[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє

Фон


Паливно-енергетичний комплекс України:
сьогодення та майбутнє


Література, представлена на книжковій виставці, висвітлює питання державної політики в галузі енергетики; споживання традиційних джерел енергії в структурі народного господарства; проблеми боротьби з негативним впливом, якого завдає довкіллю енергетична галузь; перехід від традиційних до альтернативних і перспективних енергоносіїв.


I.Державна енергетична політика


Черевко, Г.
Економіка природокористування : навчальний посібник / Г. Черевко, І. Черевко, Н. Василенька. - Львів : Ліга-Прес, 2012. - 698,[2] с. : схеми, табл., кол.іл.

У посібнику викладено основні положення і концепції економічно ефективного і екологічно безпечного господарського використання природних ресурсів, загальні поняття економіки природокористування.Лір, Віктор Еріхович.
Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні / Віктор Лір, Уляна Письменна ; НАНУ, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б. в.], 2010. - 205 с. : табл., іл.

Висвітлено широке коло питань, пов’язаних з організаційно-економічними та інституційними аспектами енергозбереження та енергоефективності, а також питаннями становлення і ефективного функціонування ринку енергоефективних технологій та послуг в Україні.Гоцын, Роман.
Проблемы и перспективы украинской энергетики / Роман Гоцын. - Кривой Рог : Дионис : Издатель ФЛ-П Чернявский Д. А., 2013. - 175 с. : ил., табл., схемы. - Библиогр. с. 174

Україна вступила в період складних енергетичних проблем. Чи є вихід з нинішньої складної ситуації? В книзі запропоновані комплексні рішення проблем українскої енергетики.Корсунський, Сергій Володимирович.
Енергетична дипломатія [Текст] : навч. посіб. / Сергій Корсунський. - К. : Вища школа, 2008. - 158,[1] с. : табл.

Енергетична дипломатія — це практична діяльність зовнішньополітичного та галузевих відомств, дипломатичних предствництв спільно з національними енергетичними компаніями щодо здійснення зовнішньої енергетичної політики, спрямованої на захист національних інтересів у галузі виробництва, транспортування і споживання енергоресурсів. У посібнику системно викладено основні положення енергетичної дипломатії, висвітлено її міжнародно-правові аспекти. Приділено увагу питанням енергетичної безпеки України.


Міжнародні ринки ресурсів: Навчальний посібник / А. Б. Яценко, К. С. Мітюшкіна, Т. В. Марена; Ред. Ю. В. Макогон ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т, Маріупальський держ. гуманітарний ун-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 193 с.


Горючі корисні копалини України [Текст] : підручник / Володимир Михайлов, Михайло Курило [та ін.] ; ред. В. А. Михайлов ; Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. - К. : КНТ, 2010. - 379 с. : іл.


Проблеми та напрями реалізації експортного потенціалу паливно-енергетичного комплексу України [] : аналітична доповідь / С. Б. Воронцов [та ін.] ; ред. А. Ю. Сменковський ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2011. - 46 с. : табл.


Токунова, Анастасія Планування в енергетичній галузі: впровадження зарубіжного досвіду [Текст] / Анастасія Токунова // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 8. - С. 33-36. - Бібліогр. в кінці ст.


Піцикевич, Володимир. Адміністративно-правові гарантії ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України [Текст] / Володимир Піцикевич // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 3. - С. 30-33. - Бібліогр. в кінці ст.


II.Енергетика в структурі народного господарства


Мельник, Леонід Григорович.
Економіка енергетики : навчальний посібник / Леонід Мельник, Олександра Карінцева, Ірина Сотник. - Суми : Університетська книга, 2014. - 237,[1] с.

У навчальному посібнику розглянуто основні фактори енергетичного виробництва, шляхи їх ефективного використання. Приділено увагу оцінці економічної ефективності господарських заходів в енергетиці, формуванню структури державного управління енергетичною галуззю.Краснянский, Михаил Ефимович.
Энергосбережение : учебное пособие : для студентов и магистров / Михаил Краснянский. - Изд. 2-е, испр. и доп. - К. : Кондор, 2016. - 174,[1] с. : рис., схемы, фото.

Учбовий посібник містить детальну якісну і кількісну оцінку передових досягнень енергозбереження і відновлення джерел енергії в Україні, а також новітні світові тенденції і розробки в цій галузі.Саницький, Мирослав Андрійович.
Енергозберігаючі технології в будівництві : навчальний посібник / Мирослав Саницький, Оксана Позняк, Уляна Марущак ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 2-е вид., випр. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - : діагр., граф., табл., мал.

Наведено основи енергозберігаючих технологій у будівництві, які є важливою складовою реалізації принципів стратегії збалансованого розвитку. Розглянуто характеристики найпоширеніших теплоізоляційних матеріалів.Кращі практики щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України
Наталія Ходько, Любомир Чорній, Максим Борода [та ін.]; кер. і наук. ред. Любомир Чорній ; М-во регіон. розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України, Центр громадської експертизи. - К. : Центр громадської експертизи, 2011. - 184 с. : табл.

Видання містить опис кращих практик та стислі рекомендації щодо підготовки інвестиційних пропозицій для залучення фінансування на реалізацію проектів із впровадження енергозбереження та підвищення енергоефективності у житлово-комунальному господарстві.
Дадашев, Бадирхан Абдулмуталімович. Регіональна економіка : структурно-логічний навчальний посібник / Бадирхан Дадашев, Віта Гордієнко, Володимир Обливанцов ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 200,[1] с. : табл.


Проблеми та напрями реалізації експортного потенціалу паливно-енергетичного комплексу України [] : аналітична доповідь / С. Б. Воронцов [та ін.] ; ред. А. Ю. Сменковський ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2011. - 46 с. : табл.


Захарчук, О. В. Використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві [Текст] / О. В. Захарчук, О. В. Вишневецька // Економіка АПК. - 2015. - № 5. - С. 62-69 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.


III.Енергетика майбутнього


Дудюк, Дмитро Лук’янович.
Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі : навч. посібник / Дмитро Дудюк, Святослав Мазепа, Ярослав Гнатишин. - Львів : Магнолія 2006, 2009, 2013. - 187 с. : іл., табл.


Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та використання нетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру, енергії води, біопалива, геотермальної енергії.Сонячна енергетика: теорія та практика
: монографія / Йосиф Мисак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 339,[1] с. : граф., мал., табл., фото.


Розглянуто проблему використання енергії сонячного випромінювання, його практичного застосування у виробництві та в побуті , місце геліоенергетики у Державній програмі енергозбереження в Україні.Калетнік, Григорій Миколайович.
Біопаливо: ефективність його виробництва та споживання в АПК України [Текст] : навч. посібник / Григорій Калетнік, Віктор Пришляк ; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики України, Вінницький нац. аграрний ун-т. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 310 с. : іл., табл., 4 л. кол. іл.


У посібнику висвітлено науково-методичні, організаційно-економічні засади виробництва і споживання біопалива та інших нетрадиційних джерел енергії. Враховано потенціал біосировини, наявний в Україні, екологічність та економічність його використання. Окреслено напрями та перспективи розвитку агробіоенергетичного ринку на майбутнє.Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень.
Загальний курс : навчальний посібник / Віра Сабадаш [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 295, [1] с. : схеми, мал., табл.


Наведено інформацію про базові положення енергетики, подано характеристику та принцип роботи традиційних та альтернативних енергетичних установок, технології виробництва електроенергії, тепла та атомної енергії. Розглянуто головні аспекти взаємодії ланок енргетичної галузі з довкіллям. Дано характеристику перспективних екологічно чистих та енергоощадних технологій і напрямів розвитку сучасної енергетики.Вінклер, Ігор Аронович.
Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних [] : навчальний посібник / Ігор Вінклер, Ярема Тевтуль. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 276,[4] с. : схеми, табл., фото.


У посібнику висвітлюються питання, пов’язані з технологією використаня традиційних джерел енергії, екологічні аспекти роботи сучасних і перспективних джерел енергії. Розглядаються можливості та екологічні наслідки виробництва енергії відновлюваними та “зеленими” джерелами, перспективи їх впровадження.
Трипольська, Галина Сергіївна. Агробіоенергетичний ринок України : монографія / Галина Трипольська ; наук. ред. Т. О. Осташко ; НАНУ, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б. в.], 2011. - 263 с. : табл., іл.


Промислова екологія [] : навч. посіб. / Степан Апостолюк [та ін.]. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2012. - 430 с. : табл., іл.


Франчук, Григорій Михайлович. Урбоекологія і техноекологія [] : підручник / Григорій Франчук, Олександр Запорожець, Галина Архіпова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. - К. : НАУ-друк, 2011. - 494 с. : табл.


Пиш’єв, Сергій Вікторович. Сучасні технології "чистого" вугілля [] : монографія / Сергій Пиш’єв, Михайло Братичак ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 179,[1] с. : граф., схеми.


Екологічна безпека уранового виробництва [Текст] / Василь Ляшенко [та ін.]; за ред. Ф. П. Топольного ; М-во палива і енергетики України [та ін.]. - Кіровоград : КОД, 2011. - 237 с. : іл., табл., карти, фото. Кол.


Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив : підручник / Я. П. Скоробогатий [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2011, 2015. - 221 с. : іл., табл.Фон


Фон

[ HOME ]

Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua