[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Екологічна безпека продуктів харчування

Фон


Екологічна безпека продуктів харчування


Екологічна безпека продуктів харчування - глобальна проблема, оскільки зачіпає не лише здоров'я людини, але й впливає на всю економіку країни. Якість продуктів харчування впливає на рівень життя, соціальну активність людини, впливає і на демографічний аспект його існування. Тому, щоб забезпечити високий рівень життя людини в державі, розвиток економіки, необхідно приділяти екологічній безпеці продуктів харчування підвищену увагу.

У сучасних умовах людина все менше довіряє якості вироблених продуктів. Це пов'язано як з погіршенням умов навколишнього середовища (підвищена хімізація і індустріалізація виробництва), так і з генною модифікацією продуктів харчування і низьким контролем якості в процесі виробництва продуктів харчування.

Про сучасний стан харчової промисловості України, про екологічні вимоги до виробництва харчових продуктів, про харчові та біологічно активні добавки, про проблеми якісного та здорового харчування можна ознайомитись, переглянувши книжкову виставку.

Якість та безпека харчової продукції

Перший розділ виставки ознайомить із шляхами забруднення продуктів харчування шкідливими речовинами в процесі технології виготовлення (нітратами, радіонуклідами, пестицидами та ін.), їх вплив на здоров’я людей, а також заходи щодо зменшення вмісту цих речовин у продовольчій сировині і продуктах харчування. Також у цьому розділі ви знайдете літературу, в якій мова йде про сутність і види фальсифікації продовольчих товарів, розглянуті її наслідки, запропоновані заходи попередження фальсифікації товарів та запобігання обману покупців при продажу товарів.


Запольський, Анатолій Кирилович
Екологізація харчових виробництв : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Анатолій Запольський, Анатолій Українець, . - К. : Вища школа, 2005. - 428,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 419; Предм. покажч.: с. 420-423.

Висвітлено актуальні питання екологізації харчових виробництв, охарактеризовано екологічну ситуацію в Україні. Наведено характеристику основних харчових продуктів та принципи раціонального харчування. Значну увагу приділено екологічній безпеці та якості харчових продуктів.Безпека харчування: сучасні проблеми : Посібник-довідник / Укл. А. В. Бабюк, О. В. Макарова, М. С. Рогозинський, Л. В. Романів, О. Є. Федорова. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 454,[1] с.

У посібнику-довіднику викладено широке коло питань, які висвітлюють різні аспекти безпеки харчування: раціонального, збалансованого харчування для різних груп населення в залежності від віку, статі і характеру трудової діяльності, значення окремих поживних речовин і загальні правила харчування. Окремий розділ присвячений харчовим отруєнням і захворюванням, пов’язаним з вживанням недоброякісної їжі, наведені заходо щодо їх запобігання. Зібраний цікавий матеріал по органолептичному визначенню якості продуктів харчування. Книга знайомить із розмаїтими способами обману споживачів виробниками, посередниками і продавцями продуктів харчування, дає цінні підказки щодо розпізнавання фальсифікатів і протидії спробам ошукування при покупці на ринку.Вплив харчування на здоров’я людини : Підручник / В. П. Пішак, М. М. Радько, А. В. Бабюк та ін.; Ред. М. М. Радько. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. - 499, [1] с. - Бібліогр.: с. 408-409.

В підручнику розкриваються питання раціонального харчування та його впливу на стан здоров’я. Розглянуті питання, пов'язані із забрудненням продуктів харчування, харчових отруєнь та їхньої профілактики, а також деякі методи лабораторних досліджень харчових продуктів.Павлоцька, Лариса Федорівна. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів :Навчальний посібник / Лариса Павлоцька, Ніна Дуденко, Любов Димитрієвич. - Суми : Університетська книга, 2007. - 440,[1] с.

В книзі наведені дані щодо білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, їх значення в харчуванні людини, рекомендовані середні норми в добових раціонах. Надається характеристика особливостей харчування різних верств населення (дітей та підлітків, людей похилого віку, студентів, різних професійних груп населення, людей, що контактують із шкідливими чинниками, та людей, що потребують дієтичного харчування).Товарознавчі аспекти підвищення безпеки харчових продуктів [] : Монографія / Антоніна Дубініна, Л. П. Малюк, Г. А. Селютіна; Ред. В. М. Петрук. - К. : ВД "Професіонал", 2005. - 173,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 169-173.

У монографії охарактеризовано джерела забруднення навколишнього середовища, харчових продуктів і продовольчої сировини нітратами, сполуками важких металів, радіонуклідами, пестицидами, а також компонентами упаковки. Висвітлено питання утворення і потрапляння цих токсинів до продуктів харчування, продовольчої сировини та в організм людини. Надано рекомендації щодо зниження забруднення сировини, харчових продуктів при виробництві, зберіганні, переробці, підготовці їх до споживання. Розглянуто пріоритетні напрями забезпечення безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини.Методи визначення фальсифікації товарів : підручник / А. А. Дубініна [та ін.]. - К. : Професіонал : Центр учбової літератури, 2010. - 270 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 257-270.

Підручник охоплює широке коло питань, які пов’язані з визначенням фальсифікації харчових продуктів, контролем якості та захистом споживчого ринку від фальсифікованих товарів.Титаренко, Людмила Дмитрівна

Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів : Навчальний посібник / Людмила Титаренко, Валентина Павлова, Валентина Малигіна, ; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський ун-т економіки і права . - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 189 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 186-187.
В книзі висвітлено питання ідентифікації та фальсифікації продовольчих товарів; наводяться детальні характеристики способів та методів їх проведення. Особливу увагу приділено засобам і методам виявлення фальсифікації зерноборошняних, кондитерських, смакових товарів, плодів і овочів, харчових жирів, молока та молочних продуктів, м’яса та м’ясних товарів, риби та рибопродуктів.Основи експертизи продовольчих товарів: навчальний посібник для студентів вузів / Валентина Малигіна [та ін.]. - К. : Кондор, 2009. - 295,[1] с. - Бібліогр. : с.293-295.

В підручнику розкриваються питання класифікації споживчих товарів, технології штрихового кодування, ідентифікації та оцінки відповідності товарів, засобів і методів виявлення фальсифікації продовольчих товарів, експертизи товарів.Зубар, Надія Миколаївна.
Основи фізіології та гігієни харчування : підручник / Надія Зубар. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 330,[1]

У підручнику розкрито фізіолого-гігієнічний вплив їжі та її компонентів на функціонування основних фізіологічних систем організму, що дозволяє критично підійти до вибору харчових продуктів, технологічного процесу виробництва кулінарної продукції та складання раціонів харчування.


Гончаренко, М. С. Основы валеологического питания: Учебное пособие / М. С. Гончаренко ; М-во образования и науки Украины, Харьковский нац. ун-т им. В. Н. Каразина . - Харьков : ООО "Издательство Бурун Книга", 2006. - 367 с.


Методи визначення фальсифікації товарів. Лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Дубініна [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2009. - 335 с. : табл. - Бібліогр.: с. 310-311.

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів: навч. посіб. / Олександр Черевко [та ін.]; за заг. ред. Л. М. Крайнюк. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми : Університетська книга, 2009. - 299 с. : табл. - Бібліогр.: с. 297-299

Мікробіологія та фізіологія харчування: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти І-IV рівнів акредитації /
Валентина Малигіна, Олена Ракша-Слюсарева, Валентина Ракова та ін. - К. : Кондор, 2009. - 241,[1] с.

Посудін, Юрій Іванович
Методи неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських і харчових продуктів : Навчальний посібник / Юрій Посудін ; Кабінет Міністрів України, Нац. аграрний ун-т. - К. : Арістей, 2005. - 407 с. : іл. - Бібліогр.: с. 378-396; Предм. покажч.: с. 397-407.

Смоляр, Володимир Іванович
Фізіологія та гігієна харчування : Для студ. технологічних спец. з напряму "Харчова технологія та інженерія" / Володимир Смоляр,. - К. : Здоров'я, 2000. - 334,[1] с. - Бібліогр.: с. 332-333.

Шкарупа, Варвара Федорівна
Основи екології та безпеки товарів народного споживання : Підручник / В.Ф. Шкарупа, ; М-во освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет . - К. : [б. и.], 2002. - 314 с.

Архіпова, Г. І.
Особливості екологічних вимог до сировини для продуктів дитячого харчування / Г. І. Архіпова // Екологічний вісник. - 2010. - № 6. - С. 29-30. - Бібліогр. в кінці ст.

Березін, О. В.
Взаємозв'язок соціально-економічної та продовольчої безпеки у формуванні відносин підприємств АПК / О. В. Березін, Л. М. Березіна // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 104-109. - Бібліогр. в прим.

Берзіна, С. В.
Екологічні аспекти виробництва та екологічна сертифікація продуктів харчування / С. В. Берзіна // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. - 2011. - № 9: Серія "Стан навколишнього середовища". - С. 6-10

Бредікін, Л.
Чому українську продукцію в ЄС не вважають безпечною / Л. Бредікін, М. Самаріна // Пропозиція. - 2011. - № 7. - С. 126-127 br>
Вдовенко, Н.
Перспективи виробництва екологічно чистої продукції на Україні: погляд на проблему // Культура безпеки, екології та здоров'я. - 2011. - № 10. - С. 30-33.

Власов, В.
Синопсис сільськогосподарських проблем у світі і складники продовольчої безпеки / В. Власов, М. Лисак // Вісник Національної академії наук України. - 2011. - № 2. - С. 37-48. - Бібліогр. в кінці ст.

Гончаров, С.
Реформа системи безпеки продуктів харчування чи випорожнення наших гаманців? / С. Гончаров // Пропозиція. - 2011. - № 6. - С. 62-64

Гребенюк, М.
Правове регулювання фізіологічних норм харчування як основи забезпечення продовольчої безпеки / М. Гребенюк // Право України. - 2010. - № 6. - С. 154-160. - Библиогр.: с. 160 (15 назв)

Дещо про нітрати й не тільки : Наскільки безпечі овочі, які ми їмо ? //
Сільські вісті. - 2010. - 9 липня. - С. 6

Калетнік, Г. М.
Соціально-економічне становище населення та його вплив на формування продовольчої безпеки / Г. М. Калетнік, Г. О. Пчелянська // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 36-41 : рис. - Бібліогр. в прим.

Клоны на тарелке: есть или не есть? //
Тваринництво України. - 2010. - № 4. - С. 16-19

Купинец, Лариса.
Продовольствие и здоровье нации: риск-анализ, экономическая оценка, управленческие решения / Л. Купинец, С. Харичков // Економіст. - 2011. - № 6. - С. 31-37. - Бібліогр. в кінці ст.

Миколаїв, Юрій.
Якби ми знали, що їмо... / Юрій Миколаїв // Віче. - 2010. - № 15. - С. 58-61 : табл.

Національна доктрина продовольчої безпеки України (Проект) П. Т. Саблук [та ін.] //
Економіка АПК. - 2011. - № 8. - С. 3-11

Продовольча безпека як складова економічної безпеки держави /
О. В. Пабат // Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 86-90. - Бібліогр. в підрядк. Прим.

Попель, Світлана, Пабат, О. В.
Про безпеку українських продуктів / Світлана Попель // Коментарі. - 2011. - 21 січня. - С. 14

Поташній, Юрій.
CUSM! Інакше - масло без молока, а ковбаса без м’яса / Юрій Поташній // Віче. - 2011. - № 9. - С. 54-56 : табл.

Сопронюк, Марія.
Нітрати наступають / Марія Сопронюк // Надзвичайна ситуація. - 2010. - № 3. - С. 56-57

Третякова, Л. М.
"Смаку - на гривню, користі - на копійку" / Л. М. Третякова, А. В. Сергієнко // Економіка в школах України. - 2010. - № 6. - С. 44-46

Усатенко, Н.
Система простежуваності як запорука безпечності харчових продуктів / Н. Усатенко, Ю. Охрименко, Т. Свириденко, С. Соколова // Харчова і переробна промисловість. - 2010. - № 2. - С. 4-6. - Бібліогр. в кінці ст.

Черкасова, Лариса.
Сучасні і традиційні системи харчування. Основи безпеки харчування / Лариса Черкасова // Здоров'я та фізична культура. - 2010. - № 2. - С. 17-18

Худавердієва, В. А.
Проблеми продовольчої безпеки в Україні / В. А. Худавердієва // Економіка АПК. - 2011. - № 3. - С. 23-27 : табл. - Бібліогр. в прим.

Шпонтак, Інна.
Не зваблюйтесь ранніми овочами / Інна Шпонтак // Надзвичайна ситуація. - 2011. - № 4. - С. 62-63


Харчові добавки: за та проти

Розділ містить інформацію про класифікацію харчових добавок, про біологічно активні добавки (БАДи), про технологію продукції громадського харчування з використанням біологічно активних добавок.


Загальні технології харчових виробництв: підручник /
Анатолій Українець [та ін.] ; наук. ред.: Марія Калакура, Лариса Романенко ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2010. - 813 с. : табл., схем. - Бібліогр.: с. 810-813.

У підручнику висвітлені теоретичні основи технлогії харчових продуктів, їх фізичні, хімічні, біохімічні та технологічні закономірності.Подано характеристику сировини, асортименту харчових продуктів і технологічних процесів їх виготовлення. Особливу увагу приділено класифікації харчовим та біологічно активним добавкам до харчових продуктів.Сирохман, Іван Васильович
Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення : Навч. посіб. / Іван Сирохман, Валентина Завгородня ; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 543 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 528-539.

У навчальному посібнику розглянуті проблеми функцій їжі, інгредієнтний склад функціональних продуктів, проблеми створення і виробництво цих продуктів, зв’язок між використаними харчовими і біологічно активними добавками, споживними властивостями продуктів. Посібник включає новітні досягнення науки і техніки щодо проектування продуктів функціонального призначення та їх використання.Плахотін, В. Я.
Теоретичні основи технологій харчових виробництв : Навчальний посібник / В. Я. Плахотін, І. С. Тюрікова, Г. П. Хомич ; М-во освіти і науки України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 633 с. - Бібліогр.: с. 623-626; Предм. Покажч.: 616-622.

В окремому розділі посібника “Безпека та якість харчових продуктів і продовольчої сировини” детально розглянуті загальні принципи безпеки харчових продуктів, основи харчового законодавства, найбільш важливі небезпечні чинники харчових виробництв. Значна увага приділена застосуванню харчових добавок, питанням забезпечення якості, стандартизації та сертифікації харчових продуктів і систем якості, розробки та впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР.Товарознавство. Продовольчі товари :
Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, ДНУ. - К. : Кондор, 2010. - 729,[1] с. - Бібліогр. с. 726-729.

Даний посібник складається з розділів по конкретних групах товарів рослинного та тваринного походження. Окремий розділ присвячений харчовим добавкам, їх класифікації та використанню.Пересічний, Михайло Іванович
Технологія продукції громадського харчування з використанням біологічно активних добавок: Монографія / Михайло Пересічний, Михайло Кравченко, Петро Карпенко, ; М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т . - К. : Київський націон. торгов.-економ. університет, 2003. - 321 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 315-320.

Обґрунтовано теоретичні та практичні аспекти використання харчових добавок, отриманих за новітніми технологіями, підвищеної біологічної цінності, які збагачують харчові продукти вітамінами, мінеральними речовинами, харчовими волокнами, сприяють підвищенню резистентності організму людини. Монографія містить новітні наукові дані щодо застосування окремих харчових продуктів і добавок підвищеної біологічної дії, особливості їхнього виробництва та технологічного використання у складі рецептур кулінарних страв і виробів. Описано розробки технології виробництва продукції громадського харчування з використанням досліджених добавок.
Пономарьов, Петро Хомич
Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини : Навчальний посібник / Петро Пономарьов, Іван Сирохман. - К. : Лібра, 1999. - 270 с. - Бібліогр.: с.268-270.

Сирохман, Іван Васильович
Товарознавство м’яса і м’ясних товарів: Підручник для студ. вузів / Іван Сирохман, Тетяна Раситюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 382,[1] с. : табл., фото, іл. - Библиогр.: с. 377-379.

Борисенко, Є.
Стабільні продукти / Є. Борисенко // Харчова і переробна промисловість. - 2010. - № 4. - С. 11

Борисова , Світлана.
Харчопрому заборонять хімічити / Світлана Борисова // Коментарі. - 2011. - 30 вересня. - С. 14

Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : Монографія
/ Я А. Жаліко, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень . - К. : Знання України, 2005. - 387,[2] с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Войцехівська, Л. І.
Вплив природних антиоксидантів на якість варених ковбас / Л. І. Войцехівська, О. А. Костюк // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 7. - С. 61-62. - Бібліогр. в кінці ст.

Голландс, Светлана.
Украину за БАДали?: Почему украинцы не защищены от сомнительных препаратов / Светлана Голландс //Аргументы и факты. - 2010. - № 12 (март). - С. 22

Косовская, Юлия.
Познавательная БАДология / Юлия Косовская // Женский журнал. - 2009. - № 5. - С. 136-139

Кролевец, А.
Пищевые добавки: за и против / А. Кролевец // Химия в школе. - 2011. - № 5. - С. 5-9

Кролевец, А. А.
Пищевые ароматизаторы / А. А. Кролевец // Химия в школе. - 2010. - № 10. - С. 11-16 : табл.

Ларина, С. В.
Вся правда о пищевых добавках.Ток-шоу / С. В. Ларина // Биология в школе. - 2009. - № 8. - С. 54-57

Пищевые добавки //
Экология плюс. - 2010. - № 6. - С. 25-27

Сирохман, І.
Споживчі властивості нового печива можна поліпшити, додаючи до їх рецептури нетрадиційну рослинну сировину / І. Сирохман, Т. Лозова, О. Давидович // Харчова і переробна промисловість. - 2010. - № 2. - С. 15-16

Стоянова, Л.
Актинідія, як природне джерело біологічно активних речовин для створення функціональних продуктів/ Л. Стоянова // Харчова і переробна промисловість. - 2010. - № 4. - С. 14-17. - Бібліогр. в кінці ст.

Третякова, Л. М.
"Смаку - на гривню, користі - на копійку"/ Л. М. Третякова, А. В. Сергієнко // Економіка в школах України. - 2010. - № 6. - С. 44-46

Харченко, О. В.
Споживачам про харчові добавки. Споживча культура молоді О. В. Харченко // Економіка в школах України. - 2010. - № 10. - С. 26-29

Шапаренко, Виктория.
С чем едят Е добавки / Виктория Шапаренко // Женский журнал "Здоровье". - 2009. - № 7. - С. 42-43

Шугай, О. О.
"Е" - ознака небезпеки / О. О. Шугай // Класному керівнику. Усе для роботи. - 2010. - № 11. - С. 35-36


ГМО: наукові та практичні аспекти

Розділ представлений літературою з історії розвитку біотехнології, генної інженерії та трансгенних культур. Крім того, тут можна дізнатися про різні твердження щодо ГМО, як позитивні так і негативні, отримати практичні поради стосовно якості та біобезпеки продовольчої сировини та харчових продуктів.


Пономарьов, Петро Хомович.
Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Петро Пономарьов, Інна Донцова ; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна ак-я. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 124,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 114-116.

У посібнику викладено історію розвитку генної інженерії, її суть, механізм, завдання, обсяги виробництва і продаж трансгенних культур, продуктів харчування, компанії, що їх виробляють, ставлення до трансгенних продуктів у світі і в Україні, як потенційно небезпечних, законодавче регулювання поводження з генетично модифікованими організмами (ГМО) та використання їх в Україні, інших державах, порядок проведення досліджень ГМО на якість і біобезпеку, методи визначення генетично модифікованих інгредієнтів у продовольчій сировині і харчових продуктах.
Біла книга: генетично - модифіковані культури. Науковий погляд чеських вчених, які працюють з ГМО //
Пропозиція. - 2009. - № 9. - С. 62-67

Бойко, І.
Забезпечення права громадян на вільний доступ до інформації про якість харчових продуктів: адміністративно-правовий аспект / І. Бойко // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 1. - С. 187-199. - Бiблiогр. в пiдрядк. Прим.

Выйти на рынок без ГМО и патогенов //
Тваринництво України. - 2010. - № 7. - С. 6-7

Гончаренко, І. В.
Продукти - трансформери. Що треба знати про / І.В. Гончаренко // Безпека життєдіяльності. - 2009. - № 4. - С. 10-14. - бібліогр. в кінці ст.

ГМО: сучасний стан проблем / О. І. Ситник //
Екологічний вісник. - 2009. - № 6. - С. 15-16

Гончаренко, І. В.
Продукти - трансформери. Що треба знати про ГМО / І.В. Гончаренко // Безпека життєдіяльності. - 2009. - № 4. - С. 10-14. - бібліогр. в кінці ст.

Гордєєва, Л. С.
ГМО: глобальний біологічний експеримент / Л. С. Гордєєва // Виховна робота в школі. - 2010. - № 12. - С. 25-26

Контроль за ГМО //
Науковий світ. - 2011. - № 3. - С. 8

Миколаїв, Юрій.
Якби ми знали, що їмо... / Юрій Миколаїв // Віче. - 2010. - № 15. - С. 58-61 : табл.

Михайлов, Юрій.
Маркування подуктів на вміст ГМО - стрижи баранів!/ Ю. Михайлов // Пропозиція. - 2010. - № 6. - С. 46-48

Михайлов, Юрій.
ГМО і "безпека" традиційних продуктів харчування / Ю. Михайлов // Пропозиція. - 2009. - № 10. - С. 26-29

Наконечна, О. В.
Обережно - ГМО ! / О.В. Наконечна // Безпека життєдіяльності. - 2010. - № 3. - С. 27-29.

Охріменко, Володимир.
Генетично модифікована байдужість / Володимир Охріменко // Сучасність. - 2010. - № 5. - С. 206-216

Поташній, Юрій.
CUSM! Інакше - масло без молока, а ковбаса без м’яса / Юрій Поташній // Віче. - 2011. - № 9. - С. 54-56 : табл.

Сиволап, Ю.
Генна інженерія-ключовий напрям сучасної біотехнології / Ю. Сиволап // Пропозиція. - 2009. - № 1. - С. 60-63 ; Пропозиція. - 2009. - № 2. - С. 44-45 ; Пропозиція. - 2009. - № 3. - С. 72-73

Співак, Марія.
Генетично модифіковані продукти: що це і з чим їх їдять? / Марія Співак, Людмила Рак // Здоров’я та фізична культура. - 2011 . - № 22-24 ( серпень). - С. 71-72

Фагерстрьом, Турб'єрн
. ГМО: боротьба з неіснуючим "демоном" триває? / Т. Фагерстрьом // Пропозиція. - 2011. - № 9. - С. 58-59

Чи шкідливе ГМО для організму людини ? //
Безпека життєдіяльності. - 2010. - № 12. - С. 40Фон


Фон

[ HOME ]

Екологічна безпека продуктів харчування
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua