[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Підприємство — основна ланка національної економіки

Фон


Підприємство — основна ланка національної економіки


Україна сьогодні переживає виключно складний період соціальної, політичної та економічної переорієнтації. Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. В економіці декларується перехід від адміністративно-командної системи господарювання до ринкової, у зв’язку з чим з'являються нові можливості розвитку виробництва, підвищення власного і суспільного добробуту. Поряд з цим виникає загроза скорочення робочих місць, безробіття, краху підприємств. Підприємству надані широкі права і можливості в реалізації своїх економічних інтересів, виборі засобів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємство виходить із власних ресурсних можливостей з урахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу. Ефективність діяльності підприємства залежить від багатьох чинників.

Cтабільність функціонування внутрішнього економічного механізму, наявність виробничого потенціалу, можливості для виробництва конкурентоздатної продукції, вміння приймати ефективні управлінські рішення в умовах кризового стану та багато інших питань цікаво висвітлені в літературі, представленій на нашій виставці.

Планування, бюджетування та контролінг

У розділі представлена література з питань калькулювання собівартості, аналізу вигід і витрат, бюджетування, контролінгу.Попович, Петро Ярославович.
Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : підручник / Петро Попович. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 630,[2] с. : табл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр.: с. 624-630.

У підручнику розкриваються теоретичні основи економічного аналізу, мета і завдання системи управління виробництвом. Наводиться методика аналізу виробничого потенціалу, витрат на виробництво продукції, фінансових результатів та інших показників. Уперше у вітчизняній практиці висвітлено питання організації операційного аналізу. Розглянуто методи аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості , ліквідності, ефективності використання оборотного капіталу. Розкрито методологічні засади аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарської діяльності.Цал-Цалко, Юзеф Сигізмундович.
Витрати підприємства : Навчальний посібник / Юзеф Цал-Цалко, . - К. : ЦУЛ, 2002. - 655 с. : табл.

Вивчення витрат підприємств закладає основу найважливішого комплексу практичних економічних знань, необхідних кожному спеціалісту. У навчальному посібнику викладено сучасний економічний механізм формування витрат, який забезпечує життєдіяльність підприємства в умовах ринку та конкуренції, вивчення якого допоможе вирішувати поточні і стратегічні завдання господарської діяльності, які неминуче виникають у роботі не тільки фахівців з економіки, але й керівників та інших спеціалістів суб'єктів підприємництва.Іванюта, Павло Васильович. Управління ресурсами і витратами : навч. посібник / Павло Іванюта, Ольга Лугівська ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 316 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці тем.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методологічні основи управління ресурсами і витратами на підприємстві в ринковій економіці господарювання в період інтеграційних перетворень. Систематизований матеріал дозволяє майбутнім фахівцям використовувати методи ефективного та раціонального прийняття управлінських рішень в умовах обмежених матеріальних ресурсів.Внутрішньовиробниче планування на промислових підприємствах : Навчальний посібник / М. В. Свіщов, А. П. Гречан, Л. М. Попович та ін ; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Арістей, 2005. - 528,[1] с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.

У навчальному посібнику розглядаються питання організації планової діяльності на підприємствах легкої промисловості в нових умовах господарювання. З урахуванням законодавчих та нормативних документів, інструктивних положень викладається методика і порядок складання плану єкономічного та соціального розвитку підприємства.Рассказова-Николаева, Светлана Алексеевна. Директ-костинг. Правдивая себестоимость / Светлана Рассказова-Николаева. - изд. 2-е, доп. и перераб. - М. : Книжный мир, 2009. - 254,[2] с. : табл. - Библиогр. с. 237-254.

Себестоимость продукции, работ, услуг - важнейшие показатели, необходимые для управления бизнесом. Может ли себестоимость быть «правдивой»? Да, если для калькулирования и формирования финансового результата используется система «директ-костинг».
Об особенностях и возможностях данной системы рассказывает эта книга. Отдельная глава посвящена обобщению опыта применения системы «директ-костинг» в условиях рыночной экономики российскими компаниями.Управління якістю : навч. посіб. / Д. П. Лойко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДНУ. - 2-ге вид. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 335 с. : іл., схеми. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 327-335.

У навчальному посібнику розглянуто основні відомості про управління якістю — поняття та категорії, еволюція підходів. Значна увага приділяється висвітленню вітчизняного та міжнародного досвіду з управління якістю. Викладено системи управління якістю, представлені в стандартах ISO серії 9000, їх розробка, впровадження на підприємствах, сертифікаціія та аудит. Значна увага приділяється загальному менеджменту якості (TQM) — підходам та методам управління організацією. У навчальному посібнику дано аналіз статистичних методів управління якістю, витрат на якість.Івахненков, Сергій Володимирович. Фінансовий контролінг : методи та інформаційні технології /С.Івахненков, О.Мелих. - К. : Знання, 2009.- 319 с. : іл.,табл.,схеми.- Бiблiогр. в пiдрядк.прим.; Бібліогр.: с. 306-319.

Розглянуто ряд теоретичних та практичних питань, пов'язаних з процесом прийняття управлінських рішень у діяльності підприємств при застосуванні контролінгу. Висвітлено методику фінансового контролінгу, основні підходи до його автоматизації в діяльності підприємств. Запропоновано методи прийняття управлінських рішень за допомогою фінансового контролінгу. Значна увага приділена застосуванню моделювання, зокрема, економіко-математичних моделей фінансового контролінгу та моделей прийняття інвестиційних рішень. Описані завдання та функції, які виконує відділ контролінгу на підприємстві, охарактеризовано кваліфікаційні вимоги до працівників такої служби. Представлено спеціалізовані комп'ютерні інформаційні системи для контролінгу.Кузьмін, Олег Євгенович. Бюджетування на підприємстві : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Олег Кузьмін, Ольга Мельник. - К. : Кондор, 2008. - 311,[1] с.

У навчальному посібнику розглядається сутність бюджетування, етапи його реалізації, участь в системі управління підприємством. Висвітлено передумови та причини впровадення бюджетування на підприємствах, розкрито проблеми, пов'язані з його застосуванням. Докладно охарактеризовано механізми здійснення основних етапів бюджетування як управлінської технології (бюджетного планування, мотивування, контролювання та регулювання). Висвітлено зарубіжний досвід та особливості здійснення бюджетування на вітчизняних підприємствах.


Аналіз вигід і витрат : Практичний посібник / Секретаріат Ради Скарбинці Канади ; Пер. з англ. С.Соколик; Ред. О.Кілієвича. - К. : Основи, 2000. - Бібліогр.: с.169-175

Бачевський, Борис Євстафійович. Відшкодування зносу основних виробничих фондів : навчальний посібник / Б.Бачевський, О.Решетняк, І.Заблодська. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 174,[1] с. - Бібліогр.: с. 164-[175].

Великий, Юрій Михайлович. Управління витратами підприємства : монографія / Ю. Великий, В. Прохорова, Н. Сабліна ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. екон. ун-т. - Харків : Інжек, 2009. - 188 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 179-188.

Внутрішній економічний механізм підприємства : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П. В. Круш [та ін.] ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 203, [1] с. - Бібліогр. с. 178-179.


Гордієнко, Петро Леонідович Стратегічний аналіз : Навчальний посібник / П.Гордієнко ; М-во освіти і науки України, Міжнар. науково-технічний ун-т. - К. : Алерта, 2006. - 403 с. : табл. - Бібліогр.: с. 391-399; Бібліогр. в кінці тем.


Грабовецьций, Борис Євгенійович Економічне прогнозування і планування : Навчальний посібник / Б. Грабовецьций, ; М-во освіти і науки України, ВДТУ. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 187 с. : іл. - Бібліогр. с. 186-187.


Давидович, Ігор Євгенович.Контролінг : навчальний посібник / І.Давидович ; М-во освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 547 с. - Бібліогр.: с. 544-548.


Економіка підприємства : навч. посіб. / П. В. Круш [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Ельга-Н : КНТ, 2009. - 777,[1] с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці розд.


Зубко, Валерьян Никитович
Воспитание щенка - М. : ТОО "Бонд и сын", 1995 с.

Зоріна, В. Н.Формування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства : Навчальний посібник для студ. вузів / В. Н. Зоріна, Г. В. Сеніна ; М-во освіти і науки України, Херсонський економічно правовий ін-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 237,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 224-225.


Калайтан, Тетяна Вікторівна. Контролінг : навч. посіб. для студ. екон. спец. усіх форм навчання / Тетяна Калайтан. - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 248 с. : іл., табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні").


Ковальчук, Михайло Іванович Стратегічний аналіз у сільському господарстві : Навч. посіб. / М. Ковальчук ; М-во освіти України; Київ. нац. економ. ун-т. - К. : [б. и.], 1997. - 224 с.


Контролінг - від теорії до реалізації на практиці : Монографія / В. Прохорова, Л.Мартюшева, Н.Петрусевич, Ю.Прохорова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. економічний ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2006. - 198 с. : табл. - Авт. зазначені на останній шпальті видання. - Бібліогр.: с. 174 - 185.


Крушельницька, Ольга Володимирівна.Управління матеріальними ресурсами : Навчальний посібник / Ольга Крушельницька. - К. : Кондор, 2007. - 162,[1] с.


Крылов, Эдуард ИвановичАнализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости продукции : Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец.: "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Э.Крылов, В.Власова, И. Журавкова,. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 715,[2] с. : табл. - Библиогр.: с. 709-713.


Куліков, Петро Мусійович.
Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства : навч. посіб. / П.Куліков, Г.Іващенко ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. екон. ун-т. - Харків : Інжек, 2009. - 151 с. : іл., табл. - (Сер. "Навчальне видання"). - Бібліогр.: с. 149-150.

Ластовецький, Василь Омелянович
Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності : Науково-практичний посібник / В.Ластовецький ; Мін-во освіти і науки України, Економіко-правничий ін-т. - Чернівці : Місто, 2003. - 153,[4] с.

Лисенко, Вікторія Петрівна
Управління поточними витратами торговельного підприємства : Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. економічн. наук: Спец. 08.07.05 - Економіка торгівлі та послуг / В.Лисенко ; Київ. держ. торговельно-економічний ун-т. - К., 2000. - 21 с. - Бібліогр.: с. 17-18

Портна, О. В.
Контролінг : навч. посіб. / О. В. Портна. - 2-е вид., перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 256 с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 248-250.

Пушкар, Михайло Семенович
Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : Монографія / М.Пушкар, Р.Пушкар ; М-во освіти і науки України , Терноп. академія народ. господ. - Тернопіль : Карт-бланш, 2004. - 370 с. - Бібліогр.: с.: 365-370.

Редченко, Костянтин Іванович
Стратегічний аналіз у бізнесі : Навчальний посібник / К.Редченко,. - 2-е вид., доп. - Львів : Новий Світ-2000, 2003. - 271 с. : іл. - Бібліогр. с. 263-271.

Саблук, Петро Трохимович
Витратно-ціновий аналіз у системі агромаркетингу / П.Т. Саблук, Д.Я. Карич, Ю.С. Коваленко,. - К. : [б. и.], 1996. - 136 с.

Сич, Євген Миколайович.
Стратегічний аналіз : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Є.Сич, О.Пилипенко, М.Стасишен. - К. : Каравела, 2010. - 303,[1] с. : табл. - (Сер. "Українська книга"). - Бібліогр.: с. 288-290.

Скибінська, Зоряна Миколаївна.
Економіка та управління підприємством : Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання / З.Скибінська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2005. - 135,[1] с. - (Сер. "Дистанційне навчання" ; ?33).

Сраффа, Пьеро
Производство товаров посредством товаров : Прелюдия к критике экономической теории / П.Сраффа; Пер. с англ. под ред. И.И. Елисеевой. - М. : ЮНИТИ, 1999. - 159 с. - (Сер. "Университетская б-ка"). -

Стратегічний аналіз : навч. посібник /
Г.Давидов [та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 389 с. : табл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр.: с. 356-362.

Фандель, Гюнтер
Теорія виробництва і витрат / Г.Фандель; Пер. з нім. під керівн. і за ред. М.Г.Грещака. - К. : Таксон, 2000. - 501 с.

Шайтанов, Виталий Александрович
Функционально-стоимостный анализ в менеджменте : Монография / В. Шайтанов, В.Шайтанов ; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЛГТУ". - Липецк : ЛГТУ, 2005. - 253 с. - Библиогр.: с. 248-251.

Шим, Джей К.
Методы управления стоимостью и анализа затрат : [Пер. с англ.] / Джей К. Шим, Джоэл Г. Сигел. - М. : Информ.-изд. дом "Филинъ", 1996. - 341,[2] с. ; 20 см. - (сер. "Экономика для практиков"). - Предм. указ.: с. 337-342. -

Юровский, Борис Саввич.
Планирование, учет и анализ себестоимости продукции : методическое руководство для тех, кто определяет себестоимость продукции, планирует выпуск, устанавливает цены / Б.Юровский; Ред. Ю. Б. Дубинина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Харьков : Центр "Консульт", 2004 -Ч. I. - 2004. - 237 с.

Яковлєв, Юрій Прокопович
Контролінг на базі інформаційних технологій : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ю. Яковлєв, ; М-во освіти і науки України, Херсонський економічно правовий інститут. - К. : Кондор, 2008. - 398,[1] с. - Бібліогр.: с. 397-398.

Безверхий, Костянтин.
Бюджетування як дієвий інструмент управління непрямими витратами промислових підприємств / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 4. - С. 31-47.


Методи ціноутворення

У розділі представлена література про природу цін та розробку цінової політики підприємства.


Ціноутворення в умовах ринку : навч. посіб. / Ю. І. Літвінов [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 398 с. : іл. - Бібліогр.: с. 354-355.

У навчальному посібнику розглянуто теорію ціноутворення: природу цін, загальні основи, особливості ціноутворення на різних моделях ринка Мета посібника : по-перше, дати цілісне уявлення про ринкову систему і її механізм як механізм цін; по-друге, на основі теорії ціноутворення дати практичні рекомендації для розробки цінової політики фірми або її пристосування до існуючих ринкових цін.Основи ціноутворення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. І. Олійник [та ін.]; за ред. Д. І. Олійника, О. А. Кириченка, М. П. Денисенка ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну, Ун-т економіки та права "Крок". - К. : Професіонал, 2009. - 383 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 350-359;

Підручник присвячений питанням теоретико-методологічних основ та методичних рекомендацій щодо ціноутворення в галузі зв'язку України. У підручнику досліджуються теоретичні основи, практика формування тарифів та ціноутворення в сфері телекомунікацій.Ушакова, Н. Г. Міжнародне ціноутворення : Навчальний посібник / Н. Г. Ушакова, Н. Л. Савицька ; М-во науки і освіти України. - Київ : ВД "Професіонал", 2004. - 216 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 211-214.

Навчальний посібник розкриває теоретичні основи міжнародного ціноутворення, його механізм та специфіку на основних сегментах світового ринку. Матеріал посібника висвітлює фундаментальні принципи ціноутворення та ціноутворюючі фактори світового ринку, світовий досвід регулювання цін, методи ціноутворення та методики розрахунку зовнішньоторгових цін з урахуванням чинної нормативно-правової бази щодо ЗЕД. Відмітною рисою є розгляд особливостей ціноутворення за умов розвитку “нової економіки”, зокрема, встановлення цін на об'єкти інтелектуальної власності.
Колесников, Олександр Володимирович
Ціноутворення : Навчальний посібник / Олександр Колесников ; М-во освіти і науки України, Українська держ. акад. залізн. трансп. - 2-е вид., випр. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 143 с. : іл. - Бібліогр. с. 135-136.

Основи ціноутворення : Навчальний посібник /
Наталія Верхоглядова, Світлана Ільіна, Наталія Іваннікова та ін. - К. : Кондор, 2007. - 251 с. : іл.


Конкурентоздатність підприємств

У розділі представлена література з теоретичних засад формування конкурентоспроможності підприємства.


Кривов’язюк, І. В. Підприємство в умовах ринку : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Кривов’зюк ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2009. - 838,[1] с. : табл.

Навчальний посібник розкриває теоретичні та практичні аспекти поведінки підприємства в умовах ринку. Визначено зміст підприємства як організаційно-правової форми господарювання, розкрито внутршній економічний механізм його функціонування, особливості приватизації державних підприємств в Україні. Розглянуто основні види діяльності: виробнича, зовнішньоекономічна, а також діяльність на ринку цінних паперів та на ринку нерухомості. Особливу увагу приділено питанням антикризового управління.Іванов, В. Б. Потенціал підприємства : науково-методичний посібник / В. Б. Іванов, О. М. Кохась, С. М. Хмелевський. - К. : Кондор, 2009. - 299,[1] с. : табл. - Бібліогр. : с. 296-297.

Сучасна категорія в економіці — потенціал підприємства. Це додатковий рівень кількісної та якісної оцінки підприємства. Він є необхідним та вагомим важелем в сучасних тенденціях розвитку економіки, її інтеграції і глобалізації. Узагальнені терміни посібника — підприємство, подукція, а також довідкова інформація представлені додатками та “єдиним паспортом підприємства”.Сумець, Олександр Михайлович. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства : навчально-практичний посібник / О. Сумець, О. Сомова, Є. Пєліхов ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Професіонал, 2009. - 279 с. : табл. - Бібліогр. с. 274-279.

У навчальному посібнику викладено теоретичне підгрунтя вирішення проблеми оцінки і моделювання рівня конкурентоспроможності товарів та підприємств, а також взаємозв'язки між ними. Особливу увагу приділено формалізації та моделюванню процесів формування, оцінки та аналізу чинників конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства на прикладі машинобудівних підприємств.
Балабанова, Людмила Веніамінівна.Управління конкурентоспроможністю підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.Балабанова, Г.Кривенко, І.Балабанова ; М-во освіти і науки України, ДНУ. - К. : Професіонал, 2009. - 253 с. : табл., іл. - (Сер. "Школа маркетингового менеджменту"). - Бібліогр.: с. 231-239; Глосарій: с. 240-242;


Должанський, Ігор ЗіновійовичКонкурентоспроможність підприємства : Навч. посібник для студ. вузів / Ігор Должанський, Тетяна Загорна, ; Мін-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 381,[2] с


Краснокутська, Н. С.Потенціал підприємства: формування та оцінка : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. С. Краснокутська ; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування і торгівлі. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 351 с. - Бібліогр.: с. 342-348.


Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств : Навчальний посібник /І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, Ю. І. Єхануров, Ю. В. Макогон та ін.; За ред. І. Ю. Сіваченка, Ю. Г. Козака, Ю. І. Єханурова ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 454 с. : схем. - Бібліогр.: с. 220-223.


Фатхутдінов, Раїс Ахметович.Управління конкурентноздатністю організації : підручник для студентів вузів / Р.Фатхутдінов, Г. Осовська ; за заг. ред. Г. В. Осовської. - К. : Кондор, 2009. - 468,[1] с. : табл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.


Хомяков, Володимир Іванович. Управління потенціалом підприємства : навчальний посібник для вищих навч. закладів / В.Хомяков, І.Бакум. - К. : Кондор, 2009, 2007. - 399,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 393-399


Економічна безпека та антикризове управління

У розділі представлена література, яка висвітлює теорію і практику менеджмента в умовах кризи.


Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство / Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя, Кафедра менеджменту підприємницької діяльності, Акад. соц. упр., Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка ; авт.-укл. Б. М. Андрушків [та ін.]. - Тернопіль : [б. в.], 2008. - 423 с.

Узагальнено досвід організації антирейдерських заходів в умовах підприємств і підприємницької діяльності як України так і країн СНД. У монографії в доступній формі з використанням схем та іншого ілюстративного матеріалу розкрито першопричини і природу виникнення такого негативного явища, як рейдерство. За приведеною класифікацією висвітлюються методи та технології захоплення майна, які мали місце у практиці; запропоновано економіко-правові засоби захисту від рейдерського захоплення підприємства і його майна.Белінський, П. І. Менеджмент виробництва та операцій : Підручник / П. І. Белінський ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича.- К. :Центр навчальної літератури, 2005. - 623 с. - Бібліогр.: с. 619-623.

Підручник належить до числа небагатьох посібників, які охоплюють позитивний вітчизняний досвід з управління підприємством та передові зарубіжні напрацювання у сфері виробничого менеджменту компаній. Автор зробив спробу адаптувати всі види менеджменту (стратегічного, оперативного, збутового, постачального, фінансового, управління персоналом, якістю, інфраструктурними сферами тощо). Викладені у підручнику проблеми зорієнтовані на розкриття творчого потенціалу особистості і дозволяють використовувати його практично у будь-якій сфері.Хіт, Роберт Кризовий менеджмент для керівників / Роберт Хіт,; Пер. з англ.: Р.Л. Ткачук, С.М. Рябчук, Н.І. Мішеніна. - К. : Всеувито ; К. : Наук. думка, 2002. - 566 с. : табл. - (Сер. "Усе про менеджмент"). -

Узагальнено практичний досвід подолання кризових ситуацій найрізноманітнішого походження : від штучного банкрутства та псування продукції до викидів отруйних речовин та стихійних лих. Наведено приклади великих і малих катастроф з погляду управління антикризовими, рятувальними та відновлювальними роботами.Ковтун, Олег Іванович. Стратегія підприємства : підручник / Олег Ковтун. - Львів : Новий Світ-2000, 2009. - 675,[1] с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні").

В підручнику розкривається сутність категорії “стратегія підприємства”, розглядається зміст та основні аспекти стратегічного контексту діяльності підприємства .Особлива увага приділена ключовим моментам формування та вибору стратегічних альтернатив розвитку підприємств різних типів спеціалізації.Карпунь, Іван Назарович. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання : монографія / Іван Карпунь ; М-во освіти і науки України, Львівський держ. ін-т новітніх технол. і упр. імені В’ячеслава Чорновола. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 439 с. : табл., іл. - (Сер. "Вища освіта в Україні").

Комплексно досліджені сучасні підходи фінансових антикризових заходів на вітчизняних підприємствах. Розглядаються основні фактори негативного впливу на фінансову стійкість і платоспроможність суб'єктів господарювання і шляхи його нейтралізації. Узагальнено концептуальні засади антикризового управління та проаналізовано його економічно-правове забезпечення. Значна увага приділена стратегії та фінансуванню антикризових заходів, методології оцінювання загрози фінансової кризи на підприємстві, а також раціональні підходи удосконалення державної політики фінансової підтримки реального сектора економіки. Особлива увага приділена соціально-психологічним факторам, людській природі виникнення і ліквідації небезпечних виробничих ситуацій. По всіх аспектах антикризового управління обґрунтовані цілі та завдання.
Антикризове фінансове управління підприємством /
С. Я. Салига, Є. І. Ляшенко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька ; Мін-во освіти і науки України, Запорізький ін-т держ. та муніципального управління. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 203,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 202-203.

Березін, Олександр Вікторович.
Стратегія підприємства : навчальний посібник / О. Березін, М. Безпарточний. - К. : Ліра-К, 2010. - 221 с.

Бирюкова, О. Ю. Приемы антикризисного менеджмента : учебное пособие / О. Ю. Бирюкова, Л. А. Бочкова. - М. : [б. и.], 2009Издательско-торговая корпорация "Дашков и К° ". - 270,[2] с.


Довгань, Людмила Євгеніївна.Стратегічне управління : навч. посібник / Л.Довгань, Ю.Каракай, Л. Артеменко ; відпов. ред. Л. М. Савчук. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 439 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці розд.


Донець, Любов Іванівна. Економічна безпека підприємства : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Донець, Н.Ващенко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 239,[1] с. : табл. -


Дорошук, Ганна Анатоліївна.Антикризове управління підприємством: теорія та практика : навч. посіб. / Г.Дорошук, Н.Дащенко. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 329,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 260-264. -


Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. /
В. Л. Ортинський [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Правова єдність, 2009. - 541,[1] с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 535-539.

Економічна безпека : навч. посібник /
З.Варналій [та ін.]; ред. Захарій Варналій. - К. : Знання, 2009. - 647 с. : іл., табл

Іванюта, Світлана Миколаївна. Антикризове управління / С.Іванюта ; М-во освіти і науки України, Державний комітет статистики України, Державна академія статистики, обліку та аудиту. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 287 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. -


Іванюта, Тетяна Миколаївна.Економічна безпека підприємства : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т. Іванюта, А.Заїчковський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 254 с. : табл. - Бібліогр.: с. 248-254.-


Кір’ян, Тетяна Михайлівна.
Мотивація людського капіталу до продуктивної праці / Т.Кір’ян ; відп. ред. Ю. М. Куліков ; НДІ праці і зайнятості населення, М-во праці та соціальної політики України, НАНУ. - К. : НДІ праці і зайнятості населення, 2008. - 415 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 400-415. -

Колісник, Марія Костянтинівна.
Фінансова санація і антикризове управління підприємством : Навчальний посібник / М.Колісник, П.Ільчук, П.Віблий, ; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - К. : Кондор, 2007. - 271, [1] с. : іл.

Левицька, Емма Василівна.
Менеджмент підприємств за кризової ситуації : Навчальний посібник / Е. Левицька. - Львів : Новий Світ-2000, 2007. - 174,[1] с. : табл. - Покажч. с. 173-174.

Масенко, Борис Павлович
Антикризове управління : Навчально-методичний посібник / Б. Масенко, Т.Афонченкова ; Європейський ун-т. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - 263 с. - Бібліогр.: с. 260-261.

Мороз, Олег Васильович
Інституціональні особливості превентивного антикризового управління підприємством : Монографія / О.Мороз, І.Шварц; Ред. Г. Ягельська ; М-во освіти і науки України, Він-ий нац-ий техн. унів. . - Вінниця : Універсум, 2006. - 137 с. : табл. - Бібліогр.: с.119-127

Мороз, Олег Васильович
Фінансова діагностика у системі антикризового управління на пдприємствах : Монографія / О.Мороз, О.Сметанюк,. - Вінниця : Універсум, 2006. - 166 с. : табл. - Бібліогр.: с. 131-142.

Іванюта, Тетяна Миколаївна.Економічна безпека підприємства : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т. Іванюта, А.Заїчковський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 254 с. : табл. - Бібліогр.: с. 248-254.-


Ноздріна, Лариса Василівна.
Управління проектами : підручник / Л.Ноздріна, В.Ящук, О.Полотай; за заг. ред. Л. Ноздріної ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 430 с. : табл., іл. - Предм. покажч.: с. 423-427

Скібіцький, Олександр Миколайович.
Антикризовий менеджмент : навч. посіб. / О.Скібіцький ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 566 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 560-563.

Стратегічне управління : підручник /
О.Тищенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. екон. ун-т. - Харків : Інжек, 2009. - 278 с. : табл., іл., схеми. - Бібліогр.: с. 272-278.

Тарасюк, Галина Миколаївна.
Управління проектами : навч. посіб. / Г.Тарасюк. - 3-є вид. - К. : Каравела, 2009. - 319 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 318-319.

Терещенко, Олег Олександрович
Антикризове фінансове управління на підприємстві / О.Терещенко ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т . - К. : КНЕУ, 2004. - 268 с. - Бібліогр. с.: 260-268. -

Чернявський, Анатолій Дмитрович.
Антикризове управління підприємством : Навчальний посібник . - К. : МАУП, 2006. - 249,[2] с. - Бібліогр.: с. 242-245.

Школьник, Інна Олександрівна.
Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / І.Школьник, І.Боярко, Б.Сюркало; за ред. І. О. Школьник. - Суми : Університетська книга, 2009. - 300 с. : іл.,

Штангрет, Андрій Михайлович.
Антикризове управління підприємством : Навчальний посібник /А.Штангрет, О.Копилюк. - К. : Знання , 2007. - 335 с. : табл.Фон


Фон

[ HOME ]

Підприємство — основна ланка національної економіки
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua