[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон


Індустрія гостинності


Гостинність - це одне з понять цивілізації, яке завдяки прогресу і часу перетворилося на потужну індустрію, у якій працюють мільйони професіоналів, створюючи усе найкраще споживачам послуг. Індустрія гостинності включає у собі різні сфери діяльності людей - туризм, відпочинок, розваги, готельний і ресторанний бізнес, громадське харчування, екскурсійну діяльність, організацію виставок і проведення різних наукових конференцій. Виставку присвячено Всесвітньому дню туризму, який щорічно відзначається 27 вересня.

На виставці представлена література, яка познайомить користувачів з особливостями організації індустрії гостинності, роботою туристичних підприємств, готельного та ресторанного господарства, а також підприємств санаторно-курортного комплексу.


I. Туристичний бізнес та його еволюція


Кифяк Василь Федорович. Організація туризму : Навчальний посібник / Василь Кифяк; Ред. О. В. Вілінська. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2010 - 343 с.

У запропонованому видані розкрито основні поняття організації туристичної діяльності, окреслено складові сфери туризму, та законодавче регулювання організації туроператорської та туристської діяльності. Особливу увагу приділено ліцензуванню туристичної діяльності, сертифікації послуг, організаційним формам та видам туризму, формуванню туристичного продукту тощо.Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / кер. проекту, авт. Віктор Пазенок, Володимир Федорченкота ін. - К. : Академія, 2013. - 356 с.
Багатоманітність туризму як унікального суспільного явища і соціального інституту різновимірно розкриває теоретичний погляд, даючи концептуальне розуміння його цивілізаційної природи, ціннісної і смислотвірної основи, культурного значення, а також економічного, правового, етико-психологічного, педагогічного та іншіх сутнісно-функціональних аспектів. Для науковців, викладачів і студентів профільних вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться туризмом як особливо значущим цивілізаційним феноменом


Школа, Ігор Миколайович. Менеджмент туризму : підручник / Ігор Школа, Олександр Корольчук. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 463 с.
Розкриваються основні поняття туризму, види, засоби, методи і форми туристичної діяльності; наведена характеристика міжнародних, регіональних та національних туристичних організаціях; аналізуються різні аспети туризму (мотивація туристичних поїздок, формування туристичного продукту і його ціни); розглядається вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність діяльності туристичного підприємства, стратегія діяльності і розвитку туристичної галузі, менеджмент і маркетинг туризму, еволюція розвитку міжнародного туристичного ринку.Федорченко, Володимир Кирилович Історія туризму в Україні : Навчальний посібник / В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова,; Авт.передм. В.А. Смолій. - К. : Вища шк., 2002. - 194 с.

Історія екскурсійної діяльності в Україні : Навчальний посібник / Володимир Федорченко, Олена Костюкова, Тетяна Дьорова та ін.- К. : Кондор, 2009. - 163 с.

Мальська, Марта Пилипівна. Туристичний бізнес: теорія та практика. - 2-ге вид., перероб та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 364 с.

Мальська, Марта Пилипівна.Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 246 с.

Сокол, Тетяна Георгіївна. Основи туристичної діяльності : підручник / Тетяна Сокол ; за ред. В. Ф. Орлова. - К. : Грамота, 2011. - 262 с.

Балашова, Раїса Іванівна. Організація діяльності туристичного підприємства . - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 182 с.

Косолапов, Александр Борисович. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности . - М. : КНОРУС, 2008. - 276 с.

Розвиток туристичного бізнесу регіону : Монографія / М-во освіти і науки України, Чернівецький торговельно-економічний інститут ; ред. : І. М. Школа. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2010. - 291 с.

Кусков, Алексей Сергеевич. Основы туризма . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. - 387 с. Філософія туризму . - К. : Кондор, 2009. - 268 с.

Кудла, Назар Євгенович.Менеджмент туристичного підприємства. - К. : Знання, 2012. - 343 с.

Кудла, Назар Євгенович. Маркетинг туристичних послуг. - К. : Знання, 2011. - 350 с.


II. Організаційні форми та види туризму


Галасюк, Світлана Сергіївна. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 177 с.
Даний посібник дозволить глибше уявити сутність туристичних послуг та комплексний характер їх надання відповідними секторами туристичної індустрії, а також дасть можливість оволодіти методикою та технікою екскурсійного обслуговування.


Алієва-Барановська, Віра Миколаївна. Міжнародний туризм : навчальний посібник-довідник / Віра Алієва-Барановська, Іван Дахно. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 343 с.

Книга містить матеріал, який можна використовувати як у навчальному процесі, так і у практичній діяльності та побуті. Може бути добрим і чесним порадником тим, хто збирається у закордонні мандрівки.


Рутинський, Михайло Йосипович. Зелений туризм. - К. : Знання, 2010. - 271 с.
У книзі висвітлено теорію і практику організації та функціонування сільського зеленого туризму в Україні. Послідовно розкрито основні поняття й концепції сільського зеленого туризму, а також розглянуто питання менеджменту, планування й маркетингового просування у цій галузі.


Рутинський, Михайло Йосипович. Замковий туризм в Україні. - К. : Центр учбової літератури, 2009 - 431 с. У навчальному посібнику обгрунтовуються концепційно-теоретичні засади й шляхи туристичного відродження фортифікаційних пам’яток України.

Книга послідовно розкриває географічні особливості поширення, знайомить з історичними долями й аналізує сучасний стан збереженості пам’яток фортифікаційного зодчества, розкриває їх історико-культурний потенціал та характеризує перспективи залучення у музейно-екскурсійну, готельну й анімаційно- туристичну сфери панівної більшості відомих замків, фортець і оборонних монастирів України.Справочник туриста : виды туризма; маршруты; рюкзаки, палатки, спальники; питание в походе; экстремальный туризм / сост. Владимир Онищенко ; худ. Л. Д. Киркач-Осипова. - Харьков : "Фолио", 2009. - 348 с.

Кляп, Михайло Петрович. Сучасні різновиди туризму : навчальний посібник / Михайло Кляп, Федір Шандор. - К. : Знання, 2011. - 334 с. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Покажч. різновидів туризму: 296 с.

Рубаник, Александр Никифорович. Технологии въездного туризма . - 2-е изд., исправл. - Ростов-на Дону : "МарТ" : Феникс, 2010. - 377 с.

Александрова, Анна Юрьевна.Международный туризм . - 2-е изд., перераб. и допол. - М. : КНОРУС, 2010. - 459 с.

Міжнародний туризм : навч. посіб. / Т. В. Божидарнік та ін. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 307 с.

Лужанська, Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьгодення та перспективи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна. - К. : Кондор, 2008. - с.

Дмитрук, Олександр Юрійович Екологічний туризм : Сучасні концепції менеджменту і маркетингу: Навчальний посібник / Олександр Дмитрук; Ред. Л. В. Фурта. - 2-е вид., випр. та доп. - К. : Альтерпрес, 2010 с.

Ветитнев, Александр Михайлович. Лечебный туризм : учебное пособие / Александр Ветитнев, Алексей Кусков. - М. : ФОРУМ, 2010. - 590 с.

Драчева, Елена Леоновна. Специальные виды туризма. Лечебный туризм : учебное пособие / Елена Драчева. - М. : КНОРУС, 2010. - 150 с.


III. Географія та ресурси туризму


Географія туризму : навч. посібник / Степан Кузик ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Географічний фак. - К. : Знання, 2011. - 271 с.
Які питання обгрунтовує наука “Георафія туризму”? Які методи дослідження розвитку туризму та чинники формування туристичної привабливості території? Які особливості розвитку туризму в світі та в Україні? На ці й інші питання ви отримаєте відповідь у запропонованому навчальному посібнику, а також дізнаєтесь про туристичні ресурси, методи їх оцінки, основні форми та види туризму.


Бейдик, Олександр Олексійович. Унікальна Україна: географія та ресурси туризму Олександр Бейдик, Наталія Новосад. - К. : Альтерпрес, 2013. - 566 с.
Висвітлено методологію, методику та технологію аналізу в’їзного туризму України, розкрито стимулюючі та лімітуючі чинники його розвитку. Серед стимулюючих увага акцентується на регіональних природних та суспільно-економічних рекордних проявах, річкових круїзах, латентних і нетрадиційних рекреаційно-туристських ресурсах та активних методах вивчення ресурсно-рекреаційної складової регіонів. Поглиблено уявлення про літературно-мистецький та асоціативно-перцепційний аспекти пізнання території. Текстову частину посилюють картографічні, структурно-логічні моделі, “опорні сигнали”, діаграми та інший ілюстративний матеріал.


Мальська, Марта Пилипівна. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія . - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 183 с.
Розглянуто туристично-рекриаційний потенціал країн Азії та Океанії: переважаючі види туризму, головні архітектурні та природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти.Рутинський, Михайло Йосипович. Географія туризму України : Навчально-методичний посібник / Михайло Рутинський ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-е вид., перероб. і доп. . - К. : Центр навчальної літератури, 2009. - 159 с.

Смаль, Ігор Вікторович. Географія туризму та рекреація : словник-довідник / Ігор Смаль. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. - 201 с.

География туризма / ред. А. Ю. Александрова. - 3-е изд., испр. - М. : КНОРУС, 2010. - 592 с.

Украина: все, что стоит увидеть: 210 туристических объектов : путеводитель / авт.-сост. Олег Беликов. - Харьков : Библекс, 2009. - 271 с.

500 чарівних куточків України, які варто відвідати : видання для дозвілля / укл. : Тетяна Лагунова, Юлія Кашуба. - Харків : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2009. - 413 с.

Хорошевский, Андрей Юрьевич. 20 лучших экскурсий по Украине / Андрей Хорошевский ; худож.-оформитель : И. В. Осипов. - Харьков : "Фолио", 2008. - 315 с.

Гук, Ольга Михайловна. 20 лучших экскурсий по Киеву / Ольга Гук ; худож.-оформитель : И. В. Осипов. - Харьков : "Фолио", 2008. - 315 с.

Мальська, Марта Пилипівна. Туристичне країнознавство: Європа : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Марта Мальська, Михайло Гамкало, Ореста Бордун ; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 222 с.


IV. Сервісне забезпечення в туризмі.


Тимохина, Татьяна Леопольдовна. Организация приема и обслуживания туристов . - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 351 с.
У посібнику викладено основи організації робіт і надання послуг в готельному господарстві. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації й управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості готельних споруд.


Мальська, М. П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) . - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 303 с.
Розглянуто теоретичні, технологічні та організаційно-практичні засади організації ресторанної справи. Висвітлено питання організації та структури виробництва підприємств ресторанного господарства, організації процесів обслуговування, а також осоливості обслуговування туристів.


Аріон, Оксана Василівна. Організація транспортного обслуговування туристів . - К. : Альтерпрес, 2010. - 192 с.
Розглянуто основи організації транспортного обслуговування туристів як невід’ємної складової формування туристичного продукту. Визначено місце і роль транспортних послуг у складі турпродукту, посліовно представлено теоретико-методичні засади і технології надання транспортних послуг при повітряних, автобусних і залізничих перевезеннях туристів, а також основні фактори, які необхідно враховувати агентам з родажу морських круїзів.Малахова, Наталья Николаевна. Инновации в туризме и сервисе . - Изд. 2-е доп. и перераб. - Ростов н/Д : "МарТ", 2010. - 244 с.

Основы индустрии гостеприимства : учебное пособие / Д. И. Елканова, Д. А. Осипов, В. В. Романов, Е. В. Сорокина. - М. :Издательско-торговая корпорация "Дашков и К° ",2009 - 247с.

Байлик, С. И. Вступление в анимацию гостеприимства : учеб. пособие / С. И. Байлик. - Харьков : Кроссроуд, 2008. - 127 с.

Байлик, С. И. Вступление в анимацию гостеприимства . - Харьков : Кроссроуд, 2008. - 127 с.

Волков, Юрий Федорович. Гостиничный и туристический бизнес. - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 636 с.

Роглєв, Христо Йосипович Основи готельного менеджменту. - К. : Кондор, 2009. - 405 с.

Федцов, Владимир Георгиевич. Культура гостинично-туристского сервиса. - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 503 с.

Федцов, Владимир Георгиевич. Культура ресторанного сервиса . - М. : Дашков и К?, 2010. - 247 с.ФонФон

[ HOME ]

Індустрія гостинності
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2013 Webmaster: webmaster@library.kr.ua