[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон

Професія — еколог: на допомогу майбутнім фахівцям

Екологія у широкому розумінні – це наука про взаємовідносини живих організмів між собою та навколишнім середовищем; це наука про наш дім – планету Земля; це наука про найбільш важливі природні процеси на планеті з погляду розвитку людства як біологічного виду в умовах, по-перше, природного планетарного розвитку і, по-друге, штучних змін, які викликані у всіх земних сферах. Тому професія еколога сьогодні набуває все більшого значення.

На книжковій виставці представлена література, в якій висвітлено найголовніші положення сучасної екології, використано наукові та фактичні матеріали, наведено приклади екологічних ситуацій у різних регіонах планети. Ця література буде цікавою й корисною не тільки майбутнім екологам, а й майбутнім спеціалістам суміжних професій: біологам, географам, хімікам, медикам, фахівцям сільського господарства та всім тим, хто усвідомлює свою роль у збереженні багатокомпонентної і динамічної системи «людина – суспільство – природне середовище».

 Основи екології та екологічного права : навчальний посібник / Юрій Бойчук [та ін.] ; ред.: Юрій Бойчук, Михайло Шульга ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид., випр. і доп. - Суми : Університетська книга, 2014. - 367,[1] с.


Посібник охоплює теоретичні і прикладні розділи сучасної екології. Розглядаються екологічні проблеми України і її регіонів, економічні і еколого-правові аспекти раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища, правові основи екологічної політики України, філософсько-екологічна методологія збереження і стабільного розвитку життя на Землі.

 Царенко, Олександр Михайлович. Основи екології та економіка природокористування : навчальний посібник / Олександр Царенко, Олександр Нєсвєтов, Микола Кадацький ; М-во освіти і науки України. - 3-е вид., перероб. і доп. - Суми : Університетська книга, 2014. - 591,[1] с. : схеми, табл.
У навчальному посібнику розглядаються питання екології навколишнього природного середовища та економіки природокористування. Наведено основні терміни та поняття, що стосуються екології, вплив людини на довкілля, раціональне використання природних ресурсів.


Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики до інших галузевих політик [] : короткий опис Директив ЄС та графіку їх впровадження. - К. : [б. в.], 2014. - 14,[1] с. : кол.іл., фото.кол. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. Проект ЄС "Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки"
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом відкрило нові можливості та створило нові стандарти у сфері охорони довкілля. .


Правові форми екологічного контролю : навч. посібник / М. В. Краснова, Е. В. Позняк, Т. О. Коваленко [та ін.] ; за ред. М. В. Краснової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Правова єдність : Алерта, 2012. - 759 с.
У посібнику висвітлено актуальні питання правових форм екологічного контролю в Україні. На засадах нормативно-правової, організаційної, превентивно-стимулюючої, процесуально-правової та каральної форм екологічного контролю в посібнику досліджуються правові засади формування в сучасному екологічному праві міжгалузевого правового інституту – екологічного контролю.


Погребенник, Володимир Дмитрович. Комп’ютерні вимірювально-інформаційні системи для оперативного екологічного моніторингу водного середовища : монографія / Володимир Погребенник, Анатолій Романюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 159,[1] с. : граф., схеми, діагр.
Розглянуто питання розроблення нових методів побудови комп’ютерних вимірювально-інформаційних систем для екологічного моніторингу водного середовища. Створено єдиний методологічний підхід до розв’язання поставлених задач на основі одночасного вимірювання інтегральних, селективних, гідрофізичних параметрів та географічних координат.


Моніторинг довкілля : підручник / Володимир Боголюбов [та ін.] ; за ред. Володимира Боголюбова і Тімура Сафранова ; М-во освіти і науки України. - Херсон : [б. в.], 2012. - 528,[1] с. : іл., табл.
У підручнику викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля, а також розглянуто сучасні методи і засоби моніторингових досліджень. Висвітлені методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, грунтового покриву та геологічного середовища.


Злобін, Юліан Андрійович. Загальна екологія : навч. посібник / Юліан Злобін, Наталія Кочубей. - Суми : Університетська книга, 2012. - 414 с. : іл., табл.
У навчальному посібнику викладені основні положення і концепції сучасної загальної екології, розглянуто будову і функціонування біосфери в сучасних умовах, розкрито причини антропогенної деградації природного середовища, показано шляхи розвитку екологічного знання і причини трансформації екології від суто біологічної науки в соціально високозначущу сферу людських знань і дій.


Олійник, Ярослав Богданович. Основи екології : підручник / Ярослав Олійник, Петро Шищенко, Олена Гавриленко. - К. : Знання, 2012. - 558 с. : табл., іл.
У підручнику розкриваються теорія, методологія і практика загальної екології, найголовніші сучасні глобальні проблеми людства. Наводяться дані наук про навколишнє природне середовище, численні приклади розв’язання екологічних проблем у різних куточках світу.


Франчук, Григорій Михайлович. Урбоекологія і техноекологія [] : підручник / Григорій Франчук, Олександр Запорожець, Галина Архіпова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. - К. : НАУ-друк, 2011. - 494 с. : табл., іл.
У підручнику розглянуто основні принципи взаємодії міст з абіотичними та біотичними компонентами довкілля, методи локальної, територіальної та екологічної компенсації в урбоекосистемах, створення комфортного середовища на урбанізованих територіях з урахуванням природно-кліматичних чинників, закономірностей існування штучного середовища і забезпечення його рівноваги з природним середовищем.


Промислова екологія [] : навч. посіб. / Степан Апостолюк [та ін.]. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2012. - 430 с. : табл., іл..
Висвітлено поняття природного середовища, загальні властивості біосфери. Особлива увага приділяється характеристиці забруднень навколишнього природного середовища підприємствами гірничодобувної, хімічної, машинобудівної, нафтопереробної, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості. Розглянуто основні методи й засоби захисту навколишнього середовища на промислових підприємствах.


Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив : підручник / Я. П. Скоробогатий [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 221 с. : іл., табл.
Зростання забруднення навколишнього середовища внаслідок техногенного впливу – одна з найболючіших та актуальних проблем сучасності. У підручнику викладено основні положення загальної екології, промислової екології, розглянуто аспекти прикладної екології щодо охорони довкілля, раціонального використання природних і вторинних ресурсів, а також екологічної безпеки.


Грунтознавство з основами геології та географія грунтів : навчальний посібник / Федір Топольний [та ін.]. - 3-е вид., випр. і доп. - Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2014. - 383,[1] с. : граф., карти, табл.
У навчальному посібнику викладено повний зміст дисципліни в об’ємі, який передбачено програмами підготовки агрономів, біологів, географів, екологів. Описано особливості виникнення, формування і географічного поширення грунтів.


Мислюк, Ольга Олександрівна. Основи хімічної екології : навчальний посібник / Ольга Мислюк. - К. : Кондор, 2012. - 659 с. : іл., табл., схеми.
У навчальному посібнику детально розглядаються природні і антропогенні чинники формування екологічних ситуацій, хімічні процеси, що відбуваються в біосфері, процеси міграції й трансформації хімічних сполук природного та антропогенного походження в різних сферах Землі, дається характеристика основних забруднюючих речовин, загальні підходи до вивчення екологічного стану територій.


Ломницька, Ярослава Федорівна. Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля : навчальний посібник / Ярослава Ломницька, Володимир Василечко, Степан Чихрій ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Львівська комерційна акад. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 588 с. : табл., іл.
У навчальному посібнику охарактеризовано грунти, води, повітря, рослинність як об’єкти довкілля. Описано основні причини забруднення довкілля та суть процесів, що лежать в основі їх очищення.


Гродзинський, Михайло Дмитрович. Ландшафтна екологія : підручник / Михайло Гродзинський ; М-во освіти і науки України. - К. : Знання, 2014. - 550,[2] с. : табл., мал., граф., схеми.
У підручнику викладено теоретико-методологічні засади ландшафтної екології як науки. Приділено увагу основним проблемам сучасної ландшафтної екології.


Основи спостережень за станом довкілля [] : навчально-методичний посібник / Сумський обл. центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, Націонал. природний парк "Деснянсько-Старогутський" ; ред.: Сергій Панченко, Лариса Тихенко. - Суми : Університетська книга, 2014. - 351,[1] с. : табл., іл.
У посібнику викладено основи дослідницької роботи школярів з біології, подано практичні рекомендації щодо різних аспектів вивчення рослинного покриву й тваринного населення територій з метою подальшого залучення їх для моніторингу стану довкілля.
Екологічне право України. Особлива частина : навчальний посібник / Олексій Шуміло [та ін.] ; М-во внутрішніх справ України, Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. - К. : Центр учбової літератури, 2013. – 431.
Гвоздик, Павло Олександрович. Джерела екологічного права України : монографія / Павло Гвоздик ; відп. ред. Н. Р. Малишева ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Правова єдність : Алерта, 2012. - 303 с.
Руденко, Світлана Степанівна. Загальна екологія. Практичний курс : навч. посіб. у 2 ч. / Світлана Руденко, Степан Костишин, Тетяна Морозова. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008 - Ч. 1 : Урбоекосистеми. - 2008. - 340 с. : табл., іл. Руденко, Світлана Степанівна.
Загальна екологія. Практичний курс : навч. посіб. у 2 ч. / Світлана Руденко, Степан Костишин, Тетяна Морозова. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008 - Ч. 2 : Природні наземні екосистеми. - 2008. - 305 с. : табл., іл. Мягченко, Олександр Петрович.
Основи екології [] : підручник / Олександр Мягченко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 310 с. : іл., табл.
Кизима, Раїса Антипівна. Екологія [] : навч. посіб. / Раїса Кизима ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т, Рівненський ін-т вищ. навч. закладу "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Харків : Бурун Книга, 2010. - 303 с. : іл., табл. Клименко, Микола Олександрович.
Моніторинг довкілля : практикум / Микола Клименко, Надія Кнорр, Юрій Пилипенко. - К. : Кондор, 2010. - 284 с.
Клименко, Микола Олександрович. Техноекологія : навч. посібник / Микола Клименко, Іван Залеський. - К. : Академія, 2011. - 254 с. : табл.
Головчук, Андрій Федорович. Машиновикористання та екологія довкілля [Текст] : підручник / Андрій Головчук, Анатолій Лімонт, Микола Бондаренко ; ред. А. Ф. Головчук. - К. : Грамота, 2007. - 359,[1] с.
Стецюк, Володимир Васильович. Екологічна геоморфологія України [Текст] : навчальний посібник / Володимир Стецюк, Георгій Рудько, Тетяна Ткаченко ; М-во освіти і науки України. - К. : Слово, 2010. - 366,[1] с. : іл., фото, табл., схем.
Створення екологічних коридорів в Україні [Текст] : посібник щодо законодавтва, ландшафтно-екологічного моделювання та менеджменту для поєднання природоохоронних об’єктів на підставі в Карпатах / Державна служба заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Благодійна організація "ІнтерЕкоЦентр". - К. : [б. и.], 2010. - 160 с. : кол. іл.
Клименко, Микола Олександрович. Екологія міських систем : підручник / Микола Клименко, Юрій Пилипенко, Олександр Мороз. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2010. - 292 с. : табл.
Гуцуляк, Василь Миколайович. Ландшафтна екологія: геохімічний аспект [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Василь Гуцуляк ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., доп. - Чернівці : Наші книги, 2009, 2010. - 310 с. : табл., іл., карти, портр.
Краснов, Володимир Павлович. Фітоекологія з основами лісівництва : навчальний посібник / Володимир Краснов, Зоя Шелест, Ірина Давидова. - Суми : Університетська книга, 2011. - 415 с. : табл., схеми, іл. Франчук, Григорій Михайлович. Екологія, авіація і космос [Текст] : навч. посібник / Григорій Франчук, Володимир Ісаєнко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. - 2-ге вид., стер. - К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2010. - 454,[1] с. : іл., табл.
Уроки мислення серед природи [] / К. М. Берун [та ін.] ; укл. Надія Калініченко. - Харків : Основа, 2012. - 160 с. - (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10(106).
Поручник, Лідія Вікторовна. Хімія і екологія / Лідія Поручник. - Харків : Основа, 2012. - 126,[1] с. : табл., іл. - (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 11(119).
Філончук, Зоя Володимирівна. "Зелений пакет" на уроках географії України / Зоя Філончук. - Харків : Основа, 2014. - 77,[3] с. - (Бібліотека журналу "Географія" ; 8(128).ФонФон

[ HOME ]

Професія — еколог: на допомогу майбутнім фахівцям
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2015 Webmaster: webmaster@library.kr.ua