнавства. - Суми : Університетська книга, 2010. - 265 с.

Дождевые черви - основа плодородия почв: ред. Р. Шпелюк. - К. : Издательство "К Земле с любовью", 2012. - 110 с.ФонФон

[ HOME ]

Грунти України: властивості, генезис, родючість
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2013 Webmaster: webmaster@library.kr.ua