[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Діловодство: актуальні аспекти

Фон

Діловодство: актуальні аспекти

Важливою галуззю діяльності суспільства є ділова сфера, яка полягає у встановленні партнерських контактів між закладами, підприємствами, установами, державами, а також у налагоджуванні приватних стосунків між людьми.

Сучасне українське суспільсьво переживає глибокі перетворення в усіх сферах суспільно-політичного життя, що супроводжуються нескінченними політичними реформами та кадровими ротаціями, трансформацією суспільної свідомості, руйнацією старих підходів в управлінні та осмисленням історичного досвіду з метою формування власної державної політики в усіх сферах життєдіяльності суспільства, в тому числі й діловодстві, яке є невід'ємною складовою, що забезпечує документальний супровід усіх політичних, економічних та управлінських процесів.

Документ як основний носій інформації необхідний для стабільної діяльності організації. На основі документів приймаються рішення управлінського, виробничого та господарського характеру.

Кінцевий результат управлінської діяльності як органів державного управління, так і окремих підприємств залежить від багатьох факторів. Не останнє місце серед них займає діловодство, яке дозволяє забезпечити оперативність та гнучкість у прийнятті рішень. Діловодство координує всі етапи роботи: від проектування до контролю за виконанням рішення.

Діловодство — це сфера уміння та навичок роботи з документами які супроводжують діяльність будь-якої організації, і державної, і приватної.Організація сучасного діловодства
Данюк, Василь Макарович.
Кадрове діловодство : навчальний посібник / Василь Данюк, Людмила Кулаковська. - К. : Каравела, 2016. - 239,[1] с. : табл.

У посібнику висвітлені питання організації загального та кадрового діловодства; класифікації кадрової документації; роботи з різними документами; атестації спеціалістів і керівників; підготовки звітності, що складається працівниками кадрових служб; порядку оформлення документів для призначення пенсій; виготовлення документів за допомогою інформаційних технологій. Текст проілюстровано зразками документів, таблицями та схемами.
Діловодство, яким воно має бути : практичний посібник / укл. Давид Лівшиц. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 534 с. : табл. -

У практичному посібнику широко висвітлються питання роботи з документами, які супроводжують діяльність організацій різних типів: і державних, і приватних, розглянуто специфіку діловодства для органів місцевого самоуправління, а саме тієї частини документації, дія якої розповсюджується на всю територію, яка підпорядкована органам місцевої влади. У посібнику приділено увагу питанню державної політики України у сфері діловодства на етапі її формування, а також таким питанням, як етика ділового спілкування, роль мови у суспільному житті.Палеха, Юрій Іванович.
Загальне діловодство: (теорія та практика керування документацією із загальних питань) : навч. посібник / Юрій Палеха ; М-во освіти і науки України. - Вид. 4-те, випр. і доп. - К. : Ліра-К, 2015. - 623,[1] с. - (Серія посібників з культури діловодства). - Бібліогр.: с. 606-621 (174 назв.).

У посібнику в документознавчому аспекті висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об'єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.
Посібник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу.
Розрахований на фахівців, керівнииків організацій, працівників діловодних служб, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури роботи з документами, як настільна книга.Палеха, Юрій Іванович.
Організація загального діловодства : (зі зразками сучасних ділових паперів): навч. посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 457 с. : табл. - (Сер. "Культура діловодства"). - Бібліогр.: с. 442-456.Палеха, Юрій Іванович.
Кадрове діловодство : (зі зразками сучасних ділових паперів): посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха ; М-во освіти і науки України. - вид. 5-е, перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 474 с. : іл., портр., табл. - (Сер. "Культура діловодства"). - Бібліогр.: с. 455-473.Діденко, Анатолій Никифорович.
Сучасне діловодство [Текст] : навчальний посібник / Анатолій Діденко. - 5-е вид. - К. : Либідь, 2006. - 383,[1] с. : іл. - Бібліогр. с. 377.Комова, Марія Василівна.
Діловодство : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Марія Комова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 4-е вид. - Львів ; К. : Тріада плюс, 2011. - 217,[1] с. - Бібліогр. с. 178-186.Звід документів кадрового діловодства [Текст] : Практичний посібник / Укл. Є. К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2006. - 909,[1] с.Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / ред. : В. М. Бріцина. - К. : Довіра, 2007. - 687 с. : табл.Беспянська, Галина Василівна.
Діловодство : Навч. посібн. для дистанційного навчання / Галина Беспянська ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Університет "Україна", 2007. - 468,[1] с. - Бібліогр. с. 460-461.Блощинська, Віолетта Антонівна.
Сучасне діловодство : Навчальний посібник / Віолетта Блощинська ; М-во освіти і науки України, Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія". - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 319 с. : табл. - Бібліогр.: с. 313-314.Скібіцька, Ліана Іванівна.
Діловодство : Навч. посібн. для студентів вищих навчальних закладів / Ліана Скібіцька. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2009. - 219,[1] с. - Бібліогр. с. 189-191.Організація діловодства та навчальна практика : навчальний посібник / Ярослав Чорненький [та ін.] ; ред. Я. Я. Чорненький ; ред. В. М. Когут ; М-во освіти і науки України. - К. : Алерта, 2006. - 599 с. : табл.Погребна, Лариса.
Діловодство, яким воно повинно бути / Лариса Погребна. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків : Фактор, 2008. - 416 с.Діловодство як галузь ведення документів
Керування документацією: підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; ред. Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. - К. : Ліра-К, 2015, 2016. - 293,[2] с. : схеми, табл., форми. - (Сер. "Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності"). - Бібліогр.: с. 277-392.

У підручнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог новітніх законів, інструкцій та стандартів, тенденцій розвитку діловодства.
У цій праці робиться спроба подати документаційне забезпечення управлінської діяльності, діловодство, яке узагальнене, системне явище, як вияв потреби об'єкта управління в керуванні документацією.
Підручник включає основні понятя з діловодства, вимоги до оформлення документів, написання й розміщення реквізитів на них, висвітлення організації діловодного технологічного циклу, керування документацією, оформлення і переміщення документів, контроль за їх виконанням, побудову пошуково-довідкового апарату. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, які мусить знати управлінський персонал для оперативної орієнтації при виборі управлінських рішень.
Викладений у підручнику матеріал стане у нагоді кожному управлінцю, службовцю, фахівцю, оскільки вміщує широке коло ділових паперів, які щоденно надходять та виходять з установи, організації чи підприємства.


Палеха, Юрій Іванович.
Загальне документознавство [] : навчальний посібник / Юрій Палеха, Наталія Леміш. - Вид. 3-є. - К. : Ліра-К, 2015. - 431,[1] с. - (Бібліотечка документознавця). - Бібліогр. в кінці розд.

Документознавство як синергетична наукова й навчальна дисципліна грунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної діяльності.
Сьогодні термін “документ” стає всеохопнішим, хоча містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення.
Курс містить шість модулів, зміст кожного складаєтьмя відповідно до вимог кредитно-модульної системи.
Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, науковців і фахівців з гуманітарних спеціальностей.Кислюк, Костянтин Володимирович.
Спеціальне документознавство [] : модульний курс / Костянтин Кислюк. - К. : Кондор, 2011. - 191 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.Палеха, Юрій.
Історія діловодства (документознавчий аспект) [Текст] : навч. посібник / Юрій Палеха, Наталія Леміш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Ліра-К, 2011. - 323 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці розд.; Бібліогр.: с. 306-312.Бездрабко, Валентина Василівна.
Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток [] : [монографія] / Валентина Бездрабко ; Київський нац. економічний ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 716,[1] с. - Бібліогр. в кінці розд.; - Іменний покажч. с. 688-711.Корж, Антоніна Василівна.
Документознавство. Зразки документів праводілової сфери [Текст] : навч. посіб. / Антоніна Корж. - 2-е вид., змін. та допов. - К. : КНТ, 2008. - 370 с. : табл. - Бібліогр.: с. 368-370.Кушнаренко, Наталья Николаевна
Документоведение [] : Учебник / Наталья Кушнаренко,. - 7-е изд., стериотип. - К. : Знання, 2006. - 459 с. - (Сер. "Высшее образование XXI века"). - Библиогр.: с. 457-459.Діловодство в установах
Палеха, Юрій Іванович.
Документування в підприємницькій сфері (зі зразками сучасних документів) : навч. посібник / Юрій Палеха ; М-во освіти і науки України. - К. : Ліра-К, 2014. - 509 с. : табл., портр. - (Сер. "Культура діловодства"). - Бібліогр.: с. 497-508.

У посібнику в документознавчому контексті розкриваються питання документаційного забезпечення функціонування підприємницьких структур. Наведені зразки оформлення документів щодо створення суб'єктів господарювання, документування договірних відносин, проведення обліково-фінансових та банківських операцій. Детально описані питання створення і порядок роботи з торговельною та зовнішньоторговельною документацією, призначення і види податкової документації, вимоги до створення окремих видів службових документів.
Для керівників та працівників підприємств та установ приватної та державної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто працює з документацією.Гордієнко, Костянтин Дмитрович.
Діловодство в роботі секретаря : практичний посібник / Костянтин Гордієнко. - 4-те вид., стереотип. - К. : КНТ, 2015. - 302,[1] с. : зраз.

У практичній діяльності секретаря керівника підприємства ведення діловодства займає одне з чільних місць. До цього висновку можна прийти хоча б після ознайомлення з обов'язками представників цієї професії, що наводяться у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. №336. Цей документ, до речі, є основою для складання посадових інструкцій працівників на підприємствах різних форм власності.
Пропоноване видання присвячене питанням ведення діловодства секретарем керівника підприємства (установи, організації). Наводяться правила, а також приклади оформлення організаційно-розпорядчої та іншої управлінської документації.
Для практичних працівників, учнів навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться різноманітними аспектами ведення діловодства.Палеха, Юрій Іванович.
Документування в дипломатичній діяльності : навч. посіб. / Юрій Палеха, Валерій Пристайко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Ліра-К, 2012, 2015. - 282 с. : табл., іл. - (Бібліотечка документознавця) (Сер. "Документування в правовій сфері"). - Бібліогр. с. 273-281.

У посібнику розкриваються питання документаційного забезпечення функціонування дипломатичних структур, як однієї з основних складових праводілової сфери. Наведені зразки оформлення документів, починаючи зі створення вітчизняної дипломатичної служби часів визвольних змагань. Описані питання укладання міжнародних договорів, їх виконання та припинення дії. Дипломатичне листування подано як важливий аспект дипломатичної практики, розкриті особливості складання дипломатичних та приватних листів, статусних документів, ведення внутрішньовідомчої документації, документування протокольних заходів.
Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей, викладачів, аспірантів, керівників та працівників підрозділів зовнішньоекономічного відомства, документознавців та інформаційних аналітиків, всіх, хто хоче ознайомитися з міжнародною документацією.Діловодство у державних установах : збірник інструкцій / укл. : Є. К. Пашутинський. - 2-ге вид., змін. - К. : КНТ, 2009. - 593 с. -Варенко, Володимир Михайлович.
Референтна справа : Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Володимир Варенко ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2009. - 211,[1] с. - Бібліогр.: с. 210-211.Боровський, В. Н.
Діловодство в банківських установах [Текст] : Навчальний посібник / В. Н. Боровський, В. П. Прадун, Р. В. Друзін; Ред. В. Н. Боровський ; М-во освіти і науки України, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 223 с. : табл.Пашутинський, Євген Костянтинович.
Діловодство кадрової служби [Текст] : практичний посібник / Євген Пашутинський. - 4-те вид., змін. та доп. - К. : КНТ, 2009. - 330 с. : табл. - (Сер. "Кадри підприємства"). - ISBN 978-966-373-505-4Іванова, Т. В.
Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування [] : Навчальний посібник / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 359,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 300-302.Діловодство у судах: збірник інструкцій / укл. : Є. К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2008. - 435,[1] с.Юридична служба на підприємстві, в установі, організації : практичний посібник / упоряд. Юрій Руснак. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 275,[1] с. : зраз.Нотаріальне діловодство. Правила ведення : практичний посібник : станом на 15 липня 2016 р. / упор.: Катерина Чижмарь, Дмитро Журавльов, Сергій Пєтков. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 141,[1] с.Документообіг
Лісіна, Світлана Омелянівна.
Документні ресурси : навчальний посібник / Світлана Лісіна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 239,[1] с. - (Сер. "Інформація. Комунікація. Документація" ; вип. 1). - Бібліогр. с. 222-229 .

Висвітлено аспекти формування документних потоків, масивів, фондів, які є складовими нвціональних документних ресурсів України. Зміст посібника розкриває функційний аналіз документних об'єднань ( архівів, бібліотек, музеїв, інформаційних фондів), особливості документів як складових документних фондів, видову і типологічну класифікацію документів як основу структурування фондів, функціювання документно-комунікаційних систем як таких, що забезпечують пошук та отримання документної інформації.
Для студентів, магістрів, аспірантів спеціальностей документно-комунікаційного циклу, фахівців сфери документної комунікації.Кісь, Ярослав Петрович.
Методи документування консолідованої інформації : навчальний посібник / Ярослав Кісь, Роман Голощук ; ред. В. В. Пасічник ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 2-е вид. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 238,[2] с. : схеми, мал. - (Сер. "Консолідована інформація" ; вип. 5). - Бібліогр. с. 234-238.

У посібнику окреслено комплекс теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем з документування консолідованої інформації. Висвітлено особливості основних методів та засобів як результатів нового напряму наукового опрацювання консолідованої інфомації. Видання покликане ознайомити з основними методами та засобами технологій інформаційного документування, способів їхнього застосування, технологій обробки інформаційних потоків та формування інформаційних ресурсів, технологій накопичення, збереження та оцінювання інформації.Палеха, Юрій Іванович.
Документально-інформаційні комунікації : навчальний посібник / Юрій Палеха, Наталія Мурейко, Олександр Оксіюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Ліра-К, 2014. - 384,[1] с. : схеми, табл., фото. - Бібліогр. с. 366-382.

У посібнику всебічно розкриваються питання побудови документально-інформаційних комунікацій. Соціальна комунікація подана, з одного боку, як складова існування людства, а з іншого — як основа обміну документальною інформацією. Проаналізовано соціальні інститути, розкрито документаційне забезпечення організації масової, в тому числі рекламної комунікації. Окремо проаналізовано структуру документально-інформаційної наукової та політичної комунікації.
Для керівників і працівників кадрових служб підприємств та установ державної й недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто цікавиться питаннями налагодження документально-інформаційних комунікацій.Комова, Марія Василівна.
Керування документаційними процесами : навчальний посібник / Марія Комова, Андрій Пелещишин, Тетяна Білущак ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 187,[1] с. : мал., табл. - (Сер. "Інформація. Комунікація. Документація" ; вип. 2 ). - Бібліогр. с. 152-158.Актуально про документообіг [] / Олег Згурський ; ред. : Михайло Захарко. - К. : Книги для бізнесу, 2008. - 96 с. : табл. - (Сер. "Дебет-кредит рекомендує").Асеев, Г. Г.
Электронный документооборот : Учебник / Г. Г. Асеев. - К. : Кондор, 2007. - 498 с. : табл. - Библиогр.: с. 478-498.Кадрова документація / В. Матвєєва [та ін.]. - 7-ме вид., перероб. і доп. - Харків : Фактор, 2008. - 448 с. - (Б-ка "Фактора").Швецова-Водка, Галина Николаевна.
Общая теория документа и книги [] : учеб. пособие / Галина Швецова-Водка. - М. : Рыбари ; К. : Знання, 2009. - 487 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. прим.; Библиогр.: с. 447-456; Указ. имен: с. 472-474; Предм. указ.: с. 475-487.Гончарова, Наталія Іванівна
Документаційне забезпечення менеджменту : Навчальний посібник / Наталія Гончарова ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 259 с. - Бібліогр.: с. 254-257Ділові папери: оформлення, контроль, зберігання
Бибик, Світлана Павлівна.
Ділові документи та правові папери / Світлана Бибик, Галина Сюта. - Харків : Прапор, 2012. - 492,[2] с. - Бібліогр.: с. 488-489.

Автори довідника пропонують вам відповіді на питання: як адресувати, підписати, датувати, затвердити, погодити тощо документ; а також зразки оформлення загальної управлінської, організаційної, розпорядної, довідково-інформаційної, контрактної та вузько галузевої документації — договори, угоди та ділові папери, зразки заповнення бланків у господарській, науковій, банківській, зовнішньоекономічній, виставково-ярмарковій діяльності тощо. Актувльним є представлення пакета документів щодо участі в тендерах, влаштування власної підприємницької, трудової діяльності та короткий коментар про терміни й послідовність їх оформлення за найновішими вимогами.
Важливим є розділ довідника, що розкриває перед бізнесменом, підприємцем, службовцем секрети ділового спілкування. Отже, це універсальний практичний посібник.Управлінське документування: підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; ред. Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. - К. : Ліра-К, 2015. - 366,[2] с. - (Сер. "Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності"). - Бібліогр. с. 350-365.Пашутинський, Євген Костянтинович.
Зразки посадових інструкцій [] / Євген Пашутинський. - 4-е вид. стериотип. - К. : КНТ, 2010. - 255 с. - (Сер. "Кадри підприємства")Кушнаренко, Наталя Миколаївна
Наукова обробка документів [] : Підручник / Наталя Кушнаренко, Валерія Удалова. - 4-е вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2006. - 334,[2] с. - Бібліогр.: с. 330-334.Комова, Марія Василівна
Складання ділових документів [Текст] : Навчальний посібник / Марія Комова ; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво "Тріада плюс", 2006. - 176 с. - Бібліогр.: с.168-172.Глущик, Сергій Васильович
Сучасні ділові папери : Навч. посібник для вищ. та середн. спец. навч. закладів / Сергій Глущик, Олена Дияк, Світлана Шевчук. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : А.С.К., 2000, 2002. - 397,[1] с. : табл., форми. - Бібліогр.: с.393-394.; Словники: с.369-392.Ділова етика та культура
Ділова лексика: англо-український, українсько-англійський словник / укл.: О. М. Акмалдінова, С. С. Кіраль, О. О. Письменна. - К. : Академія, 2011. - 295 с. - (Сер. "Nota bene"). - Бібліогр.: с. 294-295.

Сучасна людина, реалізуючи свої ділові потреби та інтереси, часто послуговується англомовною спеціальною термінологією, фаховою лексикою, які традиційно використовуються в усьому світі. Допомогти їй у цьому покликаний пропонований словник ділової лексики, який охоплює найуживаніші терміни, поняття з аудиту, банківської справи, бухгалтерського обліку, логістики, маркетингу, менеджменту та інше. Володіння ними — важлива передумова комунікаційної вправності ділової людини.Пентилюк, Марія Іванівна.
Ділове спілкування та культура мовлення [Текст] : навчальний посібник / Марія Пентилюк, Ігор Марунич, Ірина Гайдаєнко. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 221 с. : табл. - Бібліогр.: с. 217-221.Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики []. - К. : Довіра, 2003. - 623 с. - (Б-ка державного службовця : держ. мова і діловодство). - Бібліогр.: с. 616-617.Шевчук, Світлана Володимирівна
Російсько-український словник ділового мовлення / Світлана Володимирівна Шевчук. - К. : Вища школа, 2001. - 351 с.Тимошенко, Наталія Леонідівна.
Корпоративна культура. Діловий етикет [Текст] : навч. посібник / Наталія Тимошенко. - К. : Знання, 2006. - 391 с. : табл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.; Бібліогр.: с. 389-391.Шевчук, Світлана Володимирівна.
Українське ділове мовлення : навчальний посібник / Світлана Шевчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - 7-ме вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2013. - 305,[3] с.Ділова українська мова: Навчальний посібник / Олександр Горбул, Любов Галузинська, Тетяна Ситнік, Світлана Яременко,; За ред. О. Д. Горбула. - 4-те вид., випр. - К. : Знання, 2004. - 222 с. - Бібліогр.: с.221-222.Етика ділового спілкування: навч. посіб. / Валентина Воронкова [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 310 с. : іл., схеми. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр. в кінці тем; Бібліогр.: с. 284-287.Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник-практикум / Геннадій Вознюк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 5-те вид., доп. і випр. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 307,[1] с. - Бібліогр. с. 302-304.Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум : навчальний посібник / Т. В. Симоненко [та ін.] ; ред. Тетяна Симоненко. - 2-е вид., стереотипне. - К. : Академія, 2012. - 270,[2] с. : табл. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 267-270.Палеха, Юрій Іванович.
Етика ділових відносин : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Юрій Палеха ; Міністерство освіти України (Київ). - К. : Кондор, 2008. - 354,[1] с. - Бібліогр. с.345-351.Снітинський, Володимир Васильович.
Діловий етикет у міжнародному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / Володимир Снітинський, Надія Завальницька, Оксана Брух ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 287 с. : портр., 6 л. фото. кол. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 283-287.Фон


Фон

[ HOME ]

Діловодство: актуальні аспекти
Фон Фон © ОУНБ Кропивницький 2017 Webmaster: webmaster@library.kr.ua