[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Глобальний світ : парадигми розвитку

Фон


Глобальний світ : парадигми розвитку


Глобалізація - це процес економічної, культурної та політичної інтеграції світу. Ми живемо в епоху колосальних змін. Становлення глобальної господарської системи, що руйнує кордони національних господарств, пов'язаних міцними торгівельними, фінансовими, політичними, соціальними і культурними відносинами, - найбільш значущий процес, який визначив обличчя світу на межі ХХ-ХХІ століть.

Механізм глобалізації є об'єктом грунтовних досліджень, дискусій та суперечок серед економістів і політиків. Складно відповісти на питання, яке місце займатиме кожна суверенна держава в цьому процесі, як він повинен відбуватися і яка в ньому роль Заходу і Сходу.У новому тисячолітті міжнародне співробітництво переходить в еру глобалізації розвитку, що відкриває для людства не тільки нові, раніше небачені можливості розвитку і якісного росту, але і нові загрози, проблеми і глобальні конфлікти.

Глобальні перетворення та пошук ефективних стратегій зменшення їх несприятливих наслідків, надійні методи прогнозування можливих змін з метою виживання і подальшого процвітання держав та багато інших питань цікаво висвітлені в літературі, представленій на нашій виставці.

Стратегії економічного розвитку

У розділі представлена література про сутність, умови, проблеми і перспективи глобалізації економіки, її впливу на національні стратегії розвитку; особливості розробки та реалізації національних та інтеграційних стратегій економічного розвитку.


Глобалістика : Навч. посібник / Віталій Лукашевич. - 2-ге вид., доп. та випр. - Львів : Новий Світ-2000, 2007. - 438 с. : табл., іл. - (Сер. "Вища освіта в Україні")

“У навчальному посібнику розкриті основні поняття і категорії глобалістики (об'єктивний і суб'єктивний глобалізм, предмет дисципліни , світова економіка і цивілізації як категорії глобалістики), принципи, структура, методи, позиції, оцінки глобалізму. Аналізуються концептуальні, економічні, соціальні, культурні трансформації в сучасному світі і інтереси, які їх обумовлюють. Розкриваються основні тенденції прогресу глобалізації, різні прогностичні концепти стратегічного розвитку світу, проблеми цивілізаційної безпеки, формування регулятивного механізму світосистемних відносин.Метаморфози світу : Соціологія глобалізації / Домінік Мартен, Жан-Люк Мецжер, Філіп П’єр; Пер. Євген Марічев. - K. : Вид. дім "KM Академія", 2005. - 301,[2] с. : іл. - (Сер. "Актуальні світові дискусії").

У книжці досліджується економічний, соціальний та культурний виміри глобалізації. Вміщено критичний аналіз теорій, які передрікають кінець націй, самобутніх культур, праці, змову еліти проти людства. Здійснено декодування трансформацій, що нині відбуваються у сфері праці, у міжнародних відносинах, у функціонуванні держав і культурі. Розглянуто роль нових колективних чинників — неурядових організацій, профспілок, об'єднань громадян; альтернативи, які вони несуть, та можливі шляхи для нових механізмів регулювання.Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / Валерій Геєць ; НАНУ, Ін-т екон. та прогнозув. - К. : [б. в.], 2009. - 863 с. : табл., іл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.; Предм. покажч.: с. 860-863.

Автор досліджує взаємодію та партнерство суспільства, держави та економіки. Розкриває сутність існуючого в суспільстві, державі та економіці спільного та суперечливого і відповідно до цього визначена роль особистісно-людського фактора у їх трансформації, враховуючи економічні та соціальні підходи і методи. Розкрито вплив глобалізації на внутрішній розвиток країни у взаємодії світового та національного з використанням стратегем співпраці.Економічні системи епохи глобальних змін / Надія Гражевська. - К. : Знання, 2008. - 431 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 402-431 .

У монографії розглянуто сутність, структуру та типологізацію сучасних економічних систем. Висвітлено генезис теоретико-методологічних засад економічної транзитології. Розкрито специфіку національних моделей перехідної економіки . Здійснено аналіз організаційних механзмів розвитку господарських систем та обгрунтовано основні напрями підвищення конкурентоспроможності національної економіки у глобалізованому світогосподарському середовищі.Трансформаційна економіка : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів / Володимир Савчук [та ін.]; за ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 612 с. : табл. - Бібліогр.: с. 604-612;

У навчальному посібнику висвітлюються сутність і концептуальні проблеми трансформаційних процесів, що відбуваються в межах економічної системи сучасного капіталізму та на постсоціалістичному економічному просторі, зокрема в Україні. Особлива увага у посібнику звертається на ті інституціойні форми функціонування сучасної економіки , поза ефективним використанням яких у нашій державі неможлива поява якісно нової, цілісної економічної системи.Глобальні стратегії Євросоюзу : монографія / Олег Білорус, Юрій Мацейко, Ірина Вітер ; Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана (Київ), Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Міжнародний інститут глобалістики (Київ). - К. : КНЕУ, 2009. - 528 с. - Бібліогр.: с. 519-528.

Монографія присвячена проблемі міжнародної і глобальної інтеграції. Розкривається сутність, специфіка, закономірності і наслідки силової глобалізації, як злоякісної форми інтеграції на етапі постіндустріального глобалізму. Автори аналізують довгострокові стратегії Євросоюзу як найефективнішої економічної мегасистеми сучасного світу, що відіграє особливу роль противаги системі тоталітарного глобалізму. Особливу увагу приділено стратегії та механізмам збалансованого сталого розвитку ЄС. Висновки і рекомендації авторів можуть бути використані для формування Національної стратегії розвитку України.Геоекономічні сценарії розвитку і Україна : монографія / М. З. Згуровський [та ін.]; ред. А. С. Філіпенко. - К. : Академія, 2010. - 323,[3] с. : іл., табл. - (Сер. "Монограф"). - Бiблiогр. в пiдрядк. Прим.

У сучасному глобалізованому світі національні економіки виборюють для себе стратегічно вигідні, перспективні позиції. Це спонукає бачити геоекономічний простір у поєднанні різноманітних інтересів, протистоянь, можливостей, ризиків. За таких умов особливого значення набуває сценарний аналіз прогнозування ймовірностей та передумов досягнення бажаних результатів. Сутність, специфіка, особливості розвитку сучасних центрів економічної сили, суперечності глобалізації, місце України в сучасному геоекономічному просторі — провідна проблематика запропонованого дослідження.Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ : аналітична доповідь / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Я. А. Жаліло [та ін.]; за ред. А. Я. Жаліла. - К. : НІСД, 2010. - 103 с. : табл., іл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

У представленій аналітичній доповіді авторами зроблено детальний аналіз особливостей і чинників економічної динаміки в Україні протягом 2010 р., дані оцінки ймовірності як наростання “другої хвилі” кризи, так і довгострокової стабільності економіки України. На підгрунті виявлених вад і суперечностей сучасної моделі економічного розвитку України запропоновані стратегічні пріоритети та першочергові кроки політики соціально-економічних реформ.


Бураковський, Ігор Валентинович. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України / Ігор Бураковський, Олексій Плотніков ; худ.-оформл. Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2009. - 298,[2] с. : табл.


Жаліло, Ярослав Анатолійович. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави : монографія / Ярослав Жаліло ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2009. - 334,[1] с. : табл., іл.

Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю. Г. Козак [та ін.]. ; ред. Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, І. В. Ліганенко ; М-во освіти і науки України. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 355 с. : табл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.; Бібліогр.: с. 353-355.

Чернега, Оксана Богданівна.
Міжнародні стратегії економічного розвитку : навчальний посібник / Оксана Чернега, Андрій Семенов, Володимир Білозубенко ; М-во освіти і науки України, ДНУ. - 2-е вид., оновлене і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 345 с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр. в кінці розд.

Бобик, Олександр.
Крах епохи економічної експансії : "Золотий мільярд" зупинився перед необхідністю якісно іншої політекономії, що сприяла би пошуку нової світової ментальности / О. Бобик // Сучасність. - 2008. - № 7. - С. 95-106

Гаврилюк, О. В.
Глобалізація й суверенітет: економічні критерії та засоби забезпечення [Текст] / О. В. Гаврилюк // Фінанси України. - 2011. - № 3. - С. 111-126. - Бiблiогр. в пiдрядк. Прим.

Козюк, В. В.
Глобалізаційні фактори фінансової доларизації [Текст] / В. В. Козюк // Фінанси України. - 2010. - № 12. - С. 44-57.

“Мир пережил самый разрушительный кризис» :
Экономист Чарлз Калмориз убежден, что государство не должно бояться сложных, но необходимых решений // Бизнес. - 2011. - 7 марта. - С. 24-26. br>
Традиционная экономическая мысль сегодня дошла до предела»
- считают профессора Стокгольской школы экономики Пер Хедберг и Андерш Лильенберг // Бизнес. - 2011. - 7 марта. - С. 24-26.

Шаров, Олександр.
Глобалізація валютної системи / Олександр Шаров // Журнал європейської економіки. - 2007. - № 4. - С. 432-454

Шаров, Олександр.
Глобалізація валютної системи / Олександр Шаров // Журнал європейської економіки. - 2008. - № 1. - С. 76-93 br>
Юрлова, Н.
Проблема активного відновлення економіки та шляхи її вирішення в різних країнах світу / Н. Юрлова // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 4. - С. 48-51 : табл. - Бібліогр. в примітках


Конкурентоспроможність національних економік

У розділі представлена література з теоретичних засад формування конкурентоспроможності країни , з розвитку національної економіки України, ЄС, та розвитку підприємництва в глобалізованому середовищі. Висвітлено питання діяльності ТНК.


Єрохін, С. А.
Структурна трансформація національної економіки : Теоретико-методологічний аспект / С.А. Єрохін. - К. : Світ Знань, 2002. - 526 с. - Бібліогр.: с.513-526

В монографії викладені теоретико-методологічні питання структурної трансформації національної економіки. Розкрито загальний сценарій структурної трансформації економік розвинених країн світу на етапі постіндустріалізму. Обгрунтовано шляхи переходу економічної системи України на більш високий цивілізаційний рівень за рахунок докорінної модернізації основних управлінських та виробничих структур.Економіка України в умовах глобалізації :
монографія / М-во освіти і науки України, Чернівецький торговельно-економічний ін-т КНТЕУ ; ред. і укл.: Школа, О. В. Бабінська. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. - 527 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці розд.

У монографії визначено пріоритетні напрямки формування і функціонування національної економіки в умовах євроінтеграції та глобалізації. Реалізація запропонованих рекомендацій значно посилить місце і роль України в системі світового господарства і дасть змогу підвищити якість життя населення країни.Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку
/ О. Г. Білоцерківець [та ін.] ; ред. І. В. Крючкова ; НАНУ, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б. в.], 2010. - 479 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Колективна монографія є результатом досліджень природи шокових збурень та їх наслідків для економіки України. Змістовно охоплює як теоретичні засади макроекономічної стабільності, оцінку адаптивності економіки за її складовими, так і розроблення методичних і модельних підходів до прогнозування певних видів шоків.Шнипко, Олександр Сергійович.
Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст : монографія / Олександр Шнипко. - К. : Генеза, 2009. - 247 с. : табл. - Бібліогр. с. 240-245. -

На тлі аналізу причин і практичних проявів домінування геоекономічного Заходу автор досліджує сьогоднішні реалії України, рівень, ефективність та перспективи використання її наукового і виробничо-технічного потенціалу. Під цим кутом зору оцінюються роль і внесок національної еліти у підтримку та активізацію інноваційної складової як напряму економічного та соціального розвитку країни.Исаченко, Татьяна Михайловна.
Торговая политика Европейского Союза / Татьяна Исаченко ; Гос. ун-т "Высшая школа экономики". - М. : Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010. - 394,[1] с. : табл.

Теория и практика развития интеграционных связей отчетливо показывают, что участие в интеграционной группировке, особенно если она по своему экономическому весу сопоставима с крупнейшими державами современности, позволяет национальным хозяйствам более успешно функционировать в мировой экономической системе. В настоящей монографии представлен комплексный анализ торговой политики Европейского Союза, которая отличается разнообразием инструментов регулирования и спецификой их применения в отношении отдельных групп стран.Транснаціональні корпорації :
Навч. посібник / Авт. кол.: В.В.Рокоча, О.В.Плотников, В.Новицкий та ін. - К. : Таксон, 2000. - 302, [1] с. - (Сер. "Modus Vivendi")

У навчальному посібнику розгянуто теоретичні основи виникнення і становлення транснаціонального капіталу, механізм функціонування ТНК і вплив їх діяльності на світову економіку.
Бочан, Ігор Омелянович
Глобальна економіка : Підручник / Ігор Бочан, Іван Михасюк,. - К. : Знання , 2007. - 401, [1] с. - Бібліогр.: с. 338-357.

Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи
/ НІСД ; ред., укл. Я. А. Жаліло, укл. Я. В. Белінська, Д. С. Покришка, О. О. Молдован. - К. : НІСД, 2009. - 141,[1] с.

Кизим, Николай Александрович
Качество жизни населения и конкурентоспособность Украины и стран ЕС : Монография / Николай Кизим, Валерий Горбатов ; Ин-т проблем развития общества. - Харьков : ИД "ИНЖЭК", 2005. - 162 с. : табл. - (Сер. "Мировая экономика"). - Библиогр.: с. 130-135.

Кизим, Николай Александрович
Концентрация экономики и конкурентоспособность стран мира : Монография / Николай Кизим, Валерий Горбатов, ; Ин-т проблем развития общества. - Харьков : ИД "ИНЖЭК", 2005. - 274 с. : ил, табл. - (Сер. "Мировая экономика"). - Библиогр.: с. 205-214.

Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : Монографія
/ Я А. Жаліко, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень . - К. : Знання України, 2005. - 387,[2] с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Лук’яненко, Дмитро Григорович
Техніки авторського друку. Офорт, літографія, дереворит та лінорит, шовкотрафаретний друк : Навчальний посібник / Владислав Христенко ; М-во освіти і науки України, Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. - Харків : Колорит, 2004. - 81,[1] с. : кол.іл.

Міжнародні ринки ресурсів : Навчальний посібник
/ А. Б. Яценко, К. С. Мітюшкіна, Т. В. Марена; Ред. Ю. В. Макогон ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т, Маріупальський держ. гуманітарний ун-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 193 с. - Бібліогр.: с. 192-193.

Ризики економічної депресії та потенціал післякризового відновлення економіки України
/ Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Белінська Я. В. [та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2009. - 62,[1] с. : табл., граф. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Світова економіка : Підручник для студ. вуз.
/ Авт. кол.: А.С.Філіпенко та ін. - К. : Либідь, 2000. - 581,[2] с. - Бібліогр.: с.578-582.

Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності : навчальний посібник
/ C. О. Якубовський [та ін.]; ред.: С. О. Якубовський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 472 с. : табл. - Бібліогр.: с. 324-334.

Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку
/ Нац. ін-т стратегічних досліджень ; за заг. ред. А. В. Єрмолаєва. - К. : НІСД, 2010. - 527 с. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: кредитно-модульний курс : навч. посіб.
/ І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова [та ін.]; ред.: І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 311 с. : схеми. - Бібліогр.: с. 210-213.

Горбач, Денис.
Евробазар : В Европе лихорадит не тьолько экономику но и общество / Денис Горбач // Бизнес. - 2011. - 22 августа. - С. 23-24

Горбач, Денис.
Рейтары : Снижение кредитного рейтинга США вызвали переполох на рынках / Денис Горбач // Бизнес. - 2011. - 15 августа. - С. 20-21

Горбач, Денис.
Солнечные дни: Вслед за экономическим кризисом Европу охватывает кризис политический / Денис Горбач // Бизнес. - 2011. - 20 июня. - С. 27-30

Горбач, Денис.
Сфинкс без финика: Волна протестов и восстаний, захлестнувшая арабский мир, показала, насколько ничтожна на деле разница между Западом и Востоком / Денис Горбач // Бизнес. - 2011. - 14 февраля. - С. 27-30

Горбач, Денис.
Штатная ситуация: Внутриполитические игры в США угрожают стабильности мировой экономики / Денис Горбач // Бизнес. - 2011. - № 30 (25 июля). - С. 27-29

Козюк, Віктор.
Глобалізація та макроструктурні імперфекції припливу капіталу / Віктор Козюк // Банківська справа. - 2010. - № 6. - С. 22-36 : табл.

Обвинцев, М.
Перспективи розвитку глобальної та української банківської системи в умовах фінансової невизначеності / М. Обвинцев // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. - 2010.- № 3. - С.56-64 :табл.- Бібліогр. в кінці ст.

Хейман. Даррен
“Украине приходится выбирать между Западом и Востоком» : Даррен Хейман, руководитель курса «Экономика» Эдинбургской бизнес-школы в Украине, анализируя достижения и потери, ожидающие страну при интеграции в тот или иной экономичекий союз, подчеркивает: вектор своего развития Украина должна выбирать сама // Бизнес. - 2011. - 12 сентября. - С. 12-13.


Безпека глобального розвитку

У розділі представлена література, яка охоплює широке коло проблем природно-економічного характеру — енергетичну, продовольчу, екологічну, сировинну.


Новицький, Валерій Євгенович.
Економічні ресурси цивілізаційного розвитку : Навчальний посібник / Валерій Новицький ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2004. - 266,[2] с. - Бібліогр. в кінці глав.

У навчальному посібнику розглядаються основні закономірності та історичні особливості ресурсокористування в контексті цивілізаційного розвитку. Досліджуються соціально-економічні та етнокультурні аспекти процесів відтворення, що пов'язані з використанням матеріальних та інформаційних ресурсів. Аналізуються наслідки економічної глобалізації та вивчаються можливості оптимізації умов участі відкритої економіки в системі міжнародного поділу праці. Формулюються принципи побудови і функціонування економіки нового типу — інноваційної та інформаційної.

Глобальна продовольча безпека : монографія
/ Олег Білорус [та ін.] ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України, ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН. - К. : ННЦ "ІАЕ", 2009. - 485 с. : табл.

У монографії досліджено генезис та еволюцію процесів глобалізації, їх специфіку в постіндустріальну епоху на фоні зростання нерівномірного розвитку регіонів планети й окремих країн у світлі впливу розриву між багатими та бідними країнами на дестабілізацію світової економіки. На базі узагальнення тенденцій збільшення чисельності населення у світі розглянуто проблеми глобальної продовольчої безпеки і трансформації виробництва сільгоспродукції. Проаналізовано питання глобалізації світової торгівлі в цілому і продовольчих товарів АПК зокрема, поставлено та обговорено проблеми питної води як глобального продовольчого ресурсу, що радикально впливатиме на продовольчу безпеку у ХХІ столітті.Корсунський, Сергій Володимирович.
Енергетична дипломатія : навч. посіб. / Сергій Корсунський. - К. : Вища школа, 2008. - 158,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 158-159

Уперше в Україні системно викладено основні положення енергетичної дипломатії, висвітлено її міжнародно-правові аспекти. Приділено увагу питанням енергетичної безпеки України.
Лампьетти, Джулиан А.
Решая проблемы холода : Стратегии теплоснабжения для бедных в городах Восточной Европы и Центральной Азии / Джулиан А. Лампьетти, Анке С. Майер, ; Департамент Европы и Центральной Азии, Отдел экологически и социально-устойчивого развития, Отдел инфраструктуры и энергетики. - Вашингтон : Всемирный Банк, 2002. - 85 с. : іл, табл.

Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем : Навчальний посібник
/ Н. В. Караєва, Р. В. Корпан, Т. А. Коцко та ін.; за заг. ред. : І. В. Недіна. - Суми : Університетська книга, 2008. - 383,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 373-383

Шевчук, Василь Якович
Макроекономічні проблеми сталого розвитку / Василь Шевчук ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, Центр досліджень сталого розвитку. - К. : "Геопринт", 2006. - 198 с. - Бібліогр. с. 192-198.

Галушкіна, Т. П.
"Зелена економіка" як ідеологія сучасних трансформаційних зрушень / Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов // Екологічний вісник. - 2010. - ? 6. - С. 24-25. - Бібліогр. в кінці ст.

Калініченко, О. В.
Енергетична безпека України в умовах світової енергетичної кризи / О. В. Калініченко, І. В. Перетятько // Экология плюс. - 2010. - ? 5. - С. 2-10 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Каменев, Максим.
Болгарский моряк: Пока Россия хочет заполучить украинскую «трубу», европейские потребители пытаются снизить зависимость от «Газпрома»/ Максим Каменев // Бизнес. - 2011. -№? 280 (115 июля). - С. 22-23

Кузнецов, О.
Британська енергетична стратегія в контексті економіки зміни клімату / О. Кузнецов // Економіка України. - 2010. - ? 3. - С. 53-63

Ліпський, П. Ю.
Проблеми енергозбереження та безпека життєдіяльності людини в світлі концепції сталого розвитку (теоретико-методологічні основи) / П. Ю. Ліпський // Культура безпеки, екології та здоров’я. - 2010. - ? 9. - С. 4-7. - Бібліогр.: 15 назв.

Сердюк, А. М.
Графічний дизайн у сучасному книговидавництві [Текст] / Вікторія Король // Шкільний світ. - 2011. - № 16: Вкладка. - С. 10-16.

Сердюк, А. М.
Біологічна безпека України / А. М. Сердюк // Екологічний вісник. - 2009. - ? 3. - С. 8-9. - Бібліогр. в кінці ст.


Війни в глобалізованому середовищі

У розділі представлена література, яка висвітлює теорію і практику ведення нових війн: економічної, торгівельної, інформаційної, латентної.


Арон, Раймон
Мир и война между народами : Пер. с фр. / Раймон Арон, Под ред. В.И. Даниленко. - М. : NOTA BENE, 2000. - 879, [1] с. - (Сер. "Университетская б-ка"). - Имен. указ.: с. 878-880.

Сможет ли человечество продолжать свое существование, если оно останется разрозненным и расчлененным на суверенные государства, которые сами идентифицируют себя, исходя из возможностей войны? На этот вопрос попытался ответит автор книги в своем всестороннем иследовании такого всем известного и вместе с тем загадочного явления как война. Автор представляет войну как единую систему и рассмативет различные подходы к ведению войн.Шныпко, Александр Сергеевич.
Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы / Александр Шныпко.- К. : Генеза, 2007.- 375 с. : ил., табл.- Библиогр.: с. 366-375

В книге рассматривется проблематика экономических войн как совокупность собственно экономических, а также првовых, административных и других действий, направленных против экономики противника. Значительное внимание уделяется истокам экономических войн, их материальным, психологическим, организационным предпосылкам. В историческом контекте рассмотрена экономическая война против СССР как эффективная составляющая холодной войны 1946-1991 гг. Как варианты экономической войны выделены торговая и энергетическая война. Обращено внимание на новейшие формы экономических войн как внутри государства, так и на междунароной арене. Сделан прогноз относительно дальнейшей эскалации экономических войн с участием США, Евросоюза, Китая, Индии, России. Сформулированы отдельные выводы для Украины как учасника экономических войн.Сенченко, Николай.
Теория и практика невидимых войн / Николай Сенченко. - К. : КИТ, 2009. - 503 с. - (Сер. " Четвертая мировая латентная война").

Четвертая мировая война совсем не похожа на другие. Она ведется методом «культурной агрессии» и невидима. В данной книге сделана попытка обобщить результаты исследований ученых разных стран в области теории и практики новых войн. Проанализированы виды оружия латентной войны, систематизированы, обобщены и раскрыты отдельные вопросы Четвертой мировой войны, приведены модели и технологии ведения новых войн.Сенченко, Николай.
"Венецианская черная аристократия" на пути к мировому господству / Николай Сенченко.- К. : КИТ, 2009. - 239 с

Это первое в мире описание методов деятельности особой сверхзасекреченной группы, сформировавшейся на протяжении нескольких столетий в Орден «Венецианская черная аристократия». Задача ордена порабощать целые народы, используя методы «культурной агрессии», навязывая идеи, позволяющие включать суверенные государства в состав новой глобальной империи.Богуш, Володимир Михайлович
Інформаційна безпека держави : підручник / Володимир Богуш, Олександр Юдін; Гол. ред. Ю. О. Шпак. - К. : "МК-Прес", 2005. - 432 с. - Бібліогр.: с. 427-432.

В книзі наведена систематизовна сукупність відомостей про інформаційну безпеку держави та шляхи її забезпечення. Визначене місце інформаційної безпеки в загальній системі національної безпеки, вплив дестабілізуючих факторів та інформаційних загроз на безпеку особистості, суспільства та держави , основи інформаційного протиборства, зміст і форми інформаційно-психологічної безпеки, а також загальні підходи для забезпечення безпеки інформаційних технологій. Детально розглядаються основні положення інформаційної безпеки України, способи та форми її забезпечення.
Пуригіна, Ольга Георгіївна.
Міжнародні економічні конфлікти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Пуригіна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський нац. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 274,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 270-274; Інтернет джерела: с. 274-275 .

Карпенко, Леонид.
Валютные войны: победить нельзя стагнировать / Леонид Карпенко // Україна Бізнес Ревю. - 2011. - 14 лютого. - С. 4

Очимовська, Тетяна.
Валютні війни прискорять інфляцію / Тетяна Очимовська // Коментарі. - 2010. - 22 жовтня. - С. 10-11Фон


Фон

[ HOME ]

Глобальний світ : парадигми розвитку
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua