[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Професія бухгалтер: реалії та перспективи

Фон


Професія бухгалтер: реалії та перспективи


Сучасна бухгалтерія сягає корінням в глибину століть. Наука обліку, яку в 15 ст. назвали “бухгалтерією” від німецького (бухгалтер — тримач книг), пройшла в своєму розвитку ряд стадій. Облік виник як процес відображення створених матеріальних благ. Він формувався на різних територіях, різними народами, а потім різними державами. В Україні відбулася зміна системної ролі бухгалтерського обліку у зв’язку з трансформацією економічної системи в цілому. Останнім часом з'явилося багато нових цікавих публікацій, які торкаються проблемних питань удосконалення бухгалтерського обліку.

Робота бухгалтера пов'язана з вирішенням неординарних завдань, про яку так влучно сказав французький філософ Пьер Прудон: “Бухгалтер — це справжній економіст“. У спеціалізованій літературі, яка представлена на виставці, розкриваються сучасні нормативно-законодавчі аспекти бухгалтерського обліку, теоретичні концепції економічної й облікової теорій, висвітлюються принципи і методи формування облікової політики та складання фінансової звітності. Наразі в облікових сферах всі процеси повністю комп’ютеризовані. Тому кваліфікований бухгалтер просто зобов'язаний вміти використовувати сучасні інформаційні технології в своїй роботі. Тож на виставці представлена література, яка розкриває актуальні питання наукової організації облікового процесу в електронному середовищі.

Бухгалтерський облік — це творчість, яка вимагає великого таланту, бо інформація отримана через облік, стає основою управлінських рішень.


Планування, бюджетування та контролінг


Сльозко, Тетяна Михайлівна.
Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика : монографія / Тетяна Сльозко. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 303 с. : табл., іл. - Бібліогр. с. 259-294.

У монографії досліджено сучасний стан та напрями подальшого розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку у контексті тенденцій його інституціоналізації. Критичний аналіз широкого кола наукових джерел вітчизняних і зарубіжних фахівців дозволив автору сформувати ряд висновків концептуально-теоретичного характеру, що виявляється у концептуальному підході до побудови інтегрованої системи обліку та розробки парадигми сучасної облікової теорії на основі поглиблення змісту облікової науки з точки зору теорії і практики бухгалтерського обліку шляхом збагачення за рахунок системи знань фундаментальних теоретичних наук відповідно до запитів користувачів на облікову інформацію.Воронко, Роман Михайлович.
Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту : навчальний посібник / Роман Воронко, Костянтин Редченко, Ігор Благун. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 521 с. : табл., іл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 519-521.

У навчальному посі,нику розкрито концептуальні основи фінансового обліку і звітності в зарубіжних країнах, розглянуто вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності. Висвітлено сутність аудиту і аудиторської діяльності у зарубіжних країнах, питання стандартизації принципів аудиту на міжнародному рівні, зміст аудиторського процесу та особливості обліку і аудиту окремих видів активів, зобов'язань, капіталу і господарських операцій. Розглянуто і систематизовано методичні засади побудови обліку та особливості організації і проведення аудиту в різних країнах світу.Лень, Василь Степанович.
Стандарти бухгалтерського обліку в Украні : навчальні матеріали для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей / Василь Лень. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 438 с. : табл.

«Стандарти бухгалтерського обліку в Украні» - збірник нормативних документів, що вміщує основні діючі на момент видання збірника нормативні та методичні документи з бухгалтерського обліку і звітності, в тому числі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, додатки до них із затвердженими формами звітності та основні необхідні для ведення обліку документи Міністерства фінансів України.Яремко, Ігор Йосафатович.
Історія обліку, аналізу та аудиту : навчальний посібник / Ігор Яремко, Олеся Лемішовська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 219,[1] с. : табл., фото. - Бібліогр. с. 216-217.

Розкрито передумови та етапи становлення господарського обліку. Наведено періодизацію становлення і розвитку системи бухгалтерського обліку, концептуальну спрямованість основних бухгалтерських шкіл, їхню методологічну залежність від соціально-економічного устрою країни в який вони були сформовані. Виокремлено періодизацію становлення і розвитку бухгалтерського обліку в Україні, зокрема на західноукраїнських землях. Розкрито передумови виникнення і розвитку фінансово-економічного аналізу та аудиту.Моторина, Тетяна Михайлівна.
Національне рахівництво : навчальний посібник / Тетяна Моторина, Руслан Моторин. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 214,[2] с. : табл. - Бібліогр. с. 213-214.

У навчальному посібнику подано характеристику національних рахунків України, розкрито методологію їх побудови та напрямки аналізу. Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу подаються задачі, тести, вправи.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція про його застосування
(станом на 10 вересня 2013 року) : практичний посібник / укл. К. В. Безверхий. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 149,[1] с. : табл.

Практичний посібник вміщує інструктивно-методичні документи з бухгалтерського обліку і звітності, які встановлюють призначення і порядок ведення рахунків господарських операцій.Безверхий, Костянтин Вікторович.
Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / Костянтин Безверхий, Тетяна Бочуля. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 183,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 166-183

У монографії присвячено увагу актуалізації обліково-аналітичного забезпечення системи управлння та організації інформаційного комплексу облікової системи. Розкрито теоретико-методичні основи формування фінансової звітності в Україні, виходячи із вимоги дотримання МСФЗ. Значну увагу приділено прогресивним змінам, які стали основою адаптивної трансформації фінансової звітності українських підприємств.


Бідюк, Оксана Олександрівна. / Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посіб. / Оксана Бідюк, Євгенія Шара ; Держ. податкова адм. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 495 с. : табл. - Бібліогр. с. 346-350. -


Блакита, Ганна Владиславівна. Бухгалтерський облік : практикум: навчальний посібник / Ганна Блакита, Наталія Ромашевська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т, Вінницький торговельно-економічний ін-т. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 151 с. : табл. - Предм. покажч.: с. 146-149; Бібліогр.: с. 150-151.


Бутинець, Франц Францович. Історія бухгалтерського обліку : в 2-х ч.: навчальний посібник для студентів вузів / М-во освіти і науки України, Житомирський інженерно-технологічний інститут. - 2-е вид., доповн. і перероб. - Житомир : Рута, 2008 - Ч. 1. - 2008. - 511,[1] с. : портр. - Бібліогр. : с. 500-510. -


Бутинець, Франц Францович. Історія бухгалтерського обліку: в 2-х ч. : навчальний посібник для студентів вузів / Франц Бутинець ; М-во освіти і науки України, Житомирський інженерно-технологічний ін-т. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир : ПП "Рута", 2001 - Ч. 2. - 2008. - 511,[1] с. : портр. - Бiблiогр. : с. 494-495 . - Алфавітний покажч. : с. 496-503. -


Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навчальний посібник / Василь Бачинський [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 318 с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 292-296; Предм. покажч.: с. 297-298.


Гнатишин, Людмила. Організація обліку : навчальний посібник / Людмила Гнатишин, Оксана Прокопишин ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 431,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 412-414.


Гудзь, Наталія Василівна. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 422,[2] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 420-422.


Карп’як, Ярослав Степанович. Організація обліку : навчальний посібник / Ярослав Карп’як, Володимир Воськало, Володимир Мохняк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 366,[2] с. : табл. - Бібліогр. с. 358-362 .


Малишкін, Олександр Іванович. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : навчально-практичний посібник / Олександр Малишкін ; Міжгалузева акад. упр. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 375 с. : портр., табл., іл. - Бібліогр. с. 309-320.


Облік і аудит: вступ до фаху : навчальний посібник / Анатолій Загородній [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 269,[3] с. : схеми, табл. - Бібліогр. в кінці розд. -


Остап’юк, Мирослав Ярославович. Історія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник / Мирослав Остап’юк, Михайло Лучко, Йосип Даньків. - К. : Знання , 2005. - 276 с. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.


Практикум з бухгалтерського обліку С: навч.-практ. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Шило [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., випр. та допов. - К. : Професіонал, 2009. - 389 с. : табл.


Садовська, Ірина Борисівна. Інформаційні системи і технології в обліку : навчальний посібник для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 3.050901 - "Облік і аудит" / Валентин Сусіденко ; Київський нац. торгов.-екон. ун-т, Ужгородський торг.-екон. ін-т, Кафедра бух. обліку. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 223,[1] с. : схеми, табл., мал. - Бібліогр. с. 218-219.


Сараєва, Ганна. 1С: Бухгалтерія 8: доступно для бухгалтера / Ганна Сараєва, Лариса Власенко. - Х. : Фактор, 2009. - 527 с. : табл. -


Сусіденко, Валентин Трохимович. Анализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости продукции : Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец.: "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Э.Крылов, В.Власова, И. Журавкова,. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 715,[2] с. : табл. - Библиогр.: с. 709-713.


34 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності . - К. : КНТ, 2010. - 317 с. : табл. -


Шквір, Володимир Дмитрович. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : Практикум / Володимир Шквір, Анатолій Загородній, Олег Височан ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 2-е вид., перероб. і доп. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 439,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 418-420 .


Шквір, Володимир Дмитрович. Управління поточними витратами торговельного підприємства : Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. економічн. наук: Спец. 08.07.05 - Економіка торгівлі та послуг / В.Лисенко ; Київ. держ. торговельно-економічний ун-т. - К., 2000. - 21 с. - Бібліогр.: с. 17-18


Облік в галузях економіки


Атамас, Петро Йосипович.
Бухгалтерський облік у галузях економіки : навчальний посібник / Петро Атамас. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 391 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав.

У навчальному посібнику розглядаються особливості бухгалтерського фінансового обліку в окремих галузях економіки: будівництві, сільському господарстві, автомобільному та залізничному транспорті, торгівлі та громадському харчуванні, житлово-комунальному господарстві та готельних закладах, страхових компаніях, гральних закладах, ломбардах та ін. У посібнику враховано галузеві особливості та останні зміни в нормативній базі фінансового обліку.Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: навчальний посібник / Анатолій Завгородній [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 215,[1] с. : зраз., схеми, табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Розкрито основи організації й методики бухгалтерського обліку підприємств різних видів економічної діяльності, зокрема підрядних будівельних організацій, сільськогосподарських підприємств, підприємств торгівлі та автотранспортних підприємств, відповідно до національних положень (стандартів) обліку та відомчих нормативних документів.Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві : навчальний посібник / Г. В. Блакита [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київський націонал. торговельно-економічний ун-т, Вінницький торговельно-економічний ін-т. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 286,[2] с. : табл. - Бібліогр. с. 243-250.

Видання надає змогу засвоїти основи з обліку господарських операцій на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, набути практичних навичок відображення в обліку товарних операцій та результатів діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства.Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах: підручник / Валерій Плаксієнко [та ін.] ; ред. В. Я. Плаксієнко ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 443,[5] с. : зраз., табл., фото. - Бібліогр. с. 382-383

У підручнику відображені загальні засади організації фінансового обліку та формування облікової політики сільськогосподарських кооперативів, викладено порядок обліку основного виробництва за різними схемами, детально розглянуто специфіку облікової роботи витрат і послуг сервісних кооперативів, висвітлено особливості обліку формування та використання їх власності, а також особливості обліку оподаткування та подання звітності.
Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. торг.-екон. ун-т ; Любов Нападовська [та ін.] ; за заг. ред. Л. В. Нападовської. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 394 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. -


Бухгалтерський облік у сільському господарстві в первинних документах і проводках / В. М. Гаврилюк [та ін.]; за ред. М. Ф. Огійчука та В. М. Пархоменка. - Харків : Фактор, 2008. - 458 с. : табл. - (Сер. "Біологічні активи").


Гура, Надія Олександрівна. Облік видів економічної діяльності : підручник / Надія Гура ; М-во освіти і науки України, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 390 с. : табл. - Бібліогр.: с. 386-390.


Куцик, Петро Олексійович. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві : навч. посіб. / Петро Куцик, Лариса Коваль, Федір Макарук ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 503 с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр. в кінці тем; Бібліогр.: с. 344-352.


Облік у галузях економіки : навч. посіб. / Валентина Максімова [та ін.] ; ред. В. Максімова. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 495,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 441-456.


Організація обліку у підприємствах сільськогосподарської галузі [Текст] : навч. посібник / В. П. Шило [та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 265,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 172-173. -


Облік у банках


Медвідь, Любов Гнатівна.
Облік у банках : навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / Любов Медвідь, Ігор Фостяк ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 355 с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 353-355. -


У навчальному посібнику досліджено теоретичні і практичні засади побудови бухгалтерського обліку в банках України. Матеріал подано з урахуванням норм чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Теоретичні положення проілюстровано практичними прикладами, що сприяє більш поглибленому засвоєнню матеріалу. Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Облік у банках». Посібник також адресовано широкому колу читачів, котрих цікавлять проблеми побудови бухгалтерського обліку у банках УкраїниВалютні операції. Порядок здійснення та обліку: практичний посібник / укл. Давид Лівшиц. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 341 с. : табл.

Довідкове видання висвітлює основні практичні питання порядку здійснення та обліку валютних операцій в сучасних умовах відповідно до діючої законодавчо-нормативної бази, зокрема відкриття та функціонування кореспондентських рахунків в іноземній валюті та у гривнях, правила оподаткування та облік експортно-імпортних операцій, порядок ліцензування валютних операцій, порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями та ін. .
Волкова, І. А.Бухгалтерський облік у банках : навчальний посібник для студентів вузів / І. А. Волкова, О. Ю. Ккалініна ; М-во освіти і науки України, Волинський ін-т економіики та менеджменту. - К. : Центр учбової літератури, 2009, 2011. - 519,[1] с. -

Стасишен, Микола Савович.Облік у банках : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання / Микола Стасишен, Валерій Жила. - К. : Каравела, 2009. - 227 с. : табл. - (Сер. "Українська книга"). - Бібліогр. в кінці тем; Бібліогр.: с. 146-148.


Облік у бюджетних установах


Шара, Є. Ю.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях [] : навч. посібник / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 438 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 431-437.


Навчальний посібник написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни „Облік у бюджетних установах і організаціях”, затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів. Посібник призначений для самостійної підготовки до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін спеціальності „Облік і аудит”. Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю „Облік і аудит”.Шара, Є. Ю.
Звітність бюджетних установ : навчальний посібник / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва ; Держ. податкова служба України, Націонал. ун-т держ. податкової служби України. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 358,[2] с. : табл. - Бібліогр. с. 298-304


У навчальному посібнику, підготовленому на основі чинних законодавчих актів і нормативних документів, висвітлюються питання методики й техніки складання звітності бюджетними установами, що подаються як вищим органам, так і органам статистичної служби, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, органам доходів і зборів України та ін. Усі форми звітності дані станом на 01.09.13 р. з детальним описом принципів їх заповнення та правилами обчислення показників, що входять до них.
Атамас, Петро Йосипович. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Петро Атамас ; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський ун-т економіки і права. - Вид. 3-тє, перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 283,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 263-265.


Інвентаризація : практичний посібник / укл. Давид Лівшиц. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 138 с. : табл.


Облік у бюджетних установах: навчальний посібник для студентів вузів / Іван Ватуля, Марія Ватуля, Зоя Левченко, Юлія Романченко ; М-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна акад. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 367,[1] с. - Бібліогр. : с. 257-258.


Облік на підприємствах


Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств
(МСФЗ для МСП) : практичний посібник / упоряд. К. В. Безверхий. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 225,[1] с.


У практичному посібнику висвітлено склад, вимоги і принципи складання фінансової звітності малого підприємства, детально розглянуто взаємозв’язок звітності із планом рахунків, представлено методику заповнення фінансової звітності.Облікова політика підприємства: навчальний посібник / Юстина Верига [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Полтавський ун-т економіки і торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 309,[3] с. : табл. - Бібліогр. с. 271-275.

У навчальному посібнику розкрито комплекс теоретичних, організаційних та методичних аспектів формування облікової політики підприємства, висвітлено зміст, структуру і порядок складання розпорядчого документу про облікову політику. Особливу увагу приділено впливу облікової політики на показники фінансової звітності та оцінку фінансового стану підприємства. Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів та широке коло фахівців.Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: навчальний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит" / Юстина Верига [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Полтавський ун-т економіки і торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 270,[2] с. : табл., схеми, фото.кол. - Бібліогр. с. 218-220.

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання обліку суб'єктів малого бізнесу. Наведено загальну нормативно-організаційну характеристику суб'єктів малого бізнесу. Докладно розкрито методику бухгалтерського обліку господарських операцій та складання фінансової звітності малих підприємств у відповідності з Національними стандартами бухгалтерського обліку. Розкрито особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва згідно діючого законодавства України .Оксанич, О. Е.
Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг [] : навч. посіб. / О. Е. Оксанич, І. А. Волкова, О. О. Миронова. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 324 с. : табл. - Бібліогр. с. 148-149. -


У посібнику викладено базові знання щодо процесу формування калькуляції собівартості продукції та встановлення цін, вивчення методів розрахунку цін та існуючих принципів їх регулювання Автори розглядають тенденції та закономірності, пов’язані з калькулюванням собівартості продукції, робіт та послуг, котрі потребують поглиблення та доповнення.Основні засоби: від теорії до практики : практичний посібник / Василь Вальківський [та ін.] ; пер. з рос.: Л. Г. Гені, Н. П. Савицької, І. В. Рутковської. - К. : ТОВ "Все про бухгалтерський облік", 2015. - 286,[2] с. : форми, табл. - Бібліогр. с. 276-280.

Книга - докладний практичний посібник з обліку основних засобів та фінзвітності відповідно до вимог П(С)БО та МСФЗ, який підготовлено провідними спеціалістами України у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування. У ньому через призму бухобліку подано життєвий шлях об`єктів основних засобів на будь-якому підприємстві та в бюджетній установі. У посібнику використано фрагменти первинних документів, а всі господарські операції розглянуто на умовно-числових прикладах.
Бухгалтер на підприємстві: бухгалтерський практикум / Ігор Бєлов [та ін.]. - К. : Вісник Міністерства доходів і зборів України, 2014. - 66 с. - (Сер. "Професійна бібліотека бухгалтера та підприємця"). - Щомісячний додаток до журналу "Вісник Міністерства доходів і зборів України"


Касові операції : бухгалтерський практикум / Ігор Бєлов [та ін.] ; ред. Петро Кричун. - К. : Вісник Міністерства доходів і зборів України : ТАКС КОНЕКШИНС ГРУП, 2014. - 66 с. - (Сер. "Професійна бібліотека бухгалтера та підприємця"). - Бібліогр. с. 6 .


Козіцька, Наталя Олександрівна.Облік і контроль операцій з давальницькою сировиною (на прикладі олійно-жирових підприємств) : монографія / Наталя Козіцька ; М-во освіти і науки України, Первомайський політехнічний інститут Національного ун-ту кораблебудування імені адмірала Макарова. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 207,[1] с. : схеми, табл., фото.кол. - Бібліогр. с. 191-207. -


Крупельницька, Ірина Генадіївна. Звітність підприємств : навчальний посібник / Ірина Крупельницька. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 231 с. : табл. - Бібліогр.: с. 168-169.


Облік безнадійної дебіторської заборгованості: бухгалтерський практикум / Олександр Золотухін [та ін.] ; ред. Петро Кричун. - К. : Вісник Міністерства доходів і зборів України : ТАКС КОНЕКШИНС ГРУП, 2014. - 66 с. : зраз. - (Сер. "Професійна бібліотека бухгалтера та підприємця").


Облік курсових різниць: бухгалтерський практикум / Олександр Золотухін [та ін.] ; ред. Петро Кричун. - К. : Вісник Міністерства доходів і зборів України : ТАКС КОНЕКШИНС ГРУП, 2014. - 65 с. : табл. - (Професійна бібліотека бухгалтера та підприємця). Щомісячний додаток до журналу "Вісник Міністерства доходів і зборів України", травень - 2014


Пально-мастильні матеріали: бухгалтерський практикум / авт. кол.: Олександр Золотухін [та ін.] ; під заг. ред. Петра Кричуна. - К. : Вісник Міністерства доходів і зборів України : ТАКС КОНЕКШИНС ГРУП, 2014. - 66 с. : табл. - (Професійна бібліотека бухгалтера та підприємця).


Первинні документи: бухгалтерський практикум/ Влада Іванова [та ін.]. - К. : ТАКС КОНЕКШИНС ГРУП, 2015. - 66 с. : схеми, табл. - (Сер. "Професійна бібліотека бухгалтера та підприємця"). Додаток до журналу "Вісник. Право знати все про податки і збори", травень 2015


Сук, Леонід Кіндратович.Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / Леонід Сук, Петро Сук, Оксана Данілочкіна ; за ред. П. Л. Сука ; Кабінет Міністрів України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Каравела, 2012. - 351 с. : табл. - Бібліогр. с. 350-351


Товарно-транспортна накладна: бухгалтерський практикум / Ірина Літвінчук, Анастасія Мамикіна, Інна Москалик ; ред. Петро Кричун. - К. : Вісник Міністерства доходів і зборів України : ТАКС КОНЕКШИНС ГРУП, 2014. - 65,[1] с. : зраз. - (Сер. "Професійна бібліотека бухгалтера та підприємця"). -


Форма № 1ДФ : бухгалтерський практикум / Світлана Лістрова, Ірина Літвінчук, Євген Панчишин ; ред. Петро Кричун. - К. : ТАКС КОНЕКШИНС ГРУП, 2015. - 66 с. : табл. - (Сер. "Професійна бібліотека бухгалтера та підприємця" ; червень 2015). -
Додаток до журналу "Вісник. Право знати все про податки і збори"Фон


Фон

[ HOME ]

Професія бухгалтер: реалії та перспективи
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua