[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон БанкСучасний банк — тенденції та перспективи розвитку

Функціонування ринкової економіки країни неможливе без ефективної банківської системи.

Банківський сектор зараз один з найбільш динамічних і розвинених в економіці України. Вплив світової фінансової кризи наочно продемонстрував  нездатність вітчизняної банківської системи протистояти глобальним викликам, тому в українському суспільстві зараз іде велика дискусія про стратегії розвитку банківської системи, які здатні забезпечити виживання і рух вперед за умов існування в світі фінансової глобалізації.

Підвищення ролі банківського сектору висуває нові вимоги щодо оцінки впливу банківської діяльності на економічний розвиток , виявлення позитивних і негативних чинників розвитку банків. Проблеми розробки шляхів трансформації банківських систем у посткризовий період, питання грошово-кредитної політики, інновації в діяльності комерційних банків цікаво висвітлені на нашій виставці.

Теоретичні засади функціонування банківських систем.

В цьому розділі представлена література з питань розвитку банківських систем України та інших країн світу та особливості розвитку глобальної банківської системи та її української ланки в посткризових умовах .


Мельник, Петро Володимирович.
Банківські системи зарубіжних країн . - К. : Алерта : Центр учбової літератури, 2010. - 574 с.

У підручнику розкривається зміст, організаційна структура, призначення, функції та завдання банківських систем основних розвинених країн світу . Описуються труднощі становлення незалежних банківських систем деяких пострадянських держав та країн Європи, досліджується історичний аспект виникнення і розвитку банківських систем, їх роль і місце в економіці держави, діяльність міжнародних кредитно-фінансових установ, офшорний банківський бізнес.

Підручник призначається для виклачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також працівників, що зайняті у банківської сфері.
Мочерний, Степан
Банківська система України : Навчальний посібник / С. В. Мочерний, Л. С. Тришак. - Львів : Тріада плюс, 2004. - 289,[11] с.

Вперше у вітчизняній, учбовій і науковій, а також у російській та західній економічній літературі банківська система України та деяких країн світу досліджується на основі нових методологічних засад і підходів.

У теоретичному аспекті це дало змогу по-новому обгрунтувати сутність банківської системи, комерційних банків, кредиту, його різних форм та інші питання в контексті відносин власності. Крім того банківська система та її елементи комплексно аналізуються з урахуванням техніко-економічних та організаційно-економічних відносин.

Навчальний посібник вирізняє полемічний характер конструктивного викладу матеріалу, критичний аналіз поглядів на проблему, що в цілому сприятиме формуванню самостійного економічного мислення у студентів.

Рекомендується студентам, викладачам, а також банківським працівникам, та всім, хто цікавиться сучасними економічними проблемами України.
Орлюк, О. П.
Банківська система України. Правові засади організації / О. П. Орлюк. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 239 с.

У монографії на підставі аналізу теоретико- метологічних розробок та норм як України, так і зарубіжних країн розглядаються поняття банківської системи держави, її економіко-правові принципи та характеристики. Розкриваються функції банківської системи, та визначні риси банківської діяльності. Здійснюється загальна характеристика складових елементів банківської системи та їх класифікація. Автор визначає основні риси, притаманні організації та функціонуванню банківського сектора; аналізує правові засади взаємодії окремих елементів банківської системи. На підставі аналізу норм чинного законодавства України та законодавства інших країн світу розкриваються основні принципи організації і діяльності Національного банку України.

Для виклачів та студентів юридичних та економічних навчальних закладів, працівників банківського сектору та читачів, що цікавляться проблемами банківського права.Вовчак, О. Д.
Банківська справа : Навчальний посібник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 559,[1] с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні").

Фінансово-банківська система України у європейському вимірі
Збірник статей / НБУ, Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, Фонд ім. Фрідріха Еберта (Регіональне бюро в Україні, Білорусі та Молдові) ; Упор. С. А. Буковинський, А. А. Гриценко, А. Т. Кияк та ін.; Передм. Гельмута Курта,. - К. : Козаки, 2002. - 223 с.

Брегеда, О. А.
Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем [Текст] / О. А. Брегеда, С. М. Савчук // Фінанси України. - 2010. - № 4. - С. 27-34. -

Зарицька, І. А.
Конвергенція національних банківських систем постсоціалістичних країн в умовах євроінтеграції / І. А. Зарицька // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 27-41

Зарицька, І. А.
Особливості функціонування банківського капіталу в глобальному економічному просторі / І. А. Зарицька // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 2. - С. 129-143

Карчева, Г.
Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи вирішення [Текст] / Г. Карчева // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 8. - С. 26-31

Кутовенко, В.
Банківська система України в умовах глобалізації / / Україна в глобалізованому світі : Збірник наукових праць / НАН України, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. и.], 2007. - С. 107-113


Національний банк: статус і завдання

В цьому розділі представлена література про роль і завдання національного банку.


Романишин, Володимир Орестович
Центральний банк і грошово-кредитна політика : Навчальний посібник / Володимир Романишин, Юрій Уманців,. - К. : Атіка, 2005. - 478,[1] с.

У навчальному посібнику висвітлюються питання створення центральних банків, їхні основні функції та завдання в сучасних умовах, методологічні і методичні засади регулювання готівкового грошового обігу, взаємовідносин центрального банку з комерційними банками і з урядом . Пояснюються організаційно-правові основи створення і діяльності Центрального банку України. Дається розгорнута характеристика інструментів реалізації монетарної політики, аналізується механізм їх впливу на ситуації у грошово-кредитній сфері.

Для студентів економічних факультетів університетів та інститутів з усьго спектру економічних спеціальностей, у тому числі фінансів, грошового обігу і кредиту, банківської справи.
Гудзь, Тетяна Павлівна.
Банківський нагляд : навч. посібник / Тетяна Гудзь ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра грошового обігу і кредиту. - К. : Ліра-К, 2008. - 379 с. : табл.

У посібнику викладено методику вивчення та загальну теорію і практику здійснення Національним банком України нагляду за діяльністю комерційних банків та контролю за дотриманням ними банківського законодавства в процесі реєстрації, ліцензування, дистанційної перевірки, виїздного інспектування, санації та ліквідації.

Матеріал побудовано на основі чинного законодавства України з використанням світової практики банківського нагляду.

Рекомендовано для студентів спеціальності “Банківська справа” та викладачів фінансових дисциплін.Банківський нагляд
Навчальний посібник / В. І. Грушко, С. М. Лаптєв, О. С. Любунь, К. Є. Раєвський ; Мін-во освіти і науки України, Ун-т економіки та права "Крок". - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 262,[2] с.

Банківський нагляд
Навчальний посібник / Володимир Міщенко, Арсеній Яценюк, Вікторія Коваленко та ін. - К. : Знання, 2004. - 406 с. - (Сер. "Вища освіта XXI століття").

Коваленко, Вікторія Володимирівна.
Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч.-метод. посіб. / Вікторія Коваленко. - Суми : Університетська книга, 2009. - 222 с. : табл., іл.,

Любунь, О. С.
Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності : Навчальний посібник для студ. вузів / О. С. Любунь, В. С. Любунь, І. В. Іванець ; М-во освіти і науки України, Ун-т економіки та права "Крок". - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 351,[2] с. : табл.

Брегеда, Олена.
Розвиток вимог Базельського комітету щодо міжнародних стандартів банківської діяльності [Текст] / О. Брегеда, С. Савлук // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 12. - С. 3-7

Гребенюк, Наталія.
Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні. Стаття третя. Шляхи вдосконалення політики рефінансування Національним банком України [Текст] / Н. Гребенюк // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 10. - С. 3-7

Міщенко, Володимир.
Удосконалення регулювання і нагляду за реорганізацією банків [Текст] / Володимир Міщенко // Банківська справа. - 2010. - № 1. - С. 3-12

Рябініна, Л. М.
Чи є в Україні грошово-кредитна політика? / Л. М. Рябініна // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С. 205-213


Фінансова стійкість банківської установи

В цьому розділі представлена література про основні аспекти оцінки діяльності комерційних банків, а також з деяких питань організації роботи банківської установи (інформаційні технології в банківський сфері та організація діловодства в банківській установі).


Васюренко, Олег Володимирович
Економічний аналіз діяльності комерційних банків : Навчальний посібник / Олег Васюренко, Катерина Волохата,. - К. : Знання, 2006. - 463 с. : іл, табл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття").

У навчальному посібнику розглядається зміст економічного аналізу при управлінні операціями комерційного банку. Розкриваються методика аналізу власного капіталу банку та його зобов'язань, активних операцій банку та оцінки банківських ризиків, особливості аналізу фінансових результатів діяльності банку, його фінансової стійкості відповідно до нормативних актів Національного банку України, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, рекомендацій Міжнародного валютного фонду і Місії Світового банку.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей. Посібник буде корисним також спеціалістам-практикам, керівникам банківських установ, усім , кого цікавлять проблеми економічного аналізу діяльності комерційних банків .
Казначейство банку : навч. посіб.
О. А. Кириченко [та ін.]; ред.: О. А. Кириченко, М. П. Денисенко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 460 с. : табл., іл.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні і практичні основи казначейської моделі управління банком. Спираючись на сучасну практику банківського менеджменту, автори розкрили існуючі підходи ефективного управління ресурсами банку, сутності безпечної діяльності банківських установ, а також методи управління ризиками. Поряд із класичними інструментами управління банком наводяться форми і методи модернізації банківської системи управління в умовах фінансової кризи та її транформації в подальшому.

З метою засвоєння та перевірки викладеного матеріалу посібника подано контрольні запитання, які включають конкретну практику банківської діяльності.

Навчальний посібник розраховано на бакалаврів, магістрів, аспірантів економічних і правничих спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, та всіх, хто займається банківською і інвестиційною діяльністю.
Адамик, Богдан Петрович.
Інформаційні технології у банківській сфері : навчальний посібник / Богдан Адамик, Ігор Литвин, Василь Ткачук. - К. : Знання , 2008. - 349,[3] с.

У посібнику розглядаються найважливіші особливості розвитку і застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій у банківській сфері. Особливу увагу приділено питанням захисту найбільш перспективних електронних банківських послуг. Розкрито теоретичні основи інформаційних технологій, особливості нових програмних засобів надання банківських електронних послуг.

Для студентів, магістрів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Боровський, В. Н.
Діловодство в банківських установах : Навчальний посібник / В. Н. Боровський, В. П. Прадун, Р. В. Друзін; Ред. В. Н. Боровський ; М-во освіти і науки України, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 223 с. : табл.

У цьому посібнику розкрито питання інформації та документообігу в банківських установах. Дана характеристика основним документам та розглянуто процеси створення і зберігання документів у банківських інституціях.

Призначено для студентів економічних та управлінських спеціальностей, фахівців банківської справи.Васильченко, Зоя Миколаївна.
Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація / Зоя Васильченко. - К. : Кондор, 2007. - 526 с. : табл.

Єгоричева, Світлана Борисівна.
Банківські інновації : навчальний посібник / Світлана Єгоричева. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 206 с.

Косова, Тетяна Дмитрівна.
Аналіз банківської діяльності : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Тетяна Косова ; М-во освіти і науки України, ДНУ. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 484,[4] с. : табл.

Пересада, Анатолій Анатолійович
Управління банківськими інвестиціями : монографія / Анатолій Пересада, Тетяна Майорова, ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. економ. ун-т . - К. : КНЕУ, 2005. - 387 с.

Стрельбицька, Лілія Миколаївна.
Банківське безпекознавство [] : Навчальний посібник / Лілія Стрельбицька, Микола Стрельбицький, Володимир Гіжевський ; Національна академія Служби безпеки України, Ун-т економіки та права "Крок". - К. : Кондор, 2007. - 600,[2] с. - (Сер. "Юридична книга").

Чайковський, Ярослав Іванович
Платіжні системи : Навч. посіб. для студ. вуз. / Ярослав Чайковський. - Тернопіль : Карт-бланш, 2006. - 210 с. - Бібліогр.: с. 204-210.

Коваленко, В. В.
Управління операційними ризиками в банківській системі / В. В. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 5. - С. 189-196

Лук'янов, Андрій.
Національна платіжна система: поняття, ключові принципи організації і базові функції / В. С. Лук"янов // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 160-168.

Луців, Б. Л.
Інвестиційний потенціал банківськ системи України / Б. Л. Луців, Т. Б. Стечишин // Фінанси України. - 2009. - № 9. - С. 67-77.

Мазурок , П. П.
Науково-технічні передумови дослідження взаємозв’язку кредитної політики вітчизняних банків із процесами інвестиційного кредитування [Текст] / П. П. Мазурок , О. П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 7. - С. 17-23.

Степаненко, Богдана.
Інтернаціоналізація банківського сектору України: ціна й методи злиття та поглинань [Текст] / Б. Степаненко // Економіст. - 2010. - № 1. - С. 12-16.


Банківський маркетинг

В цьому розділі представлена література про особливості маркетингу у банківській сфері


Лютий, Ігор Олексійович.
Банківський маркетинг : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Ігор Лютий, Ольга Солодка ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 775 с. : табл. - Бібліогр.: с. 729-738.

Підручник містить сучасні методи дослідження та прогнозування кон'юктури грошового ринку та ринку банківських продуктів і послуг. Сприяє ефективному вивченню сутності, цілей та засад маркетингу в банку, методів досліджень банківських продуктів і послуг, освоєнню інструментів маркетингу в банківській діяльності. Дозволяє набути вміння реалізувати системний підхід до розробки і реалізації маркетингової стратегії в банку.

Авторами приділено значну увагу питанням позиціонування та посилення інноваційної активності комерційного банку в умовах невизначеності і ризику. Детально розглянуто аспекти організації маркетингу в банку, показники ефективності маркетингової діяльності.

Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вузів, банкірів.Брітченко, Ігор Геннадійович.
Маркетинг у банках : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ігор Брітченко, Михайло Бєлявцев, Наталія Тягунова ; під ред. : І. Г. Брітченко ; М-во освіти і науки України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. - 345,[1] с. : граф., табл. - Бібліогр. с. 319-343.

Романенко, Лариса Федорівна.
Банківський маркетинг : Підручник / Лариса Романенко, ; Мін-во освіти і науки України, Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 343[1] с. : граф., табл. - Бібліогр. с. 332-343.

Христофорова, Олена.
Маркетинг партнерських відносин у системі управліня клієнтською базою банку / О. Христофорова // Вісник Національного банку України. - 2008. - № 7. - С. 41-43. - Бібліогр. в кінці ст.


Послуги і операції банків

В цьому розділі представлена література про найросповсюдженіші банківські послуги, банківські операції та з основ банківського кредитування.


Операції комерційних банків : Курс лекцій
Раїса Коцовська, Віра Ричаківська, Галина Табачук, Микола Вознюк ; Нац.банк України; Львівский банківський коледж. - Львів : Центр Європи, 1997. - 276, [4] с. : іл.

У навчальному посібнику конкретно і стисло висвітлено операції банків із залучення грошових коштів, розміщення їх, обслуговування банками платіжного обороту, операцій банків з цінними паперами і валютою та облік цих операцій. Те, що в посібнику питання технологій банківських операцій та їх обліку розглянуто у взаємозв’язку, позитивно вирізняє його серед аналогічних видань.

Посібник розрахований на студентів навчальних закладів економічного напряму 2-3 рівнів, може бути корисним для банківських працівників, слухачів бізнес-шкіл, курсів підвищення кваліфікації.
Шило, В. П.
Організація міжнародних банківських операцій : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. П. Шило, В. Н. Васькова ; М-во науки і освіти України. - К. : Професіонал, 2008. - 218,[1] с. : табл.

Інтернаціоналізація економіки України, в тому числі в банківській сфері, її інтеграція, розвиток інформаційних технологій з обміну фінансової інформації потребує поглибленого вивчення сутності банківських операцій, а також формування високопрофесійних спеціалістів в банківській сфері. Посібник дозволить більш системно розглянути методику організації та здійснення основних банківських операцій з використанням міжнародного досвіту діяльності банківських установ.
Глущенко, Світлана Василівна.
Кредитний ринок: інститути та інструменти : навч. посіб. / Світлана Глущенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. - 153 с. : іл.

У навчальному посібнику розглядаються питання сутності, ролі механізмів функціонування і факторів розвитку кредитних ринків, види та характеристики кредитних інститутів, а також особливості застосування кредитних інструментів.

Посібник може бути корисний для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться питаннями функціонування кредитного ринку в економіці.
Адамик, Богдан Петрович
Банківські електронні послуги : Навчальний посібник / Богдан Адамик, ; М-во освіти і науки України,Тернопільська акад. нар. госп-во, Ін-т банківського бізнесу. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 94 с. - Бібліогр.: с. 92.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни “Банківські електронні послуги” для студентів спеціальності “Банківська справа” Тернопільської академії народного господарства.

Навчально-методичний посібник включає конспект лекцій щодо кожної теми, плани практичних занять, тематику рефератів та контрольних робіт, навчальні та контрольні тести, список рекомендованої літератури з курсу в цілому. Зазначені вище матеріали спрямовані на методичне забезпечення всіх форм навчання студентів щодо засвоєння дисципліни “ Банківські електронні послуги”.

Посібник розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, може бути корисним також науковцям, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавить проблематика діяльності комерційних банків України.Владичин, Уляна Володимирівна.
Банківське кредитування: навчальний посібник / Уляна Владичин ; за ред. : С. К. Реверчука ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Атіка, 2008. - 647,[1] с. : табл.

Домрачев, Володимир Миколайович
Міжнародні банківські розрахунки : Навчальний посібник / Володимир Домрачев, ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2006. - 88 с.

Косова, Тетяна Дмитрівна.
Банківські операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Тетяна Косова, Олександр Циганов ; М-во освіти і науки України, Донецький держ. ун-т управління. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 371 с. : іл., схеми.

Лютий, Ігор Олексійович.
Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку / Ігор Лютий, Василь Савич, Олексій Калівошко ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 546 с.

Олійник, Олександр Миколайович.
Довгострокове кредитування населення в Україні / Олександр Олійник. - К. : Логос, 2008. - 155,[1] с.

Руденко, Лариса Володимирівна
Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках : Посібник / Л.В. Руденко,. - К. : Видавничий центр "Академія", 2002. - 375 с. - (Сер. "Альма-матер").

Череп, Алла Василівна.
Банківські операції : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Алла Череп, Олена Андросова. - К. : Кондор, 2008. - 407 с.

Лунякова, Н. А.
Оценка депозитных рисков в банковской деятельности / Н. А. Лунякова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 10. - С. 107-116 : форм., рис. - Бібліогр.: 16 назв

Нідзельська, І. А.
Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи / І. А. Нідзельська // Фінанси України. - 2009. - № 8. - С. 102-108.

Ребрик, М. А.
Ліміти як вираження толерантності банку до валютного ризику / М. А. Ребрик // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 193-199 : форм., рис. - Бібліогр.: 10 назв

Рябініна, Л.
Загальна відкрита валютна позиція банку, її сутність, необхідність і дії НБУ щодо її визначення і використання / Л. Рябініна // Економіка України. - 2010. - № 10. - С. 44-53

Рябініна, Людмила.
Показники ліквідності банківської системи та фактори, які впливають на них / Людмила Рябініна, Олена Русєва // Банківська справа. - 2010. - № 6. - С. 53-64 : табл. -

Терещенко, Г. М.
Особливості ресурсного забезпечення банківського іпотечного кредитування / Г. М. Терещенко, М. М. Мошкова // Фінанси України. - 2009. - № 3. - С. 90-100.


Фінансовий менеджмент у банку

В цьому розділі представлена література про сутність та функції фінансового менеджменту в банку


Мещеряков, А. А.
Фінансовий менеджмент у банках : Навчальний посібник / А. А. Мещеряков, Л. В. Лисяк ; М-во фінансів України, Дніпропетровська держ. фінансова акад. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 207 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.; Предм. покажч.: с. 198-203; Короткий екон. слов.: с. 204-207.

Навчальний посібник розроблений відповідно до навчального плану і програми підготовки магістрів зі спеціальності “Фінанси”, спеціалізації “Фінансовий менеджмент”. У ньому комплексно розкрито актуальні питання, пов'язанні з організацією фінансового менеджменту в банках.

Посібник призначений для студентів економічних вузів, фінансових менеджерів , працівників банків,фінансових посередників, а також усіх читачів, які мають намір підвищити рівень знань у цій галузі.
Грудзевич, Ульяна Ярославівна.
Фінансовий менеджмент у банках : Навчальний посібник / Ульяна Грудзевич, Богдан Пшик ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Львівський банківський ін-т. - Львів : ЛБІ НБУ, 2006. - 191,[1] с. : табл.

У посібнику розглядаються відносини, зумовлені процесами акумулювання, розміщення коштів, установлення і забезпечення оптимального рівня прибутковості і ризику банку.

Висвітлюється сутність, цілі і засади фінансового менеджменту в банку, організацйна побудова і система управління банком, методологія стратегічного та оперативного планування в банку, методи управління активами, пасивами, ризиками, ліквідністю та прибутковістю банку.

Для студентів вищих економічних навчальних закладів.Банківський менеджмент : Навч. посібник
І.В. Гіленко, С.Л. Роголь, С.В. Сиротян та ін; Ред. О.А. Кириченко,. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання-Прес, 2002. - 434,[4] с.

Васюренко, Олег Володимирович
Банківський менеджмент : Навч. посібник / Олег Васюренко,. - К. : Академія, 2001. - 313,[4] с. - (Сер. "Альма-матер")

Кириченко, Олександр
Банківський менеджмент : Навч. посібник для вузів / Олександр Кириченко, Ігор Гіленко, Анатолій Ятченко. - К. : Основи, 1999. - 671 с.Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Банк
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua