[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон

Зелена економіка як сучасний феномен

Глобальні проблеми людства – кліматичні зміни, вичерпання ресурсів, бідність, перенаселення, брак продовольства ускладнюються кризою соціально-економічної системи, побудованої на вільних ринкових відносинах. Процеси саморегуляції ринку негативно впливають на соціальне забезпечення та стан навколишнього природного середовища. Тому експерти ООН радять звернути увагу на формування нової «зеленої» економіки. «Зелена» економіка — новий напрям в економічній науці, який сформувався в останні два десятиліття. Головна ідея напряму - все на поверхні Землі є взаємопов'язаним. А це передбачає зростання ролі держави і міждержавних органів у економічному регулюванні, створенні умов для розвитку бізнесу на основі нових «зелених» технологій та екологізації індустріальних галузей господарства. Актуальним питанням інтеграції економічних та екологічних аспектів політики, що виявлять можливості для нових джерел економічного зростання без тиску на кількість і якість природних багатств, присвячено цю виставку.

 


I.Проблеми сталого розвитку та економіка природокористування


Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем [] : навчальний посібник / Н. В. Караєва, Р. В. Корпан, Т. А. Коцко та ін.; за заг. ред. : І. В. Недіна. - Суми : Університетська книга, 2008. - 383,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 373-383.
У пропонованому посібнику узагальнено матеріали щодо методів та моделей управління станом довкілля з метою досягнення умов сталого розвитку держави та її територій. Показано місце соціально-демографічної та екологічної складових у вирішенні глобальної проблеми забезпечення сталого розвитку та економічої безпеки держави на різних рівнях ієрархії господарювання та управління. Наведено відомості про підходи до кількісної оцінки впливу екологічних чинників на рівень економічної безпеки території, а також шляхи нейтралізації негативного впливу екологічно небезпечних виробництв на рівень економічної безпеки території.Мельник, Леонід Григорович. Екологічна економіка : підручник / Леонід Мельник. - 3-тє вид., випр. і доп. - Суми : Університетська книга, 2014. - 366,[1] с. : схеми, табл., мал., фото.кол. - (Бібліотека "Економічна освіта") (Сер. "Стійкий розвиток").
Пропонований підручник має на меті формування принципово нових напрямів трансформації економіки на основі екологізації життєвого циклу продукції. Крім теоретичних положень, читач знайде фактичні і нормативні матеріали сучасного екологічного законодавства України. Підручник має глоссарій.


Данилишин, Б. М. Економіка природокористування : підручник для аспірантів науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів / Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян ; М-во освіти і науки України, Нац. Академія Наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України. - К. : Кондор, 2010. - 464,[1] с. : граф. - Бібліогр. с. 453-464.
У посібнику розглядається теоретико-методологічні засади економіки природокористування як науки, проведена загальна характеристика основних видів природних ресурсів, проаналізовано методичні підходи їх економічної оцінки. Значна увага приділена розгляду сутності та складових економічного механізму природокористування, охарактеризовано систему управління природоохоронною діяльністю та законодавчо-правову базу регулювання використання і відтворєння природних ресурсів. Розкрито інструментальну базу екологічного збитку від забруднення довкілля, запропонована система показників оцінки економічної ефективності природокористування. З нових позицій розглянуто екологічні проблеми людства та міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища.


1 Іванюк, Дмитро Петрович. Управління природоохоронною діяльністю : навч. посібник / Дмитро Іванюк, Ігор Шульга ; М-во аграрної політики України, Держ. агроекологічний ун-т. - К. : Алерта, 2007. - 366,[1] с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 361-364.
В посібнику розглянуто основні теоретичні положення природоохоронного управління, правові основи та система державного управління природоохоронною діяльністю в України. Проаналізовано стан природних ресурсів та довкілля в України. Викладені основні положення стратегії сталого розвитку та особливості їх застосування в Україні. Проаналізовано особливості міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля, раціонального природокористування та екологічної безпеки.


Бобровський, Анатолій Леонідович. Екологічний менеджмент : підручник / Анатолій Бобровський. - Суми : Університетська книга, 2009. - 585 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.
У підручнику викладено основи та принципи формування національної системи екологічного управління й екологічної політики, включаючи її сучасні інструменти в контексті міжнародної практики. Подано шляхи вирішення природоохоронних проблем відповідно до загальноевропейських вимог, а також особливості реалізації принципів сталого розвитку в Україні. Праналізовано методи та нові форми екологічного менеджменту. З урахуванням практичних потреб розглянуто прикладні завдання і ситуації, які стосуються екологічних аспектів.


Прокопенко, Ольга Володимирівна. Екологічний маркетинг : навч. посіб. / Ольга Прокопенко. - К. : Знання, 2012. - 319 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 311-319.
Системно висвітлено теоретичні та практичні аспекти впровадження у практику діяльності вітчизняних підприємств концепції екологічного маркетингу. Посібник містить велику кількість матеріалів, що ілюструють теоретичні положення.Галушкіна, Тетяна Павлівна. Економіка природокористування : навч. посіб. / Тетяна Галушкіна. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 479 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 475-479

Гринів, Лідія Святославівна. Екологічна економіка : навч. посіб. / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 358 с. : іл., табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Текст: укр., англ. - Бібліогр.: с. 349-358.

Екологічне управління : Підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Василь Шевчук, Юрій Саталкін, Георгій Білявський та ін. - К. : Либідь, 2004. - 429,[1] с.

Екологічний менеджмент : навчальний посібник / В. Ф. Семенов, О. Л. Михайлюк, Т. П. Галушкіна, Г. В. Крусір та ін.; За ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк ; М-во освіти і науки України, ОДЕУ. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 407 с.

Екологічний менеджмент і аудит : навч. посіб. / Сергій Рижков, Сергій Літвак, Вадим Скороходов [та ін.]; під ред. С. С. Рижкова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Вид. 3-тє, доп. - К. : Професіонал, 2009. - 205 с. : табл. - Бібліогр.: с. 144-146.

Кожушко, Леонід Федорович. Екологічний менеджмент : підручник / Леонід Кожушко, Петро Скрипчук. - К. : Видавничий центр "Академія", 2007. - 430,[1] с. : табл. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр. с. 425-430.

Буркинський, Б. В. Інноваційний імператив становлення "зеленої" економіки [Текст] / Б. В. Буркинський, Н. І. Хумарова // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. - 2012. - ? 1. - С. 5-8

Буркинский, Б. В. "Зелений" вектор стратегічного планування розвитку України [Текст] / Б. В. Буркинский, Н. І. Хумарова // Екологічний вісник. - 2012. - ? 3. - С. 6-7. - Бібліогр. с. 7 (3 назви)

Галушкіна, Тетяна. "Зелений" вектор розвитку економіки України / Т. Галушкіна // Економіст. - 2011. - ? 11. - С. 4-7

Макарчук, Оксана. Становлення біоекономіки як передумови покращення умов функціонування суспільства = Bioeconomy formation as a prerequisite of social functioning conditions improving / Оксана Макарчук // Економіст. - 2013. - ? 6. - С. 43-45. - Бібліогр. в кінці ст.

Перга, Тетяна. Чи допоможе "зелена" економіка вирішити проблеми глобального розвитку? / Т. Перга // Зовнішні справи. - 2013. - ? 6. - С. 48-51. - Бібліогр.

Потапенко , Вячеслав Георгійович. Державна політика сталого розвитку на засадах "зеленої" економіки [Текст] / Вячеслав Георгійович Потапенко // Стратегічні пріоритети. - 2013. - ? 3. - С. 16-22

Рассадникова, С. І. Політика формування екологічної інфраструктури в контексті впровадження "зеленої" економіки в Україні / С. І. Рассадникова // Екологічний вісник. - 2012. - ? 2. - С. 10-11. - Бібліогр. с. 11 (6 назв)

Степанов, В. Н "Зелегая экономика" как современный феномен / В. Н. Степанов, Д. В. Волошин // Екологічний вісник. - 2014. - ? 2. - С. 10-11. - Бібліогр. с. 11 (6 наим.)

ценко, Любов Дмитрівна. Шляхи екологізації національної економіки / Любов Дмитрівна Яценко // Стратегічні пріоритети. - 2012. - ? 1. - С. 99-104. - Бібліогр.: 7 назв.


II. Екологізація економіки та ресурсно-екологічна безпека


Мельник, Леонід Григорович. Економіка природних ресурсів : навчальний посібник / Леонід Мельник, Ірина Сотник, Олена Чигрин ; М-во освіти і науки України. - Суми : Університетська книга, 2014. - 346,[2] с. : граф., схеми, табл.
У навчальному посібнику розглянуто зміст і функції природних факторів, підходи до формування економічної оцінки природних ресурсів, системи кадастрів та платного природокористування, питання власності на ресурси, шляхи підвищення ефективності природокористування. Подано тлумачення спеціальних термінів та понять, розкриваються найважливіші закономірності та взаємопов'язки в розвитку механізмів економіки природних ресурсів. Висвітлені актуальні питання управління природними ресурсами на сучасному етапі розвитку України, теоретико-методичні засади ресурсозбереження.


Хвесик, Михайло Артемович. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів : Монографія / Михайло Хвесик, Василь Голян ; Нац. Академія Наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України.
У монографії досліджено наукові основи форму інституціональної моделі природокористування, розглянуто глобальні детермінанти екологізації національних економік, досліджено зарубіжний досвід регулювання природокористування. Показані динаміка, тенденції та галузеві особливості залучення природних ресурсів у господарський обіг, розкрито зміст економічного механізму природокористування та обгрунтовано пріоритети його вдосконалення. Наводяться методологічні підходи до економічної оцінки природних ресурсів. Значна увага приділена аналізу існуючого досвіду та перспективам удосконалення системи фінансово-економічного регулювання природокористування, зокрема бюджетно-податковій складовій та політиці рентного регулювання. Розкриваються ієрархія та структурні елементи системи управління природокористуванням та економіко-правового регулювання природокористування.


Галушкіна, Тетяна Павлівна. Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління : монографія / Тетяна Галушкіна, Євгенія Гордійчук ; НАНУ, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. - Харків : Бурун Книга, 2010. - 287 с. : іл.
Монографія присвячена розробці теоретичних підвалин національної системи екологічної сертифікації як одному з найбільш вагомих сучасних методів управління якістю продукції та екологічного управління в Україні. У монографії надається виклад основних понять в області екологічної сертифікації як елементу екологічного управління. Також наведені механізми стимулювання та проаналізована модель розвитку екологічної сертифікації в Україні.


Сотник, І. М. Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні : монографія / І. М. Сотник, Ю. О. Мазін. - Суми : Університетська книга, 2013. - 251 с.
Розглянуто еколого-економічні передумови реалізації інноваційного ресурсозбереження в машинобудуванні України. Сформовано інформаційну базу і методи оцінки еколого-економічної ефективності інноваційних ресурсозберігаючих методів. Запропоновано організаційно-економічний інструментарій управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудівельному комплексі з урахуванням екологічних факторів.


Вальтер, Дитрих. Зеленый бизнес - миллиардная сделка! : На смену доткомам приходят дотгрины / Дитрих Вальтер ; пер. с нем.: В. Хартмана ; Нац. Академия Наук Украины, Ин-т экономики и прогнозирования. - К. : [б. и.], 2009. - 295,[1] с.
Книга посвящена вопросам защиты окружающей среды, а также применению высоких технологий в этой сфере. Описаны пять главных направлений влияния экологии на экономику; рассмотрены стратегии предприятий «зеленых» информационных технологий и осуществление деятельности по охране окружающей среды.


Жарова, Любов Валеріївна. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : монографія / Любов Жарова, Євгеній Какутич, Євген Хлобистов ; за ред. Б. М. Данилишина ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України, Наук.-досл. ін-т сталого розвитку та природокористування. - Суми : Університетська книга, 2012. - 239 с. : табл., схеми, іл.
У монографії висвітлюються питання екологізації підприємництва та екологічного підприємництва, особлива увага приділяється механізмам стимулювання екологічного підприємництва, інноваційно-інвестиційним факторам екологізації підприємництва, концептуальним засадам розвитку екологічного підприємництва та екологізації підприємницької діяльності в Україні.


Мартин, Андрій Геннадійович. Природно-сільськогосподарське районування України : монографія / Андрій Мартин, Сергій Осипчук, Олександр Чумаченко ; Націонал. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦУЛ, 2013. - 254,[1] с. : табл.
У монографії приведено вдосконалену схему природно-сільськогосподарського районування території України. Згідно з розробленими критеріями уточнено і виокремлено п'ять природно-сільськогосподарських зон (Полісся, Лісостеп, Степ, Степова посушлива, Сухостепова) та дві гірських області (Карпатська гірська область, Кримська гірська область), 19 провінцій, 33 округи й дано їхню еколого-господарську характеристику. Розроблено схему (карту) природно-сільськогосподарського районування України та довідник до неї.


Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія / Анатолій Гетьман [та ін.] ; за ред. А. П. Гетьмана, В. Ю. Уркевича ; Науково-дослідний ін-т правознавства Нац. ун-ту "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2012. - 445,[1] с. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. -
Монографію присвячено дослідженню проблем правового регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в України на сучасному етапі. Проаналізовано концептуальні засади розвитку екологічного законодавства, правові засади екологічного моніторингу, теоретичні проблеми правового регулювання аграрних відносин, правове забезпечення диверсифікації сільських територій, організаційно-правові засади забезпечення продовольчої безпеки в Україні, особливості використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, права громадян України на названі землі, питання правового регулювання управління в галузі використання та охорони земель і земельно-правові проблеми формування національної екологічної мережі України.


Чумаченко, Олександр Миколайович. Еколого-економічні проблеми деградації сільськогосподарських земель в Україні : монографія / Олександр Чумаченко, Андрій Мартин ; Націонал. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 282,[1] с

У монографії висвітлено теоретичні засади щодо вивчення сутності деградації земельних ресурсів. Наведені сучасні науково-методичні підходи до локалізації ерозійних процесів у сільськогосподарському землекористуванні. Проаналізовано екологічний та економічний стан сільськогосподарського землекористування та вивчено вплив трансформації земельних відносин на охорону земельних ресурсів. Обгрунтовано напрями охорони земельних ресурсів із врахуванням досвіду країн Європейського Союзу. Визначені заходи з охорони земельних ресурсів та еколого-економічну ефективність їх впровадження. Викладено методику розрахунку соціально-економічних втрат на землях сільськогосподарського призначення від деградаційних процесів. Розроблено методичні засади оцінки втрат бюджету від інтенсифікації процесів деградації. Сформовано підходи до оцінки впливу трансформації земельних відносин на охорону земельних ресурсів.


Євсюков, Т. О. Класифікація та екобезпечне використання особливо цінних земель : монографія / Т. О. Євсюков ; Націонал. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 295,[1] с. : табл.
Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних та практичних засад екобезпечного використання особливо цінних земель. Висвітлено питання екологічної та соціально-економічної цінності земельних ресурсів, зокрема їх найціннішої частини – особливо цінних земель. Обгрунтовано наукові підходи до класифікації особливо цінних земель з позиції їх еколого-економічного значення. Визначено еколого-економічну оцінку особливо цінних земель у складі земельних ресурсів. Проаналізовано сучасний стан і динаміку використання особливо цінних земель в Україні. Досліджено головні еколого-економічні ризики при використанні особливо цінних земель. Висвітлено питання удосконалення обліку і моніторингу особливо цінних земель, що базуються на широкому застосуванні сучасних інформаційних технологій, в тому числі технології геоінформаційного картографування особливо цінних земель. Удосконалено підходи до охорони та екобезпечного використання особливо цінних земель.Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування : навчальний посібник / І. П. Соловій, О. Т. Іванишин, В. В. Лавний та ін. - Львів : Афіша, 2005. - 399 с. : іл. - Бібліогр.: с. 384-39

Мартин, Андрій Геннадійович. Удосконалення системи контролю за використанням та охороною земель несільськогосподарського призначення: екологічні та економічні засади : монографія / Андрій Мартин, С. А. Диптан ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України.-К. : Центр учбової літератури, 2013.-157,[1] с.

Гавриш, В. І. Визначення економічно доцільного напряму використання біогазу / В. І. Гавриш // Економіка АПК. - 2014. - ? 3. - С. 24-29. -

Князєва, О. П. Оцінка ступеня ризикогенності сільськогосподарських угідь / О. П. Князєва // Економіка АПК. - 2013. - ? 6. - С. 91-96 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Малицька, Н. М. Спиртовий промислово-інноваційний кластер як інструмент розвитку "зеленої" економіки / Н. М. Малицька // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. - 2013. - ? 1. - С. 21-25. - Бібліогр. в кінці ст.

Хвесик, М. А. Сталий розвиток територій як стратегії розвитку аграрного сектору / М. А. Хвесик, Ю. М. Хвесик // Економіка АПК. - 2013. - ? 1. - С. 66-76 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.ФонФон

[ HOME ]

Зелена економіка як сучасний феномен
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2013 Webmaster: webmaster@library.kr.ua