[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Екологія довкілляЕкологія довкілля


Сьогодні екологія є не просто наукою, а способом мислення та життя. Навколишнє природне середовище, яке оточує людину протягом всього життя, не є безладом або просто набором якихось умов, а є взаємопов’язаною складною системою. Саме ця обставина і дає можливість розвитку та еволюції біосфери,життю і праці людини. Тому особливої значимості набувають екологічні знання, які є теоретичними основами охорони природи і довкілля людини.

Екологія – наука природнича

В розділі представлена література, яка охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології довкілля.


Васюкова, Ганна Тимофіївна
Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ганна Васюкова, Олександра Грошева. - К. : Кондор, 2009. - 524,[1] с. - Бібліогр. : с. 523-524.

У книзі розглянуті основні проблеми, які виникли у взаємовідносинах людини і природи в індустріальний період розвитку цивілізації та можливі шляхи їх подолання.
Грицик, В. (мол.)
Екологія довкілля. Охорона природи : навчальний посібник для студентів вузів / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К. : Кондор, 2009. - 290,[1] с. - Бібліогр. : с. 265-267.

У книзі розглянуті проблеми і перспективи охорони природи з точки зору сучасної екологічної парадигми. Приділено увагу як проблемам взаємодії людини й довкілля в Україні.
Клименко, Микола Олександрович
Моніторинг довкілля : Підручник / Микола Клименко, Алла Прищепа, Наталія Вознюк,. - К. : Академвидав, 2006. - 359 с. : табл. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 340-342; Короткий терм. словн.: с. 343-359.

Наведені дані про стан довкілля в Україні та Європі, особливості моніторингу навколишнього середовища.
Сухарев, Сергій Миколайович
Основи екології та охорони довкілля : Навчальний посібник / Сергій Сухарев, Степан Чундак, Оксана Сухарева, ; Мін-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 391,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 365-366; Покажч. осн. терм. і понять; с. 367-389.

Опанування матеріалу даної книги дозволить зрозуміти роль сучасної екології в питанні виживання людської цивілізації. У книзі розкрито теоретичні основи та методологію охорони довкілля, його значення в сучасному світі. Показані практичні напрямки вирішення ряду сучасних екологічних проблем, розглянуто систему екологічної безпеки.Бойчук, Юрій Дмитрович
Екологія і охорона навколишнього середовища : Навчальний посібник / Юрій Бойчук, Ельвіра Солошенко, Олег Бугай,. - Суми : Університетська книга, 2002. - 283 с. - Бібліогр.: с. 282-283.

Джигирей, Віктор Степанович
Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник / Віктор Джигирей,. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 319 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 318-319.

Заверуха, Нелі Михайлівна
Основи екології: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Нелі Заверуха, Валентин Серебряков, Юрій Скиба,. - К. : Каравела, 2006. - 365 с. - Бібліогр. с.: 365.

Зеркалов, Дмитро Володимирович
Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль: Посібник / Дмитро Зеркалов. - К. : КНТ : Дакор : Основа, 2007. - 408,[3] с. : портр. - (Сер. "Міжнародна і національна безпека"). - Бібліогр. с. 408.

Кучерявий, Володимир Панасович
Екологія : Підручник для студ. вуз. / Володимир Кучерявий. - Львів : Світ, 2000. - 499 с. - Бібліогр.: с.480.-Предм. покажч.: с.481-493.

Основи екології
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / О. М. Адаменко, Я. В. Коденко, Л. М. Консевич ; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - 2-е вид. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 314 с. : іл. - Бібліогр. с.: 314.

Основи екології.
Екологічна економіка та управління природокористуванням : Підручник для студ. економ. спеціальностей вищих навчальних закладів / за заг. ред. : Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. - Суми : Університетська книга, 2008. - 758,[1] с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.

Основи екології та екологічного права
Навчальний посібник / Юрій Бойчук, Михайло Шульга, Дмитро Цалін, Валерій Дем’яненко,; За ред. Юрія Бойчука, Михайла Шульги,. - Суми : Університетська книга, 2004. - 351 с.

Потіш, Людвиг Адальбертович
Екологія : навчальний посібник / Людвиг Потіш. - К. : Знання, 2008. - 271,[1] с. : табл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр.: с. 270-271

Принципи моделювання та прогнозування в екології
Підручник / В. В. Богобоящий, К. Р. Курбанов, П. Б. Палій, В. М. Шмандій ; Мін-во освіти і науки України, Ін-т економіки та нових технологій. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 214,[2] с. : граф. - Бібліогр.: с. 215.

Термена, Борис Костянтинович
Охорона та раціональне використання природних ресурсів: Навчальний посібник / Борис Термена, Світлана Літвіненко,. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 167 с. : іл. - Бібліогр. с. 166-167.

Царенко, Олександр Михайлович
Навколишнє середовище та економіка природокористування : Навч. посіб. для студ. вуз. / Олександр Царенко, Юрій Злобін. - К. : Вища школа, 1999. - 176 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.171-172; Предм. покажч.: с.173-174.

Шматько, В. Г.
Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навчальний посібник / В. Г. Шматько, Ю. В. Нікітін ; Національна академія управління. - К. : КНТ, 2006. - 303, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с. 302-303.


Біорізноманіття та його збереження

В розділі висвітлюється теоретичні аспекти екології та поняття, пов’язані з концепцією охорони біорізноманіття. Нагальна необхідність збереження біорізноманіття та створення екомережі вимагає залучення до вирішення цих питань все більш широких кіл фахівців з охорони довкілля, представників влади, освітян та громадськості.


Марушевський, Г. Б.
Збереження біорізноманіття і створення екомережі : Інформаційний довідник / Г. Б. Марушевський, В. П. Мельничук, В. А. Костюшин ; Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл. - К. : [б. и.], 2008. - 168 с. : граф., табл. - Бібліогр. с. 167-168

У довіднику висвітлюється питання екологічної освіти та практичної діяльності з охорони довкілля. Довідник складається з трьох частин – збереження біорізномоніття, створення екомережі і законодавчі засади охорони біорізноманіття.Цеханська, Олександра Федорівна
Природа України. Світ тварин / Олександра Цеханська ; ред.: Геннадій Шандиков, Дмитро Шабанов. - Харків : Фактор, 2009. - 219,[4] с. : кол.іл., фото.кол. - (Сер. "Україна. Учора, сьогодні, завтра").

Ця книжка є чудово ілюстрованим науково-популярним виданням про фауну України. У ній подано опис природних зон Полісся, Лісостепу і Степу, регіонів Карпат і Криму, а також прісноводних водойм і морів. Включає понад 350 видів тварин – безхребетних, риб, земноводних, плазунів, птахів і ссавців. Може бути використана як довідниковий посібник.Заповідні куточки Кіровоградської землі
Авт. кол.: Т.Л.Андрієнко, П.С.Терещенко, М.Л.Клєстов та ін.; Под ред. Т.Л.Андрієнко; Держ. упр. екологічної безпеки в Кіровогр. обл. та ін. ; Фот. В.А.Онищенко та ін.; Мал. І.І.Землянських, С.Ю.Костін. - К. : Арктур-А, 1999. - 237,[1] с. : табл., карт., 10 л. кольор. іл.

Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі
Каталог видів флори і фауни, що знаходяться під особливою охороною в Україні та є вразливими при здійсненні лісогосподарських заходів / І. В. Беляков, О. М. Деркач, Г. В. Коломієць та ін. ; відп. ред. : С. В. Таращук ; Громадська організація "Веселий Дельфін". - К. : [б. и.], 2007. - 109,[3] с. : фото. кол. - Бібліогр. с. 98-99; - Покажч. с. 100-103

Конвенція про охорону біологічного різноманіття
(Конвенцію ратифіковано Законом № 257//94-ВР від 29.11.94) / Всеукраїнська Екологічна Ліга ; упор. : Т. В. Тимочко, І. О. Дудка, О. Р. Швець ; ред. : М. С. Козловська. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. - 24,[1] с. - (Сер. "Стан навколишнього середовища" ; листопад 2007, № 11)

Костюшин, В. А.
Стратегія розвитку моніторингу біологічного різноманіття в Україні / В. А. Костюшин, С. І. Губар, В. Г. Домашлінець ; ред. Г. Б. Марушевський ; Європейський центр охорони природи, Національний екологічний центр України. - К. : [б. и.], 2009. - 58 с. : табл. - Текст англ. та англ. Мовами

Костюшин, В. А.
Огляд програм моніторингу біорізноманіття в Україні / В. А. Костюшин, Т. Л. Андрієнко, В. П. Мельничук ; Європейський центр охорони природи, Національний екологічний центр України. - К. : [б. и.], 2008. - 80 с. - Текст укр. та агл. мовами

Край на межі лісостепу і степу
Природно-заповідні та ландшафтні куточки Кіровоградщини / Державне управління екологічної безпеки в Кіровоградській області ; Фот. М. Власенко, О. Коломинов, А. Домаранський. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, Б. р. - 32 с. : фото.кол.

Собко, Володимир Гаврилович
Стежинами Червоної книги : Довідкове вид. / Володимир Собко,. - 2-ге вид., доп. - К. : Урожай, 2007. - 277,[1] с. : кол.іл.

Червона книга України: Вони чекають на допомогу
Науково-популярне видання / Екологічна група "Печеніги" ; Укл. О. Ю. Шапаренко, С. О. Шапаренко. - Х. : Торсінг, 2002. - 334,[2] с. : кол.іл. - Бібліогр. в кінці кн.; Алф. покажч. видів: с. 322-335.

Вплив діяльності людини на довкілля

В розділі викладені загальні положення екології та питання захисту довкілля від забруднення.


Екологія та автомобільний транспорт
Навчальний посібник / Юрій Гутаревич, Дмитро Зеркалов, Анатолій Говорун та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. - К. : Арістей, 2006 2008. - 291 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 289-291.

У книзі викладені питання захисту довкілля від забруднення, спричиненого автомобільним транспортом. Наведені в посібнику матеріали будуть корисними в процесі підготовки спеціалістів до майбутньої інженерної діяльності й допоможуть їм приймати такі конкретні екологічно зважені рішення, які виключали б забруднення навколишнього природного середовища у процесі функціонування автомобільного транспорту.
Коваленко, Григорий Дмитриевич.
Радиоэкология Украины / Григорий Коваленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Харьков : Инжэк, 2008. - 261,[1] с. : табл. - Библиогр. : с. 249-261.

Дослідженг основні джерела радіонуклідів природного і техногенного походження, що формують радіоекологічну обстановку на території України. Розглянуто радіаційні аварії, що відбулися на території України, і оцінені їхні наслідки. Проведено порівняння впливу на навколишнє природне середовище видобутку і переробки уранової руди, теплових і атомних станцій. Виконано аналіз радіаційного опромінення населення від природних і техногенних джерел, оцінені індивідуальний ризик і можливі його наслідки.
Кучерявий, Володимир Панасович
Урбоекологія: Підручник / Володимир Кучерявий,. - Львів : Світ, 2002. - 439 с. - Бібліогр. с. 436. Предм. покажч.: с. 437-439.

У книзі висвітлино процес урбанізації природного середовища і його негативні наслідки.
Хімія та екологія атмосфери
Навчальний посібник / Б. М. Федишин, Б. В. Борисюк, М. В. Вовк; Ред. Б. М. Федишин ; Міністерство аграрної політики України (Київ), Державний агроекологічний університет. - К. : Алерта, 2003. - 272 с. - Бібліогр. с.271-272

У посібнику наведені сучасні дані про будову атмосфери, її параметри, фактори стабілізації складу і фізичних параметрів. Показані фактори, що негативно впливають на склад і параметри атмосфери. Представлені дані впливу забрудненого повітря на живі організми, а також фізичні та хімічні методи очищення газових викидів з метою запобігання забруднення атмосфери.Гончаренко, Марія Степанівна
Екологія людини : Навчальний посібник / Марія Гончаренко, Юрій Бойчук,. - Суми : Університетська книга ; К. : Видавничий дім "Княгиня Ольга", 2005. - 393,[1] с. - Бібліогр.: с. 376-382.

Гор, Альберт
Земля у рівновазі : Екологія і людський дух: Пер. с англ. / Альберт Гор,; Ред.: В.Вовк, С.Семенець, Т.Яхеєва,. - К. : Інтелсфера, 2001. - 393 с. : іл. - Бібліогр.: с.386-393.

Екологія і суспільство
збірник наукових праць Університету екологічних знань Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького / М-во культури і туризму України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького. - Одеса : Друкарський дім, 2002 - Вип. 3 / укл. О. М. Бельницька, Н. П. Лошкарьова. - 2008. - 260,[2] с. : портр. - Покажчик авторів: с. 253-257.

Забрудненння: екологічні аспекти
Всеукраїнська Екологічна Ліга ; упор. : Т. В. Тимочко, С. В. Размєтаєв, М. С. Мальований ; ред. : М. С. Козловська. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. - 40,[1] с. - (Сер. "Стан навколишнього середовища" ; грудень 2007, № 12)

Коваленко, Григорий Дмитриевич
Радиоэкология Украины / Григорий Коваленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Харьков : Инжэк, 2008. - 261,[1] с. : табл. - Библиогр. : с. 249-261.

Коваленко, Клара Григорівна.
Основи екологічної культури : навч. посібник / Клара Коваленко, Тетяна Тунік, Ріта Ткаченко ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : ПП Лисенко В. Ф., 2007. - 255 с. - (Сер. "Екологія"). - Бібліогр.: с. 205-252.

Левковець, Петро Романович
Перевезення небезпечних вантажів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Петро Левковець, Олександр Мельниченко, Дмитро Зеркалов ; за ред. : Д. В. Зеркалова ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. - К. : Арістей, 2005. - 266,[2] с.

Микитюк, Олександр Миколайович
Екологія людини: Підручник для студ. вузів / Олександр Микитюк, Олександр Злотін, Василь Бровдій та ін. - 3-є вид., випр. і доп. - Харків : ОВС, 2004. - 254 с. - Бібліогр.: с. 237-241; Словник осн. термінів: с. 242-251.

Охорона грунтів
Навч. посібник для студ. вуз. / Микола Шикула, Олександр Гнатенко, Леонід Петренко,. - К. : Знання, 2001. - 398 с. - Бібліогр.: с. 391-393.

Тунік, Т. М.
Основи глобальної і регіональної екології: Навчальний посібник / Т. М. Тунік, К. Г. Коваленко, Р. П. Ткаченко ; Кіровоградський нац. технічний ун-т, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській обл. - Кіровоград : КОД, 2006. - 220 с. : табл. - (Сер. "Екологія"). - Бібліогр.: с. 218-219


Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Екологія довкілля
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua