[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон «Економіка підприємства – наука про ефективність»

Фон

«Економіка підприємства – наука про ефективність»

Економіка підприємства – це наука про ефективність виробництва, яка вивчає шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах. Вивчення економіки підприємств важливе для майбутніх спеціалістів економічних сфер діяльності, оскільки закладає фундамент найважливішого комплексу практичних економічних знань.

Користувачі мають нагоду ознайомитися зі статтями з періодичних видань, навчальними посібниками та збірниками, в яких висвітлюються теоретичні і практичні питання розвитку і формування економіки підприємств, як суб’єктів господарювання. У виданнях, представлених на виставці, автори з’ясовують закономірності розвитку підприємств і розглядають суть категорій і показники економічної ефективності діяльності підприємств, методи організації виробництва, пропонують шляхи використання всіх видів ресурсів (персоналу, фондів, нематеріальних та інвестиційних ресурсів), окреслюють орієнтири у плануванні та фінансово-економічній результативності виробництва.

Запрошуємо до відділу документів із економічних, технічних та природничих наук ознайомитися з монографіями, посібниками, періодичними виданнями, які допоможуть у розв’язанні складних питань, що виникають у процесі функціонування підприємств, та допоможуть керівникам та студентам оволодіти основами виробничого процесу та набути базових знань із визначення ефективності діяльності підприємств.Облікова політика підприємства: навчальний посібник
/ Ю. А. Верига, В. А. Кулик, Ю. О. Ночовна, С. Ю. Іванюк. – К.: «Центр учбової літератури»., 2015 - 312с.

У навчальному посібнику розкрито комплекс теоретичних, організаційних та методичних аспектів формування облікової політики підприємства, висвітлено зміст, структуру і порядок складання розпорядчого документу про облікову політику. Особливу увагу приділено впливу облікової політики на показники фінансової звітності та оцінку фінансового стану підприємства. Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів та широке коло фахівців.Скоропад І. С.
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навчальний посібник / І. С. Скоропад, О. Б. Курило , О. М. Чубка, О. В. Дідух, І. О. Кривецький. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 344 с.

Розглянуто суть, завдання та особливості фінансової діяльності суб’єктів підприємництва різних організаційно-правових форм, формування власного та позичкового капіталу, фінансові аспекти реструктуризації підприємств, характеристики інвестиційної та фінансової діяльності, зокрема і у сфері зовнішньоекономічних відносин, дивідендної політики, методичних підходів до оцінки вартості підприємств. Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають фінансові дисципліни.Чухрай Н.І.
Економіка інноваційного підприємства: навчальний посібник / Н. І. Чухрай, Л. С. Лісовська. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 324 с.

У навчальному посібнику розглянуто економічні засади функціонування інноваційного підприємства, сутність та особливості його виробничої діяльності, розкрито специфіку ресурсного забезпечення інноваційного підприємства, визначено пріоритети формування та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. Значну увагу приділено проблемам забезпечення якості та конкурентоспроможності інноваційної продукції.
Наведено особливості формування собівартості інноваційної продукції та ціноутворення інноваційного підприємства. Детально розглянуто питання управління витратами на інноваційні процеси та оцінюванню ефективності та результативності діяльності підприємства. Навчальний посібник рекомендовано студентам вищих навчальних закладів усіх форм навчання базового напряму підготовки “Менеджмент”, він буде корисним для підприємців, менеджерів, фахівців та усіх, хто володіє творчим потенціалом винахідника і прагне поглибити свої знання у цій сфері.Чухрай Н.І.
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: підручник / Н. І. Чухрай, О. П. Просович. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 500 с.

Викладено теоретичні засади і практичні аспекти прийняття стратегічних управлінських рішень щодо інноваційного розвитку підприємства. Висвітлено сутність, принципи й основні етапи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств. Охоплено широке коло актуальних питань, пов’язаних із комплексним забезпеченням розроблення та реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств. Структура та зміст книги відповідають програмі дисципліни “Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства” ОКР “магістр”. Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи перекваліфікації, підприємців, працівників управлінських служб, усіх, хто цікавиться стратегічним менеджментом та інноваціями; особливо зручна книга для студентів заочної, дистанційної та інших форм самостійного навчання. Затвердило Міністерство освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.


Яркіна Н. М.
Економіка підприємства: навчальний посібник / Н. М. Яркіна. – К.: Видавництво Ліра-К, 2015. - 498 с.

У навчальному посібнику розкрито сучасні теорії підприємств і їх різновиди як суб’єктів господарювання. Підприємство розглянуте як складна виробнича і соціально-економічна система у взаємодії і взаємозв’язку всіх його елементів і процесів. Докладно розглянуті складники ресурсного забезпечення функціонування підприємств – персонал, інтелектуальний, основний та оборотний капітал. Розкрито зміст інвестиційної, інноваційної та операційної діяльності підприємства. Докладно висвітлено суть і особливості управління підприємством, планування його господарської діяльності, товарної та цінової політики. Особливу увагу приділено витратам та фінансово-економічним результатам діяльності підприємств, а також їх ефективності і забезпеченню конкурентоспроможності. Визначено сучасні моделі розвитку підприємств, суть і особливості їх трансформації і реструктуризації, а також антикризової діяльності. Докладно розглянутий зміст економічної безпеки підприємства і особливості управління його підприємницькими ризиками. Безперечною перевагою підручника є органічне поєднання системного та процесного підходів до вивчення економіки підприємства, а також наявність практичних завдань, розв’язання яких сприяє не тільки закріпленню теоретичних знань, а й формуванню практичних навичок обґрунтування господарських рішень. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра галузі знань «Економіка і підприємництво», і викладачів, а також практикуючих економістів та всіх, хто зацікавлений у набутті знань з питань економіки підприємства.
Балабанова, Людмила Веніамінівна. Маркетинг підприємства : навчальний посібник / Людмила Балабанова, Вікторія Холод, Ірина Балабанова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДНУ, Ін-т економіки і управління, Каф. маркетингового менеджменту. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 611 с. : табл., іл. - (Сер. "Школа маркетингового менеджменту"). - Бібліогр.: с. 594-598. - Предм. покажч.: с. 599-611.


Березін, Олександр Вікторович. Стратегія підприємства: навчальний посібник / Олександр Березін, Максим Безпарточний. - К. : Ліра-К, 2010. - 221 с.


Гетьман, Оксана Олександрівна. Економіка підприємства : Навчальний посібник / Оксана Гетьман, Валентина Шаповал ; Мін-во освіти і науки України, Дніпропетровський ун-т економіки і права. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 487 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 482-483.


Гринчуцький, Валерій Іванович. Економіка підприємства : навчальний посібник / Валерій Гринчуцький, Едуард Карапетян, Борис Погріщук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопільський нац. екон. ун-т. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 303 с. : табл. - Бібліогр. в кінці тем.


Давидов, Григорій Миколайович. Звітність підприємств : навчальний посібник / Григорій Давидов, Наталія Шалімова. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2011. - 623 с. : табл., іл., схеми. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр.: с. 613-623. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.


Економіка підприємств : підручник / Федір Горбонос [та ін.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.: іл., схеми. - Бібліогр.: с. 461-463.


Економіка та управління підприємством :теорія і практика: навчальний посібник / Ігор Грибик [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 427 с. : граф., табл. - Бібліогр. в кінці тем.


Єгорова, Ірина Геннадіївна. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: навч. посіб. / Ірина Єгорова, Ганна Матукова, Наталія Приймак. - Львів : Магнолія 2006, 2010. – 330 с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр. в кінці розд.


Економіка підприємства : збірник тестів і задач : навч. посіб. / Анатолій Шегда [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 239 с. : табл. - Бібліогр.: с. 236-238.


Іванюта, Павло Васильович. Управління ресурсами і витратами : навч. посібник / Павло Іванюта, Ольга Лугівська ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 316 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці тем


Ковтун, Олег Іванович. Стратегія підприємства: підручник / Олег Ковтун. - Львів : Новий Світ-2000, 2009. - 675 с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 670-675.


Краснокутська, Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. С. Краснокутська ; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування і торгівлі. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 351 с. - Бібліогр.: с. 342-348.


Крупельницька, Ірина Генадіївна. Звітність підприємств : навчальний посібник / Ірина Крупельницька. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 231 с. : табл. - Бібліогр.: с. 168-169.


Левицька, Світлана Олексіївна. Звітність підприємств : підручник / Світлана Левицька, Яна Лебедзевич, Ольга Осадча. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 233 с. : табл. - Бібліогр.: с. 151-155.


Любенко, Ніна Миронівна. Фінанси підприємств : навч. посібник / Ніна Любенко ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 263 с. : табл. - Бібліогр.: с. 257-262.


Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія / ред. Н. В. Карпенко. - К. : Центр учбової літератури, 2016. – 251 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 238-250.


Непочатенко, Олена Олександрівна. Фінанси підприємств : навчальний посібник / Олена Непочатенко. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 327 с. : табл. - Бібліогр.: с. 313-322.


Облікова політика підприємства : навчальний посібник / Юстина Верига [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Полтавський ун-т економіки і торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 309 с. : табл. - Бібліогр.: с. 271-275.


Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / Анатолій Бурик [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 259 с. : табл. - Бібліогр.: с. 254-259.


Хомяков, В. І. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. М. Федоренко. - К. : Кондор, 2011. - 431 с. : табл. - Бібліогр.: с.420-431.


Близнюк, А. О. Ефективність та раціональність прийняття інвестиційних рішень / Андрій Олександрович Близнюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 11. - С. 4-5. - Бібліогр. в кінці ст.


Бондаренко, Н. В. Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства / Н. В. Бондаренко // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 8. - С. 21-24. - Бібліогр. наприкінці ст.


Голов, С. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством упродовж його життєвого циклу / Сергій Голов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2016. - № 4. - С. 2-12 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Килипенко, В. В. Інструмент маркетингової діяльності в управлінні підприємством / В. В. Килипенко // Економіка АПК. - 2017. - № 8. - С. 82-86. - Бібліогр. в кінці ст.


Латишева, О. В. Визначення особливостей управління витратами в системі формування стратегії економічної безпеки та сталого розвитку вітчизняних підприємств / О. В. Латишева, С. В. Касьянюк, М. Ю. Мілявський // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 7. - С. 15-20. - Бібліогр. наприкінці ст.


Павлик, В. П. Оцінка економічних критеріїв ефективного управління сільськогосподарським підприємством / В. П. Павлик // Економіка АПК. - 2015. - № 12. - С. 72-76. - Бібліогр. в кінці ст.


Селіщев, С. В. Методологія оцінки ризиків припинення діяльності пов’язаних з неефективністю управління підприємством / С. В. Селіщев // Статистика України. - 2017. - № 1. - С. 78-83 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Станіславик, О. В. Особливості управління інноваційним процесом на підприємстві / Олена В’ячеславівна Станіславік, Олександр Михайлович Коваленко, Тетяна Василівна Моргунова // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 8. - С. 4-8. - Бібліогр. в кінці ст.


Теплінський, Г. В. Сучасний підхід в антикризовому управлінні підприємством / Геннадій Вікторович Теплінський, Юлія Володимирівна Жукова // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 4. - С. 21-25. - Бібліогр. в кінці ст.


Тертичний, О. О. Деякі аспекти управління фінансовими ресурсами та формування фінансової стратегії підприємства / Олександр Олегович Тертичний // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 8. - С. 30-33. - Бібліогр. в кінці ст.


Ткаченко, С. А. Багатоцільові декріпітації генерації функціонально розвинутих систем стратегічного управління діяльністю підприємств і виробничих об‘єднань та їх застосування при проектуванні системи діагностики / С. А. Ткаченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2016. - № 2. - С. 22-27. - Бібліогр. в кінці ст.


Черкасова, Т. І. Формування та оцінка інноваційного потенціалу підприємства / Тетяна Ігорівна Черкасова, Яна Володимирівна Богаченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 12. - С. 14-17 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Фон


Фон

[ HOME ]

«Економіка підприємства – наука про ефективність»
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2017 Webmaster: webmaster@library.kr.ua