[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Екологія атмосфериЕкологія атмосфери

Атмосфера — це повітряна оболонка Землі, що є однією з найголовніших умов життя. Атмосферне повітря — життєво важливий компонент навколишнього природного середовища. Забруднення атмосфери, зміни клімату, що спостерігаються останнім часом та спричиняють природні катаклізми, хвилюють людство. В книгах, представлених на виставці, розглядаються питання стану атмосфери, просліджуються причини і наслідки змін клімату на планеті, дається характеристика основних забруднювачів атмосфери та впливу забруднення повітря на здоров’я людини, наведені нормативно-правові документи, що регулюють питання охорони атмосфери.


1. Екоклімат і атмосфера. Фактори впливу

В розділі представлені документи, в яких розглядаються глобальні питання: атмосферні процеси, зміни клімату, вплив на біоту атмосферних чинників.


Гавриленко О.П.
Сучасний стан та основні проблеми ресурсів атмосферного повітря в Україні / О.П. Гавриленко // Екогеографія України: навчальний посібник / Олена Гавриленко. - К. : Знання, 2008. - 646,[1] с. : карти. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр. в кінці розд. - С. 324-355.

В розділі посібника дана характеристика атмосфери як зовнішньої оболонки Землі. Розглянуті головні проблеми атмосфери та їх вияв в Україні: сутність поняття атмосферного забруднення, явище парникового ефекту, функції атмосферного озону, кислотні опади тощо. Висвітлені питання нормативно-законодавчої бази України та міжнародної співпраці в галузі раціонального використання й охорони атмосфери.
Кліматичні зміни: роль Сполученого Королівства у глобальному виклику
Оглядовий документ. № 20 / Британська Рада в Україні ; Укл. Алекс Хекселтайн, Роджер Ф’ю, Джон Тонпені, Сурай Десай,. - Б. м. : Б. в. , Б. р. - 40 с. : іл

Зменшення впливу потенційних наслідків зміни клімату – завдання, яке стосується кожного. У Сполученому Королівстві більшість секторів суспільства почали сприймати цю проблему всерйоз. Відіграючи провідну роль у визначенні міжнародної політики, Сполучене Королівство робить важливі кроки на національному рівні для пристосування до зміни клімату та пом'якшення його наслідків. Збірку присвячено розгляду цих питань. Для широкого загалу.
Топольний, Ф. П.
Метеорологія і кліматологія : Навчальний посібник / Ф. П. Топольний, О. В. Медведєва ; Мін-во освіти і науки України, Кіровоградський нац. технічний ун-т , Державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області. - Кіровоград : КНТУ, 2006. - 88 с. : фото. - (Сер. "Екологія"). - Бібліогр.: с.

Умови проживання і виробничої діяльності людей визначаються факторами оточуючого середовища, серед яких погодні і кліматичні умови займають особливе місце. Погодні умови істотно впливають на величину шкоди довкіллю від викидів виробничих відходів в атмосферу і гідролітичну мережу. Планування розміщення і ефективність роботи рекреаційних закладів також зумовлюється кліматичним ресурсом території. В посібнику наведено основні положення загальної і синоптичної метеорології і кліматології., висвітлюються питання впливу тих або інших метеорологічних чинників на біоту і зокрема на людину. Більш детально наведено особливості кліматів України і Кіровоградщини, аналізуються переваги і недоліки цих особливостей для господарської діяльності і здоров'я людей.
Хімія та екологія атмосфери
Навчальний посібник / Б. М. Федишин, Б. В. Борисюк, М. В. Вовк; Ред. Б. М. Федишин ; Міністерство аграрної політики України (Київ), Державний агроекологічний університет. - К. : Алерта, 2003. - 272 с. - Бібліогр. с.271-272

У посібнику наведені сучасні дані про будову атмосфери, її параметри, фактори стабілізації складу і фізічних параметрів. Показані фактори, що негативно впливають на склад і параметри атмосфери. Представлені дані впливу забрудненого повітря на живі організми, а також фізичні та хімічні методи очищення газових викидів з метою запобігання забруднення атмосфери. Дана характеристика методів аналітичного контролю за санітарно- гігієнічними характеристиками атмосфери. Запропонований лабораторний практикум і контрольні завдання для перевірки знань.
Для студентів-екологів.
Шалимов Н. А.
Эволюция атмосферного климата Земли: попытка системного анализа и решения проблемы: научно-учебное издание / Николай Шалимов. - Одеcса : Друк, 2009. - 182 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 172-178

В книзі висвітлені питання формування локального і глобального клімату на планеті, проблеми сучасної біокліматології. Автор виділив спеціальний напрям в кліматології – аероіоноекологію. Книга дає оцінку впливу кліматичних змін в локальному та регіональному масштабах з метою усвідомлення реакції соціально-економічного сектору, екологічних систем та охорони здоров'я.
Для широкого загалу: викладачів, аспірантів, студентів-екологів, спеціалістів державних екологічних та медичних служб, представників влади на містах та всіх, хто цікавиться питаннями екології.
Шалимов Н. А.
Арена жизни - атмосфера: попытка системного анализа и решения проблемы экоклимата: научно-учебное издание / Николай Шалимов. - Одеcса : Друк, 2010. - 120 с. : табл. - Библиогр.: с. 115-117

В книзі розглянуто основні підрозділи арени життя, що залежать від середовища: чинників кліматичних, едафічних та біотичних. Комбінація чинників дозволила автору виявити закономірності екоклімату. Книга дає змогу читачу ознайомитись з особливостями функціонування атмосферного повітря Землі. Книга розрахована на студентів-екологів, біологів, викладачів та всіх, хто працює в галузях прикладної екології.Дідух Я.П.
Глобальні зміни клімату: що робити? / Я.П. Дідух // Екологічний вісник. - 2005. - №5. - С.19-23.

2. Джерела забруднення та наслідки

Представлена в розділі література висвітлює питання джерел забруднення атмосферного повітря та говорить про наслідки цього забруднення.


Атмосфера повітря
Екологічний паспорт Кіровоградської області: експрес-інформація / Державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області. - Кіровоград : [б. в.], 2008. - 108 с. : фото.кол.- С.8-17.

В главі в таблицях представлені дані динаміки викидів в атмосферне повітря області забруднюючих речовин та названі підприємства — забруднювачі, проаналізовано, які забруднюючі речовини та в якому обсязі вони викидають та яких заходів, спрямованих на зменшення викидів, вживають.
Сафранов Т. А.
Антропогенне забруднення атмосферного повітря та його негативні екологічні наслідки // Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студ. вузів / Тамерлан Сафранов,. - Львів : Новий Світ-2000, 2003. - 247,[1] с. : іл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Словник еколог. термін.: с. 233-244. - Бібліогр.: с. 246-247. – С.69-89.

В підрозділі висвітлені питання: види і джерела забруднення атмосфери, трансформація забруднюючих речовин в атмосфері, крітерії санітарно-гігієнічної оцінки якості атмосферного повітря, негативні наслідки забруднення атмосфери: смоги, кислотні опади, деградація озонового шару, парниковий ефект; вплив забруднюючих речовин атмосфери на живі організми. Дана характеристика основних напрямів охорони атмосферного повітря.Сафранов Т.А.
Антропогенне забруднення атмосферного повітря та його екологічні наслідки //Т.А.Сафранов. Загальна екологія та неоекологія: Конспект лекцій / Тамерлан Сафранов,. - К. : КНТ, 2005. - 187,[1] с. : іл. - Бібліогр. с. 184-186. - С.109-128

В підрозділі висвітлені питання: види і джерела забруднення атмосфери, трансформація забруднюючих речовин в атмосфері, крітерії санітарно-гігієнічної оцінки якості атмосферного повітря, негативні наслідки забруднення атмосфери: смоги, кислотні опади, деградація озонового шару, парниковий ефект; вплив забруднюючих речовин атмосфери на живі організми. Дана характеристика основних напрямів охорони атмосферного повітря.
Сухарев С. М.
Охорона атмосфери // Основи екології та охорони довкілля : Навчальний посібник / Сергій Сухарев, Степан Чундак, Оксана Сухарева, ; Мін-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 391,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 365-366; Покажч. осн. терм. і понять; с. 367-389. – С. 151-219.

Тема № 2 присвячена детальному розгляду питань забруднення атмосфери: проблемам виснаження озонового шару Землі, фотохімічного смогу, впливу кіслотних дощів на рослинний, тваринний світ та жииття людей, дана характеристика заходам та засобам попередження забруднення атмосферного повітря.
Термена Б.К.
Забруднення атмосфери та його наслідки / Б.К. Термена // Охорона та раціональне використання природних ресурсів [] : Навчальний посібник / Борис Термена, Світлана Літвіненко,. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 167 с. : іл. - Бібліогр. с. 166-167. – С.18-34.

В розділі дана характеристика природних та штучних джерел забруднення атмосфери, розглядається проблема впливу забруднення на екосистему.Губарев В.
След самолета в атмосфере земли / В.Губарев // Литертурная газета. - 2002.- 30 октября-8 ноября. - С.12

КолісникІ., Косовець О.
Україна в імлі / І. Колісник, О. Косовець // Надзвичайна ситуація. - 2008. - №6. - С.38-41.

Савицький В.
Небезпечні іммігранти / В. Савицький // Вісник НАН України. - 2005. - №10. - С.9-15.

Україна: екологічні проблеми атмосферного повітря:
Карта: Масштаб 1 : 2 000 000 / В. А. Барановський ; Всеукраїнська Екологічна Ліга. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2000. - [35] с. : кол.іл, карти

3. Державний контроль та правова охорона стану атмосфери

В розділі представлена література, що охоплює коло питань правової тематики в галузі охорони атмосфери.


Гетьман .П. (та інш.)
Правова охорона атмосферного повітря // Екологічне право України в запитаннях та відповідях : навчальний посібник / А. П. Гетьман [та ін.]. - Харків : Одіссей, 2008. - 478,[1] с. - Алф.-предм. покажч. : с. 459-464. -С.274-293.

В підрозділі даються відповіді на питання, якими нормативно-правовими актами реглментуються відносини в галузі охорони атмосферного повітря, які обов'язки суб'єктів щодо правової охорони атмосферного повітря, яка юридична природа дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та процедура їх отримння, на яких принципах базується державна політика в галузі екологічної стандартизації тощо.
Кобецька Н.Р.
Правове регулювання охорони атмосферного повітря // Кобецька, Надія Романівна.Екологічне право України : Навчальний посібник / Надія Кобецька ; М-во освіти і науки України. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 351,[1] с. - Бібліогр. с. 345-346. -С.260-279

Параграфи розділу дють характеристику атмосферному повітрю як об'єкту екологічного права, розповідають про стандартизацію норм охорони атмосфери, юридичну відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.
Тунік Т.М., Плисенко Т.М.
Нормування якості атмосферного повітря //Тунік, Т. М. Моніторинг навколишнього середовища Кіровоградщини : Навчальний посібник / Т. М. Тунік, Т. М. Плисенко ; Кіровоградський нац. технічний ун-т, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській обл. - Кіровоград : КОД, 2006. - 148 с. : табл. - (Сер. "Екологія"). - Бібліогр.: с. 146-147.-С.18-34.

Тема 3 присвячена розгляду питань моніторингу якості атмосферного повітря на різних рівнях, в тому числі і регіональному — на Кіровоградщині. В таблицях є дані про гранично допустимі концентрації основних шкідливих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів
Тунік Т.М.
Здійснення державного контролю за станом атмосферного повітря // Тунік, Тетяна Михайлівна. Природоохоронне інспектування [] : Навчальний посібник / Тетяна Тунік, Тетяна Плисенко ; Кіровоградський нац. техн. ун-т. - Кіровоград : [б. и.], 2007. - 279,[1] с. - (Сер. "Екологія"). - Бібліогр. с. 266-267.-С. 66-83.

Тема 4 розглядає питання перевірки стаціонарних та пересувних джерел забруднення повітря, порушень законодавства про атмосферне повітря, контролю за охороною довкілля автотранспортними підприємствами.4. Захист та збереження атмосфери.

В розділі представлена література, що характеризує конкретні шляхи (методи та форми роботи) в галузі захисту та збереження атмосфери.

Бойченко С.В.,Федорович Л.А., Іванов С.В.
. Система очищення атмосферного повітря від вуглеводної пари / С.В. Бойченко, Л.А. Федорович, С.В. Іванов // Энергетика и Электрификация. - 2004. - №3. - С.49-53.

Кононок О.В., Порошин Д.Л.
Применение современных электрофильтров для очистки дымовых газов на пылеугольных ТЭС / О.В.Кононок, Д.Л. Порошин // Енергетика та електрифікація. - 2007.- №9. - С.22-25.

Торговець А.Г., Солдатов В.Б.
Комплексний екотехнологічний і енергозберігаючий захист від просторових джерел забруднення атмосфери / А.Г. Торговець, В.Б. Солдатов // Безпека життєдіяльності. - 2004. - №6. - С.18-20.


5. Екологія атмосфери промислових міст.

В розділі зосереджена література, яка розглядає екологічні проблеми атмосфери великих промислових міст

Гігієна атмосферного повітря
Гігієна населених місць / М-во охорони здоров’я України, Академія медичних наук України, Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України" ; гол. ред. А. М. Сердюк. - К. : Полімед, 1956
Вип. 50. - 2007. - 402,[5] с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - С. 30-43.

Гігієна атмосферного повітря
// Гігієна населених місць [Текст] / М-во охорони здоров’я України, Академія медичних наук України, Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України" ; гол. ред. А. М. Сердюк. - К. : Полімед, 1956 - Вип. 51. - 2008. - 568 с. : табл. - С. 20-62.

Гігієна атмосферного повітря
// Гігієна населених місць [Текст] / М-во охорони здоров’я України, Академія медичних наук України, Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України" ; гол. ред. А. М. Сердюк. - К. : Полімед, 1956 - Вип. 52. - 2008. - 531 с. : табл. - С.32-71.

Лобко В.Ю., Орел В.В.
Оцінка стану атмосферного повітря в Ужгороді та його вплив на показники захворюваності дітей. / В.Ю. Лобко, В.В. Орел // Екологічний вісник. - 2007. - №3. - С.21-23.

Мороз П.
Екологія промислового міста та стан нинішньої атмосфери. / П. Мороз // Наука і суспільство. - 2006. - №1-2. - С.26-31.

«Нечистые» места
// Деньги ua – 2008 №3. - С.14-19.

6. Атмосфера і здоров'я людини

Підрозділ присвячено розгляду питань біоекології: які природні чинники впливають на життя, самопочуття та здоров’я людини та якими шляхами треба йти, щоб жити у гармонії з природою та бути здоровими та активними.


Репресас, Хосе.
Здоровье нашей планеты / Х. Репресас 7 жизненных путей к здоровью, благополучию и долголетию [Текст] / Хосе Репресас; Пер. с англ. Вадима Грузина. - К. : Амадей, 2002. - 270 с. - Библиогр.: с. 257-270. - С.217-233

«Болезнь не спадает сверху, как облако в голубом небе: она всегда результат противодействия природе», - говорил Гиппократ. Океаны поднимаются, атмосфера нагревается, леса горят, пустыни быстро распространяются, ураганы и торнадо становятся все более разрушительтными, наводнения и потопы беспрерывно сменяют друг друга. Что же будет с нами и как жить дальше? В главе автор отвечает на вопрос, по какому пути нужно идти человечеству, чтобы сохранить здоровье и долголетие.Данилов, Алексей Дмитриевич.
Атмосферный озон - сенсации и реальность: науково-популярна література / А. Д. Данилов, И. Л. Кароль. - Л. : Гидрометеоиздат, 1991. - 119 с. : ил ; 20 см.

Хаснулин, Вячеслав Иванович.
Космические тайны вашего самочувствия / В. И. Хаснулин. - Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1992. - 176 с. : ил ; 22 см. - Библиогр.: с. 172-175. - ISBN 5-02-030298-8 ДРНТІ

Хижняк, Микола Іванович
Здоров'я людини та екологія : Навч. посіб. для студ. вуз. / М.І.Хижняк, А.М.Нагорна ; Міжнародни Фонд "Відродження"; Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". - К. : Здоров'я, 1995. - 228,[3] с. - Бібліогр.: с.227-229.


Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Екологія атмосфери
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua