[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон

Екологічні проблеми сучасності

Людство протягом свого існування постійно контактувало з природою. Цілеспрямовані антропогенні дії на неї мають як позитивний, так і негативний вплив. Серед негативних наслідків останніх десятиліть, особливо це стосується науково-технічного прогресу, дедалі більшого розмаху набуває забруднення атмосфери, водоймищ, деградація ґрунтового покрову, знищення запасів біологічних ресурсів, порушення стабільності екологічних систем та багато інших.

Cьогодні на планеті визначено 36 найважливіших глобальних проблем, що чекають людство у XXI столітті. До першої десятки належать: зміни клімату, дефіцит питної води, знеліснення/опустелювання, забруднення прісних вод, низька якість управління, утрата біорізноманіття, зростання і міграція населення, зміна соціальних цінностей, утилізація відходів, забруднення повітря. На виставці представлена література, яка охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології довкілля: захист та збереження атмосфери, охорона та раціональне використання водних ресурсів, сільськогосподарська екологія, техноекологія, екологічна безпека продуктів харчування та екологія житла.

 


I. Екологія — наука про довкілля


Злобін, Юліан Андрійович. Загальна екологія : навч. посібник / Юліан Злобін, Наталія Кочубей. - Суми : Університетська книга, 2012. - 414 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 413-414.
У посібнику викладені основні положення і концепції сучасної загальної екології, розглянуто будову і функціонування біосфери в сучасних умовах, розкрито причини антропогенної деградації природного середовища, показано шляхи розвитку екологічної освіти і причини трансформації екології від суто біологічної науки в соціально високозначащу сферу людських знань і дій.Мягченко, Олександр Петрович. Основи екології : підручник / Олександр Мягченко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 310 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 306.
В підручнику розглянуто питання теоретичних основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах, як результат діяльності людини, суспільства та економічні проблеми, які виникли в результаті нераціональної діяльності людства в біосфері.Також посібник містить картографічний матеріал, який відображає сучасні соціально-економічні проблеми України.


Грицик, В. (мол.). Екологія довкілля. Охорона природи : навчальний посібник для студентів вузів / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К. : Кондор, 2009, 2011. - 290,[1] с. - Бібліогр. : с. 265-267.
У посібнику висвітлено систематизований матеріал з енвайронментальних дисциплін — екології, соціології та охорони навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури навколишнього середовища людини та основні антропогенні впливи людської діяльності на довкілля. Викладено основні поняття і принципи екології як науки про взаємодію живих організмів і їх сукупностей між собою та навколишнім середовищем. Розглянуто проблеми і перспективи охорони природи з точки зору сучасної екологічної парадигми. Приділено увагу як проблемам глобальної екології, так і проблемам взаємодії людини й довкілля в Україні.


Клименко, Микола Олександрович. Екологія міських систем : підручник / Микола Клименко, Юрій Пилипенко, Олександр Мороз. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2010. - 292 с. : табл. - Предм. покажч.: с. 289-291. - Бібліогр.: с. 292.
Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної основи міста, під яким розуміють історичні відомості про появу перших міст та пов’язують це з ландшафтом території. Наведено аналіз техногенних факторів та моделювання міського простору, практикум з екології міських систем, приклади тестової програми, список рекомендованої літератури.


Мислюк, Ольга Олександрівна. Основи хімічної екології : навчальний посібник / Ольга Мислюк. - К. : Кондор, 2012. - 659 с. : іл., табл., схеми. - Бібліогр.: с. 654-659.
Книга спрямована на формування знань про організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої матерії, про сучасну екологічну ситуацію, що проявляється в загрозі виснаження природних ресурсів, зменшенні здатності геосистем до самоочищення і самовідновлення.


Промислова екологія : навч. посіб. / Степан Апостолюк [та ін.]. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2012. - 430 с. : табл., іл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр.: с. 428-430.
Висвітлено поняття природного середовища, загальні властивості біосфери, розкрито суть біоценозу, біохімічного кругообігу речовин у біосфері, подано характеристику основних джерел забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери. Розглянуто основні методи й засоби захисту навколишнього середовища на промислових підприємствах від хімічних, акустичних забруднень, електромагнітних та радіоактивних випромінювань тощо. Проаналізовано методику проведення екологічної експертизи промислових об’єктів.


Франчук, Григорій Михайлович. Урбоекологія і техноекологія : підручник / Григорій Франчук, Олександр Запорожець, Галина Архіпова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. - К. : НАУ-друк, 2011. - 494 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 468-471.
Книга допоможе в наданні майбутнім фахівцям, переважно екологічного профілю, науково-теоретичних знань і практичних навиків зі створення комфортного середовища на урбанізованих територіях з урахуванням природно-кліматичних чинників, закономірностей створення штучного середовища і забезпечення його рівноваги з природним середовищем, засвоєнні основних сучасних концепцій та технологічних підходів до реконфігурації індустріальних видів діяльності, спрямованих на зменшення забруднення і збереження природних ресурсів на локальному, регіональному та глобальному рівнях. Може бути корисною студентам усіх спеціальностей під час вивчення дисциплін, пов”язаних із забезпеченням екологічної та техногенної безпеки.


Сухарев, Сергій Миколайович. Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Сергій Сухарев, Степан Чундак, Оксана Сухарева. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 254 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 254.
Розглянуто основні заходи та засоби зменшення негативного антропогенного впливу на природне середовище. Зокрема подано відомості про вплив виробництва на екологічний стан навколишнього середовища, шляхи екологізації виробництва, проблеми охорони атмосферного повітря, гідросфери, земель. Розглянуто проблему виробничих випромінювань і методів захисту від них.


Клименко, Микола Олександрович. Техноекологія : навч. посібник / Микола Клименко, Іван Залеський. - К. : Академія, 2011. - 254 с. : табл. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 253-254.
Техноекологія досліджує широкий спектр прикладних проблем, спричинених антропогенним навантаженням на екосистеми, довкілля загалом, доповнюючи курси основ екології, екології людини, екології рослин, гідроекології. У її предметному полі зосереджені знання, на яких грунтуються експертне екологічне оцінювання промислових проектів і виробничих процесів, нормативи шкідливого впливу на довкілля в різних сферах господарювання, санітарно-гігієнічні та екологічні вимоги, стандарти влаштування полігонів твердих побутових і промислових відходів. Усе це систематизовано і детально розкрито у пропонованому навчальному посібнику, зміст якого допоможе студентам розширити і поглибити свої екологічні знання, здійснювати різноманітні технологічні розрахунки, прогнозувати та оцінювати негативний вплив техногенних джерел на довкілля, орієнтуватися на екозберігальні технології.Бровдій, Василь Михайлович. Закони екології : Навчальний посібник / Василь Бровдій, Олексій Гаца ; М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. - К. : [б. и.], 2007. - 378 с. : іл. - Бібліогр.: с. 376-378.

Васюкова, Ганна Тимофіївна. Екологія [] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ганна Васюкова, Олександра Ярошева. - К. : Кондор, 2009. - 524,[1] с. - Бібліогр. : с. 523-524.

Екологія: теоретичні основи і практикум [] : навч. посіб. / Людвіг Потіш [та ін.]. - 3-тє вид, стер. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 321 с. : табл., іл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 313-315.

Екологія: теоретичні основи і практикум [] : навч. посіб. / Людвіг Потіш [та ін.]. - 3-тє вид, стер. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 321 с. : табл., іл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 313-315.

Кизима, Раїса Антипівна. Екологія [] : навч. посіб. / Раїса Кизима ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т, Рівненський ін-т вищ. навч. закладу "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Харків : Бурун Книга, 2010. - 303 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Моделювання і прогнозування стану довкілля : підручник / В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва [та ін.] ; ред. В. І. Лаврик. - К. : Академія, 2010. - 397 с. : табл., іл. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 391-397.

Моніторинг довкілля : підручник / Володимир Боголюбов [та ін.] ; за ред. Володимира Боголюбова і Тімура Сафранова ; М-во освіти і науки України. - Херсон : [б. в.], 2012. - 528,[1] с. : іл., табл. - Бібліогр. с. 513-520.

Олійник, Ярослав Богданович. Основи екології : підручник / Ярослав Олійник, Петро Шищенко, Олена Гавриленко. - К. : Знання, 2012. - 558 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 537-540.

Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив : підручник / Я. П. Скоробогатий [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 221 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 215-221.

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням : Підручник для студ. економ. спеціальностей вищих навчальних закладів / за заг. ред. : Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. - Суми : Університетська книга, 2008. - 758,[1] с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.

Руденко, Світлана Степанівна. Загальна екологія. Практичний курс : навч. посіб. у 2 ч. / Світлана Руденко, Степан Костишин, Тетяна Морозова. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008 -
Ч. 1 : Урбоекосистеми. - 2008. - 340 с. : табл., іл. - Предм. покажч.: с. 320-323; Покажч. назв біологічних об’єктів: с. 324-327; Бібліогр.: с. 328-334.
Ч. 2 : Природні наземні екосистеми. - 2008. - 305 с. : табл., іл. - Предм. покажч.: с. 289-292; Покажч. назв біологічних об’єктів: с. 293-298; Бібліогр.: с. 286-288.

Юрченко, Л. І. Екологія : навч. посіб. / Л. І. Юрченко ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал : Центр учбової літератури, 2009. - 303 с. : іл., схеми. - Бібліогр.: с. 299-303.


II. Захист та збереження атмосфери


Шалимов, Николай Алексеевич.
Арена жизни — атмосфера : попытка системного анализа и решения проблемы экоклимата: научно-учебное издание / Николай Шалимов. - Одеcса : Друк, 2010. - 120 с. : табл. - Библиогр.: с. 115-117 В книзі розглянуто основні підрозділи арени життя, що залежать від середовища: чинників кліматичних, едафічних та біотичних. Комбінація чинників дозволила автору виявити закономірності екоклімату. Книга дає змогу читачу ознайомитись з особливостями функціонування атмосферного повітря Землі. Книга розрахована на студентів-екологів, біологів, викладачів та всіх, хто працює в галузях прикладної екології.


Шалимов, Николай Алексеевич. Эволюция атмосферного климата Земли : попытка системного анализа и решения проблемы: научно-учебное издание / Николай Шалимов. - Одеcса : Друк, 2009. - 182 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 172-178
В книзі висвітлені питання формування локального і глобального клімату на планеті, проблеми сучасної біокліматології. Автор виділив спеціальний напрям в кліматології – аероіоноекологію. Книга дає оцінку впливу кліматичних змін в локальному та регіональному масштабах з метою усвідомлення реакції соціально-економічного сектору, екологічних систем та охорони здоров’я.


Екологія та автомобільний транспорт : Навчальний посібник / Юрій Гутаревич, Дмитро Зеркалов, Анатолій Говорун та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. - К. : Арістей, 2006 2008. - 291 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 289-291.
У навчальному посібнику викладені загальні положення захисту довкілля від забруднення, спричиненого автомобільним транспортом.Аніщенко, В. О. Основи екології [] : навч. посібник / В. О. Аніщенко. - К. : Кондор, 2009. - 147 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 142-147.

Баранова, О. Ю. Экология города: проблемы, пути решения [] / О. Ю. Баранова // География в школе. - 2012. - № 8. - С. 9-14. - Библиогр. в конце ст

Борщевський, О. О. Тверді часточки як забруднювачі довкілля та джерела їх утворення в автомобілі [] / О. О. Борщевський // Автошляховик України. - 2013. - № 4. - С. 10-15 : граф. - Бібліогр.: 35 назв.

Бутченко, Максим. Черная столица [] / Максим Бутченко // Корреспондент. - 2013. - № 31 (9 августа). - С. 24-27 : кол.іл.; фото кол.

Кизима, Раїса Антипівна. Практикум з екології : методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни: кредитно-модульна система організації навчального процесу / Раїса Кизима ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Рівненський ін-т. - К. : Університет "Україна", 2011. - 146 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 140-146. Пироженко, Юрій.

Викиди парникових газів в Україні та світі [] / Юрій Пироженко // Природа і суспільство. - 2014. - 25 квітня. - С. 4 Промислова екологія [] : навч. посіб. / Степан Апостолюк [та ін.]. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2012. - 430 с. : табл., іл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр.: с. 428-430.

Хімія та екологія атмосфери : Навчальний посібник / Б. М. Федишин, Б. В. Борисюк, М. В. Вовк; Ред. Б. М. Федишин ; Міністерство аграрної політики України (Київ), Державний агроекологічний університет. - К. : Алерта, 2003. - 272 с. - Бібліогр. с.271-272

Україна: екологічні проблеми атмосферного повітря [] : Карта: Масштаб 1 : 2 000 000 / В. А. Барановський ; Всеукраїнська Екологічна Ліга. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2000. - [1] а. : кол.іл, карти


III. Охорона та раціональне використання водних ресурсів


Матвійчук, В. К. Забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання : монографія / В. К. Матвійчук, В. М. Присяжний. - К. : КНТ, 2007. - 268,[2] с. - Бібліогр. с. 246-268.
У монографії проведене комплексне наукове дослідження кримінально-правової охорони водних об’єктів від забруднення, засмічення та виснаження; досудового і судового слідства із зазначеної категорії справ та запобігання цим злочинам. На підставі глибокого та всебічного вивчення досліджуваних відносин розкриваються витоки та історія охорони водних об’єктів та сучасний стан проблеми, досліджуються об’єктивні та суб’єктивні ознаки цих діянь.


Левківський, Степан Степанович. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Степан Левківський, Микола Падун. - К. : Либідь, 2006. - 278,[1] с. : карти, іл., табл. - Бібліогр.: с. 269-270.
У підручнику подано відомості про водні ресурси і водний баланс, сформульовано головні принципи використання водних ресурсів. Висвітлюються питання обліку та планування використання водних ресурсів, водогосподарського районування, прогнозування та моделювання у водному господарстві, формування і функціонування водогосподарських комплексів і систем, їх техніко-економічного обгрунтування. Значну увагу приділено проблемам охорони і відтворення водних ресурсів.


Капранов, С. В. Вода и здоровье / С. В. Капранов, О. Н. Титамир. - Луганск : Янтарь, 2006. - 184 с. : ил, табл. - Библиогр.: с. 172-181.
У монографії відображено сучасний стан проблеми забезпечення населення доброякісною питною водою. За результатами досліджень, проведених в Україні, США та інших країнах, показано вплив природного хімічного складу води і техногенного її забруднення хімічними речовинами на здоров'я населення. Виконано порівняльний аналіз стандартів якості води у США та на Україні. Описано основні засоби обробки води. Враховуючи досвід у сфері організації питного водопостачання в США та прогресивних вітчизняних ідей, розроблено пропозиції щодо забезпечення населення України доброякісною питною водою.


Игошин, Николай Иванович. Проблемы восстановления и охраны малых рек и водоемов. Гидроэкологические аспекты : учебное пособие / Николай Игошин ; М-во образования и науки Украины, Одесский нац. ун-т им. И. И. Мечникова. - Харьков : Бурун Книга, 2009. - 239 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 229-233.
В пособии раскрываются главные причины и факторы современного ухудшения экологического состояния малых рек и водоемов. Рассматриваются основные проблемы восстановления и охраны их от загрязнения, заиления, истощения и деградации. Охарактеризованы мероприятия по регулированию водного режима, восстановлению и охране малых рек, водоемов и их водосборных площадей. Анализируются различные подходы к проблеме восстановления жизнедеятельности водоемов, поддержанию их полноводными путем проведения целенаправленных почвоводоохранных мероприятий.


Вода без кордонів. Вода та кліматична стабільність регіону / М. Кравчік [та ін.] ; пер. Н. Волошина [та ін.] ; інж. арх. Л. Мокрішова. - Кошіце : [б. в.], 2010. - 176 с. : іл., фото. - Інтернет-джерела і бiблiогр. в пiдрядк. прим.
Тема даної публікації — не лише попередження про загрози людству від дезертифікації (опустелювання), про причини надмірних опадів, торнадо, ураганів, засух та, опосередковано, голоду та інших лих. Тут описано і пропозиції рішень, що з одного боку є результатом багаторічної роботи в умовах Словаччини, а з іншого — використання досвіду, розвинутого за кордоном.Екологічна ситуація та стан питних вод України [] : Карта: Масштаб 1 : 2 500 000 / Всеукраїнська Екологічна Ліга, Укр. держ. науково-дослідний ін-т проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього природного середовища "УкрВОДГЕО" ; укл. : Д. О. Ляшенко, С. В. Размєтаєв. - К. : УДHДІ "УкрВОДГЕО", 2006. - [10] с. : кол.іл, карти

Запольський, Анатолій Кирилович Водопостачання, водовідведення та якість води [] : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Анатолій Запольський. - К. : Вища шк., 2005. - 670,[1] с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.

Збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління річковими басейнами : Освітній компакт-диск / Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл ; ред. : Г. Б. Марушевський. - К. : [б. и.], 2008. - 8 с.

Ткач, Анатолій Анатолійович. Використання водних ресурсів і очистка стічних вод : навч. посібник з курсового проектування / Анатолій Ткач, Людмила Тищенко ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : [б. и.], 2007. - 227 с. : граф., табл., кресл. - (Сер. "Екологія")

Україна: екологічні проблеми природних вод [] : Карта: Масштаб 1 : 2 000 000 / В. А. Барановський, В. Г. Бардов, С. Т. Омельчук ; Всеукраїнська Екологічна Ліга. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2000. - [1] а. : кол.іл, карти

Шувар, Іван Антонович. Екологічні основи збалансованого природокористування : навчальний посібник / Іван Шувар, Володимир Снітинський, Володимир Бальковський. - Львів ; Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 759 с. : карти, табл., іл. - Бібліогр. в кінці розд.

Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды [] / Нац. Академия Наук Украины, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского ; Ред. В. В. Гончарук. - К. : Наукова думка, 2005. - 399,[2] с. : табл. - Библиогр.: с. 350-391.


IV. Сільськогосподарська екологія


Писаренко, В. М. Агроекологія / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, В. В. Писаренко. - Полтава : [б. в.], 2008. - 256 с. : табл. - Бібліогр.: с. 253-255.
Розкрито головні напрями розвитку аграрної екології, її завдання, методи функціонування, вплив забруднення повітря і води на людей, тварин та сільськогосподарські культури. Розглянуто заходи щодо збереження грунтового покриву, екологічно обгрунтованого підходу до хімізації сільськогосподарського виробництва, утилізації відходів тваринництва, зменшення шкідливої дії іонізуючого випромінювання.


Сільськогосподарська екологія : навч. посіб. для ВНЗ / М-во аграрної політики України, Харківська держ. зооветеринарна академія, М-во освіти і науки України, Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Валерія Головка, Аврама Злотіна, Валентини Мєшкової. - Харків : Еспада, 2009. - 616 с. : табл. - Бібліогр.: с. 606-616.
Вперше розглянуто всі основні проблеми сільськогосподарської екології. Особливу увагу приділено вирішенню екологічних проблем рослинництва і тваринництва, шляхам подолання екологічної кризи в галузі сільського господарства. Велику увагу приділено проблемам екологізації сільського господарства, оптимізації стану його провідних галузей, проблемам екологічного моніторингу стану сільського та лісового господарства, мінімізації антропогенного тиску на агро- та зооценози.


Екологічні проблеми землеробства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Іван Примак [та ін.]; за ред. І. Д. Примака. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 455 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 453-455. Висвітлено проблеми організації ефективного землекористування. Викладений і всебічно обгрунтований комплекс взаємопов’язаних агротехнічних, меліоративних, запобіжних і організаційних заходів щодо усунення чи зменшення негативного впливу грунтових деградацій на продуктивність і сталість розвитку аграрного сектору економіки України.


Капранов, Сергей Владимирович. Почва, отходы и здоровье человека / Сергей Капранов, Вадим Шулика. - Луганск : Янтарь, 2010. - 487 с. : табл., цв. ил. - Библиогр. с. 450-475. В монографії подані відомості про склад і властивості грунту, його значення в природі та життєдіяльності людини. Описано вплив природних і техногенних екологічних чинників на грунт. Викладені дані про різні види відходів та їх вплив на довкілля і стан здоров’я населення. Наведений досвід санітарного очищення і поводження з твердими побутовими, промисловими та іншими відходами в Україні, Росії, Сполучених Штатах Америки та інших країнах світу. Викладено основні напрямки діяльності щодо охорони грунту і поводження з відходами, поліпшення екологічного виховання жителів, удосконалення моніторингу грунту, як середовища життєдіяльності людини, а також стану охорони здоров'я дитячого та дорослого населення.


Жарінов, В. І. Агроекологія : термінологічний та довідниковий матеріал / В. І. Жарінов, С. В. Довгань. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 327 с. - Бібліогр. : с. 325-327. Учбовий посібник містить довідково-інформаційний матеріал у вигляді термінів із загальної екології та екології рослин, агрономії, які наведені у вітчизняній та зарубіжній періодиці за останні роки.Бегей, Семен Васильович. Екологічне землеробство : підручник для студ. і викл. агрономічних спец. вищ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації / Семен Бегей. - Львів : Новий Світ-2000, 2009. - 428 с. : іл., табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр. в кінці розд.

Відтворення родючості грунтів: проблеми, дослідження, коментарі, належна сільськогосподарська практика / Кіровоградська обласна сільськогосподарська дорадча служба. - Кіровоград : [б. в.], 2008. - 104,[4] с. : табл.

Кривов, Володимир Миколайович. Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. Проблема охорони грунтів [] / Володимир Кривов ; ред. : Н. М. Некрут ; худ. ред. : А. П. Відоняк. - 2-е вид., доп. - К. : Урожай, 2008. - 301,[3] с. : граф., табл. - Бібліогр. с. 286-299.

Мішенін, Євген Васильович. Екологічний аудит сільськогосподарського землекористування (організаційно-економічні засади) [] : монографія / Євген Мішенін, Тетяна Пізняк. - Харків : Бурун і К, 2012. - 173,[2] с. : табл., іл. - Бібліогр. с. 161-173.

Охорона грунтів : Навч. посібник для студ. вуз. / Микола Шикула, Олександр Гнатенко, Леонід Петренко,. - К. : Знання, 2001. - 398 с. - Бібліогр.: с. 391-393.

Панас, Ростислав Миколайович. Раціональне використання та охорона земель [] : Навчальний посібник / Ростислав Панас ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 349,[1] с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 323-335.

Польовий, Анатолій Миколайович. Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем : навч. посіб. / Анатолій Польовий ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2007. - 344 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 338-340.

Світличний, Олександр Олексійович. Основи ерозієзнавства [] : Підручник / Олександр Світличний, Сергій Чорний. - Суми : Університетська книга, 2007. - 265,[1] с. : іл. - Бібліогр. с. 262.

Слободян, Тетяна Омелянівна. Агрохімія з погляду еколога : навч. посібник у лекціях / Тетяна Слободян, Степан Слободян. - Кіровоград : ПП Лисенко В. Ф., 2007. - 195 с. : табл., схем. - (Сер. "Екологія"). - Бібліогр.: с. 192

країна: агроекологічна оцінка грунтів У [] : Карта: Масштаб 1 : 3 000 000 / В. А. Барановський, П. Г. Шищенко ; Всеукраїнська Екологічна Ліга. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2002. - [1] а. : кол.іл, карти

Якість грунтів та сучасні стратегії удобрення : Підручник / Д. Мельничук, М. Мельников, Дж. Хофман та ін.; За ред. Дж. Хофмана, Д. Мельничука, М. Городнього ; Спільний європейський проект. - Київ : Арістей, 2004. - 487 с. : іл. - Бібліогр.: с. 485-487.


V. Екологічна безпека продуктів харчування


Павлоцька, Лариса Федорівна. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів : Навчальний посібник / Лариса Павлоцька, Ніна Дуденко, Любов Димитрієвич. - Суми : Університетська книга, 2007. - 440,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 438-440.
В книзі наведені дані щодо білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, їх значення в харчуванні людини, рекомендовані середні норми в добових раціонах. Надається характеристика особливостей харчування різних верств населення (дітей та підлітків, людей похилого віку, студентів, різних професійних груп населення, людей, що контактують із шкідливими чинниками, та людей, що потребують дієтичного харчування).


Димань, Тетяна Миколаївна. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів : підручник / Тетяна Димань, Тетяна Мазур. - К. : Академія, 2011. - 517 с. : табл., іл. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр. в кінці розд.
Людина, створюючи блага, часто продукує і загрози своєму здоров'ю, навіть життю. Ознака цього — перевантаженість екологічного і соціального середовищ джерелами шкідливих впливів на організм і психіку. Будучи мало спроможною глобально змінити ситуацію на краще, вона все таки здатна захиститися від патогенних впливів за рахунок знань і культурних фільтрів — обізнаності про джерела загроз і раціональне влаштування свого життя. Одним із кроків до таких знань, життєвої культури, побудови системи захисту від наслідків промислового егоїзму може стати опанування викладеного у пропонованому підручнику матеріалу. Він містить відомості про джерела потрапляння в організм шкідливих речовин, механізм їх руйнівної сили і способи протидії їм. Використання цих відомостей за відповідної самоорганізації сприятиме підвищенню рівня індивідуальної, колективної та суспільної екологічної безпеки.


Бірта, Габріелла Олександрівна. Генно-модифіковані організми: за і проти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Габріелла Бірта, Юрій Бургу ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 127 с. - Бібліогр. с. 125-127.
В навчальному посібнику розглянуто питання розвитку сучасної біотехнології; теоретичних основ та історії виникнення генно-модифікованих організмів, їх використання в харчовому виробництві; якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів; позитивних аспектів трансгенних організмів та основних ризиків їх використання.


Пономарьов, Петро Хомович. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням [] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Петро Пономарьов, Інна Донцова ; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна ак-я. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 124,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 114-116
У посібнику викладено історію розвитку генної інженерії, її суть, механізм, завдання, обсяги виробництва і продаж трансгенних культур, продуктів харчування, компанії, що їх виробляють, ставлення до трансгенних продуктів у світі і в Україні, як потенційно небезпечних, законодавче регулювання поводження з генетично модифікованими організмами (ГМО) та використання їх в Україні, інших державах, порядок проведення досліджень ГМО на якість і біобезпеку, методи визначення генетично модифікованих інгредієнтів у продовольчій сировині і харчових продуктах.


Димань, Тетяна Миколаївна. Екологія людини [] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Тетяна Димань. - К. : Академія, 2009. - 375 с. : табл., іл. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр. в кінці розд.
Людина прагне жити у безпеці, вберегтися від тиску чинників зовнішнього середовища на її організм, психіку, духовну сферу. Турбота про це — справа суспільства та особиста. Усім сьогодні потрібні екологічні знання, екологічна культура, вміння раціонально організувати свій життєвий простір, побут, емоційне і духовне життя, не шкодити собі. Виробленню розуміння цієї проблематики, формуванню здатності правильно вибудовувати екологічний вимір свого життя допоможе робота над викладеним у цьому підручнику матеріалом. Не обійтися без нього тим, хто намагається жити правильно, гармонізувати власні життєві сили, наснажити їх силою довкілля.Антибиотики в животноводстве. Скрытая угроза или чрезвычайно полезная вещь? // Тваринництво України. - 2013. - № 3. - С. 33-34

Безпека харчування: сучасні проблеми [] : Посібник-довідник / Укл. А. В. Бабюк, О. В. Макарова, М. С. Рогозинський, Л. В. Романів,О. Є. Федорова. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 454,[1] с. : табл.

Бомба, М. Я. Здорове харчування як стратегічний ресурс національної безпеки України / М. Я. Бомба, Л. Я. Івашків // Вісник Національної академії наук України. - 2013. - № 6. - С. 32-41 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.

Загальні технології харчових виробництв [] : підручник / Анатолій Українець [та ін.] ; наук. ред.: Марія Калакура, Лариса Романенко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2010. - 813 с. : табл., схем. - Бібліогр.: с. 810-813.

Запольський, Анатолій Кирилович Екологізація харчових виробництв : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Анатолій Запольський, Анатолій Українець, . - К. : Вища школа, 2005. - 428,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 419; Предм. покажч.: с. 420-423.

Катаєва , С. Є. Безпечність застосування синтетичних добавок у харчових продуктах для дітей / С.Є. Катаєва // Безпека життєдіяльності. - 2012. - № 8. - С. 35-40 : табл.

Кузменко, О.Міфічно корисні продукти, які спустошують гаманець / О. Кузменко // Безпека життєдіяльності. - 2013. - № 4. - С. 32-33 : фото

Назаренко, Валентина Олексіївна. Формування якості товарів : навч. посіб. / Валентина Назаренко ; Ольга Юдічева, Валентина Жук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищий навч. заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". - К. : Центр учбової літератури, 2012 -
Ч. 1. - 2012. - 385 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 384-385.
Ч. 2. - 2013. - 293 с. : табл., схеми. - Бібліогр. с. 268-271.

Кучерук, М. Нутрицевтики - шлях до екологічної та безпечної продукції тваринництва / М. Кучерук, Д. Засєкін // Тваринництво України. - 2013. - № 7-8. - С. 22-25 : ілюстр. - Бібліогр. в кінці ст.

Методи визначення фальсифікації товарів : підручник / А. А. Дубініна [та ін.]. - К. : Професіонал : Центр учбової літератури, 2010. - 270 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 257-270.

Посудін, Юрій Іванович Методи неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських і харчових продуктів [] : Навчальний посібник / Юрій Посудін ; Кабінет Міністрів України, Нац. аграрний ун-т. - К. : Арістей, 2005. - 407 с. : іл. - Бібліогр.: с. 378-396; Предм. покажч.: с. 397-407.

Тележенко, Л. М. Органічне харчування / Л. М. Тележенко, С. Л. Колесніченко, Я. Г. Верхівкер // Екологічний вісник. - 2013. - № 1. - С. 20-21 : мал. - Бібліогр. с. 21 (3 назви)

Товарознавчі аспекти підвищення безпеки харчових продуктів [] : Монографія / Антоніна Дубініна, Л. П. Малюк, Г. А. Селютіна; Ред. В. М. Петрук. - К. : ВД "Професіонал", 2005. - 173,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 169-173.


VI. Екологія житлаАнтропова, Екатерина.Зеленый детский мир: Безопасные материалы для детской комнаты [] / Екатерина Антропова // Здоровье. - 2012. - № 8. - С. 72-73

Кучарська, Л. В. Грибок малий - небезпека велика, або про всюдисущу цвіль / Л.В. Кучарська // Безпека життєдіяльності. - 2012. - № 7. - С. 38-39

Мережникова, Елена. Гостиный двор [] / Елена Мережникова // Здоровье. - 2012. - № 9. - С. 90-91

Мережникова, Елена. Сладких снов [] / Елена Мережникова // Здоровье. - 2012. - № 10. - С. 108-109

Монахова, Людмила. Мы то, чем мы едим!: Гид по столовым приборам [] / Людмила Монахова // Здоровье. - 2013. - № 10. - С. 108-111

Небажаний супутник жилих приміщень - радон [] // Безпека життєдіяльності. - 2012. - № 4. - С. 2

Никеров, Виктор Алексеевич Экологичный дом : Советы физика / В. А. Никеров,. - М. : Энергоатомиздат, 1992. - 135,[3] с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 137 (7 назв.).

Ремонт со знаком "ЭКО" [] // Здоровье. - 2012. - № 11. - С. 122-123

Родина, Ольга. Мягко стелет...: Все ли ковры безопасны? [] / Ольга Родина // Здоровье. - 2013. - № 12. - С. 112-113

Тищенко, Виктория. Зойкина квартира: Как улучшить энергетику вашего дома [] / Виктория Тищенко // Женский журнал "Здоровье". - 2010. - № 3. - С. 66-68

Фершалова, Татьяна. Растения - фильтры в интерьере [] / Татьяна Фершалова // Наука и жизнь. - 2010. - № 2. - С. 107-110 : кол.іл.

Цыбуля , Наталья. Фитонцидные растения: уют с пользой : Экология жилища / Наталья Цыбуля // Наука и жизнь. - 2009. - № 1. - С. 60-65 : кол.іл.ФонФон

[ HOME ]

Екологічні проблеми сучасності
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2014 Webmaster: webmaster@library.kr.ua