[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Екологія. Природа. Людина.

Фон


Екологія. Природа. Людина.


Виставку присвячено Дню довкілля та Всесвітньому дню Матері-Землі ( 21.04, 22.04).

Матеріали виставки будуть цікавими й корисними не тільки спеціалістам-екологам, але й пересічним громадянам, насамперед молодим людям, які зможуть з часом перетворити наше недосконале суспільство на світ, де буде комфортно всім живим істотам.

Взаємовідносини людини і природи споконвіку були непростими. Але особливого загострення вони набули наприкінці 20 століття, коли господарсько-перетворююча діяльність людства за масштабністю та інтенсивністю зрівнялася з природними геологічними процесами і фактично поставила земну цивілізацію на межу екологічної катастрофи.

Що потрібно зробити людству, що усвідомити, як діяти задля збереження світу? Розгляду цих питань присвячені матеріали виставки. >Діяльність людини як джерело небезпек

Матеріали рубрики присвячені розгляду питань негативного впливу діяльності людини на природу та можливих шляхів відновлення екологічної рівноваги на Землі.Гор, Альберт
Земля у рівновазі : Екологія і людський дух: Пер. с англ. / Альберт Гор,; Ред.: В.Вовк, С.Семенець, Т.Яхеєва,. - К. : Інтелсфера, 2001.

Пропонована широкому колу читачів публікація є перекладом українською мовою відомої книги колишнього Віце-президента США Альберта Гора, яка присвячена найболючишим питанням співіснування людини і природи та жорсткому протистоянню сучасної індустріальної цивілізації екологічній системі Землі.
В книзі також представлене бачення одного з провідних політиків світу можливих шляхів трансформації нашої цивілізації з метою відновлення екологічної рівноваги на Землі та перетворення планети на безпечне та процвітаюче місце проживання людей.Губарець, Василь Васильович. Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект [] / Василь Губарець, Іван Падалка. - К. : Техніка, 2009.
У книзі викладено найважливіші аспекти сучасного стану навколишнього природного середовища, показано суть процесів боротьби за збереження довкілля в Україні. По-науковому точно й публіцистично розповідається про причини інтенсивного забруднення атмосфери, наголошується на проблемах чистого повітря, питної води, якості грунтів, зелених масивів, невиправданому зникненні малих річок, боліт тощо. Детально аналізуються факти недбалого ставлення людини до рослинного і тваринного світів. Подаються практичні рекомендації щодо запобігання катастрофічним повеням, лісовим пожежам, вміння протистояти спустошливим суховіям, масовим загибелям птахів, риб, рідкісних тварин, а також досвід організації захисту навколишнього середовища.
Розрахована на широку читацьку аудиторію.

Агаджанян, Николай Александрович Цивилизация и здоровье [Текст] / Николай Агаджанян, Виктор Руженков, Ирина Руженкова. - Ставрополь : Кн. изд-во, 1990.

Алексеенко, Игорь РостиславовичПоследняя цивилизация ? [Текст] : Человек. Общество. Природа / Игорь Алексеенко, Людвиг Кейсевич ; НАН Украины, Ин-т географии. - К. : Наук. думка, 1997.

Боков, Владимир Александрович Основы экологической безопасности [Текст] : Учебное пособие / Владимир Боков, Анатолий Лущик. - Симферополь : Сонат, 1998.

Бровдій, Василь Михайлович.Закони екології : Навчальний посібник / Василь Бровдій, Олексій Гаца ; М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. - К. : [б. и.], 2007


Толстоухов, Анатолій Володимирович Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем / А.В. Толстоухов, М.І. Хилько ; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАНУ, Київ. нац. ун-т ім.Т.Г.Шевченка. - К. : Знання України, 2001.


Мотрошилова, Н. В. Варварство как оборотная сторона цивилизации [Текст] / Н.В. Мотрошилова // Вопросы философии. - 2006. - ? 2. - С. 44-51


Ситник, К. Стан грунтів і майбутнє людства / К. Ситник, В. Багнюк // Вісник Національної академії наук України. - 2008. - ? 8. - С. 3-27.


Шевцов, Анатолій Іванович. Майбутнє людства необхідно спланувати: глобальні загрози і довгострокова стратегія розвитку України / Анатолій Іванович Шевцов // Стратегічні пріоритети. - 2007. - ? 1. - С. 187-193.


Екологічна криза — морально-етичний виклик людству

Рубрика представляє читачам матеріали, які демонструють, у якій екологічній кризі опинилося людство на сучасному етапі розвитку цивілізації.
Андрусевич, Андрій. Конвенція ЕСПО: транскордонна оцінка впливу на навколишнє середовище [Текст] : практичний посібник для громадян та НУО / Андрій Андрусевич. - К. : [б. и.], 2010.


Хвесик, Михайло Артемович. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів [] : Монографія / Михайло Хвесик, Василь Голян ; Нац. Академія Наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України. - К. : Кондор, 2007.

Капранова, Г. В. Вплив депресивного техногенного екологічного середовища на родючість грунту й життєдіяльність рослин у місті з великими виробництвами чорної металургії та коксохімії [Текст] / Г. В. Капранова, С. В. Капранова, Л. В. Юношева // Екологічний вісник. - 2011. - ? 6. - С. 18-19


Макарьева, А. Чтоб не обрушить мирозданье... [Текст] / А. Макарьева // Наука и жизнь. - 2009. - ? 8. - С. 2-8.


Від галузевої екології до екологічної економіки

В рубриці представлено матеріали, що демонструють розгалуження сучасної екологічної науки і її прикладне використання в економіці країни.Гринів, Лідія Святославівна. Екологічна економіка : навч. посіб. / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Магнолія 2006, 2010.

У посібнику викладено теоретико-методологічні засади та прикладні сучасні наукові концепції, парадигми та теорії сучасної екологічної економіки. Досліджено розвиток еколого-економічних вчень у світовій науці. Проаналізовано концепції Української школи фізичної економії. Розкрито суть просторово-економічного аналізу та ноосферної моделі розвитку економіки. Висвітлено функції, моделі та індикатори екологічної макроекономіки.
Для студентів та викладачів економічних, екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів і наукових працівників.Гуцуляк, Василь Миколайович.
Ландшафтна екологія: геохімічний аспект [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Василь Гуцуляк ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., доп. - Чернівці : Наші книги, 2009, 2010.

У посібнику розглядаються принципи і методи прикладних ландшафтних досліджень для цілей екології,питання структурно-функціональної організації та екогеохімії антропогенних ландшафтів, методики інтегральної оцінки їх екологічного стану, медико-географічного аналізу, картографування та ін. ( на прикладі території Чернівецької облаті та півночі Молдови).
Для студентів, які вивчають дисципліни з екології та географії, викладачів, науковців.Київ як екологічна система: природа - людина - виробництво - екологія /
Володимир Стецюк, Сергій Романчук, Юрій Щур та ін. ; Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Всеукраїнська екологічна ліга. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2003.

У виданні висвітлено особливості довкілля одного із найбільш урбанізованих регіонів України — її столиці м. Києва. Місто змальоване як екосистема минулого, сьогодення і майбутнього. Визначено роль географічних умов у формуванні урбосфери на теренах Київської Руси, показано екологічний стан різних складників довкілля столиці України на рубежі третього тисячоліття. Знайшли відображення сучасні дані про роль природних умов Середнього Придніпров”я у післяльодовиковий час, при формуванні первісної екосистеми Древнього Києва, відомості про геологічні умови, рельєф та техногенні катастрофи, ландшафти і клімат, поверхневі води та їхній екологічний стан, економіко-географічні та демографічні проблеми Міста, постчорнобильські проблеми, медико-географічну ситуацію, рекреаційні ресурси, окреслено перспективу розвитку Києва як значного елемента урбосфери України. Для широких верств зацікавлених темою, науковців, студентів, викладачів, керівників державних установ, державних та неурядових організацій тощо.Прокопенко, Ольга Володимирівна.
Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід [] : Монографія / Ольга Прокопенко. - Суми : Університетська книга, 2008.

У монографії системно викладено теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти мотиваційного підходу до екологізації інноваційної діяльності. Запропоновано конкретні рекомендації щодо дослідження мотивації екологізації діяльності та впливу на неї. Досліджено особливості мотивування екологізації інноваційної діяльності на державному рівні, мотивації екоатрибутивної поведінки споживачів, управління процесом екологізації на вітчизняних підприємствах, чим закладено теоретико-методичні основи формування мотиваційного механізму екологізації інноваційної діяльності.Франчук, Григорій Михайлович. Урбоекологія і техноекологія [] : підручник / Григорій Франчук, Олександр Запорожець, Галина Архіпова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. - К. : НАУ-друк, 2011.

Книга допоможе в наданні майбутнім фахівцям, переважно екологічного профілю, науково-теоретичних знань і практичних навиків зі створення комфортного середовища на урбанізованих територіях з урахуванням природно-кліматичних чинників, закономірностей створення штучного середовища і забезпечення його рівноваги з природним середовищем, засвоєнні основних сучасних концепцій та технологічних підходів до реконфігурації індустріальних видів діяльності, спрямованих на зменшення забруднення і збереження природних ресурсів на локальному, регіональному та глобальному рівнях. Може бути корисною студентам усіх спеціальностей під час вивчення дисциплін, пов”язаних із забезпеченням екологічної та техногенної безпеки.
Головчук, Андрій Федорович.Машиновикористання та екологія довкілля [Текст] : підручник / Андрій Головчук, Анатолій Лімонт, Микола Бондаренко ; ред. А. Ф. Головчук. - К. : Грамота, 2007.


Добровольський, В. В.Основи теорії екологічних систем [] : Навчальний посібник / В. В. Добровольський ; Мін-во освіти і науки України, Миколаївський державний гуманітарний ун-т ім. П. Могили . - К. : Професіонал, 2006.


Емельянов, В. А.Основы морской геоэкологии [Текст] : Теоретико-методологические аспекты / В. А. Емельянов; Ред. А. Ю. Митропольский, О. И. Калашникова ; НАНУ, Ин-т геологических наук. - К. : Наукова думка, 2003.


Ілляшенко, Сергій МиколайовичФормування ринку екологічних інновацій : економчні основи управління [Текст] / Сергій Ілляшенко, Ольга Прокопенко,. - Суми : Університетська книга, 2002.


Ковальчук, Галина ВасилівнаЗоологія з основами екології [Текст] : Навчальний посібник / Галина Ковальчук,. - Суми : Університетська книга, 2003.


Колотило, Данило МакаровичЕкологія і економіка [Текст] : Навчальний посібник / Данило Колотило ; М-во освіти України. Київ. нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 1999.


Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням : Підручник для студ. економ. спеціальностей вищих навчальних закладів / за заг. ред. : Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. - Суми : Університетська книга, 2008.


Сафранов, Тамерлан (Тимур) АбісаловичЗагальна екологія та неоекологія [] : Конспект лекцій / Тамерлан Сафранов,. - К. : КНТ, 2005.


Сільськогосподарська екологія : навч. посіб. для ВНЗ / М-во аграрної політики України, Харківська держ. зооветеринарна академія, М-во освіти і науки України, Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Валерія Головка, Аврама Злотіна, Валентини Мєшкової. - Харків : Еспада, 2009.


Тарасова, Валентина Віталіївна.Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) [] : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Валентина Тарасова ; М-во аграрної політики України, Держ. агроекологічний ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008.


Сабадаш, Віктор. Економіко-екологічні моделі розвитку національної економіки / В. Сабадаш, О. Тур // Економіст. - 2011. - ? 10. - С. 59-63.


Екологічна освіта — це крок до збереження довкілля

В рубриці зібрано підручники, посібники, практичні курси та словники з дисциплін екологічного циклу, освітня література по охороні природи та довкілля.Грицик, В. (мол.).
Екологія довкілля. Охорона природи [Текст] : навчальний посібник для студентів вузів / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К. : Кондор, 2009, 2011.

У посібнику висвітлено систематизований матеріал з енвайронментальних дисциплін — екології, соціології та охорони навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури навколишнього середовища людини та основні антропогенні впливи людської діяльності на довкілля. Викладено основні поняття і принципи екології як науки про взаємодію живих організмів і їх сукупностей між собою та навколишнім середовищем. Розглянуто проблеми і перспективи охорони природи з точки зору сучасної екологічної парадигми. Приділено увагу як проблемам глобальної екології, так і проблемам взаємодії людини й довкілля в Україні. Посібник розрахований на студентів середніх і вищих навчальних закладів технічного й гуманітарного профілю, де викладаються курси “Екологія”, “Соціологія”, “Охорона природи”, вчителів, викладачів, інженерно-технічних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації.Джигирей, Віктор Степанович
Екологія та охорона навколишнього природного середовища [Текст] : Навчальний посібник / Віктор Джигирей,. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006.

У посібнику розглядаються принципи і методи прикладних ландшафтних досліджень для цілей екології,питання структурно-функціональної організації та екогеохімії антропогенних ландшафтів, методики інтегральної оцінки їх екологічного стану, медико-географічного аналізу, картографування та ін. ( на прикладі території Чернівецької облаті та півночі Молдови).
Для студентів, які вивчають дисципліни з екології та географії, викладачів, науковців.Манець, Іван Григорович
Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології [] / Іван Манець, Володимир Білецький, Юрий Ященко; За редакцією Б. А. Грядущого. - Донецьк : Донбас, 2004.

Словник, складений за новітніми вітчизняними та закордонними джерелами, містить понад 70 000 найбільш уживаних сучасних термінів і терміносполучень та їх переклад українською мовою. Охоплює з максимальною повнотою термінологію природної та техногенної безпеки, запобігання й ліквідації аварій, надзвичайних ситуацій, екології підземного технологічного простору. Вагоме місце відведене термінам у галузі екосистем, екологічної гігієни, джерелам і видам забруднень, питанням утилізації відходів виробництва й боєприпасів, а також охороні праці у різних галузях господарства. Подано терміни із суміжних дисциплін — біології, гірництва, хімії, медицини, газо- і нафтовидобутку та ін., методології оцінки ризику аварій. Словник розрахований на широке коло інженерно-технічних працівників, наукових співробітників, перекладачів, а також студентів вищіх та середніх спеціальних навчальних закладів.
Білявський, Георгій Олексійович Основи екології: Теорія та практикум [Текст] : Навч. посібник для студ. вузів / Георгій Білявський, Людмила Бутченко, Василь Навроцький,. - К. : Лібра, 2002.


Білявський, Георгій Олексійович. Основи екологічних знань : Підручник для 10-11 кл. середн. загальноосвіт. шк. / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков ; М-во освіти України. - К. : Либідь, 2000.


Бойчук, Юрій Дмитрович Екологія і охорона навколишнього середовища : Навчальний посібник / Юрій Бойчук, Ельвіра Солошенко, Олег Бугай,. - Суми : Університетська книга, 2002.


Васюкова, Ганна Тимофіївна. Екологія [] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ганна Васюкова, Олександра Ярошева. - К. : Кондор, 2009.


Дуднікова, Ірина Ігорівна Екологія [] : Навчальний посібник / Ірина Дуднікова, Сергій Пушкин ; Європейський університет. - К. : Видавництво Європейського університету, 2006.


Екологія: теоретичні основи і практикум [] : навч. посіб. / Людвіг Потіш [та ін.]. - 3-тє вид, стер. - Львів : Магнолія 2006, 2008.


Залеський, Іван Іванович Екологія людини [Текст] : Підручник для студ. вузів / Іван Залеський, Микола Клименко. - К. : Академія, 2005.


Кизима, Раїса Антипівна. Практикум з екології : методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни: кредитно-модульна система організації навчального процесу / Раїса Кизима ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Рівненський ін-т. - К. : Університет "Україна", 2011.


Клименко, Микола Олександрович. Екологія міських систем : підручник / Микола Клименко, Юрій Пилипенко, Олександр Мороз. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2010.


Мусієнко, Микола Миколайович Екологія [Текст] : Тлумачний словник / Микола Мусієнко, Валентин Серебряков, Олександр Брайон,. - К. : Либідь, 2004.


Основи екології та екологічного права : Навчальний посібник / Юрій Бойчук, Михайло Шульга, Дмитро Цалін, Валерій Дем’яненко; За ред. Юрія Бойчука, Михайла Шульги,. - Суми : Університетська книга, 2004.


Рябець, Катерина Анатоліївна. Екологічне право України [Текст] : навчальний посібник для студентів вузів / Катерина Рябець ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2009.


Сухарев, Сергій МиколайовичОснови екології та охорони довкілля : Навчальний посібник / Сергій Сухарев, Степан Чундак, Оксана Сухарева ; Мін-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2006.


Федорова, Галина Володимирівна.Практикум з біогеохімії для екологів : навч. посіб. / Галина Федорова. - К. : КНТ, 2007.


Чайка, В. Є.Екологія [] : Навчальний посібник / В. Є. Чайка, В. В. Чайка. - Вінниця : Книга-Вега, 2002.


Шматько, В. Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності [Текст] : Навчальний посібник / В. Г. Шматько, Ю. В. Нікітін ; Національна академія управління. - К. : КНТ, 2006.


Білявський, Г. О. Екологізація освіти - важливий напрям екологізації економіки [Текст] / Г. О. Білявський, Саєнко Т.В., О. В. Пащенко // Екологічний вісник. - 2010. - ? 1. - С. 16-17


Дроздов, А. М. Природа экологических явлений в свете физико-химической модели жизни [Текст] / А.М. Дроздов // Химия в школе. - 2005. - ? 2. - С. 6-7


Екологічна культура — умова безпеки життєдіяльності

Рубрика представляє матеріали з безпеки життєдіяльності та екологічної культури як умови такої безпеки.Єрмоленко, Анатолій Миколайович.
Соціальна етика та екологія. Гідність людини - шанування природи : монографія / Анатолій Єрмоленко ; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - К. : Лібра, 2010.

У монографії розроблено одну з найважливіших проблем соціальної етики, а саме обгрунтування та застосування моральних належностей на засадах дискурсивної етики спільної відповідальності за умов екологічної кризи. Проблематика співвідношення етики та екології конкретизується дослідженням соціокультурних чинників генези екологічної кризи, її загострення в сучасному суспільстві.
Ця книга, з одного боку, є спробою поглянути на екологічну проблематику неупереджено, об”єктивно, з іншого — подивитися на неї крізь призму людських відносин, ціннісних уподобань та орієнтацій, що й виявляється у філософії моралі, практичній філософії та соціальній етиці. Автор прагне зробити це в соціальній етиці екології, засадничими принципами якої будуть гідність людини й шанування природи.
Для науковців, студентів і аспірантів, які цікавляться проблемами практичної та соціальної філософії, моралі, етики та екології.


 

Крисаченко, Валентин Семенович. Екологія. Культура. Політика. : Концептуальні засади сучасного розвитку / Валентин Крисаченко, Микола Хилько ; Нац. ін-т стратегічних досліджень; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К. : Знання України, 2001.

Монографія розкриває способи взаємозв'язку екології, культури і політики. Розкрито структуру та основні принципи функціонування екологічних систем. Показано механізм відносин людини і біосфери та наслідки, викликані такою взаємодією. На основі ціннісного та діяльнісного підходів розвинуто концепцію екологічної культури. Показано пріоритети екологічної політики, екологізації длюдської діяльності. Проаналізовано методологічні засади, суть та значення екологічної політики. Розглянуто практичне значення екологічної освіти, виховання та формування екологічної свідомості, показано специфіку теорії та практики руху “зелених”, розкрито політико-правові засоби регуляції екологічної діяльності. Для науковців, викладачів, студентів, вчителів старших класів.
Бедрій, Ярослав Іванович. Безпека життєдіяльності [] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ярослав Бедрій. - К. : Кондор, 2009.


Бедрій, Ярослав Іванович. Безпека життєдіяльності [] : короткий навчальний словник-довідник / Ярослав Бедрій, Володимир Піча; за ред. В. М. Пічі. - Львів : Магнолія 2006, 2009.


Гайченко, Віталій Андрійович Основи безпеки життєдіяльності людини [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Віталій Гайченко, Григорій Коваль, Євген Буравльов ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 3-є вид. переробл. і допов. - К. : МАУП, 2006.


Желібо, Євген Петрович. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Євген Желібо, Нелі Заверуха, Віктор Зацарний; за ред. Є. П. Желібо. - 6-те вид. - К. : Каравела, 2009.


Зеркалов, Дмитро Володимирович. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль [] : Посібник / Дмитро Зеркалов. - К. : КНТ : Дакор : Основа, 2007.


Кравченко, Світлана Миколаївна Екологічна етика і психологія людини / Світлана Кравченко. - Львів : Світ, 1992.


Супрович, Микола Петрович.
Безпека життєдіяльності [] : практикум / Микола Супрович, Дмитро Сенюк, Катерина Замойська. - К. : Кондор, 2010.

Гродзинський, Дмитро “Сьогодні вкрай необхідно плекати екологічну мораль” / Д. Гродзинський // Науковий світ. - 2010. - № 12. - С. 2-3


Мороз, М. В. Екологічна свідомість та поінформованість населення Львова [Текст] / М. В. Мороз, Н. М. Романишин // Екологічний вісник. - 2012. - ? 1-2. - С. 24-25.


Жити в гармонії з природою...

Матеріали рубрики присвячено розгляду питань практичної екології під кутом зору позитивних дій людини щодо збереження навколишнього природного середовища, наведено приклади “кроків назустріч природі”.Вальтер, Дитрих. Зеленый бизнес - миллиардная сделка! [] : На смену доткомам приходят дотгрины / Дитрих Вальтер ; пер. с нем.: В. Хартмана ; Нац. Академия Наук Украины, Ин-т экономики и прогнозирования. - К. : [б. и.], 2009.

Книга немецкого автора посвящена вопросам защиты окружющей среды, а также применению высоких технологий в этой сфере. Описаны пять главных направлений влияния экологии на экономику; рссмотрены стратегии предприятий «зеленых» информационных технологий и осуществление деятельности по охране окружающей среды. Книга будет полезна ученым, преподавателям, студентам, предпринимателям и широкому кругу читателей.Тола, Хосе. Атлас екології [Текст] / Хосе Тола, Єва Інф’єста ; пер. з ісп. В. Й. Шовкун. - Харків : Ранок, 2005.

Цей атлас знайомить читачів з екологією — наукою, що вивчає, як взаємодіють рослини і тварини із середовищем, у якому вони живуть. Особливу увагу у виданні приділено практичній екології, тобто дослідженню того, як впливає на нашу планету діяльність людини, а також яких правил поведінки нам треба дотримуватися, щоб майбутні покоління змогли існувати на Землі. Цінність цієї книги збільшуж вступний розділ, присвячений загальним аспектам екології, та деталізований алфавітний покажчик матеріалів.Шеремета, Володимир. Екологічний дороговказ [Текст] : маленькі поради для великих змін / Володимир Шеремета ; Бюро Києво-Галицького Архиєпископства УГКЦ із питань екології. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009.

В книзі наводяться поради щодо того, як кожна людина може в значній мірі знизити рівень негативного впливу своєї повсякденної діяльності на навколишнє середовище завдяки зменшенню кількості відходів і заощадженню ресурсів та енергії. Виконання наведених рекомендацій є не тільки запорукою більш екологічного, відповідального та здорового способу життя, але одночасно дозволяє також робити суттєві фінансові заощадження. Скористатися збірником зможе кожна небайдужа до стану довкілля людина.
Давыдов, Анатолий ИвановичЗнай, люби, береги [Текст] : Науч.- худож. кн. [о растениях УССР]: Для сред. шк. возраста / Анатолий Давыдов ; Худож. Е. Зенич, Александр Михнушов. - К. : Веселка, 1989.


Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі : Каталог видів флори і фауни, що знаходяться під особливою охороною в Україні та є вразливими при здійсненні лісогосподарських заходів / І. В. Беляков, О. М. Деркач, Г. В. Коломієць та ін. ; відп. ред. : С. В. Таращук ; Громадська організація "Веселий Дельфін". - К. : [б. и.], 2007.


Краснянский, Михаил Юхимович.
Утилизация и рекуперация отходов : учебное пособие / Михаил Краснянский ; М-во образования и науки Украины, Дон. нац. техн. ун-т. - изд. 2-е, испр. и доп. - Харьков : Бурун и К ; К. : КНТ, 2007.

Ломницька, Ярослава Федорівна. Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля : навчальний посібник / Ярослава Ломницька, Володимир Василечко, Степан Чихрій ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Львівська комерційна акад. - Львів : Новий Світ-2000, 2011.


Марушевський, Г. Б. Збереження біорізноманіття і створення екомережі : Інформаційний довідник / Г. Б. Марушевський, В. П. Мельничук, В. А. Костюшин ; Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл. - К. : [б. и.], 2008.


Природа. Екологія : Для дітей середнього шкільного віку /
укл. : А. А. Ходоренко ; іл. : Л. Д. Киркач-Осіпова. - Харків : Фоліо, 2008.


Регеш, Янош.
Зеленый ад — исчезающий рай: Репортаж из тропического дождевого леса / Я. Регеш — Издательство Академии наук Венгрии. - Будапешт, 1989.


Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем [] : Навчальний посібник / Н. В. Караєва, Р. В. Корпан, Т. А. Коцко та ін.; за заг. ред. : І. В. Недіна. - Суми : Університетська книга, 2008.


Локтіонов, Віталій. Оптимізація взаємодії в системі "Екологія - Економіка - Людина" (Матеріали до уроку-семінару "Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи" в 10 класі) [Текст] / В. Локтіонов // Географія та основи економіки в школі. - 2007. - ? 1. - С. 17-22


Сталинский, Д. В. Новая технология уничтожения особо опасных отходов [Текст] / Д. В. Сталинский // Экология и промышленность. - 2011. - ? 2. - С. 80-85.


Сталинский, Д. В. Перспективы инновационных технологий утилизации и уничтожения опасных отходов горнодобывающего, металлургического и энергетического комплексов Украины [Текст] / Д. В. Сталинский // Экология и промышленность. - 2011. - ? 4. - С. 93-100.ФонФон

[ HOME ]

Екологія. Природа. Людина.
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua