[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Гроші... Гроші...Гроші...Гроші... Гроші...Гроші...


Теорія та історія грошей


Гальчинський, Анатолій
Теорія грошей : Навчально-методичний посібник для студ. вузів та ун-тів / Анатолій Гальчинський, ; Міжнародний Фонд "Відродження; Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". - К. : Основи, 1996. - 412,[2] с.

У посібнику подається система загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових і валютно-фінансових відносин, механізму їх функціонування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютної політики.
Для студентів економічних факультетів університетів та інститутів з усьго спектру економічних спеціальностей, у тому числі фінансів, грошового обігу і кредиту, банківської справи.
Ільїн, Володимир Васильович
Фінансова цивілізація: научно-популярная литература / Володимир Ільїн. - К. : Книга , 2007. - 527,[1] с. - Бібліогр. с. 514-521.

У книзі розглядаються причини кардинальних змін сучасної духовної культури, моральної свідомості, світоглядних орієнтацій людини. Автор обгрунтовує точку зору, згідно з якою появою всіх трансформацій в суспільному житті є фінансовий вектор цивілізаційного розвитку. Філософський аналіз сутності грошей, історії їх розвитку та вплив на духовне буття, процесу формування економічно-монетарної свідомості, а також становлення людини - постлюдини - переконливо свідчить про вступ суспільства в якісно нову еру, всі сторони життя якої визначає фінансовий вимір.
Книгу написано доступною мовою, в ній використано цікавий матеріал з історії та художньої літератури. Розрахована на всіх, кого цікавлять проблеми смислу буття людини та перспективи подальшого існування культури в умовах прагматизму «грошового ладу».
Петряєв, Сергій Юрійович
Обережно, фальшивка!: Методика дослідження паперових грошей та дорожних чеків: (Довідник для касирів пунктів обміну валюти і експертів комерційних банків) / Сергій Юрійович Петряєв,; Гол.ред. Ю.О.Харковий. - К. : Київська школа менеджменту та бізнесу, 1997. - 63 с. : іл.

Ця книга написана відомим фахівцем-дослідником у сфері експертизи грошей і є довідково-методичним посібником, в якому систематизовані основні відомості з питань встановлення справжності паперових грошових знаків і дорожніх чеків, з якими касирам та експертам банків, а також багатьом іншим організаціям доводиться щоденно стикатися в своїй діяльності. Методика дослідження описана з позицій часто обмежених можливостей експертів і касирів банків, і за змістом є надійним знаряддям установлення справжності грошей. На основі низки досліджень автор намагався викласти найважливіші відомості в сфері дослідження грошових знаків. На прикладі ознак засобів відтворення зображень наведені способи підробки валюти, які найчастіше зустрічаються в Україні та СНД. Це допоможе добре орієнтуватися при встановлені справжності грошових знаків, крім того, навчитися визначати види поліграфічного друку, які використовуються при виготовлені справжніх грошових знаків.
Важливим розділом є словник термінів, який допоможе розібратися і оволодіти професйною термінологією та поняттями при роботі з грошовими знаками і дорожніми чеками.
Посібник розрахований як на фахівців в операціях з готівкою, що мають значний досвід роботи у цій галузі, так і на осіб, які вперше зіткнулися з цією проблемою.
Прядко, В. В.
Історія грошей і кредиту: Підручник для студ. вузів / В. В. Прядко, М. М. Сайко ; М-во фінансів України, Буковинська держ. фінансова академія. - К. : Кондор, 2009. - 507,[1] с.

У даному підручнику у відповідності з навчальною програмою викладена історія виникнення, розвитку і фунціонування грошового обігу, кредиту і кредитних закладів від їх виникнення до кунця ХХ ст.Берже, Пьер
Денежный механизм : монографія / Пьер Берже,; Пер. с фр. Б. П. Нарумова; Общ. ред. Л. Н. Красавиной. - М. : Прогресс : Универс, 1993. - 141,[2] с. ; 17 см. - (Сер. "Деловая Франция")

Гриценко, Андрей Андреевич
Развитие форм обмена, стоимости и денег: учбовий посібник / Андрей Гриценко, ; НАН Украины, Ин-т экономики и прогнозирования . - К. : Основа, 2005. - 187,[2] с.

Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях
Навчальний посібник / М-во освіти України, Тернопіль. академ. нар. госп., НБУ, ЛБК ; За ред. Б.Л.Луціва. - Тернопіль ; К. : Карт-бланш, 2000. - 225 с. : табл., схеми.

Гроші в Україні
Факти і документи / НАН України. Ін-т історії України, Нац. банк України, Центр. держ. архів вищих органів влади і управління України ; Авт. колект.: М.Дмитрієнко (керівн.) та ін.; Редкол.: Я.Ісаєвич, І.Курбас, В.Смолій та ін. - К. : Фірма "ARC-Ukraine", 1998. - 453,[1] с. : іл.

Івасів, Богдан Степанович
Гроші та кредит : підручник / Богдан Івасів ; М-во освіти і науки України, НБУ, Тернопільська ак-я народного господарства. - вид. 3-тє, змін. й доп. - К. : Кондор ; Тернопіль : Карт-бланш, 2008. - 527,[1] с.

Кеннеді, Маргріт
Гроші без відсотків й інфляції : Як створити засіб обміну корисний для кожного / Маргріт Кеннеді,. - К. : МАУП, 2006. - 79 с. : іл. - (Б-ка журналу "Персонал")

Орленко, Любовь Васильевна
История торговли : учебное пособие / Любовь Орленко. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2010. - 350,[1] с. - (Сер. "Высшее образование")

От гривны до рубля, 12 ... - 1991
70 лет Госбанку СССР / [Приняли участие Ганичев С. И. и др.]. - М. : МИКП "Боян", 1991. - 70,[1] с. : ил.


Фінансові системи та грошово-кредитна політика держави


Карлін, Микола Іванович
Фінансова система України: навчальний посібник / Микола Карлін. - К. : Знання, 2007. - 324,[1] с. - (Сер. "Вища освіта XXI століття").

У навчальному посібнику розкриваються сутність і структура фінансової системи України, аналізуються проблеми функціонування державних фінансів, фінансів підприємств і домогосподарств, фінансового й страхового ринків України. Розглядаються шляхи їх вирішення з урахуванням досвіду зарубіжних країн.
Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають курси «Фінанси», «Податкова система України», «Бюджетна система України». Книга може також бути використана студентами, які опановують такі спеціальності, як менеджмент, туризм і готельне господарство та вивчають курси «Фінанси України», «Фінансова система України».Грошово-кредитна політика в Україні
наукове видання / Володимир Стельмах, Анатолій Епіфанов, Наталія Гребеник, Володимир Міщенко, Ред. В. І. Міщенко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання , 2003. - 421 с.

У роботі вперше у вітчизняній науковій літературі аналізуються основні засади формування та розвитку грошово-кредитної політики України як незалежної держави. Розкриваються особливості використання в Україні кейнсіанських і монетаристських методів грошово-кредитного регулювання. Аналітичні матеріали книги спираються на найновіші статистичні дані, завдяки чому вона може використовуватися не тільки як дослідження, але і як надійний довідник з питань грошово-кредитної політики України. У додатках наводяться узагальнені показники діяльності банківської системи України, ряд інших даних. Друге видання суттєво перероблене і доповнене.
Розраховано на працівників банківських та кредитно-фінансових установ, науковців, економістів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, усіх, кого цікавлять проблеми грошово-кредитної політики України.Засади формування бюджетної політики держави
Наукова монографія / Микола Єрмошенко, Сергій Єрохін, Ігор Плужников та ін. ; Нац. академія управління. - К. : [б. и.], 2003. - 283 с.

У монографії аналізуються організаційно-правові засади формування державної бюджетної политики України та інших країн світу, обгрунтовується методологія формування державної політики в галузі бюджету, розроблено економічні та правові основи формування бюджетної политики держави в України.
Розрахована на науковців і фахівців бюджетної справи, аспірантів та студентів економічного профілюСистема оподаткування та податкова політика
Навчальний посібник / В. Б. Захожий, Я. В. Литвиненко, К. В. Захожай та ін.; Під керівн. та наук. ред. В. Б. Захожая, Я. В. Литвиненка ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 465 с.

Розглядаються питання сутності податків та історичний досвід їх розвитку. Визначаються принципи формування податкової системи, її особливості в Україні, та складові частини, класіфікація податкових платежів за різними ознаками. Окремий розділ присвячений характеристиці податкових платежів в Україні, які затверджені чинним законодавством та приводяться методики їх розрахунку, відповідні податкові декларації. В окремому розділі розглядається податкова статистика та принципи її організації.
Для студентів, магістрантів, ааспірантів, що вивчають курс «Податкова система», «Податкова політика», «Податковий менеджмент», а також для спеціалістів галузей національної економіки.Гриценко, Олена
Гроші та грошово-кредитна політика: Навчальний посібник / Олена Гриценко,; Ред. Д.Грицюк. - К. : Основи, 1997. - 180 с.

Державні фінанси в транзитивній економіці
Навч. посібник / М.І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. Я. Новосад. - К. : Кондор, 2003, 2007. - 221,[1] с.

Загорський, Володимир Степанович
Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку : Монографія / Володимир Загорський ; Нац. академія держ. управління при Президентові України, Львівський регіональний ін-т держ. управління. - Харків : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 285,[2] с. : табл.

Карлін, Микола Іванович
Фінансові системи країн Західної Європи: навч. посібник / Микола Карлін. - К. : Академія, 2009. - 319 с. : табл. - (Сер. "Альма-матер")

Карпінський, Борис Андрійович
Фінансова система: Навчальний посібник / Борис Карпінський, Олена Герасименко,. - 2-ге вид. - Львів : Магнолія плюс, 2006. - 268, [1] с.

Козюк, Віктор Валерійович
Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України : Монографія / Віктор Козюк, ; М-во освіти і науки України, Тернопільський держ. техн. ун-т ім.І.Пулюя . - Тернопіль : Карт-бланш, 2002. - 238 с. : іл.

Лютий, Ігор Олексійович
Державний кредит та боргова політика України : Монографія / Ігор Лютий, Наталія Зражевська, Олександр Рожко ; Київський національний ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 351,[1] с. : табл.

Ляшенко, Юрій Іванович
Формування бюджетних коштів України в умовах ринкової трансформації економіки (теорія і практика) [] : Монографія / Юрій Ляшенко, ; Держ. податкова адм. України, Академія ДПС України. - Ірпінь : Академія ДПС України, 2003. - 199 с. : іл.

Оподаткування населення
навчальний посібник для студентів вузів / Адам Бодюк, Степан Дусяк, Володимир Дубель, Світлана Кривенко. - К. : Кондор, 2009. - 201,[1] с.

Податкова система
навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ігор Лютий [та ін.]; за ред. І. О. Лютого ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 455 с. : табл.

Пріб, Катерина Анатоліївна
Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Катерина Пріб, Володимир Федько ; М-во освіти і науки України, Академія муніципального управління. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 319,[1] с. : табл.

Тарангул, Людмила Леонідівна
Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) / Людмила Тарангул, ; Держ. податкова адміністрація України, Академія ДПС України. - К. : Ірпінь, 2003. - 285 с. : табл.

Ткаченко, Надія Марківна
Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність : Навчально-методичний посібник / Надія Ткаченко, Тетяна Горова, Наталія Ільєнко, ; М-во освіти і науки України. - К. : Алерта, 2004. - 553 с.

Фінансово-банківська система України у європейському вимірі
Збірник статей / НБУ, Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, Фонд ім. Фрідріха Еберта (Регіональне бюро в Україні, Білорусі та Молдові) ; Упор. С. А. Буковинський, А. А. Гриценко, А. Т. Кияк та ін.; Передм. Гельмута Курта,. - К. : Козаки, 2002. - 223 с.

Фінансовий (грошовий) ринок


Еш, Світлана Миколаївна
Фінансовий ринок: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Світлана Еш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 527 с. : іл., табл.

Навчальний посібник містить зміст лекцій, ключові поняття, форми самостійної роботи, практичні заняття, тести, термінолічний словник. Форма і зміст посібника відповідають навчальній програмі з дисципліни «Фінансовий ринок» для підготовки ОКР «Бакалавр» напрямку «Економіка і підприємництво»
Для студентів економічних вищіх навчальних закладів, які вивчають дисципліни «Фінансовий ринок», «Гроші та кредит», «Ринок фінансових послуг»,«Ринок цінних паперів», «Біржова діяльність», «Фінансові ризики», а також аспірантів, викладачів, практичних працівників фінансово-кредитної сфери.
Ринок фінансових послуг
Навчальний посібник / М. А. Коваленко [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2007. - 573 с. : табл.

У посібнику комплексно розкрито систему взаємовідносин учасників фінансового ринку, які виникають в процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами за допомогою різноманітних спеціалізованих фінансових інститутів. Висвітлено економічний зміст та порядок надання фінансовими посередниками послуг з органгізації торгівлі, довірчого управління, облікових та клірінгових операцій на фінансовому ринку. Докладно розглянуто нормативно-методичне забезпечення процесів фінансових послуг на грошовому і валютному ринках, у сфері обігу цінних паперів. На конкретних прикладах наведено практику укладання угод, визначення вартості наданих послуг. Значну увагу приділено організації інформаційного забезпечення, страхування і безпеки операцій на ринку фінансових послуг.
Призначено для студентів економічних вузів. Буде корисним фінансовим директорам і менеджерам підприємств, інвесторам.Маслова, Світлана Олексіївна
Фінансовий ринок : Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Світлана Маслова, Олександр Опалов,. - 2-е вид., виправлене. - К. : Каравела, 2003. - 339 с.

Ринок фінансових послуг
рейтингування суб’єктів господарювання: Методичні рекомендації для складання рейтингів суб’єктів господарювання / Європейський університет ; Укл. І. П. Мігус, Ред. Л. І. Гринь. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - 110 с. : табл.

Шелудько, Валентина Миколаївна
Фінансовий ринок : Підручник / Валентина Шелудько,. - К. : Знання , 2006. - 535 с. : іл.

Фінансові посередники грошового ринку


Дериг, Ханс-Ульрих
Универсальний банк - банк будущего : Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем. / Ханс-Ульрих Дериг,; Отв. ред. и авт. предисл. А.И. Бельчук. - М. : Межд. отношения, 1999. - 383 с.

На рубеже столетия в сфере финансов, в банковской деятельности в первую очередь встают принципиально новые проблемы и задачи. Какая стратегия и в то же время практические действия способны обеспечить выживание и движение вперед перед лицом прежде всего финансовой глобализации, ее требований и угроз, затрагивающих все регионы и страны мира?
Книга Х.-У.Дерига, видного банковского деятеля швейцарского и международного масштаба, дает новаторский и высокопрофессиональный ответ на этот вопрос. Ее отличает необычная для подобной литературы ясность и четкость изложения.
Книга рассчитана на широкое использование в практической финансовой работе и в учебном процессе.
Стрельбицька, Лілія Миколаївна
Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності : Монографія / Лілія Стрельбицька, Микола Стрельбицький, ; Нац. академія Служби безпеки України. - К. : Кондор, 2004. - 597,[2] с. : табл. - (Сер. "Юридична книга")

Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності : Монографія / Лілія Стрельбицька, Микола Стрельбицький, ; Нац. академія Служби безпеки України. - К. : Кондор, 2004. - 597,[2] с. : табл. - (Сер. "Юридична книга")
У монографії розглядаються методологічні та організаційно правові аспекти захисту банків і банківської діяльності в Україні в сучасних умовах.
Для науковців, аспірантів, викладачів, студентів, державних службовців, співробітників правоохоронних органів, підприємців та ділових людей України.
Васильченко, Зоя Миколаївна
Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація / Зоя Васильченко. - К. : Кондор, 2007. - 526 с. : табл.

Розглянуто економіко-правові засади злиття та приєднання банків у контексті поглибленого вивчення зарубіжного досвіду. На прикладних матеріалах здійснено аналіз фінансового стану комерційних банків — претендентів на спільну реорганізацію та розкрито концептуальні основи оцінки вартості банківської фірми. Узагальнено міжнародну практику функціонування комерційних банків у складі фінансово-промислових об'єднань. Приділено увагу особливостям інтеграції банківського капіталу в умовах глобалізації світової економіки
Книга розрахована на студентів, науковців, аспірантів, слухачів магістратури, інститутів післядипломної освіти і центрів переподготовки кадрів, працівників банківських установ.
Банківський менеджмент
Навч. посібник / І.В. Гіленко, С.Л. Роголь, С.В. Сиротян та ін; Ред. О.А. Кириченко,. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання-Прес, 2002. - 434,[4] с.

Це якісно новий навчальний посібник, у якому на системній основі розкриваються основні параметри управління комерційним банком, найважливіші завдання банківського менеджменту, проблеми і методи їх вирішення. Крім того у посібнику розглядається банківська система України та її особливості, узагальнено досвіт банківського менеджменту, здобутий фахівцями банківських установ за роки незалежності України. Третє видання перероблене і доповнене.
Посібник розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів ВНЗ. Книга також буде корисною працівникам банківських і фінансових установ, клієнтам банку.Адамик, Богдан Петрович
Національний банк і грошово-кредитна політика : Навч. посібник для студ. вузів / Богдан Адамик,. - Тернопіль : Карт-бланш, 2002. - 278 с. : табл.

Банківський нагляд
Навчальний посібник / В. І. Грушко, С. М. Лаптєв, О. С. Любунь, К. Є. Раєвський ; Мін-во освіти і науки України, Ун-т економіки та права "Крок". - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 262,[2] с.

Банківський нагляд
Навчальний посібник / Володимир Міщенко, Арсеній Яценюк, Вікторія Коваленко та ін. - К. : Знання, 2004. - 406 с.

Васюренко, Олег Володимирович
Банківські операції : Навч. посібник / Олег Васюренко,. - 2-е вид. - К. : Знання, 2001. - 255 с. - (Сер. "Вища освіта XXI століття")

Васюренко, Олег Володимирович
Економічний аналіз діяльності комерційних банків : Навчальний посібник / Олег Васюренко, Катерина Волохата,. - К. : Знання, 2006. - 463 с. : іл, табл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття").

Вовчак, О. Д.
Банківська справа : Навчальний посібник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 559,[1] с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні")

Вовчак, Ольга Дмитрівна
Платіжні системи : навчальний посібник / Ольга Вовчак, Галина Шпаргало, Тетяна Андрейків. - К. : Знання, 2008. - 341,[1] с.

Коваленко, Микола Андрійович
Операції сучасного комерційного банку : Навч. посіб. / Микола Коваленко, Владлен Білінкіс, Лідія Сухомлин,. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2006. - 467 с. : табл.

Любунь, О. С.
Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності : Навчальний посібник для студ. вузів / О. С. Любунь, В. С. Любунь, І. В. Іванець ; М-во освіти і науки України, Ун-т економіки та права "Крок". - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 351,[2] с. : табл.

Лютий, Ігор Олексійович
Банківський маркетинг : Навчальний посібник / Ігор Лютий, Ольга Солодка,. - К. : Знання , 2006. - 395 с. : граф., табл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття")

Мещеряков, А. А.
Фінансовий менеджмент у банках : Навчальний посібник / А. А. Мещеряков, Л. В. Лисяк ; М-во фінансів України, Дніпропетровська держ. фінансова акад. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 207 с. : табл.

Романишин, Володимир Орестович
Центральний банк і грошово-кредитна політика : Навчальний посібник / Володимир Романишин, Юрій Уманців,. - К. : Атіка, 2005. - 478,[1] с.

Чайковський, Ярослав Іванович
Платіжні системи : Навч. посіб. для студ. вуз. / Ярослав Чайковський,. - Тернопіль : Карт-бланш, 2006. - 210 с.

Кредит в ринковій економіці


Дмитренко, Микола Гаврилович
Кредитування і контроль : Навчально-методичний посібник (у схемах і коментарях) / Микола Дмитренко, Валентина Потлатюк,. - К. : Кондор, 2005, 2009. - 295,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 290-295.

У навчальному посібнику викладені головні теоретичні відомості щодо кредитування і контролю банківсткої діяльності з тлумаченням ключових понять, запропоновано комплекс різноманітних дидактичних матеріалів: схеми, добірки ситуацій та тестів для самоконтролю, список рекомендованої літератури.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та викладачів ВНЗ.
Вовчак, Ольга Дмитрівна.
Кредит і банківська справа : підручник / Ольга Вовчак, Надія Рущишин, Тетяна Андрейків. - К. : Знання, 2008. - 564,[2] с. : табл.

У підручнику популярно висвітлено актуальні питання кредиту і банківського бізнесу в умовах ринкової економіки Вміщено розширену тематику, що стосується характеристики суті кредиту і кредитних відносин, його функції, призначення позичкового проценту, механізму кредитування, структури та основних принципів організації банківської справи в Україні, механізму здійснення банківських операцій та послуг, підходів до оцінки та регулювання діяльності банків в Україні.
Призначено як для студентів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти, так і для викладачів, аспірантів, економістів, банкірів і фінансових інституцій, а також для усіх, хто цікавиться розвитком та функціонуванням банківсько-кредитної сфери та економічним життям держави.Владичин, Уляна Володимирівна.
Банківське кредитування : навчальний посібник / Уляна Владичин ; за ред. : С. К. Реверчука ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Атіка, 2008. - 647,[1] с. : табл.

Клапків, Михайло Семенович
Страхування фінансових ризиків : монографія / Михайло Клапків,. - Тернопіль : Економічна думка : Карт-бланш, 2002. - 570 с. : іл.

Кредитний ризик комерційного банку
Навчальний посібник / Ред. В.В.Вітлінський. - К. : Знання, 2000. - 251 с. - (Сер. "Вища освіта XXI століття")

Лагутін, Василь Дмитрович
Кредитування: теорія і практика : Навчальний посібник / Василь Лагутін,. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2002. - 215 с. - (Сер. "Вища освіта XXI століття")

Лютий, Ігор Олексійович
Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку / Ігор Лютий, Василь Савич, Олексій Калівошко ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 546 с. : табл., іл.

Мікрокредитування в Україні: реалії та перспективи
Круглий стіл: Презентація підсумків регіональних громадських слухань / Координаційно-експертний центр об’єднань підприємців України, Всеукраїнська рада розвитку бізнесу, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. - К. : [б. и.], [2007]. - 163,[1] с.

Олійник, Олександр Миколайович
Довгострокове кредитування населення в Україні / Олександр Олійник. - К. : Логос, 2008. - 155,[1] с.

Хорошковський, Валерій
Кредити міжнародного валютного фонду : Навчальний посібник для студентів вузів / Валерій Хорошковський,; Ред. В. К. Врублевський ; Укр. то-во "Інтелект нації". - К. : Літера, 1998. - 71,[1] с.

Хорошковський, Валерій Іванович
Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку : наукове видання / Валерій Хорошковський,; Ред. В. К. Врублевський ; Укр. т-во "Інтелект нації". - К. : Інформ.-вид. центр "Інтелект", 1999. - 193 с.

Валютний ринок та валютні системи


Дзюблюк, Олександр Валерійович
Валютна політика : Підручник / Олександр Дзюблюк. - К. : Знання, 2007. - 422,[1] с. : табл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття")

У підручнику розкриваються базові аспекти впливі держави в особі центрального банку країни на економічні відносини засобами валютної політики. Розглядаються основні механізми організації валютного регулювання в ринкових умовах і в перехідний період, а також висвітлюються практичні засади реалізації валютної політики, пов'язані з управліням обмінним курсом національної валюти, платіжним балансом країни, офіційними золотовалютними резервами і застосуванням валютних обмежень. Представлена розгорнута характеристика впливу основних інструментів валютної політики на перебіг економічних процесів.
Для студентів, слухачів центрів магістерської підготовки, викладачів, наукових і практичних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами валютних відносин.
Валютне регулювання та контроль
навчальний посібник / О. В. Боришкевич, І. В. Краснова, В. С. Білошапка та ін.; за заг. ред. : О. В. Боришкевича ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2008. - 399,[1] с.

Однією з найважливіших сфер державного регулювання є обіг та використання валютних цінностей. Навчальний прсібник містить системний і структурований виклад методологічних та організаційно-правових засад функціонування системи валютного регулювання та контролю в Україні. Наявність у посібнику великої кількості понятійних визначень уможливила висвітлення складних питань у сфері валютного регулювання та контролю, зробивши їх доступними для широкого загалу.
Посібник призначений студентам, аспірантам, викладачам вищіх навчальних закладів, а також фахівцям-практикам банківської справи та зовнішньоекономічної діяльності.Бездітко, Ю. М.
Валютне регулювання : навч. посібник / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2004, 2009. - 272 с.

Белінська, Яніна Василівна
Валютно-курсове регулювання: проблеми теорії і практики : Монографія / Яніна Белінська ; Нац. академія управління. - К. : Б. в., 2007. - 369,[1] с. : табл., граф. - Бібліогр. с. 355-367.

Белінська, Яніна Василівна
Валютно-курсове регулювання: проблеми теорії і практики : Монографія / Яніна Белінська ; Нац. академія управління. - К. : Б. в., 2007. - 369,[1] с. : табл., граф.


Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Гроші... Гроші...Гроші...
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua