[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон

Бюджетно-податковий сектор – стратегічні пріоритети розвитку
Бюджет відіграє важливу роль в житті кожної держави. Він є статтею доходів та витрат держави, в більшій чи меншій мірі стосується кожного громадянина та впливає на його добробут. З давніх часів бюджет хвилює і збуджує уми професійних політиків, економістів та багатьох інших «великих» світу цього. Протягом століть його формування і розподіл викликає запеклі суперечки і постійні дискусії. Бюджетно-податкова політика має великий вплив на короткострокову динаміку випуску, зайнятості і цін. Фінансову політику держави іноді називають бюджетно-податковою. Податки і державні видатки є основними інструментами бюджетно-податкової політики держави. Нині економісти найрізноманітніших шкіл беззастережно визнають, що бюджетно-податкова політика справляє надзвичайно сильний вплив на будь-яку економічну систему. Бюджетна система, податкова сфера України знаходяться ще в нестійкій стадії формування, тому література представлена на виставці є досить актуальною та корисною для економістів, викладачів і студентів.

 


1.Бюджетний устрій в Україні


Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки : монографія / С. А. Кузнецова [та ін.] ; ред. С. А. Кузнецова. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 199,[1] с. : схеми, табл.
В монографії обгрунтовано фундаментальні засади розвитку державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки : окреслено напрями розвитку нової теорії грошей та забезпечення якості державного моніторингу. Визначено особливості формування системи управління грошовими потоками в хаотично структурованій економіці, проведено кантент-аналіз сутності та типологізацію капіталізації банку. Запропоновано напрями вирішення проблеми детінізації у сфері оподаткування. Сформовано культурні механізми розвитку державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки .Забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової економіки : аналітична доповідь / Я. В. Белінська [та ін.]; за ред. Я. В. Белінської ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2011. - 86,[1] с. : іл.
Проаналізовано засади забезпечення фінансової стабільності, її основні загрози та ризики, оцінено ймовірність настання «другої хвилі» кризи та переходу до фази зростання економіки в Україні. На підгрунті виявлення вад і суперечностей сучасного економічного розвитку України запропоновано стратегічні пріоритети та першочергові кроки модернізації фінансової та економічної системи.


Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання : аналітична доповідь / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; авт.-укл.: Молдован, Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко; за ред. А. Я. Жаліла. - К. : НІСД, 2010. - 71 с. : табл., іл. - ISBN 978-966-554-111-0 кф
Проаналізовано ключові переваги та недоліки бюджетної реформи 2010 року. На підгрунті виявлення вад і суперечностей економічного розвитку України сформульовано основні завдання бюджетної політики у рамках нової архітектури бюджетної системи.


Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи : аналітична доповідь / О. О. Молдован, О. В. Шевченко, О. А. Єгорова ; ред. Я. А. Жаліло ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2011. - 86 с. : іл., табл. - Інтернет-джерела та бібліогр. в пiдрядк. прим. -
Проаналізовано стан та ефективність виконання реформ системи державних фінансів, що відбувалися в Україні у 2010-2011 роках. Викладено оцінки якості практичного впровадження новацій та ідентифіковано проблеми і недоліки, що актуалізувалися в процесі реформ. Запропоновано стратегічні орієнтири наступного етапу реформ системи державних фінансів.


Усков, И. В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине : монография / И. В. Усков. - Симферополь : Ариал, 2012. - 450 с. : табл. - Библиогр.: с. 418-443.
Монография посвящена исследованию проблем развития бюджетной политики на местном уровне. В работе определены теоретические основы сущности бюджетной политики в условиях трансформации системы местных финансов, определены функции, принципы, цели и задачи эффективной организации механизма бюджетной политики. Особое место в монографии уделено разработке эффективной концепции реализации бюджетной политики на местном уровне, предложены новые научные подходы по развититю программно-целевого метода планирования, создания эффективной системы оценки формирования и исполнения бюджетных программ на уровне территориальных образований.


Волохова, Ірина Семенівна. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / Ірина Волохова ; Одеський держ. екон. ун-т. - Одеса : Атлант, 2010. - 234 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 217-234.
Ця монографія – перше комплексне дослідження міжбюджетних відносин на сучасному етапі розвитку України. Автором проведено узагальнення теоретичних засад розвитку міжбюджетних відносин та упорядкування методів та інструментів їхньої організації, аналіз діючого розподілу повноважень між рівнями влади, сучасного стану фінансового забезпечення доходних частин ієрархії ланок бюджетної системи та методу міжбюджетних трансфертів.


Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / І. О. Луніна [та ін.]. ; ред. І. О. Луніна ; НАНУ, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б. в.], 2010. - 319 с. : табл. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
В монграфії досліджуються теоретичні основи забезпечення ефективного фінансування місцевих суспільних благ (послуг) і формування доходів місцевих бюджетів ;узагальнюються переваги та недоліки різноманітних податків як можливих джерел доходів місцевих бюджетів . Аналізується роль податків, неподаткових джерел наповнення бюджетів та трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів України; розкриваються особливості податкової автономії місцевих органів влади України та унітарних держав Європи.


Волохова, Ірина Семенівна. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні : монографія / Ірина Волохова ; Одеський нац. екон. ун-т. - Одеса : Атлант, 2014. - 461 с. : табл., іл., фото. Кол.
У монографии узагальнено теоретичні засади функціонування місцевих фінансів та фінансової децентралізації. Розглянута проблематика фінансової діяльності органів самоорганізації населення та комунальних підприємств. Запропоновано низку концепцій, націлених на розвиток місцевих фінансів та поглиблення фінансової децентралізації в Україні.Басанцов, Ігор Володимирович. Державний фінансовий контроль: регіональні аспекти : монографія / Ігор Басанцов ; ред. : Т. М. Хвостенко. - К. : Видавничий дім "Корпорація" : Видавництво "Козацький вал", 2006. - 234,[1] с. : граф., табл. -

Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки : аналітична доповідь / О. О. Молдован [та ін.] ; ред. Я. А. Жаліло ; Національний інститут стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2012. - 75 с. : граф., табл. -

Галушка, Євген Омелянович. Казначейська справа : підручник / Євген Галушка, Олександр Охрімовський, Яна Гончарук. - 2-е вид.: доп. та перероб. - Львів : Магнолія 2006, 2012. - 580 с. : табл., іл. - (Сер. "Вища освіта в Україні").

Галушка, Є. О. Бюджетний менеджмент : навчально-методичний посібник / Є. О. Галушка. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. - 279 с. - Бібліогр.: с. 276-279.

Гуцаленко, Любов Василівна.Державний фінансовий контроль : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Любов Гуцаленко, Василь Дерій, Михайло Коцупатрий. - К. : Центр учбової літератури, 2009, 2011. - 423 с. : іл., табл. -

Державні фінанси в транзитивній економіці : Навч. посібник / М.І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. Я. Новосад. - К. : Кондор, 2003, 2007. - 221,[1] с. - Бібліогр. в кінці розд. -

Загорський, Володимир Степанович. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку : монографія / Володимир Загорський ; Нац. академія держ. управління при Президентові України, Львівський регіональний ін-т держ. управління. - Харків : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 285,[2] с. : табл. - Бібліогр. с. 272-285.

Засади формування бюджетної політики держави : Наукова монографія / Микола Єрмошенко, Сергій Єрохін, Ігор Плужников та ін. ; Нац. академія управління. - К. : [б. и.], 2003. - 283 с.

Лютий, Ігор Олексійович. Державний кредит та боргова політика України : монографія / Ігор Лютий, Наталія Зражевська, Олександр Рожко ; Київський національний ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 351,[1] с.

Путівник по державних фінансах для практичного використання : Бюджетний гід України / Л. Л. Апасова ; Міжнародний комітет по захисту прав платників податків в країнах Центральної та Східної Європи та Центральної Азії. - [Б. м. : б. в.], 2006. - 124 с. : граф., іl. - Бібліогр.: с. 124.

Сафронова, Людмила Дмитрівна Бюджетний менеджмент : Навчально-методичн. посібник для самост. вивчення дисципліни / Людмила Сафронова, ; М-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : [б. и.], 2001. - 186 с. - Бібліогр.: с. 182-185.

Стоян, Віра Іванівна. Казначейська система : підручник / Віра Стоян, Олександр Даневич, Михайло Мац ; М-во освіти і науки України, Тернопільський націонал. економ. ун-т. - 3-є вид. змін. й доп. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 867,[1] с. : схеми, табл., граф., мал. -

Управління державним боргом : навчальний посібник / Олена Прутська, Олександр Сьомченков, Жанна Гарбар [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т, Вінницький торговельно-економічний ін-т. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 215,[1] с.

Фещенко, Лариса Віталіївна. Бюджетна система України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Лариса Фещенко, Павло Проноза, Наталія Кузьминчук ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2008. - 438,[2] с. : табл. - Предм. покажч.: с. 350-351


2.Податкова політика України


Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? [Текст] : аналітична доповідь / О. О. Молдован, О. В. Шевченко, О. О. Єгорова ; Національний інститут стратегічних досліджень. - К. : [б. и.], 2010. - 79,[1] с.
Проаналізовано вплив фіскальних заходів на охолодження ділової активності в Україні в умовах післякризового відновлення економіки. Розглянуто перспективи забезпечення реалізації стимулюючого потенціалу податкової політики з одночасним збереженням чи навіть посиленням її фіскальної ефективності. На підгрунті виявлення вад і суперечностей економічного розвитку України сформульовано основні завдання розбудови прогнозованої, ефективної та дієвої податкової системи.


Крисоватий, А. І. Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформації : монографія / А. І. Крисоватий, Т. Л. Томнюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 211 с. : табл., іл
У монографії досліджено теоретико-методологічні та організаційні засади адміністрування податків. Подано наукове бачення різними економічними школами функцій держави в регулюванні економіки через управління оподаткування; здійснено оцінку адміністрування основних податків, проаналізовано стан мобілізації обов'язкових платежів органами державної податкової служби України, вивчено реалії контрольно-перевірочної роботи за повнотою і своєчасністю оплати податків і зборів, охарактеризовано фактори впливу на виконання податкових правопорушень у процесі адміністрування податків.


Тарангул, Людмила Леонідівна Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) ] / Л.Тарангул ; Держ. податкова адміністрація України, Академія ДПС України. - К. : Ірпінь, 2003. - 285 с. : табл. - Библиогр.: с.246-258
У монографії основна увага приділяється дослдженню взаємозв'язку між оподаткуванням та соціально-економічним розвитком регіонів, визначається сутність податкової політики, її цілі, завдання, принципи. Запропонована методика визначення податкоспроможності регіону на основі оцінки його податкового потенціалу. Здійснена типізація регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку в контексті їх податкоспроможності. Обгрунтовані основні напрями вдосконалення регіональної податкової політики з метою забезпечення регіонального розвитку.


Бодюк, Адам Васильович. Аналіз і прогнозування фіскальних платежів / Адам Бодюк. - К. : Кондор, 2007. - 257,[1] с. - Бібліогр. : с. 250-255.
Розкривається широке коло питань з мобілізації платежів до бюджету за рахунок використання надропаливних ресурсів в умовах перехідної економіки країни. Визначаються сутність, види надропаливних ресурсів, аналізуються показники забезпеченості ними країни, виробництва паливних енергетичних ресурсів та фактори їх зростання. Розробляється економічний механізм сплати фіскальних платежів за використання надр для видобутку паливних ресурсів та аналіз надходження їх до бюджету. Висвітлюються методологічні аспекти прогнозування, обчислення сум і порядок складання розрахунків внесення фіскальних платежів до бюджетів. Розкривається методика аналізу надходження платежів від платників нафтогазових галузей.Бечко, Петро Кузьмович.Податковий менеджмент : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Петро Бечко, Наталія Лиса ; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики України, Уманський держ. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 287 с. : табл., іл. - Глосарій: с. 275-282; Бібліогр. с. 283-287. -

Вінніков, Олександр Юрійович. Реформа оподаткування благодійної діяльності в Україні / Олександр Вінніков, Максим Лациба ; Український незалежний центр політичних досліджень. - К. : Агентство "Україна", 2010. - 111 с. : табл.

Державні фінанси в розвиткових та перехідних країнах : Збірка есеїв на честь Ричарда Берда / Пер. Руслан Ткачук,. - К. : Вид-во "К.І.С.",2006.-397,[2] с.

Калінеску, Тетяна Василівна. Адміністрування податків [] : навч. посібник / Тетяна Калінеску, Вікторія Корецька-Гармаш, Віктор Демидович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 288 с. : табл.

Литвиненко, Ярослав Васильович Податкова політика : Навчальний посібник / Ярослав Литвиненко, ; МАУП. - К. : МАУП, 2003. - 222,[1] с. : іл. - Бібліогр. с. 219-221

Маглаперідзе, Алла Сергіївна. Податковий менеджмент : навч. посіб. / Алла Маглаперідзе, Валентина Храпкіна ; М-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 327,[1] с. : табл. -

Онищенко, В. Податковий контроль (основи организації) : навчальний посібник / В. Онищенко ; М-во освіти і науки України. - К. : Ред. журн. "Вісник податкової служби", 2002. - 432 с.

Основи фінансового моніторингу фінансових послуг : навчальний посібник / Н. М. Внукова [та ін.]; ред. Наталія Внукова ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2009. - 135 с. : табл., іл., схеми. - Бібліогр.: с. 124-129;

Педь, Ірина Валеріївна.Податкова система: економіко-правова характеристика податків : навчальний посібник / Ірина Педь ; ред. Ю. М. Лисенков. - К. : Знання, 2007. - 191 с. : портр., іл. - Бібліогр. с. 190-191.

Планування та адміністрування податкових надходжень як складова соціально-економічного розвитку регіону : монографія / М-во освіти і науки України, Кіровоградський нац. техн. ун-т ; ред. : Г. М. Давидов, О. М. Любченко, А. Д. Ревенко та ін. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2007. - 373,[1] с. :

Податок на додану вартість та прогнозування його надходжень до бюджету : монографія / Наук.-дослід. фінансовий ін-т, М-во фінансів України ; редкол.: М. Я. Азаров (голова), Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко [та ін.]. - К. : НДФІ, 2004. - 341 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Регіональна політика України: формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку / О. М. Вітер, М. Б. Дацишин, А. В. Дуда [а ін.] ; Укр. незалежний центр політ. досліджень. - К. : [б. в.], 2006. - 328 с.

Система оподаткування та податкова політика : Навчальний посібник / В. Б. Захожий, Я. В. Литвиненко, К. В. Захожай та ін.; Під керівн. та наук. ред. В. Б. Захожая, Я. В. Литвиненка ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 465 с. - Бібліогр. с. 376-381

Соколовська, Алла Михайлівна Податкова система держави : Теорія і практика становлення: Монографія / Алла Соколовська,. - К. : Знання-Прес, 2004. - 454 с. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр.: с. 404-420. -

Ярема, Богдана Павлівна Податковий менеджмент ] : Навчальний посібник / Богдана Ярема, Віктор Маринець,. - Львів : Магнолія плюс, 2006, 2009. - 222 с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 218-221.ФонФон

[ HOME ]

Бюджетно-податковий сектор – стратегічні пріоритети розвитку
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2015 Webmaster: webmaster@library.kr.ua