[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Альтернативні джерела енергіїАльтернативні джерела енергії: перспективи розвитку та використання

Україною, згідно з Енергетичною програмою, до 2030 р. взято курс на розвиток альтернативної енергетики, у зв’язку з чим прийнято закон України «Про альтернативні джерела енергії, розроблено програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.
На виставці представлена література, яка розкриває потенціал альтернативної енергетики, принципи використання кожного з видів альтернативних джерел енергії: сонячної, вітрової, геотермальної, морів та океанів, біомаси, а також питання енергозбереження в Україні.

Нетрадиційні енергоносії: економіко-правові аспекти.

В цьому розділі зібрана література, яка висвітлює питання альтернативних джерел енергії, особливості їх використання, розташування в просторі та впливу на навколишнє середовище.


Величко, Сергій Анатолійович.
Альтернативна енергетика України [Текст] : матеріали до уроків, факультативів, МАН / Сергій Величко, Олександр Третьяков. - Харків : Основа, 2010. - 126,[1]

У посібнику наведено сучасні погляди науковців на альтернативні джерела енергії. Цей посібник стане в пригоді вчителям та учням під час вивчення курсу соціально-економічної географії України та світу.
Дев’яткіна, Світлана Сергіївна.
Альтернативні джерела енергії [] : Навчальний посібник / Світлана Дев’яткіна, Тетяна Шкварницька ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2006. - 89,[3] с

Викладено основні теоретичні положення використання альтернативних джерел енергії; наведено приклади та принципи дії електроенергетичних установок, що використовують альтернативні джерела енергії.
Дудюк, Дмитро Лук’янович.
Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі : навч. посібник / Дмитро Дудюк, Святослав Мазепа, Ярослав Гнатишин. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 187 с

Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та використання нетрадиційної енергетики. Даний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та інженерних працівників, що займаються вивченням та дослідженням джерел нетрадиційної енергетики
Нетрадиційні електрохімічні системи перетворення енергії
[Текст] / Євген Кузьмінський, Геннадій Колбасов, Ярема Тевтуль, Наталія Голуб,. - К. : Академперіодика, 2002. - 181с

Монографія присвячена сучасним проблемам електрохімічної енергетики. У роботі узагальнені дані про електрохімічні системи прямого перетворення сонячної, теплової та хімічної енергії в електричну. Обгрунтовано критерії цілеспрямованого вибору нетрадиційних високоефективних електрохімічних енергоперетворюючих систем.Клавдиенко, Виктор.
Стимулирование развития нетрадиционной энергетики в странах ЕС / Виктор Клавдиенко // Проблемы теории и практики управления. - 2008. - № 7. - С. 62-83

Чабанович, Л. Б.
Использование нетрадиционных источников природного газа в Ураине / Л. Б. Чабанович // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2008. - № 3. - С. 15-18

Шеламова, І. Д.
Міжнародний досвід управління впровадженням сучасних біотехнологій / І. Д. Шеламова, Р. В. Костюк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 36-42


Використання нетрадиційних енергоресурсів у народному господарстві

У цьому розділі представлена література, яка розкриває потенціал та використання альтернативних енергоносіїв в народному господарстві, зокрема, вітрових, сонячних, геотермальних енергоустановок, обладнання для переробки сільськогосподарської біомаси. Рідких видів біопалива як економічного та екологічного джерела енергії.


Скібінський, Василь Петрович.
Моделювання альтернативних джерел енергії ядерного синтезу [] : Монографія / Василь Скібінський, Василь Петрук, Діана Мацюк ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум, 2007. - 109,[1] с.

Моногрфія містить моделі та підходи, які є теоретичною основою для створення альтернативних джерел енергії ядерного синтезу.
Ткаченко, Олег Олександрович
Високотемпературні процеси та установки : Підручник / Олег Ткаченко,. - К. : А.С.К., 2005. - 476 с. : іл ; 21 см. - (Сер. "Технічна освіта"). - Бібліогр.: с. 467-469.

У підручнику розглянуто питання створення теплотехнічних умов для здійснення високотемпературних процесів різних галузей виробництва: вибір палива, метод його спалювання, нйбільш повне і економічне використання вторинних енергетичних ресурсів.
Ткаченко, Станіслав Йосипович
Теплообмінні та гідродинамічні процеси в елементах енергозабезпечення біогазової установки [] : Монографія / Станіслав Ткаченко, Дмитро Степанов; Ред. Т. Ягельська ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум, 2004. - 132,[1] с. : табл. - Бібліогр. с.123-132 .

В монографії розглянуто особливості процесів термостабілізації та енергазабезпечення біогазової установки.Власюк, Н. П.
Солнечные батареи, за и против [Текст] / Н. П. Власюк // Радіоаматор. - 2010. - № 11. - С. 38-42

Гойсюк, Л. В.
Енергетичний потенціал рідких видів біопалива, вироблених із ріпаку і кукурудзи на зерно [Текст] / Л. В. Гойсюк // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С. 37-42.

Голованенко, Володимир.
Обличчям до сонця й вітру [Текст] / Володимир Голованенко // Науковий світ. - 2011. - № 2. - С. 20-25

Дарницький, Володимир.
Назустріч вітру / В. Дарницький // Науковий світ. - 2009. - № 2. - С. 8-9 : іл.

Долінський, А.
Продукування енергоносіїв з відновлювальної рослинної сировини / А. Долінський // Енергетика та електрифікація. - 2008. - № 9. - С. 44-50

Калініченко, В. М.
Техніко-економічні показники сонячних колекторів різних конструкцій [Текст] / В. М. Калініченко, Титко Ришард // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 1. - С. 47-51

Луданов, К. И.
Методы тепловых испытаний солнечных коллекторов / К. И. Луданов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2008. - № 4. - С. 29-36.

Нікіторович, О. В.
Перспективи малої гідроенергетики України з асинхронними генераторами / О. В. Нікіторович // Енергетика та електрифікація. - 2009. - № 4. - С. 51-53

Редько, А. А.
Энергетический анализ циклов геотермальных энергетических станций [Текст] / А. А. Редько // Енергетика та електрифікація. - 2010. - № 6. - С. 61-65

Роженко, В.
Твердопаливні котли на біомасі [Текст] / В. Роженко // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 11. - С. 11-15

Руденко, Борис.
Солнце и ветер, лед и вода : Проблемы энергетики / Борис Руденко // Наука и жизнь. - 2008. - № 8. - С. 58-61 : кол.іл.

Семенов, В. Г.
Цивілізація без нафти: стан та перспективи розвитку виробництва та застосування в Україні екологічно чистого біодизельного палива [Текст] / В. Г. Семенов // Енергетика та електрифікація. - 2009. - № 12. - С. 56-59

Трегуб, М.
Обгрунтування функціональних параметрів вітроустановок для використання низькопотенціальних вітрових потоків / М. Трегуб, В. Клименко, В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 1. - С. 14-17


Енергозбереження — додаткове джерело енергії

В цьому розділі зібрана літертура, що розкриває нормативно-правові питання енергозбереження в Україні, раціонального використання первинної, перетвореної енергії, вторинних енергоресурсів та їх економічну ефективність в подальшому розвитку народного господарства.


Бакалін, Юрій Іванович
Енергозбереження та енергетичний менеджмент [Текст] : Навчальний посібник / Юрій Бакалін,. - 3-тє вид., доп. та перероб. - Харьков : Бурун и К, 2006. - 319 с.

У навчальному посібнику розглянуто елементи теорії енергозбереження, наведено приклади енерготехнологічних систем; описано основи управління енергетикою підприємства, питання економіки та організаційно-правові основи енергоменеджменту.
Зеркалов, Дмитро Володимирович.
Правова основа енергозбереження : довідник / Дмитро Зеркалов. - К. : Дакор, 2008.

Узагальнені й систематизовані нормативно-правові документи та методичні матеріали з енергозбереження в Україні — діяльності (організаційної, наукової, практичної, інформаційної), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в народному господарстві.
Самохвалов, Віктор Сергійович.
Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження [Текст] : навч. посіб. / Віктор Самохвалов ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Херсонська філія. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 223 с

У навчальному посібнику розглянуто основні принципи енергозбереження за рахунок використання вторинних енергетичних ресурсів.
Сердюк, Тетяна Василівна
Організаційно-економічний механізм енергозбереження в промисловості [] : Монографія / Тетяна Сердюк, ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум-Вінниця, 2005. - 153,[1] с.

В монографії розглянуто теоретичні та методичні аспекти енергозбереження в промисловості, досліджено вплив реалізації політики енергозбереження на енергетичну безпеку країни. Запропоновано модель оцінки ефективності інвестиційних проектів, спрямованих на енергозбереження, диференційований порядок визначення пільг для підприємств, що проводять політику енергозбереження.
Сибикин, Михаил Юрьевич.
Технология энергосбережения [Текст] : учебник / Михаил Сибикин, Юрий Сибикин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2010. - 351 с.

Розглянуто питання енергозбереження в електро- і теплоенергетиці, використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, її обліку та реалізації.
Стратегія енергозбереження в Україні
аналітично-довідкові матеріали: У 2-х томах / Ред. В. А. Жовтянський, М. М. Кулик, Б. С. Стогній; НАН України, Ін-т газу НАН України, Ін-т загальної енергетики НАН України. - К. : Академперіодика, 2006 - Том 1 : Загальні засади енергозбереження / Анатолій Долінський, Ігор Карп, Юрій Корчевой та ін. - 2006. - 508,[2] с.

 
Стратегія енергозбереження в Україні
аналітично-довідкові матеріали: У 2-х томах / Ред. В. А. Жовтянський, М. М. Кулик, Б. С. Стогній; НАН України, Ін-т газу НАН України, Ін-т загальної енергетики НАН України. - К. : Академперіодика, 2006 -
Том 2 : Механізми реалізації політики енергозбереження / Микола Данилов, Сергій Денисюк, Віктор Жовтянський та ін. - 2006. - 597,[2] с.

Книгу підготовлено за єдиним задумом українськими спеціалістами: науковцями, практиками і управлінцями та запрошеними зарубіжними фахівцями. Вона узагальнює перший досвід державного управління у сфері енергозбереження в Україні порівняно з досягненнями у цій сфері країн ближнього та далекого зарубіжжя.
Книга розрахована на керівників і спеціалістів з питань енергозбереження, науковців, викладачів, студентів відповідних спеціальностей.Вплив нових енерготехнологій на навколишнє природне середовище

У цьому розділі представлена література, яка розкриває сучасні погляди науковців, фахівців на вплив нетрадиційної енергетики на навколишнє середовище.


Васюкова, Ганна Тимофіївна.
Екологія [] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ганна Васюкова, Олександра Ярошева. - К. : Кондор, 2009. - 524,[1] с. - Бібліогр. : с. 523-524

Запропоноване видання охоплює найважливіші проблеми сучасної екології. Оскільки забруднення навколишнього середовища досягло планетарних масштабів, гостро постала проблема захисту його від шкідливого впливу різних видів енергетики.В підручнику особлива увага приділяється використанню альтернативних джерел енергії.
Кизима, Раїса Антипівна
Екологія [] : навч. посіб. / Раїса Кизима ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т, Рівненський ін-т вищ. навч. закладу "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Харків : Бурун Книга, 2010. - 303 с.

У навчальному посібнику наведено основні фундаментальні положення теоретичної екології, принципи функціонування біосфери, розглянуто основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природного середовища. Висвітлюються питання природних екологічно чистих джерел енергії.
Мягченко, Олександр Петрович.
Основи екології [] : підручник / Олександр Мягченко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 310 с.

Розкрито теоретичні основи екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, Україні, її регіонах, як результат діяльності людини. Окремий розділ присвячений актуальним питанням переходу від традиційних джерел енергії до нових, альтернативних, які екологічно менш небезпечні.Бобошко, О. М.
Спорідненість екології та енергозбереження [Текст] / О. М. Бобошко // Екологічний вісник. - 2010. - № 1. - С. 25-27

Ходаківська, О. В.
Енергетичний підхід до розв'язання проблеми екологобезпечного землекористування [Текст] / О. В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 18-24.Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Альтернативні джерела енергії
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua