[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Економічна теорія — вікно у світ економіки.

Фон

Економічна теорія — вікно у світ економіки.

Люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці економічних процесів, спробувати управляти ними. Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії.
Інформацію про основні методологічні тренди у розвитку економічної теорії, можна отримати з матеріалів книжкової вистави.
Представлені на виставці монографії, дослідження, навчальні посібники будуть корисними для науковців, фахових економістів, державних управлінців, студентів економічних спеціальностей і широкому колу читачів, які цікавляться питаннями економічної теорії.
Мочерний, Степан Васильович.
Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) : навчальний посібник / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. - Львів : Новий Світ- 2019. - 486 с.

В даному посібнику вперше в історії вітчизняної економічної думки основна увага приділяється комплексному критичному аналізу сучасних західних економічних концепцій та теорій, які набули значного поширення в українській економічній літературі та підтримуються багатьма нашими вченими. Та частина пропонованої роботи, в якій з'ясовуються традиційні погляди західних авторів (акцент в них робиться здебільшого на їх поглядах з найдавніших часів до початку XX ст.), розглядається стисло і з більш глибоким критичним осмисленням теоретико-методологічних засад таких концепцій.Якобчук, Валентина Павлівна.
Економічна теорія : навчальний посібник / Валентина Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомирський націонал. агроеколог. ун-т. - 3-е вид., перероб. - К. : Ліра-К, 2015. - 406 с.

Навчальний посібник підготовлений на основі узагальнення фундаментальних теорій вітчизняної і світової економічної науки та практики господарювання, висвітлює загальні основи соціально- економічного розвитку суспільства, теоретичні засади мікро- та макроекономіки, закономірності функціонування сучасного світового господарства. Теоретичний матеріал органічно доповнюється навчальним тренінгом, тестами, завданнями, задачами, ілюструється схемами, таблицями, рисунками, графіками, що сприятиме інтенсифікації та покращенню результативності навчального процесу. Розрахований на студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.Основи економічної теорії
: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / ред.: П. В. Круш, В. І. Депутат, С. О. Тульчинська. - 3-є вид., стереотипне. - К. : Каравела, 2018. - 448 с.

Пропонований навчальний посібник є узагальненням надбань зарубіжної та вітчизняної економічної науки, враховує особливості сучасного стану ринкової економіки України. При його написанні також був використаний досвід викладання цієї дисципліни у Національному технічному університеті України “КПІ” та інших вищих навчальних закладах України. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів будь-якої форми навчання, які вивчають основи економічної теорії та всіх тих, хто цікавиться проблемами економіки та механізмом її функціонування.Трансформаційні перетворення економічних систем
виклики сучасності : монографія / М-во освіти і науки України, Черкаський держ. технол. ун-т ; ред. Наталя Прямухіна. - К. : Кондор, 2017. - 289 с.

Монографія присвячена дослідженню питань трансформаційних перетворень економічних систем, пошуку проблемних питань та шляхів ефективного використання наявних можливостей за наявності викликів сучасності. Детальньно розглянуто теоретико методологічні підходи до визначення сутності та наукових підходів до оцінки трансформацій економічних систем, проаналізовано адаптаційні механізми соціально-економічних перетворень, досліджено генезис теоретико-методологічних засад традиційної економічної транзитології, визначено основні чинники, механізми, ветокри соціально-економічіних трансформацій, вказано шляхи формування та організації механізми регіонального економічного розвитку, окреслено імператив розвитку фінансової системи в умовах глобальної трансформації невизначеності, обгрунтовано інституційні трансформації банківської системи України, на основі практичного досвіду обгрунтовано проблеми розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах інтеграціїниї перетворень. Монографія розрахована на фахівців у галузі економіки, фінансів, банківництва, державного управління, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів.Рей, Рендал.
"Я ж вам казав!" Сучасна економіка за Гайманом Мінськи / Рендал Рей ; пер. з англ.: Олександр Вальчишен, Валентина Кальонова, Олександра Сосновська. - К. : Наш Формат, 2018. - 283 с.

Завдяки застосуванню альтернативного підходу до економічної теорії автор побачив вразливість фінансової системи тоді, коли мейнстрімні економісти ще не відчували жодної загрози. Основна ідея Мінськи полягає в тому, що «стабільність дестабілізує». Щойно система досягає рівноваги, поведінка людей, економічна політика та й власне бізнес — усе починає змінюватися. Унаслідок цього система стає слабкою та нестабільною. Книжка для всіх, хто цікавиться економікою, фінансами та хоче орієнтуватися у глибинних причинах, що рухають економікою, та наслідками тих чи інших рішень.Геращенко, Олексій Леонідович.
Економіка ХХІ: країни, підприємства, людини / Олексій Геращенко ; пер. з рос. М. В. Скоробогатової. - 2-е вид., перероб. і доп. - Харків : Фоліо, 2017. - 302 с.

В книзі йдеться про еволюцію економічних поглядів і найсучасніші підходи ХХІ століття, розглядаються питання економічної успішності на різних рівнях — країни, підприємства та людини. Вона ставить питання і змушує замислитися, спроектувати ті чи інші явища на життя людини й дає можливість краще зрозуміти економічний світ. Книжка розрахована на всіх, хто цікавиться економікою.
Краус, Наталія Миколаївна. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навчальний посібник / Наталія Краус ; М-во освіти і науки України, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 495 с.


Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навчальний посібник / Наталія Мацелюх [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 223 с.


Економічна теорія : навчальний посібник / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; ред. Л. С. Шевченко. - Харків : Право, 2016. - 267 с.


Врятувати капіталізм.Як змусити вільний ринок працювати на людей / Роберт Райх ; пер. з англ. Романа Корнути. - К. : Наш Формат, 2018. - 288 с.


Седлачек, Томаш. Економіка добра і зла. Слідами людських пошуків: від Гільгамеша до фінансової кризи / Томаш Седлачек ; пер. з чеськ.Тетяни Окопної. - Львів : Вид-во "Старого Лева", 2017. - 519 с.


Ха-Юн Чанґ Економіка. Інструкція з використання / Ха-Юн Чанг ; пер. з англ. Андрія Лапіна. - К. : Наш Формат, 2016. - 400 с.


Талер, Річард. Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення / Річард Талер ; пер. з англ. Світлани Крикуненко. - К. : Наш Формат, 2018. - 462 с.


Вілан, Чарльз. Гола економіка. Викриття нудної науки / Чарльз Вілан ; пер. з англ. Олександра Дем’янчука. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 319 с.


Пікетті, Тома.Капітал у ХХІ столітті / Тома Пікетті ; пер. з англ. Наталії Палій. - К. : Наш Формат, 2016. - 693 с.


Національна економіка: підручник / Петро Круш [та ін.] ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". - 4-те вид., стереотип. - К. : Каравела, 2017. - 447 с.


Козак, Юрій Георгійович. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях : підручник / Юрій Козак ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. економ. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 228 с.Фон


Фон

[ HOME ]

Економічна теорія — вікно у світ економіки.
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2020 Webmaster: webmaster@library.kr.ua