[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Екологія: тривоги та надіїЕкологія: тривоги та надії

На виставці представлена література, яка розкриває небезпеки, що існують для людини та оточуючого природного середовища в сучасному світі. Це біологічні, природні, техногенні небезпеки.


1. Наука про довкілля

В розділі представлена література, яка охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології довкілля.


Васюкова, Ганна Тимофіївна
Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ганна Васюкова, Олександра Грошева. - К. : Кондор, 2009. - 524,[1] с. - Бібліогр. : с. 523-524

Запропонований підручник охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології. Він охоплює найважливіші проблеми сучасної екології. Розглянуті основні проблеми, які виникли у взаємовідносинах людини і природи в індустріальний період розвитку цивілізації та можливі шляхи їх подолання.
Розглянуто: демографічний вибух 20 сторіччя і урбанізацію, екологічні процеси змін навколишнього середовища, економічні наслідки забруднення та його вплив на стан біосфери і здоров‘я людей, питання раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища, умови подальшого функціонування системи “Суспільство – природа” і взаємодії різних систем всесвіту.
Потіш, Людвиг Адальбертович
Екологія : навчальний посібник / Людвиг Потіш. - К. : Знання, 2008. - 271,[1] с. : табл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр.: с. 270-271

Навчальний посібник укладений з використанням досвіду викладання дисциплін «Загальна екологія» та «Основи екології». У ньому розкриті базові питання класичної та сучасної екології, зокрема її фундаментальних підрозділів: вчення про фактори навколишнього середовища, демекологію, біоценологію, екосистемологію та біогеоценологію, глобальну екологію. Кожен розділ містить перелік контрольних питань у вигляді тестів.
Окремою частиною є «Лабораторний практикум з екології», який охоплює п‘ятнадцять лабораторно-практичних занять та семінарів. Адресується студентам, викладачам вищих навчальних закладів освіти, а також вчителям та учням загальноосвітніх шкіл, де факультативно читається ця дисципліна. Сподіваємося, що посібник зацікавить також інженерно-технічних працівників та спеціалістів інших напрямків.
Грицик, В. (мол.)
Екологія довкілля. Охорона природи: навчальний посібник для студентів вузів / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К. : Кондор, 2009. - 290,[1] с. - Бібліогр. : с. 265-267

У посібнику висвітлено систематизований матеріал з енвайронментальних дисциплін – екології, соціоекології та охорони навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури навколишнього середовища людини та основні антропогенні спливи людської діяльності на довкілля. Викладено основні поняття і принципи екології як науки про взаємодію живих організмів і їх сукупностей між собою та з навколишнім середовищем. Розглянуто проблеми і перспективи охорони природи з точки зору сучасної екологічної парадигми. Приділено увагу як проблемам глобальної екології, так і проблемам взаємодії людини й довкілля в Україні.
Посібник розрахований на студентів середніх і вищих навчальних закладів технічного й гуманітарного профілю, де викладаються курси, викладачів, інженерно-технічних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації.
Сафранов, Тамерлан (Тимур) Абісалович
Загальна екологія та неоекологія [] : Конспект лекцій / Тамерлан Сафранов,. - К. : КНТ, 2005. - 187,[1] с. : іл. – Бібліогр. с. 184-186

В конспекті лекцій висвітлені найважливіші розділи традиційної екології, розглянуті основні питання аутекології, демекології, синекології і глобальної екології. Значна частина конспекту присвячена антропогенному забрудненню довкілля та його складовим, а також прикладним аспектам сучасної екології.Бровдій, Василь Михайлович
Закони екології : Навчальний посібник / Василь Бровдій, Олексій Гаца ; М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. - К. : [б. и.], 2007. - 378 с. : іл. - Бібліогр.: с. 376-378

У посібнику розглянуто близько 300 енергетичних, системних, еволюційних, біологічних, соціально-економічних, геофізичних і геохімічних законів, принципів і правил екології, висвітлено їх зміст, сфери дії і зв‘язків з іншими законами природи і практикою природокористування. Близько 50 екологічних закономірностей встановлено вперше.
Призначений для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, вчителів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, шкіл з поглибленим вивченням біології, екології, географії, економіки природокористування, охорони природи, філософів, соціологів – всіх, хто цікавиться сучасними екологічними проблемами.Рябець, Катерина Анатоліївна
Екологічне право України: навчальний посібник для студентів вузів / Катерина Рябець ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 436,[1] с. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

У посібнику на основі досягнень еколого-правової науки, сучасного екологічного законодавства України та практики його застосування висвітлюються основні питання навчального курсу екологічного права України.
Для студентів, аспірантів, наукових працівників, викладачів, екологів та практичних працівників, усіх хто цікавиться питаннями екологічного права.Хвесик, Михайло Артемович
Економіко-правове регулювання природокористування: монографія / Михайло Хвесик, Людмила Горбач, Юрій Кулаковський,. - К. : Кондор, 2004, 2009. - 522,[2] с. : табл. - Бібліогр. с. 519-523

У монографії зроблено аналіз природоресурсного потенціалу та екологічного законодавства України, визначено проблеми й перспективи державного регулювання в галузі охорони довкілля, окреслено пріоритети державної політики у сфері охорони і раціонального використання природних ресурсів. Запропоновано основні підходи щодо вдосконалення економічного і фінансово-кредитного механізмів регулювання природокористування та охорони навколишнього природного середовища, розлянуто можливості використання міжнародного досвіду щодо охорони довкілля.
Видання розраховане на викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів.Основи екології та екологічного права
Навчальний посібник / Юрій Бойчук, Михайло Шульга, Дмитро Цалін, Валерій Дем’яненко,; За ред. Юрія Бойчука, Михайла Шульги,. - Суми : Університетська книга, 2004. - 351 с.

Посібник охоплює теоретичні і прикладні розділи сучасної екології. Висвітлені основні поняття, пов‘язані із закономірностями функціонування екосистем і біосфери в цілому. Проаналізовані особливості протікання біосферних процесів в умовах їх антропогенної трансформації. Наведена характеристика сучасного екологічного стану природних ресурсів.
Розглядаються екологічні проблеми України і її регіонів, економічні і еколого-правові аспекти раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища, правові основи екологічної політики України, філософсько-екологічна методологія збереження і стабільного розвитку життя на Землі.
Для студентів неекологічних і неюридичних вищих навчальних закладів освіти, де викладаються курси «Основи екології», «Охорона навколишнього середовища» та «Екологічне право» як нормативні дисципліни, буде корисний викладачам , працівникам природоохоронних і екологічних організацій, учителям шкіл різного типу та широкого кола читачів.Основи екології
Екологічна економіка та управління природокористуванням : Підручник для студ. економ. спеціальностей вищих навчальних закладів / за заг. ред. : Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. - Суми : Університетська книга, 2008. - 758,[1] с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.

Матеріал, викладений у підручнику, присвячений основоположним аспектам екологічної діяльності. Розглянуто загальні питання екології, основні законодавчі засади природокористування в Україні; економічні механізми і принципи управління в природокористуванні; проаналізовано інструментарій економічної оцінки природних ресурсів; досліджено економічну природу і вплив на екосистеми екологічних ризиків; запропоновано ефективні напрями вдосконалення механізмів та інструментів у природокористуванні в нових умовах господарювання.
Для викладачів і студентів усіх спеціальностей. Книга може бути використана спеціалістами та фахівцями неурядових організацій екологічного напряму.Данилишин, Б. М.
Економіка природокористування : підручник для аспірантів науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів / Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян ; М-во освіти і науки України, Нац. Академія Наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України. - К. : Кондор, 2010. - 464,[1] с. : граф. - Бібліогр. с. 453-464

У підручнику розглядаються теоретико-методологічні засади економіки природокористування як науки, проведена загальна характеристика основних видів природних ресурсів, проаналізовано методичні підходи їх економічної оцінки. Значна увага приділена розгляду сутності та складових економічного механізму природокористування, розкрито зміст та завдання стимулювання раціонального природокористування, охарактеризовано систему управління природоохоронною діяльностю та законодавчо-правову базу регулювання використання і відтворення природних ресурсів. Розкрито інструментальну базу екологічного менеджменту та методичні засади оцінки економічного збитку від забруднення довкілля, запропонована система показників оцінки економічної ефективності природокористування. З нових позицій розглянуто екологічні проблеми людства та міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища.
Підручник розрахований на аспірантів науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів, викладачів, управлінців та підприємців
В конспекті лекцій висвітлені найважливіші розділи традиційної екології, розглянуті основні питання аутекології, демекології, синекології і глобальної екології. Значна частина конспекту присвячена антропогенному забрудненню довкілля та його складовим, а також прикладним аспектам сучасної екології.2. Біологічні небезпеки

У цьому розділі зосереджена література, яка розкриває небезпеки, що йдуть від живих об‘єктів, а саме: мікроорганізмів, грбів, рослин, тварин.


Векірчик, Кузьма Миколайович
Мікробіологія з основами вірусології: Підручник для студентів пед. вузів / Кузьма Векірчик,. - К. : Либідь, 2001. - 310,[1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 303-304

Викладено сучасні уявлення з морфології ультраструктури, систематики, генетики, фізіології та екології мікроорганізмів. Серед інших охарактеризовані й патогенні бактерії та віруси, розглянуто механізми імунітету, питання використання мікробів на потребу людини тощо.
Для студентів природничих спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів.
Антипчук, Адель Федорівна
Водна мікробіологія: Навчальний посібник / Адель Антипчук, Ірина Кірєєва,. - К. : Кондор, 2005. - 254,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 241-254

У книзі, яка є посібником для підготовки курсу лекцій і проведення експериментальних робіт, викладені класичні та сучасні методи вивчення мікробіологічних процесів у природних та штучних водойомах. Описані прилади, наведені прописи 170 живильних середовищ для виділення і культивування мікроорганізмів кругообігу вуглецю, азоту, фосфору, методи дослідження їх біологічної активності і ролі у формуванні кисеневого та санітарного режимів.
Книга є першим виданням українською мовою. Вона розрахована на викладачів, аспірантів та студентів біологічних, медичних, сільськогосподарських, педагогічних ВНЗ та коледжів, де є відповідна спеціалізація.
Козак, Василь Тимофійович
Гриби України / Василь Козак ; ред. Володимир Тарнопольський. - Тернопіль : "Підручники і посібники", 2009. - 175,[1] с. : іл. - Бібліогр. : с. 163 . - Покажч. назв : с. 164-173

У книзі подане загальне поняття про гриби: їх будову, розмноження, екологію. Вміщені кольорові ілюстрації та наведений короткий опис найбільш поширених грибів України. Розглянуті питання значення грибів в житті лісу та їх охорони. Багато уваги приділено переробці грибів та грибній кулінарії.
Для широко кола читачів.Акимов, Игорь Андреевич
Хищные и паразитические клещи-хейлетиды: монографія / И. А. Акимов, В. Т. Горголь ; [АН УССР, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена]. - К. : Наук. думка, 1990. - 118,[2] с. : [22] л. ил. - Библиогр.: с. 112-119

Акимов, Игорь Андреевич
Хищные клещи в закрытом грунте : учбовий посібник / И. А. Акимов, Л. А. Колодочка ; [АН УССР, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена]. - К. : Наук. думка, 1991. - 143,[1] с. : [4] л. ил. - Библиогр.: с. 108-120

Алтунин, Дмитрий Александрович
Ядовитые растения на кормовых угодьях : збірка / Д. А. Алтунин, О. В. Журба. - М. : Росагропромиздат, 1989. - 76,[2] с., [4] л. ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 77. - Алф. указ. ядовитых и вред. растений: с. 75-76

Злотин, Александр Зиновьевич
Насекомые - друзья и враги человека: науково-популярна література / А. З. Злотин,. - К. : Урожай, 1987. - 213,[2] с. : ил ; 17 см. - Библиогр.: с. 213-214 (34 назв.)

Осипенко, Нинель Ивановна
Насекомые - наши друзья и враги : науково-популярна література / Нинель Осипенко,. - Львов : Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1989. - 109,[1] с. : ил. ; 21 см. - (Сер. "Охрана окружающей среды"). - Библиогр.: с. 108

Тарасов, Вениамин Васильевич
Экология кровососущих насекомых и клещей / В. В. Тарасов. - М. : Изд-во МГУ, 1988. - 262,[2] с. : ил. ; 25 см. - Библиогр.: с. 255-259. - Указ. латин. назв. кровососущих насекомых и клещей: с. 260-263

Федоров, Федор Владимирович
Грибы / Ф. В. Федоров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Росагропромиздат, 1990. - 365,[1] с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 359-360; Алф. указ. рус. назв. грибов: с. 361-366

Вовченко, Н.
Газована вода: пити чи не пити? / Н. Вовченко // Безпека життєдіяльності. - 2009. - № 9. - С. 28.

Макунин, Д.
Микробы. Их имена : После открытия микробов и изучения их роли в жизни человека оказалось, что мир этих мельчайших организмов весьма разнообразен и требует определенной систематизации и классификации / Д. Макунин // Наука и жизнь. - 2008. - № 2. - С. 125-127 : кол.іл.

Стоєцький, В.
Стан техногенної безпеки хімічно небезпечних об`єктів / В. Стоєцький // Охорона праці. - 2009. - № 2. - С. 29-31

3. Природні небезпеки

У цьому розділі представлена література, яка розповідає про всі види стихійного лиха – метеорологічні, топологічні, технічні.


Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення
[Текст] : навч. посіб. з курсу "Безпека життєдіяльності" для студ. екон. ВУЗів / Сергій Сонько [та ін.]; за ред. С. П. Сонько ; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. - Львів : Магнолія 2006, 2006, 2010. - 230 с. : іл., табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 222-230

Антропогенне навантаження на довкілля в Україні призвело до значеного підвищення ризику виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру та походження.
Про види небезпек, які існують в сучасному світі, мова йде у цьому навчальному посібнику.
Мархинин, Евгений Константинович
Вулканы и жизнь: (Пробл. биовулканологии) / Евгений Мархинин,. - М. : Мысль, 1980. - 196 с. : ил ; 25 см. - Библиогр.: с. 190-196

В книзі розглядається значення вулканічних процесів, описується утворення біологічно важливих органічних з‘єднань.Апродов, Владимир Александрович
Вулканы/ Владимир Апродов ; Фот. В.А.Апродова, М.Арачи, Р.Аткесона и др. - М. : Мысль, 1982. - 361,[6] с. : ил. - (Сер. "Природа мира"). - Библиогр.: с.342-348; Указ.: с.349-361.

Болт, Брюс А.
Землетрясения [Текст] : Общедоступ. очерк / Б. Болт, ; Перевод с англ. Б. А. Борисова. - М. : Мир, 1981. - 256 с. ; 21 см. - Библиогр.: с.253-254

Болт, Брюс А.
В глубинах Земли [Текст] : О чем рассказывают землетрясения / Б. Болт, ; Пер. с англ. А. Е. Кондорского. - М. : Мир, 1984. - 189 с. ; 22 см

Лосев, Ким Семенович
По следам лавин: науково-популярна література / Ким Лосев,. - Л. : Гидрометеоиздат, 1983. - 136 с. : ил., карти ; 20 см

Наливкин Д.В.
Смерчи. – М.: Наука, 1984. – 112 с., ил. – (Серия «Человек и окружающая среда»).

Прох Л.З.
Таємниці повітряного океану. – К. : Радянська школа, 1976. – 168 с.

Резанов И.А.
Великие катастрофы в истории Земли. – 2-е издю, перераб., доп. М.: Наука, 1984. – 176 с. – ил. –(Серия «Человек и окружающая среда»).

Рикитаке, Т.
Предсказание землетрясений / Т. Рикитаке ; пер. : А. Л. Петросян, Н. И. Фролова ; ред. : Е. Ф. Саваренский. - М. : Мир, 1979. - 388 с. ; 20 см. - Библиогр.: с.360-383; Предм. указ.: с.384-385

Дії під час повені, паводка
// Надзвичайна ситуація. - 2010. - № 3. - С. 32-33.

Лавинна небезпека в Карпатах
// Надзвичайна ситуація. - 2009. - № 1. - С. 50-51

Манташьян, П.
Циклоны и антициклоны / П. Манташьян // Наука и жизнь. - 2008. - № 3. - С. 42-51 : кол.іл.

Сывороткин, Владимир.
Разгневанный океан : Цунами / Владимир Сывороткин // Вокруг света. - 2008. - № 10. - С. 8-15 : кол.іл.

Штонь, Ігор.
Смерчі небезпечні і на морі, і на суші [Текст] / Ігор Штонь // Надзвичайна ситуація. - 2009. - № 6. - С. 58-61 : фото.кол.

4. Техногенні небезпеки

В цьому розділі представлена література, що розкраває небезпеки техногенного характеру. Це суб‘єкти господарської діяльності, які супроводжуються викидами небезпечних речовин, пожежами, вибухами, аваріями в інженерних мережах і системах життєзабезпечення, руйнуванням будівель і споруд, аваріями транспортних засобів та ін.


Аріон, Оксана Василівна.
Організація транспортного обслуговування туристів: Навчальний посібник / Оксана Аріон. - К. : Альтерпрес, 2008. - 192 с. : іл. - (Бібліотека професійного менеджера). - Бібліогр. с. 132-134

В книці визначено місце і роль транспортних послуг у складі турпродукту, представлено технології надання транспортних послуг при повітряних, автобусних і залізничних перевезеннях туристів, а також в морських круїзах.
Безпека харчування
сучасні проблеми: Посібник-довідник / Укл. А. В. Бабюк, О. В. Макарова, М. С. Рогозинський, Л. В. Романів,О. Є. Федорова. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 454,[1] с. : табл.

У посібнику – довіднику викладене широке коло питань, які висвітлюють різні аспекти безпеки харчування.
Біопошкодження рослинних ресурсів і продовольчої сировини: навчальний посібник для студентів вузів / Валентина Малигіна, Олена Вєтрова, Микола Рябченко, Валентина Павлова ; за заг. ред. В. Д. Малигіної. - К. : Кондор, 2009. - 245,[1] с. : іл. - Бібліогр. : с. 223-224

Проблема біопошкоджень охоплює широке коло наукових і практичних завдань. Великий збиток сільському господарству наносять бактерії, гриби, комахи і гризуни.
Навчальний посібник включає 6 розділів з біопошкодження, фітопаталогії, імунології і методів захисту рослинних ресурсів.
Екологія в будівництві
Навчальний посібник / Р. А. Кизима [та ін.] ; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. - Харків : Бурун Книга, 2007. - 223,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 219-220

У навчальному посібнику висвітлюються питання екології в будівництві, оцінка стану навколишнього міського середовища та техніка і технологія його захисту при будівництві, реконструкції будівель і споруд.
Екологія та автомобільний транспорт
Навчальний посібник / Юрій Гутаревич, Дмитро Зеркалов, Анатолій Говорун та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. - К. : Арістей, 2006 2008. - 291 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 289-291

У навчальному посібнику викладені загальні положення захисту довкілля від забруднення, спричиненого автомобільним транспортом.
Коваленко, Григорий Дмитриевич.
Радиоэкология Украины / Григорий Коваленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Харьков : Инжэк, 2008. - 261,[1] с. : табл. - Библиогр. : с. 249-261

Розглянуто радіаційні аварії, що відбулися на території України, і оцінені їх наслідки. Досліджено вплив на навколишнє природне середовище видобутку і переробки уранової руди, теплових і атомних станцій.
Мікробіологія та фізіологія харчування
навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти І-IV рівнів акредитації / Валентина Малигіна, Олена Ракша-Слюсарева, Валентина Ракова та ін. - К. : Кондор, 2009. - 241,[1] с.

Мікробіологія – наука про надзвичайно велику групу мікроскопічно малих живих організмів.
У навчальному посібнику наведені морфологічні та фізіологічні особливості мікроорганізмів, їх роль у переробці продуктів харчування.
Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях
Навч. посібник для судентів вищих медичних закладів освіти І-ІV рівнів акредитації / І. В. Кочін, Г. О. Черняков, П. І. Сидоренко та ін. - К. : Здоров'я, 2005. - 430,[2] с. : табл. - Бібліогр. с. 425-430.

Важливою проблемою сьогодення є оптимізація взаємовідносин людини з техногенним, природним та соціальним довкіллям.
У запропонованій книжці висвітлено загальні питання та окремі катастрофи природного і техногенного характеру, практичні дії населення щодо збереженню життя та здоров‘я.
Посудін, Юрій Іванович
Методи неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських і харчових продуктів: Навчальний посібник / Юрій Посудін ; Кабінет Міністрів України, Нац. аграрний ун-т. - К. : Арістей, 2005. - 407 с. : іл. - Бібліогр.: с. 378-396; Предм. покажч.: с. 397-40

Основна мета навчального посібника – ознайомити читачів із сучасними фізичними методами неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських та харчових продуктів, принципами дії приладів, що застосовуються у сільському господарстві та харчових технологіях.
Тунік, Т. М.
Основи глобальної і регіональної екології: Навчальний посібник / Т. М. Тунік, К. Г. Коваленко, Р. П. Ткаченко ; Кіровоградський нац. технічний ун-т, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській обл. - Кіровоград : КОД, 2006. - 220 с. : табл. - (Сер. "Екологія"). - Бібліогр.: с. 218-219

У посібнику викладені основи глобальної екології – наукової дисципліни, яка вивчає біосферу, ії структуру. Найважливішими завданнями сучасної глобальної екології є розробка шляхів регулювання і гармонізації взаємовідносин людського суспільства з природою.Запольський, Анатолій Кирилович
Екологізація харчових виробництв : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Анатолій Запольський, Анатолій Українець, . - К. : Вища школа, 2005. - 428,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 419; Предм. покажч.: с. 420-423

Басаєв, Анатолій
Зона підвищеної небезпеки : Нормативне забезпечення дій підрозділів МНС України під час гасіння пожеж на залізничному транспорті / Анатолій Басаєв // Надзвичайна ситуація. - 2009. - № 8-9. - С. 66-67

Стоєцький, Василь
АЗС -об’єкт підвищеної небезпеки: Впрвадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на сучасних АЗС / Василь Стоєцький // Надзвичайна ситуація. - 2010. - № 1. - С. 28-30

5. Контроль і моніторинг навколишнього природного середовища

У цьому розділі представлена література про систему спостереження і контролю за природними процесами.


Величко, Олег Миколайович
Контроль забруднення довкілля: Навчальний посібник / О.М. Величко, Д.В. Зеркалов, ; Нац. транспортний ун-т, Транспортна академія України, Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності. - К. : Основа, 2002. - 255 с. - Бібліогр. с. 254.

У посібнику наведені дані про стан довкілля в Україні та Європі, методи і способи контролю навколишнього середовища.
Клименко, Микола Олександрович
Моніторинг довкілля : Підручник / Микола Клименко, Алла Прищепа, Наталія Вознюк,. - К. : Академвидав, 2006. - 359 с. : табл. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 340-342; Короткий терм. словн.: с. 343-359.

У підручнику розглянуто комплексний аналіз сутності, видів і рівнів моніторингу довкілля, зокрема атмосферного повітря, поверхневих вод Світового океану, стану грунтів, радіоактивного забруднення природного середовища.
Полетаєва, Лариса Миколаївна
Моніторинг навколишнього природного середовища : Навчальний посібник / Лариса Полетаєва, Тамерлан Сафранов ; Мін-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2007. - 171,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 164-166

У навчальному посібнику висвітлені основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосферних та морських вод, грунтового покриву та геологічного середовища.Тунік, Т. М.
Моніторинг навколишнього середовища Кіровоградщини : Навчальний посібник / Т. М. Тунік, Т. М. Плисенко ; Кіровоградський нац. технічний ун-т, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській обл. - Кіровоград : КОД, 2006. - 148 с. : табл. - (Сер. "Екологія"). - Бібліогр.: с. 146-147


Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Екологія: тривоги та надії
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua