[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Економіко-технічний потенціал сільського господарства

Фон


Економіко-технічний потенціал сільського господарства


Найважливішою умовою забезпечення населення України сільськогосподарською продукцією є прискорення науково-технічного прогресу, високоефективне використання виробничного потенціалу і зміцнення матеріально-технічної бази агропромислової галузі. Поглиблення інтенсіфікації виробництва сільськогосподарської продукції одночасно зумовлює необхідність пошуку шляхів скорочення витрат енергії та інших ресурсів. Одним із параметрів вирішення цієї проблеми є підвищення ефективності технологій виробництва і використання сільськогосподарської техніки.

Матеріали книжкової виставки висвітлюють питання економічної складової розвитку аграрного сектору, технічного забезпечення інтенсивних агротехнологій, технологій сільськогосподарського машинобудування, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки.

Виставкові матеріали розраховані на студентів і викладачів аграрно-економічних спеціальностей, студентів аграрно-технічних закладів, що навчаються за спеціальностями “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”, “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”, також вони стануть у пригоді механізаторам, фермерам та власникам землі.


I.Економічна складова розвитку аграрного сектору


Березівський, Петро Степанович.
Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях [] : монографія / Петро Березівський, Галина Брик. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 233,[3] с. : діагр., граф., табл. - Бібліогр. с. 179-199.

В монографії розглядаються теоретичні і методичні основи економічної ефективності виробництва в аграрних формуваннях. Досліджено сучасний стан ресурсного забезпечення аграрних формувань та проведено комплексну оцінку економічної ефективності галузей рослинництва і тваринництва. Здійснено факторний аналіз економічної ефективності сільськогосподарських підприємств з урахуванням їх розмірів, форми господарювання,спеціалізації і концентрації виробництва. Обгрунтовано напрями підвищення економічної ефективності на основі оптимізації виробничо-галузевої структури та якісного оновлення системи внутрішньогосподарських виробничих відносин аграрних формувань.Теорія, політика та практика сільського розвитку розвитку / НАНУ, Ін-т екон. та прогнозування ; О. М. Бородіна [та ін.]; ред.: О. М. Бородіна, І. В. Прокопа. - К. : [б. в.], 2010. - 374 с. : табл., іл., карти. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Досліджуються теоретико-методологічні засади, історичні передумови, сутнісні характеристики та інституціональні основи становлення сільського розвитку в Україні, окреслено шляхи формування його вітчизняної політики. Запропоновано методику бальної оцінки людського капіталу села та методичні підходи до його активізації. Розкрито основні напрями зміцнення економічного потенціалу сільського розвитку. Досліджено диференціацію умов сільського розвитку на рівні адміністративних районів і здійснено типологізацію сільських територій цього рівня за рядом ознак. Визначено можливості використання досвіду політики сільського розвитку ЄС в Україні.Економіка сільського господарства : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. К. Збагарський [та ін.] ; ред.: Василь Збарський, Віктор Мацибора. - К. : Каравела, 2010. - 279,[1] с. : табл., іл. - (Сер. "Українська книга"). - Бібліогр.: с. 273-279.

У посібнику висвітлено основні закономірності розвитку сільського господарства. Викладено теоретичні, методичні та практичні питання ефективного використання земельних, трудових і матерільних ресурсів сільського господарства в умовах ринку та конкуренції. Обгрунтовано шляхи підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарських продуктів на основі інноваційно-інвестиційної діяльності господарства.Березівський, Петро Степанович.
Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу України : навчальний посібник / Петро Березівський, Наталія Михалюк ; ред. П. С. Березівський. - 2-е вид., стереотипне. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 436,[4] с. : схеми, табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр. с. 433-437.

У розділах посібника висвітлено питання наукових основ організації виробництва та планування агропромислового комплексу, передумови і фактори виникнення та становлення АПК, зокрема його структура, роль, протиріччя, рівні, стадії і напрямки інтеграції агропромислового виробництва та його складові, агропромислові структури і формування. Економічна суть і значення трьох сфер АПК, поняття, особливості та класифікація виробничої та соціальної інфраструктури.Організаційно-економічний механізм функціонування сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика : монографія / Катерина Васьківська, Надія Ціцька, Андрій Бурак, Галина Брик. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 185,[1] с. : граф., діагр., табл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. - Бібліогр. с. 159-178.

В монографії розглядаються теоретико-методологічні основи організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств. Досліджено сучасний стан розвитку сільського господарства регіону та з'ясовано вплив ключових чинників на функціонування аграрних підприємств. Обгрунтовано удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств на основі активізації фінансово-кредитної підтримки агровиробників та їх державного фінансування.Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наукова доповідь / НАНУ, Ін-т економіки та прогнозування ; ред.: Валерій Геєць, Олена Бородіна, Ігор Прокопа. - К. : [б. в.], 2012. - 55 с. : іл., табл.

Викладено авторську оцінку передумов, чинників і особливостей формування нинішньої моделі вітчизняного аграрного сектора в процесі ринкового трансформування національного господарства, висвітлено специфіку його організаційної структури, механізму функціонування, тенденцій розвитку. Розкрито причини і наслідки деформацій в аграрному і сільському розвитку. Обгрунтовано необхідність відновлення багатофункціонального характеру українського сільського господарства, сутність і шляхи соціоекономічної модернізації аграрного сектора.Аграрна економіка : підручник і робоча книга для професійно-освітніх закладів : у 2-х т. - Суми : Університетська книга
Т. 2 : Фермер: професійний рівень / Крістіан Бекманн [та ін.] ; пер. Марія Ярошко [та ін.]. - 2014. - 601,[3] с. : граф., мал., табл., фото.кол.

Майбутнє належить сільському господарству, тому і звичайному фермеру, і виробнику сільськогосподарської техніки вигідно працювати в цій галузі. Структурні зміни в сільському господарстві швидко набувають масштабності і зумовлюють технологічний розвиток. При цьому головною задачею залишається оптимізація таких процесів як обробіток грунту, посів та захист рослин, іншими словами — зниження витрат та підвищення ефективності при одночасному збільшенні врожайності та збереженні якості продукції. Техніка, про яку йдеться у посібнику, та знання, викладені на його сторінках, допоможуть вам досягти поставлених цілей і бути готовими до викликів майбутнього.


Березівський, П. С. Організація виробництва в аграрних формуваннях [] : Навчальний посібник / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк ; Мін-во освіти і науки України, Львівський держ. аграрний ун-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 559,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 555-559.


Гайдуцький, Павло Іванович. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні / Павло Гайдуцький. - К. : Інформаційні системи, 2015. - 447,[1] с. : діагр., фото.кол. - Бібліогр. с. 445-447.


Галич, Олександр Анатолійович. Сільськогосподарське дорадництво : Навчальний посібник / Олександр Галич, Ольга Сосновська. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 366,[1] с.


Горьовий, Василь Павлович. Менеджмент фермерських господарств : навчальний посібник / Василь Горьовий, Світлана Тимчук ; ред. В. П. Горьовий ; М-во освіти і науки України, Уманський націонал. ун-т садівництва. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 364,[1] с. : схеми. - Бібліогр. с. 302-320 .


Курган, Віктор Панасович. Економіка аграрних підприємств : Навчально-методичний посібник / Віктор Курган. - Суми : Університетська книга, 2008. - 269,[1] с. - Бібліогр. с.: 234-235.


Основи аграрного консалтингу : підручник / Микола Безкровний [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Ліра-К, 2015. - 258,[2] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 256-258.


Прокопа, Ігор Васильович. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку / Ігор Прокопа, Тамара Беркута ; НАНУ, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б. в.], 2011. - 237 с. : табл., іл. - Інтернет-джерела та бiблiогр. в пiдрядк. прим.


Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України : аналітична доповідь / О. В. Собкевич [та ін.] ; за заг. ред. Я. А. Жаліла ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2011. - 100 с. : табл., іл. - Бiблiогр. в пiдрядк. Прим.


Сільський сектор України на рубежі тисячоліть [Текст] : у двох томах / Т. І. Балановська, С. О. Гудзинський, Й. С. Завадський та ін. Відповід. ред. Л. О. Шепотько, Ред. І. В. Прокопа; НАН України, Ін-т економіки. - Київ : [б. и.], 2000 - Т. 1 : Потенціал сільського сектора. - 2000. - 396 с. : табл.


Сільський сектор України на рубежі тисячоліть [Текст] : у двох томах / Л. О. Шепотько, С. О. Гудзинський, І. В. Прокопа, В. Д. Яровий, Відповід. ред. Л. О. Шепотько, Ред. І. В. Прокопа; НАН України, Ін-т економіки. - Київ : [б. и.], 2000 - Т.2 : Соціальні ресурси сільських територій. - 2003. - 466 с. : табл.


Сусіденко, Ю. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств переробної промисловості АПК : монографія / Ю. В. Сусіденко ; Київський нац. торговельно-економічний ун-т, Вінницький торговельно-економічний ін-т. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 115 с. : табл., іл. - Бібліогр. с. 83-99.


Третяк, Наталія Миколаївна. Фінансове забезпечення операційної діяльності агроформувань: сучасний стан та перспективи : монографія / Наталія Третяк ; Черкаський ін-т банківської справи УБС НБУ. - К. : УБС НБУ, 2012. - 182 с. : іл., табл. - Бібліогр. с. 160-177.


Іванишин , В. В. Розвиток та функціонування ринку технічних засобів для сільського господарства в Україні [Текст] / В. В. Іванишин // Економіка АПК. - 2011. - № 3. - С. 78-82 : табл.


Левківська, О. М. Проблеми формування ринку малогабаритної техніки для фермерських господарств / О. М. Левківська // Економіка АПК. - 2013. - № 3. - С. 129-133 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Могилова, М. М. Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі / М. М. Могилова, Я. К. Білоусько, Г. М. Підлісецький // Економіка АПК. - 2013. - № 2. - С. 61-67 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Навроцький, Я. Ф. Тенденції розвитку ринку сільськогосподарської техніки [Текст] / Я. Ф. Навроцький // Економіка АПК. - 2015. - № 8. - С. 56-59 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Нехай, В. В. Управління ринком сільськогосподарської техніки на основі консолідації та прямого маркетингу [Текст] / В. В. Нехай // Економіка АПК. - 2015. - № 12. - С. 68-71. - Бібліогр. в кінці ст.


Петров, В. М. Виробнича та ринкова політика провідних світових виробників сільськогосподарської техніки / В. М. Петров // Економіка АПК. - 2013. - № 12. - С. 63-70. - Бібліогр. в кінці ст.


Сидорчук, О. В.
Концептуальні засади розвитку ринку технічного сервісу сільськогосподарського виробництва / О. В. Сидорчук // Вісник аграрної науки. - 2014. - № 8. - С. 48-52. - Бібліогр. в кінці ст.


Соловей, Д. Ю.
Аналіз кон'юктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні / Д. Ю. Соловей, Я. К. Білоусько // Економіка АПК. - 2014. - № 1. - С. 40-44 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


II.Технології сільськогосподарського машинобудування


Агромеханическое обоснование машин для производства гидропонного зеленого корма : монография / Владимир Костюченко [и др.]. - Кировоград : Лысенко В. Ф., 2010. - 319 с. : ил., граф. - Библиогр. с. 300-316.

Одной из основных задач сельскохозяйственного производства является круглогодичное обеспечение его важнейших отраслей — животноводства и птицеводства зелёным кормом. Доостичь этого можно только на основе широкого повсеместного использования технологий и устройств для производства гидропонной продукции. Поэтому в монографии рассматриваются актуальные вопросы фундаментального теоретического исследования устройств и машин для производства гидропонного зелёного корма, рассмотрены и обоснованы их новые конструкции.Булгаков, Владимир Михайлович.
Теория свеклоуборочных машин : монография / Владимир Булгаков, Михаил Черновол, Николай Свирень. - Кировоград : КОД, 2009. - 254 с. : ил., табл. - Библиогр. с. 251-252.

Уборка сахарной свёклы является одной из наиболее трудоёмких и энергоёмких операций в сельскохозяйственном производстве.Учитывая то, что Украина принадлежит к высокоразвитым свёклосеющим странам Европы и мира, а сахар — один из стратегических продуктов питания, отечественному машиностроению необходимо выпускать свёулоуборочные машины, функциональные и эксплуатационные показатели которых отвечали бы уровню наилучших мировых аналогов. В монографии приведены современные теоретические исследования технологического процесса уборки сахарной свёклы и рабочих органов свёклоуборочных машин, на базе современных механико-математических принципов, которые разработаны академиком П.М. Василенко, приведены основные теоретические предпосылки по выбору рациональных параметров рабочих органов свёклоуборочных машин.Вібраційні машини сільськогосподарського виробництва : монографія / Володимир Булгаков [та ін.]. - Кіровоград : КОД, 2012. - 511 с. : іл. - Бібліогр. с. 502-506.

Монографія присвячена дослідженню та аналітичному описанню коливань механічних систем, вібраційних процесів та принципів створення і розрахунку машин та обладнання сільськогосподарського виробництва вібраційної дії. Крім теоретичних досліджень у монографії надаються розв'язки технічних питань та способи розрахунку коливальних рухів, а також визначення механічного стану і кінематичних параметрів механічних систем під дією зовнішніх навантажень.Войтюк, Дмитро Григорович.
Сільськогосподарські машини: основи теорії та розрахунку [] : навчальний посібник для студентів аграрних вищих закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації зі спеціальності "Механізація сільського господарства" / Дмитро Войтюк, Степан Яцун Михайло Довжик; за ред. :Дмитра Войтюка. - Суми : Університетська книга, 2008. - 544 с. : табл. - Бібліогр. : с. 543-544.

Посібник містить основи теорії робочих процесів та розрахунок основних параметрів і режимів роботи робочих органів основних сільськогосподарських машин. Розглянуті основні закономірності роботи машин залежно від властивостей матеріалу, що оброблюється.Гевко, Богдан Матвійович.
Технологія сільськогосподарського машинобудування : Підручник для вищих технічних та аграрно-технічних навчальних закладів / Богдан Гевко, Іван Гевко, Дмитро Радик; Під ред. Богдана Гевка,. - К. : Кондор, 2006. - 490 с. : іл. - Бібліогр.: с. 489-490.

У підручнику викладені основи технології машинобудування з урахуванням особливостей виробництва сільськогосподарських машин, особливості конструкцій деталей робочих органів грунтообробних, посівних машин, машин для збирання зернових, викопування корнеплодів, деталі приводів машин і транспортно-технологічних систем. Розглянуті виробничі і технологічні процеси виготовлення заготовок, деталей і складання машин, основні техніко-економічні показники ефективності виробництва.Березін, Олександр Вікторович.
Технічне забезпечення підприємства : навчальний посібник / Олександр Березін, Сергій Вахтін, Мар’яна Дрогомирецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". - Суми : Університетська книга, 2012. - 335,[1] с. : граф., схеми, мал. - Предм. покажч. с. 323-324 - Бібліогр. с. 325-335.

Посібник допоможе сформувати комплексний підхід до оцінки рівня розвитку техніко-технологічної бази конкретного підприємства, уміння приймати обгрунтовані управлінські рішення при виборі конкретних видів техніки з-поміж усього розмаїття технологічного обладнання, пропонованого на ринку длдя підприємств заготівельно-переробного комплексу.
Войтюк, Дмитро Григорович.:Теорія сільськогосподарських машин. Практикум : Навчальний посібник для студентів аграрних вищих закладів освіти ІII-IV рівнів акредитації зі спеціальності "Механізація сільського господарства" / Дмитро Войтюк, Степан Яцун, Михайло Довжик. - Суми : Університетська книга, 2008. - 200,[1] с. : іл. - (Сер. "Вища освіта в Україні").


Методи і принципи проектування сільськогосподарських машин і агрегатів : навчальний посібник / Костянтин Шмат, Петро Сисолін, Олександр Самарін, Євген Бондарєв ; М-во освіти і науки України, Херсонський держ. техн. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2009. - 131,[1] с. : іл. - Бібліогр. с. 130-131. - Предм. указ.: с. 537-540.


Ревенко, І. І. Машини та обладнання для тваринництва : підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. І. Ревенко, М. В. Брагінець, В. І. Ребенко ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Кондор, 2009. - 730,[1] с. : іл. - Бібліогр. : с. 728-730.


Волоха, М. Тенденції розвитку і можливості застосування сучасних гичкорізів і копачів для збирання буряків цукрових на звужених міжряддях [Текст] / М. Волоха // Техніка і технології АПК. - 2016. - № 7. - С. 20-23 : іл. - Бібліогр. в кінці ст.


Медведєв , В. В. Агровимоги до технології і знарядь передпосівного обробітку чорноземних грунтів [Текст] / В. В. Медведєв , І. В. Пліско [и др.] // Вісник аграрної науки. - 2016. - № 3. - С. 43-48. - Бібліогр. в кінці ст.


Сидоренко, В. Технічні засоби для застосування гербіцидів у пристовбурних смугах багаторічних насаджень [Текст] / В. Сидоренко // Техніка і технології АПК. - 2016. - № 7. - С. 11-15. - Бібліогр. в кінці ст.


III.Виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин


Войтюк, Дмитро Григорович.
Сільськогосподарські машини : Підручник для підг. фахівців із напрямів "Агрономія", "Економіка і підприємництво" і "Менеджмент" в агр. вузах II-IV рівнів акредит. / Дмитро Войтюк, Григорій Гаврилюк. - К. : Каравела, 2004. - 551,[1] с. : іл. - (Сер. "Вища освіта в Україні").


У підручнику наведені класифікація, будова, робочий процес, регулювання й основні техніко-експлуатаційні показники базових моделей сільськогосподарських та меліоративних машин. Описано їхні робочі органи, особливості конструкції, а також принципи взаємодії з оброблюваним матеріалом. Викладено види і способи механічного обробітку грунту, сівби, внесення добрив, застосування отрутохімікатів, проведення меліоративних робіт і способи й технології збирання сільськогосподарських культур.Головчук, Андрій Федорович.
Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки [Текст] : підручник : у 3-х кн. / Андрій Головчук, Валерій Орлов, Олександр Строков. - К. : Грамота, 2009 -


Кн. 1 : Трактори / ред. А. Ф. Головчук. - 2009. - 335 с. : кол. іл. У підручнику розглянуто конструкцію, роботу, основні експлуатаційні регулювання та технічне обслуговування механізмів і систем колісних і гусенічних тракторів. Особлива уавага приділена опису сучасних двигунів, їх механізмів і систем. Розглядаються класифікація, технічна характеристика тракторів сільськогосподарського призначення та їх двигунів, основні поняття та визначення, робочий процес дизеля, а також пускового карбюраторного двигуна. Дається загальна характеристика паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів.Головчук, Андрій Федорович.
Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки [Текст] : підручник : у 3-х кн. / Андрій Головчук, Валерій Орлов, Володимир Марченко. - К. : Грамота, 2004 - . - (Сер. "Професійно-технічна освіта").


Кн. 2 : Комбайни зернозбиральні / ред. А. Ф. Головчук. - 2004. - 318,[2] с. : кол. іл. - Бібліогр. с. 316. У підручнику висвітлено основи будови, роботи, експлуатації та ремонту зернозбиральних машин. Розглянуто конструкцію, роботу, основні експлуатаційні регулювання та технічне обслуговування механізмів і систем зернозбиральних комбайнів.Головчук, Андрій Федорович.
Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки [Текст] : підручник : у 3-х кн. / Андрій Головчук, Валерій Орлов, Володимир Марченко. - К. : Грамота, 2005 - . - (Сер. "Професійно-технічна освіта").


Кн. 3 : Машини сільськогосподарські / ред. А. Ф. Головчук. - 2005. - 574,[2] с. : кол. іл. - Бібліогр. с. 571. У підручнику висвітлено основи будови, роботи, експлуатації та ремонту машин для основного і поверхневого обробітку грунту, для приготування, навантаження та внесення добрив, для сівби, садіння, збирання і догляду за сільськогосподарськими культурами, а також інші питання, пов'язані з краплинним зрошенням, машиновикористанням та охороною праці.Надійність сільськогосподарської техніки
[Текст] : підручник / Михайло Черновол [та ін.] ; за заг. ред. Михайла Черновола. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Кіровоград : КОД, 2010. - 319 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 308-316.


У підручнику наведено основні поняття, визначення й терміни надійності сільськогосподарської техніки, її інженерно-фізичні основи та математичні методи визначення показників надійності. Особливу увагу приділено випробуванню сільськогосподарської техніки на надійність, методам прогнозування, забезпечення і підвищення надійності машин.
Данильченко, Михайло Григорович Сільськогосподарські машини [] : Підручник / Михайло Данильченко, ; М-во освіти і науки України, Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль : Економічна думка, 2001. - 271 с. - Бібліогр. с. 267.


Кобли, Ролф. Малая механизация. Машины, механизмы и оборудование для домашнего хозяйства / Ролф Кобли ; пер. с англ. Владимира Скоробогатова. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. - 317,[3] с. : рис., фото.


Крылов, П. П. Малая механизация в приусадебном хозяйстве : "хитрые" приспособления для огородника, садовода, дачника и фермера / П. П. Крылов. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. - 318,[2] с. - Библиогр. с. 313.


Монтаж і пусконалагодження фермської техніки : Навчальний посібник / Іван Ревенко, Микола Брагінець та ін. - К. : Кондор, 2004 2009. - 399,[1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 394.


Робочі процеси і розрахунок сільськогосподарських машин : навч. посібник / Костянтин Шмат [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Херсонський державний технічний ун-т. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2004. - 307,[1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 306.


Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки : Навчальний посібник / Костянтин Шмат, Григорій Диневич, Віктор Карманов, Генадій Іванов ; М-во освіти і науки України, Херсонський держ. техн. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2009. - 203 с. : іл. - Бібліогр.: с. 199 .


Шмат, Костянтин Іванович. Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки : Навчальний посібник / Костянтин Шмат, Владислав Солодовніченко, Олександр Папченко ; М-во освіти і науки України, Херсонський держ. техн. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2009. - 194,[1] с. : іл. - Бібліогр. с. 191-192.


Адамчук, В. В. Пріоритетні напрями створення сучасної сільськогосподарської техніки / В. В. Адамчук, В. М. Булгаков // Вісник аграрної науки. - 2014. - № 5. - С. 5-10. - Бібліогр. в кінці ст.


Василенко, М. О. Зменшення тягового опору відновлених і зміцнених робочих органів при експлуатації [Текст] / М. О. Василенко, Д. О. Буслаєв // Вісник аграрної науки. - 2016. - № 9. - С. 52-55. - Бібліогр. в кінці ст.


Надикто, В. Т. Щодо доцільності використання оборотного плуга [Текст] / В. Т. Надикто // Вісник аграрної науки. - 2014. - № 10. - С. 51-54. - Бібліогр. в кінці ст.


Погорілий, В. Агрегати для загортання сидератів та рослинних решток. Результати тестувань [Текст] / В. Погорілий // Техніка і технології АПК. - 2014. - № 8. - С. 7-11. - Бібліогр. в кінці ст.


Черновол, М. І. Підвищення технічного рівня шестеренних насосів сільськогосподарської техніки [Текст] / М. І. Черновол, Ю. В. Кулєшков // Вісник аграрної науки. - 2016. - № 8. - С. 38-42. - Бібліогр. в кінці ст.


Ясенецький, В. Сучасна сільськогосподарська техніка від ТОВ ''Завод ''Пожспецмаш'' [Текст] / В. Ясенецький, О. Паніотова, В. Чорношкур // Техніка і технології АПК. - 2014. - № 12. - С. 28-29

IV.Технічне забезпечення інтенсивних агротехнологій


Головчук, Андрій Федорович.
Машиновикористання та екологія довкілля [Текст] : підручник / Андрій Головчук, Анатолій Лімонт, Микола Бондаренко ; ред. А. Ф. Головчук. - К. : Грамота, 2007. - 359,[1] с. - (Сер. "Професійно-технічна освіта"). - Бібліогр. с. 354-356.


У підручнику викладені основи комплектування та використання машинно-тракторних агрегатів, механізації технологічних процесів вирощування і збирання культур за інтенсивними, грунтозахисними, енерго- й ресурсозберігаючими технологіями; прогресивні технології вирощування екологічно чистих продуктів; перспективи впровадження точного та мостового землеробства; шляхи економії пального та зменшення забруднення довкілля при використанні сільськогосподарських машин.Голуб, Геннадій Анатолійович.
Інженерія виробництва гливи [] : монографія / Геннадій Голуб, Олег Гайденко, Олег Кепко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Нац. акад. аграрних наук України, Кіровоградський ін-т агропром. вир-ва. - Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2012. - 447 с. : табл., фото, іл. - Бібліогр. с. 409-440.


У монографії наведено основні принципи біологічної конверсії органічної сировини агроценозів у штучних умовах із виробництвом істівних грибів. Висвітлені наукові основи створення технічних засобів для агропромислового виробництва субстратів та грибів гливи. Значна увага приділена особливостям роботи технічних засобів та їх робочих органів, теоретичним основам їх розрахунку, застосуванню замкнутої системи опалення і вентиляції на основі теоретичних і експериментальних досліджень теплообмінних та газообмінних процесів в замкнутій системі вентиляції.
Вобликов, Евгений Михайлович Зернохранилища и технологии элеваторной промышленности [Текст] : Учебное пособие / Евгений Вобликов ; Кубанский гос. технол. ун-т. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2005. - 207 с. : ил. - (Сер. "Учебники для вузов. Специальная литература"). - Библиогр.: с. 203-204.


Марченко, Віктор Васильович. Механізація технологічних процесів у рослинництві : Навчальний посібник / Віктор Марченко,. - К. : Кондор, 2007. - 332, [1] с. : табл. - Бібліогр. с. 330-332.


Практикум із машиновикористання в рослинництві : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Анатолій Лімонт [та ін.] ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2004, 2009. - 282, [1] с. : табл. - Бібліогр. с. 278-280.


Думич, В. Аналіз конструкцій та результати досліджень мобільної техніки для внесення органіки [Текст] / В. Думич // Техніка і технології АПК. - 2015. - №11/. - С. 12-16 : кол.іл. - Бібліогр. в кінці ст.


Думич, В. Аналіз конструкцій технічних засобів для комбайнового збирання картоплі [Текст] / В. Думич // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 2/. - С. 19-22 : кол.іл. - Бібліогр. в кінці ст.


Калініченко, О. В. Формування енергоефективної вітчизняної системи машин та технології для виробництва цукрових буряків [Текст] / О. В. Калініченко // Цукрові буряки. - 2014. - № 1. - С. 7-9 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Лімонт, А. Виробництво рошенцевої льнотрести і розмір льонарських аграрних формувань та їх технічна і кадрова забезпеченість [Текст] / А. Лімонт // Техніка і технології АПК. - 2016. - № 10. - С. 31-35. - Бібліогр. в кінці ст.


Петров, В. М. Технічне забезпечення інноваційних технологій у рослинництві / В. М. Петров // Економіка АПК. - 2013. - № 2. - С. 100-105. - Бібліогр. в кінці ст.


Петров, В. М. Методологічні підходи до визначення технічного рівня засобів механізації аграрного сектору [Текст] / В. М. Петров // Економіка АПК. - 2015. - № 7. - С. 67-70. - Бібліогр. в кінці ст.


Рижков, О. Оновлювати чи не оновлювати? / О. Рижков // Пропозиція. - 2013. - № 2. - С. 32- 38


Сало, В. Технічне забезпечення процесів глибокого розпушування грунту [Текст] / В. Сало, С. Лещенко // Пропозиція. - 2015. - № 10. - С. 122-124


V.Внесок Кіровоградщини у розвиток агротехніки


Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету / М-во освіти і науки України, Кіровогр. нац. техн. ун-т; ред. Михайло Черновол. - Кіровоград : КНТУ. - (Сер. "Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація")

Вип. 29. - 2016. - 317,[1] с. : схеми, табл., мал., фото. - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст. У збірнику представлені статті, присвячені проблемам проектування та експлуатації сільськогосподарської техніки, технології виробництва, енергозбереження, автоматизації в сільському господарстві. Наведені практичні рекомендації до використання результатів досліджень у галузях народного господарстваКонструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодержавний міжвід. наук.-техн. збірник / М-во освіти і науки України, Кіровогр. нац. техн. ун-т; ред. М. І. Чорновол [та ін.]. - Кіровоград : КДТУ, 1971

Вип. 45, ч. 1. - 2015. - 317,[1] с. : граф., схеми, табл., фото. - Бібліогр. в кінці ст. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, Кіровогр. нац. техн. ун-т; ред. М. І. Черновол [та ін.]. - Кіровоград : КДТУ, 1971
Вип. 45, ч. 2. - 2015. - 210,[1] с. : граф., схеми, табл., фото. - Бібліогр. в кінці ст. У збірниках викладені питання розрахунку і конструювання, удосконалення конструкцій, створення і дослідження нових робочих органів сільськогосподарських машин, засобів механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського машинобудування. Описані практичні рекомендації із використання результатів досліджень і дослідно-конструкторських розробок в сільськогосподарському машинобудуванні.
Вісник Степу: науковий збірник / Націонал. академія аграрних наук України, Кіровогр. держ. с.-г. дослідна станція Ін-ту сіл. господарства степової зони, Центр наукового забезпечення АПВ Кіровогр. області; ред. В. В. Савранчук. - Кіровоград : КОД
Вип. 12 : Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (до 100-ої річниці з Дня народження О. В. Гіталова) : 19-20 березня 2015 року. - 2015. - 208 с. : діагр., табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст.


Звіт (пояснювальна записка) до виконання першого етапу науково-дослідної роботи 24Г111 "Розробка конструкції малогабаритної інерційної повітряно-решітної зерноочисної машини" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНТУ, Каф. сільськогосподарського машинобудування ; кер. проекту О. М. Васильковський ; викон.: С. М. Лещенко, Д. В. Богатирьов, Д. І. Петренко. - Кіровоград : [б. в.], 2011. - 55,[14] с. : іл., табл. + 51 а. креслення. - Загол. на папці : Звіт про виконання другого етапу науково-дослідної роботи 24Г111 "Розробка конструкції малогабаритної інерційної повітряно-решітної зерноочисної машини". - Бібліогр. с. 48-55. - (в пап.)


Додаток: Інструкція з експлуатації малогабаритної інерційної повітряно-решітної зерноочисної машини загального призначення


Гидросила [Текст] = Hydrosila : Открытое акционерное общество: Рекламный проспект. - Кіровоград : Такі справи, Б.р. - [8] с.


Історія в особистостях. Кіровоградський інститут агропромислового виробництва НААН України (1912-2012) / НААН України, Кіровоградський ін-т агропромислового виробництва ; редкол.: В. В. Савранчук (гол. ред.), І. М. Семеняка [та ін.]. - Вид. 2-е, доп. - Кіровоград : КОД, 2012. - 159 с. : портр.


Музей історії заводу "Червона зірка" / ПАТ по виробництву сільськогосподарської техніки "Червона зірка" ; авт. тексту Ю. І. Антонов ; фото: М. В. Китрарь, Т. Г. Баланов. - Кіровоград : Мавік, 2011. - 10 с. : фото. кол., кол. іл., портр., іл.


Гайденко О.М. Аналітичний огляд технічних засобів для заготівлі рослинної біомаси сільськогосподарських культур // в кн. Вісник Степу : науковий збірник / Націонал. академія аграрних наук України, Кіровогр. держ. с.-г. дослідна станція Ін-ту сіл. господарства степової зони, Центр наукового забезпечення АПВ Кіровогр. області; ред. В. В. Савранчук. - Кіровоград : Поліграф-Сервіс
Вип. 11 : Агропромислове виробництво України - стан та перспективи розвитку : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (20-21 березня 2014 року). - 2014. - 222,[2] с. : табл., граф., схеми. - Бібліогр. в кінці ст., с. 171-183Фон


Фон

[ HOME ]

Економіко-технічний потенціал сільського господарства
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua